Raport de Expertiza Contabila

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Raport de Expertiza Contabila.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: lect.univ.dr.Borlea Sorin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã.3
1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã.3
1.2 Trãsãturile expertizei contabile.3
1.3 Formele expertizei contabile.4
1.4 Obiectivele expertizei contabile.5
Capitolul 2: Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile.7
2.1 Independenţa expertului contabil.7
2.2 Competenţa expertului contabil.8
2.3 Calitatea expertizelor contabile.8
2.4 Secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil.9
2.5 Acceptarea expertizelor contabile.9
2.6 Responsabilitatea efectuãrii expertizelor contabile.10
Capitolul 3: Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabil.11
3.1 Dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili.11
3.2 Contractarea şi programarea expertizelor contabile.12
3.3 Delegarea şi supravegherea lucrãrilor privind expertizele contabile.13
3.4 Documentarea lucrãrilor privind expertizele contabile.14
Capitolul 4: Norme de raport specifice expertizelor contabile.15
4.1 Redactarea raportului de expertizã contabilã.15
4.2 Semnarea şi depunerea raportului de expertizã contabilã.19
Capitolul 5: Raport de expertizã contabilã.20
Bibliografie.

Extras din document

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã

1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã

Expertiza contabilă este activitatea efectuată de către o persoană ce îndeplineşte funcţia de expert contabil. Ea reprezintă controlul registrelor, conturilor şi actelor justificative ale unei societăţi.Scopul activităţii de expertiză contabilă este acela de a furniza părţilor interesate informaţiile necesare pentru a găsi o soluţie unei contestaţii depuse de una dintre părţi.

Expertizele contabile sunt mijloace de probã utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesitã cunoştinţe de strictã specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea pãrţilor în fazele de instrumentare şi de judecatã ale unor cauze civile şi/sau comerciale, ataşate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.

Expertiza contabilã este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuatã numai de cãtre persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii, fiind înscrise, cu viza la zi, în Tabloul experţilor contabili, actualizat anual de cãtre Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).

Pe lângă funcţia de control, expertiza contabilă are o funcţie de cercetare ştiinţifică, adică pune în evidenţă modul în care anumite fapte economico finaciare se reflectă în evidenţa contabilă a unei societăţi.

În funcţie de natura şi de conţinutul faptei, împrejurării, problemei, situaţiei, cauzei sau litigiului ce se cercetează, precum şi de domeniul de activitate în care se dispune sau se solicită efectuarea expertizei, acestea se clasifică în mai multe tipuri şi anume: tehnică, merceologică,medico legală, criminalistică, artistică, filatelică, comercială, agricolă, contabilă.

Expertiza contabilă, la rândul ei poate fi specializată pe mai multe domenii sau ramuri, aşa cum ar fi: comercială, bugetară, operaţiuni valutare, industrie, agricultură, construcţii, activitate bancară, comerţ exterior, asociaţii de proprietari.

Prin expertiză contabilă se înţelege misiunea dată unui expert contabil de a controla registrele, conturile şi actele justificative ale unui agent economic cu scopul de a furniza părţilor interesate, datele necesare sau de a procura justiţiei informaţiile pentru a se pronunţa în cunoştinţă de cauză asupra unui proces sau a unei contestaţii de care a fost sesizată. Expertiza contabila este o forma de cercetare stiintifica efectuata in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente evidenta tehnica si contabila anumite fapte, imprejurari si situatii de natura economico-financiara.

1.2 Trãsãturile expertizei contabile

Ca activitate specializată in domeniul contabilitatii expertiza contabilă se caracterizează prin următoarele trăsături:

• Are ca obiect cercetarea unor fapte sau situaţii de natura economico – financiare, gestionară şi patrimonială

• Cuprinde în sfera sa de acţiune activitatea economică financiara a unei entitati economice pentru problemele şi obiectivele stabilite de organul judiciar ori de persoanele care o solicită (expertiza contabila amiabila).

• Cercetează situaţiile şi împrejurările de fapt pe baza informaţiilor furnizate de evidenţa economică şi suporţii ei materiali respectiv, acte scrise, dischete, CD – uri, şi alţi suporţi informaţionali.

• Interpretează datele de evidenţă şi formulează opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor şi actelor normative care reglementează domeniul de activitate respectiv.

• Elaborează concluzii pe baza constatărilor făcute, care servesc ca mijloc de probă pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei sau ca mijloc de fundamentare a unei decizii de către persoana care a solicitat expertiza contabilă (expertiza contabila amiabila).

Expertiza contabilă analizează cauzele care au determinat abaterile de la normele legale cu caracter economic şi financiar, descifrează relaţiile economico – financiare dintre părţile aflate în litigiu, caracterizează starea de fapt a entitatii economice în raport cu legea si alte acte normative care reglementează domeniul investigat, stabileşte legăturile de cauzalitate şi responsabilitate dintre părţi.

Din studierea cauzelor generatoare de pagube, expertiza contabilă desprinde deficienţele existente în organizarea şi conducerea sistemului de evidenţă, imperfecţiunile din procesul decizional, precum şi omisiunile sau erorile comise în executarea atribuţiunilor de serviciu cu consecinţe negative asupra patrimoniului entitatii economice, la care se efectuează expertiza.

1.3 Formele expertizei contabile

Expertizele contabile pot fi clasificate:

I. Dupã scopul principal în care au fost solicitate, în:

a) expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedurã civilã; Codul de procedurã penalã; alte legi speciale;

b) expertize contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. Nu au calitatea de mijloc de probã în justiţie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de cãtre pãrţi a administrãrii probei cu expertiza contabilã judiciarã sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilã.

II. Dupã natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referã,în:

a) expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile;

b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale;

c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale;

d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale;

e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de cãtre clienţi.

III. În funcţie de natura juridicã, expertizele contabile pot fi:

– civile;

– penale;

– extrajudiciare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport de Expertiza Contabila.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ZALĂU MASTERAT: AN I, AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