Raport de Evaluare a Unei Cladiri SC Dorinta SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Raport de Evaluare a Unei Cladiri SC Dorinta SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL 1: ELEMENTE GENERALE
1.1.Prezentarea evaluatorului 3
1.2. Prezentarea beneficiarului 3
1.3. Prezentarea obiectului raportului de evaluare 3
1.4. Data şi scopul evaluării 3
1.5. Baza de evaluare. Tipul valorii estimate 3
1.6. Sursele de informare 4
1.7. Declaraţia de conformitate 4
1.8. Alte observaţii, condiţii generale limitative, responsabilităţi 5
1.9. Clauza de nepublicare 6
1.10. Clauza de răspundere faţă de terţi 6
1.11. Clauza de verificare a raportului 6
CAPITOLUL 2: ANALIZA OBIECTULUI DE EVALUAT
2.1. Descrierea amplasamentului 7
2.2. Descrierea obiectului de evaluat 7
CAPITOLUL 3 : EVALUAREA
3.1. Noţiuni-explicaţii –standarde internaţionale de evaluare 8
3.2. Premisele evaluării – ipoteze 10
3.3. Estimarea valorii juste 10
3.3.1. Metoda capitalizării veniturilor 10
3.3.2 Abordarea prin costuri 11
3.3.3. Abordarea prin comparație directă 12
Capitolul 4 – CONCLUZII 13
ANEXE
Anexa nr.1 PREZENTAREA CARACTERISTICILOR
Anexa nr. 2 ESTIMAREA VALORII JUSTE PRIN ABORDAREA PRIN VENIT
Anexa nr. 3 ESTIMAREA VALORII JUSTE PRIN CIN
Anexa nr.4 ESTIMAREA VALORII JUSTE PRIN ABORDAREA COMPARAȚIEI DIRECTE

Extras din document

CAPITOLUL 1: ELEMENTE GENERALE

1.1. Prezentarea evaluatorului

Elaborarea raportului se efectuează de către SC PRIM EXPERT SRL, identificată prin J22/567/2003, CUI 14679638 şi reprezentată de administrator ing. Mircea Ilieş. Activitatea actuală este orientată , în principal, spre două mari direcţii şi anume:

• evaluări societăţi, proprietăţi imobiliare, bunuri mobile, active necorporale, planuri de afaceri, studii de piaţă, expertize financiar-contabile şi

• consultanţă tehnică în construcţii-expertize tehnice şi economice în construcţii.

Echipa de evaluatori şi experţi care îşi aduc aportul la elaborarea lucrărilor solicitate acoperă întreaga arie a specializărilor necesare desfăşurării activităţii în cadrul firmei.

SC PRIM EXPERT SRL este membru asociat al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România- UNEAR, lucrând in conformitate cu metodele şi standardele acestei asociaţii profesionale, care sunt în concordanţă cu standardele Comitetului Internaţional de Standarde în evaluare (IVS) şi cele europene ale Grupului European al Asociaţiilor de Evaluatori (TEGOVA).

1.2. Prezentarea beneficiarului

Beneficiar al prezentului raport este SC DORINŢA SRL având sediul social în strada Sălciilor, nr.8, bl.82, Iaşi, fiind înregistrată la Registrul Comerţului cu J22/2857/1992 şi având codul fiscal RO2640006.

1.3. Prezentarea obiectului raportului de evaluare

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie o proprietate imobiliară nerezidenţială, situată în judeţul Iaşi, strada Clopotari nr. 2, aflată în patrimoniul societăţii SC DORINŢA SRL, reprezentată de un imobil cu regim de înălţime parter + mansardă în care se desfăşoară o activitate comercială - bar la parter şi spaţiu de depozitare - la mansardă.

1.4. Data şi scopul evaluării

Informarea şi elaborarea raportului s-au desfăşurat în perioada 12.03.2014 – 25.03.2014. La data elaborării prezentului raport, respectiv 25.03.2014, cursul valutar era 1euro= 4,4693 lei. Scopul evaluării este determinarea sub forma unei estimări punctuale, a valorii juste în vederea impozitării a proprietăţii nominalizate.

