Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 122 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAP. I – ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNTREPRINDEREA ŞI RESURSELE ÎNTREPRINDERII 5
1.1 Conceptul de întreprindere – definire şi clasificare 5
1.2 Resursele întreprinderii – clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea lor 7
1.2.1 Tabloul de finanţare utilizări şi resurse 8
1.2.2. Definirea evaluarea şi recunoaşterea datoriilor - resurselor temporare 12
1.2.3 Datoriile – surse convenţionale şi neconvenţionale 14
CAP. 2 PREZENTAREA ŞI CONTABILIZAREA RESURSELOR TEMPORARE 17
2.1. Aspecte generale privind contabilitatea relaţiilor cu terţii 17
2.1.1. Datoriile faţă de furnizori 18
2.1.2.Efecte de plătit şi efecte de plătit pentru imobilizări 23
2.1.3.Furnizori – facturi nesosite 25
2.1.4. Clienţi – creditori 27
2.2 Aspecte privind organizarea contabilităţii cu personalul 28
2.2.1. Personal – salarii datorate şi ajutoare materiale/financiare datorate 29
2.2.2. Participarea personalului la profit 38
2.2.3. Drepturi de personal neridicate şi alte datorii în legătură cu personalul 39
2.2.4. Reţineri din salarii datorate terţilor 42
2.3 Prezentarea şi contabilizarea decontările cu Bugetul Statului şi alte organisme 44
2.3.1 Contribuţia unităţii şi a personalului la asigurările sociale 45
2.3.2 Contribuţia angajatorului şi a angajaţilor la asigurările sociale de sănătate 47
2.3.3 Contribuţia unităţii şi a personalului la fondul de şomaj 52
2.3.4 Contribuţiile angajatorilor şi a asiguraţilor faţă de Bugetul Statului 53
CAP. 3 PREZENTAREA ŞI CONTABILIZAREA DATORIILOR CU BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE 56
3.1. Impozitul pe profit/venit – contabilitate şi fiscalitate 57
3.2.Taxa pe valoare adăugată 64
3.3 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 75
3.4. Decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii 77
3.5 Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt şi a dobânzilor 86
CAP. 4 STUDIU DE CAZ 88
4.1 Istoricul SC Virglass SRL 88
4.2 Contabilitatea resurselor temporare 92
CAP. 5 CONCLUZII ŞI PROPUNERI 105

Extras din document

CAP. I – ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNTREPRINDEREA ŞI RESURSELE ÎNTREPRINDERII

1.1 Conceptul de întreprindere – definire şi clasificare

Întreprinderile sunt organizaţii al căror scop principal este unul economic, prin care în urma desfăşurării unei activităţi eficiente şi eficace, se obţine un profit (beneficiu). Prin întreprindere înţelegem în fapt orice ”unitate economică producătoare de bunuri sau servicii, capabilă de a se organiza din punct de vedere funcţional şi tehnologic în vederea desfăşurării unei activităţi specifice” . Astfel întreprinderile la nivel microeconomic sunt promotoarele iniţiativelor economice de satisfacere a nevoilor manifestate de societate, iar întreprinderea modernă este o componentă de bază a economiei naţionale, producând bunurile şi serviciile necesare existenţei.

„Întreprinderea, conform ”Consiliului Contabilităţii Naţionale franceze” este un organism independent, având un patrimoniu, care produce (transformă) bunuri şi servicii pe piaţă, în scopul obţinerii unui profit (beneficiu), patrimoniu care este creat din: bunuri, creanţe (drepturi) şi datorii (obligaţii).” Activitatea economică a întreprinderii este formată dintr-o multitudine de operaţii care generează fluxuri economice. Fluxurile economice sunt mişcări de valori generate de operaţiile economice care formează activitatea economică. După zona în care se produc în raport cu întreprinderea, fluxurile economice pot fi :interne şi externe.

În funcţie cu relaţia lor cu alte întreprinderi, raportată la capital sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă dominantă, pot exista 3 tipuri de întreprinderi:

-Întreprinderi autonome

-Întreprinderi partenere

-Întreprinderi legate.

„Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală sau activele totale pe care le deţine, în următoarele categorii:

-Microîntreprinderi – au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

-Întreprinderi mici – au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milione euro, echivalent în lei;

-Întreprinderi mijlocii – au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

O întreprindere autonomă este orice întreprindere care deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot în una sau mai multe întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză.

Prin excepţie, o întreprindere este considerată autonomă, chiar dacă acest procent de 25% este atins sau depăşit, cu condiţia ca aceşti investitori să nu fie legaţi, individual sau în comun, de întreprinderea în cauză:

-Societăţile publice de investiţii, societăţi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice cu activitate frecventă de investiţii în capital de risc, care investesc fonduri proprii în societăţi necotate la bursă, cu condiţia ca investiţia totală a cestor investitori în aceeaşi întreprindere să nu depăşească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;

-Universităţi sau centre de cercetare fără scop lucrativ,

-Investitori instituţionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;

-Autorităţi ale administraţiei publice locale, respectiv, primării, având un buget anual mai mic decât echivalentul în lei a 10 milioane euro şi mai puţin de 5.000 de locuitori.”

„Întreprinderile partenere sunt toate întreprinderile între care există relaţia: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una sau mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).”

„Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi:

-O întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;

-O întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

-O întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

-O întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baga unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.”

Fisiere in arhiva (1):

  • Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „AUREL - VLAICU” ARAD FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE