Resursa Umana - Recunoastere si Evaluare - Studiu de Caz la SC X SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Resursa Umana - Recunoastere si Evaluare - Studiu de Caz la SC X SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 84 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Adela Deaconu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere
Obiectivele şi metodologia cercetării
Lista tabelelor, graficelor şi casetelor
Cap 1. Prezentarea generală a S.C X S.R.L 1
1.1 Scurt istoric 1
1.2 Obiectul de activitate 2
1.3 Administrarea societăţii 4
1.4 Structura organizatorică 5
1.5 Personalul societăţii 6
Cap 2. Generalităţi privind salariul 9
2.1 Aspecte teoretice privind salariul 9
2.2 Principiile sistemului de salarizare 15
2.3 Elementele component ale salariului 19
2.4 Formele de salarizare 21
2.5 Documente privind evidenţa prezenţei, muncii
prestate şi calculul drepturilor salariale 24
Cap 3. Contribuţii datorate de către angajat şi angajator 28
3.1 Contribuţii datorate de către angajat 28
3.1.1 Contribuţia angajatului la bugetul
asigurărilor sociale de stat 29
3.1.2 Contribuţia angajatului la bugetul
asigurărilor sociale de sănătate 30
3.1.3 Contribuţia angajatului la bugetul
asigurărilor de şomaj 31
3.2 Contribuţii datorate de către angajator 31
3.2.1 Contribuţia angajatorului la bugetul
asigurărilor sociale de stat 32
3.2.2 Contribuţia angajatorului la bugetul
asigurărilor sociale de sănătate 34
3.2.3 Contribuţia angajatorului la bugetul
asigurărilor de şomaj 39
3.2.4 Contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor
pentru accidente de muncă şi boli profesionale 40
3.2.5 Contribuţia angajatorului la fondul de
garantare pentru plata creanţelor salariale 42
3.2.6 Comisionul datorat Inspectoratului teritorial de muncă 44
3.3 Fiscalitate salarială 44
3.3.1 Veniturile din salarii 44
3.3.2 Deducerile personale 48
3.3.3 Impozitul pe venitul salarii 50
Cap 4. Contabilitatea salariilor la S.C X S.R.L 50
4.1 Sistemul de conturi utilizat 51
4.2 Modul de calcul al salariilor la S.C X S.R.L 56
4.3 Înregistrarea în contabilitate a salariilor şi a contribuţiilor aferente 60
Cap 5. Evaluarea resurselor umane 63
5.1 Resursa umană-activ intangibil 64
5.2 Evaluarea resursei umane la S.C X S.R.L 66
Cap 6. Concluzii generale şi propuneri 69
Referinţe bibliografice 72

Extras din document

INTRODUCERE

Entităţile economice au un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a oricărei ţări, prin crearea de valoare adăugată. Indiferent dacă sunt de stat sau private, mici, mijloci sau mari, din domenii de activitatea diferite, acestea au un numitor comun: oamenii. De modul în care aceştia se dezvoltă depinde succesul companiei. Alături de resursele materiale şi financiare, forţa de muncă reprezintă un factor principal în producerea de bunuri şi prestări de servicii din cadrul entităţilor economice.

În cadrul oricărei activităţi economice se creează bogăţie sub forma diferitelor bunuri şi servicii. Prin vânzare-cumpărare, sau prin alte operaţiuni, bunurile şi serviciile se transformă în venituri. Pentru contribuţia adusă la desfăşurarea acestor activităţi, factorul muncă primeşte o sumă de bani, denumită salariu.

Salariul este important deoarece reprezintă venitul real legat de existenţa omului, fără de care nu se poate asigura cea mai mare parte a forţei de muncă prezente şi viitoare. De asemenea, salariul este unul dintre elementele motivatoare care acţionează asupra productivităţii muncii salariaţilor.

Salariile şi alte stimulente şi recompense primite de angajaţi sunt, de regulă, un motiv important pentru oameni de a munci. Totuşi salariile au pentru angajaţi anumite semnificaţii din punct de vedere economic şi psihologic.

Semnificaţia economică este evidentă, deoarece salariile şi alte venituri provenite din muncă servesc angajaţilor pentru obţinerea bunurilor şi serviciilor necesare satisfacerii nevoilor. Pentru majoritatea oamenilor, ocuparea unui loc de muncă reprezintă modul de obţinere a resurselor necesare pentru procurarea mijloacelor de existenţă: alimente, îmbrăcăminte, adăpost etc.

Din punct de vedere psihologic, salariile, recompensele şi alte venituri provenite din muncă au semnificaţia de realizare, împlinirea personală şi profesională.

În prezent sistemul de salarizare din România, natura, cuantumul şi datoriile sociale şi fiscale, categoriile de persoane fizice şi juridice care le datorează sunt reglementate de diverse legi, ordonanţe şi reglementări speciale. Acestea cuprind informaţii referitoare la legislaţia muncii, şomajului, sistemul public de sănătate, sistemul public de pensii, reglementări fiscale în domeniul salariilor, precum şi drepturile şi obligaţiile angajaţilor şi angajatorilor. Toate aceste se vor regăsi în lucrarea de faţă.

Multe companii şi-au schimbat modul de gândire referitor la resursele umane de care dispun. Managerii privesc din ce în ce mai mult angajaţii ca fiind însăşi compania respectivă, renunţând la ideea de considerare a oamenilor ca simple mijloace pentru atingerea scopurilor companiei. Astfel, din ce în ce mai multe entităţi acordă o atenţie deosebită factorului uman, acesta fiind considerat un activ pentru entitate şi nu doar un element care generează cheltuieli înregistrate în contabilitate.

Într-o economie concurenţială, factorul uman are un rol important, deoarece potenţialul uman constituie elementul creator, activ şi coordonator al activităţii economice, iar evaluarea acestuia este un mijloc de sporire a eficienţei economice a unei entităţi.

Toate aspectele ilustrate mai sus, au fost factori care au contribuit la alegerea temei care va fi dezvoltată în continuare.

OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII

În elaborarea prezentei lucrări metoda de cercetare utilizată a fost studiul de caz.

Entitatea aleasă pentru realizarea acestui studiu este S.C X S.R.L.

Primul capitol include o prezentare generală a entităţii aleasă ca şi studiu de caz. În realizarea acestui capitol s-a pornit de la actele de constituire ale societăţii, urmărindu-se evoluţia sa până în prezent, pe baza documentelor întocmite de societate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a statutului său.

Prin cel de-al doilea capitol se realizează o prezentare generală a salariului. Pentru întocmirea acestui capitol am pornit dinspre standardele internaţionale care vizează acest domeniu, pentru a forma o imagine de ansamblu asupra modului în care acesta este perceput, şi am continuat cu reglementările naţionale care prezintă subiectul, bazându-mă totodată pe cărţi de specialitate publicate în domeniu.

Cel de-al treilea capitol prezintă contribuţiile datorate de angajat şi angajator diferitelor bugete şi fonduri publice. Pentru realizarea acestui capitol, s-a efectuat un studiu intens al legislaţiei în vigoare, legi, hotărâri de guvern şi ordonanţe de urgenţă, care constituie baza legală a acestor contribuţii. S-au studiat de asemenea reviste naţionale din domeniu economic care abordează acest subiect.

În ce-l de-al patrulea capitol s-a efectuat un studiu practic al situaţiei privind salariile la entitatea S.C X S.R.L. În vederea realizării acestui capitol am efectuat unele documentări la departamentul contabil al entităţii, observând modul în care se calculează, întocmesc documentele referitoare la salarii şi declaraţiile privind contribuţiile aferente acestora.

Ultimul capitol vizează evaluarea resursei umane. Pentru întocmirea acestuia s-au avut în vedere cărţii de specialitate în domeniu, articole în reviste naţionale în domeniu, dar şi articole internaţionale. S-a efectuat, de asemenea, o stabilire a valorii resursei umane pentru entitate, pe baza datelor din bilanţul şi contul de profit şi pierdere al entităţii.

Aşadar, în elaborarea prezentei lucrări demersul ştiinţific s-a bazat pe studierea legislaţiei în vigoare, studierea articolelor apărute in domeniu, precum şi pe efectuarea unor documentări la faţa locului referitoare la activitatea din punct de vedere al salariilor entităţii.

Lista tabelelor, graficelor şi castelor

Tabelul 1: Date financiare S.C X S.R.L

Tabelul 2: Structura personalului la S.C X S.R.L

Tabel 3: Situaţia salariilor la S.C X S.R.L

Tabelul 4: Bilanţ contabil І (care respectă profitul tradiţional)

Tabelul 5: Bilanţ contabil ІІ ( cu influenţă asupra profitului contabil tradiţional)

Grafic 1: Evoluţia numărului de angajaţi

Fisiere in arhiva (1):

  • Resursa Umana - Recunoastere si Evaluare - Studiu de Caz la SC X SRL.doc

Alte informatii

UNIVERSITAEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ-NAPOCA