1.5. Baza de evaluare. Tipul valorii estimate

În conformitate cu scopul anterior amintit, s-a estimat valoarea justă şi s-au avut în vedere toate recomandările Standardelor Internaţionale de Evaluare (IVS), editate de International Valuation Standards Coucil (IVSC) ediţia IVS 2011, în mod deosebit:

• IVS-Cadrul general

• IVS 101 Sfera misiunii de evaluare

• IVS 102 Implementare

• IVS 103 Raportarea evaluării

• IVS 300 Evaluări pentru raportarea financiară.

1.6. Sursele de informare

S-au utilizat ca surse de informare în vederea elaborării lucrării următoarele:

• Standardele Internaţionale de Evaluare (IVS), editate de International Valuation Standards Coucil (IVSC) ediţia IVS 2011

• Abordarea metodologică a unor definiţii şi termeni din IVS 2011 în interpretarea UNEAR

• Ghiduri metodologice de evaluare

• Cataloagele pentru reevaluarea clădirilor-colecţia Matrix Rom

• Normativul P 135/1-1999 aprobat prin Ordin nr.67/23.08.1999 al MLPAT

• Sistemul de coeficienţi de actualizare rapidă a valorii de înlocuire a clădirilor şi construcţiilor speciale elaborat de INCERC Bucureşti şi avizaţi de MLPAT

• Informaţii directe de la agenţii imobiliare

• Site-uri imobiliare şi de specialitate - imobiliareiasi.ro, bnr.ro.

1.7. Declaraţia de conformitate

Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, certificăm următoarele:

• afirmaţiile prezentate şi susţinute în prezentul raport de evaluare sunt corecte şi adevărate, analizele, opiniile şi concluziile emise se limitează doar la ipotezele şi condiţiile limitative prezentate şi reprezintă analizele, opiniile şi concluziile profesionale şi imparţiale ale evaluatorului;

• nu am nici un interes sau viitor în proprietatea ce constituie obiectul prezentului raport de evaluare şi nici un interes personal sau influenţă legată de părţile implicate;

• evaluatorul nu are nici o părtinire legată de proprietatea evaluată sau de părţile implicate în această evaluare;

• angajarea în această evaluare şi onorariul evaluatorului pentru această lucrare nu depinde de raportarea unor rezultate predeterminate, de mărimea valorii estimate sau de o concluzie favorabilă clientului;

• analizele, opiniile şi concluziile estimate, precum şi prezentul rapot au fost efectuate în conformitate cu Standardele Internaţionale de evaluare, cu recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către UNEAR;

• evaluatorul deţine cunoştinţele şi experienţa necesară pentru efectuarea, în mod competent, a acestei lucrări;

• la această dată (data raportului de evaluare) evaluatorii, membri UNEAR ce semnează prezentul raport de evaluare, au îndeplinit cerinţele UNEAR privind programul de pregătire profesională continuă;

• proprietatea a fost inspectată de evaluator, iar la elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenţă semnificativă din partea nici unei alte persoane în afara evaluatorilor care semnează mai jos.

1.8. Alte observaţii, condiţii generale limitative, responsabilităţi

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit, strict, în conformitate cu legislaţia românească în vigoare, respectând şi indicaţiile din standardele internaţionale de evaluare, având în vedere următoatele ipoteze de lucru:

• lucrarea nu este:

a) o expertiză tehnică asupra caracteristicilor fizico-chimice, a stabilităţii terenului unde este poziţionată construcţia

b) o expertiză tehnică a structurii de rezistenţă – nu au fost inspectate acele părţi care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în stare tehnică bună, corespunzătoare unei exploatări normale,

c) o expertiză oficială de mediu asupra micro-zonei unde este poziţionată.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport de Evaluare a Unei Cladiri SC Dorinta SRL.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR MASTER CONTABILITATE, EXPERTIZĂ ŞI AUDIT