Riscuri de Audit

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 30765
Mărime: 816.78KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAP.1.RESPONSABILITĂȚI ÎN PROCESUL DE AUDIT FINANCIAR 7

1.1. RESPONSABILITATEA AUDITORULUI 7

1.2. RESPONSABILITATEA CONDUCERII 15

CAP.2. ANALIZA RISCURILOR 17

2.1. TIPOLOGIA RISCURILOR DE AUDIT 17

2.1.1. CLASIFICAREA RISCURILOR DE AUDIT 19

2.1.2. FRAUDA ŞI EROAREA 24

2.2. RISCUL DE AUDIT ÎN PLANIFICAREA AUDITULUI 24

Decizia asupra riscului de audit general planificat 24

2.3. RISCUL DE AUDIT ÎN EVALUAREA PROBELOR DE AUDIT 28

2.4. ETAPE ÎN EVALUAREA RISCURILOR 33

2.5. EVALUAREA COMPONENTELOR RISCULUI DE AUDIT 34

2.5.1. EVALUAREA RISCULUI INERENT 35

2.5.2. EVALUAREA RISCULUI DE CONTROL 37

2.5.3. EVALUAREA RISCULUI DE NEDETECTARE 40

2.6. TEHNICI DE DETERMINARE A RISCULUI ÎN AUDIT 42

2.7. METODE CANTITATIVE SI CALITATIVE DE EVALUARE A RISCULUI DE AUDIT 44

CAP.3. PRAGUL DE SEMNIFICAȚIE ȘI RELAȚIA ACESTUIA CU RISCUL DE AUDIT 48

3.1. PRAGUL DE SEMNIFICAȚIE ÎNTR-O MISIUNE DE AUDIT 48

3.2. RELAŢIA DINTRE PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE ŞI RISCUL DE AUDIT 52

3.3. TESTUL DE SEMNIFICAȚIE 56

CAP.4. STUDIU DE CAZ – RESPONSABILITĂȚI ȘI RISCURI ÎN PROCESUL DE AUDIT 61

4.1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. U.C.M. REȘIȚA S.A. 61

4.2. RESPONSABILITĂȚI ȘI RISCURI ÎN MISIUNEA DE AUDIT DESFĂȘURATĂ LA U.C.M. REȘIȚA S.A. 66

4.3. CONCLUZII 70

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 71

ANEXE 73

Extras din document

INTRODUCERE

Prin prezenta lucrare mi-am propus să scot în evidenţă responsabilitățile și riscurile care pot apărea pe parcursul derulării unei misiuni de audit, riscuri care dacă nu sunt bine determinate au impact asupra continuității activității. De asemenea, am încercat să ilustrez locul acestora în cadrul unei misiuni de audit, precum şi aria de responsabilitate în care se înscriu, dar și pragul de semnificație și relația acestuia cu determinarea nivelului riscului de audit. Importanţa abordării acestei teme este dovedită de impactul semnificativ pe care riscurile îl pot avea asupra naturii și întinderii procedurilor de audit desfășurate de către auditor în vederea colectării de probe suficiente, care în finalul misiunii de audit, îl ajută să-și fundamenteze opinia asupra imaginii fidele reflectate de situaţiile financiare.

Relevanţa acestei teme poate fi surprinsă şi prin condiţiile actuale ale economiei, când fiecare agent economic îşi pune problema de a supravieţui într-un mediu turbulent, instabil, imprevizibil, dar şi conjuncturilor nefavorabile create de criza economico-financiară care este resimţită şi la noi în ţară. Impactul acesteia a fost puternic, determinând la nivelul întregii naţiuni numeroase falimente sau suspendări de activitate la companii foarte mari, recunoscute naţional şi internaţional, la diverse societăţi comerciale. Câteva dintre problemele cu care s-au confruntat acestea şi nu au putut fi depăşite sunt: lipsa de lichidităţi, imposibilitatea recuperării debitelor, nu au mai putut beneficia de finanţare din partea insituţiilor de credit datorită înăspririi condiţiilor de acordare a creditelor.

Punând în centru problema supravieţuirii şi a continuităţii activităţii, la elaborarea situaţiilor financiare, societăţiile comerciale trebuie să aibă în vedere principiul continuităţii activităţii şi să fie prezentate toate acele evenimente sau elemente semnificative care ar putea duce la încălcarea acestuia, la denaturarea realităţii şi informarea incorectă a utilizatoriilor situaţiilor financiare. Ne confruntăm, astfel, cu noţiunea de eveniment semnificativ ceea ce induce faptul că evenimentele ulterioare nu pot fi tratate independent, ci trebuie să se ţină seama şi de pragul de semnificaţie stabilit de auditor sau de riscul de audit acceptat de către acesta.

Așa cum prevăd Standardele Internaționale de Audit, responsabilitatea auditorului se materializeză în exprimarea unei opinii cu privire la situațiile financiare în baza auditului efectuat. În raportul de audit, trebuie să se menționeze de asemenea și responsabilitatea conducerii pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară. Altfel spus, responsabilitatea conducerii este de a concepe, implementa și menține un sistem de control relevant, în vederea diminuării riscului de prezentare eronată prin denaturări semnificative. Printre sarcinile conducerii se numără și selectarea și aplicarea de politici contabile adecvate, precum și realizarea de estimări rezonabile conforme cu circumstanțele în cauză.

Dacă mai sus am realizat o delimitare a responsabilitățiilor în cadrul unui angajament de audit, următorul pas se concretizează în stabilirea întinderii responsabilitățiilor, în special ale auditorilor, deoarece cele ale conducerii sunt de la sine stabilite.

Având în vedere diferitele situații care pot apare atât în timpul desfășurării procesului de audit, cât și după finalizarea acestuia, este necesar să se precizeze că la finele misiunii pot exista circumstanțe când se extinde responsabilitatea auditorului.

Potrivit Standardelor de Audit, extinderea responsabilității auditorului după finalizarea misiunuii este discutată în cazul evenimentelor ulterioare, problemă tratată prin prisma identificării ariei de extindere a responsabilităţii auditorului în legătură cu identificarea evenimentelor ulterioare, informarea conducerii cu privire la acestea, precum şi propunerea de ajustări pentru a se reflecta cât mai fidel realitatea şi pentru a oferi decidenţiilor informaţii cât mai corecte. Astfel, prin evenimente ulterioare se inţelege „evenimentele care apar între sfârşitul perioadei de raportare şi data raportului de audit, cât şi faptele descoperite ulterior datei raportului auditorului”.

Referindu-ne la responsabilităţiile auditorului, acesta trebuie să emită un raport de audit, în care trebuie să îşi exprime „clar opinia cu privire la reflectarea imaginii fidele, clare şi complete a patrimoniului, rezultatelor şi situaţiei financiare în conturile anuale”.

Lucrarea este stucturată pe 4 capitole. În primul capitol am încercat să surprind responsabilitățile, atât cele ale auditorilor, cât și cele ale conducerii societății, sau ale guvernanței corporative, așa cum o mai găsim denumită în literatura de specialitate.

În cel de-al doilea capitol am realizat o analiză a riscului de audit, ilustrând tipologia riscului, evaluarea acestuia prin tehnici și metode specifice. În cadrul capitolului trei am vorbit despre pragul de semnificație și relația acestuia cu riscul de audit. Ultimul capitol constă în partea aplicativă a lucrării, și anume studiul de caz, precum și partea de concluzii. Asfel, am încercat să abordez tema privind responsabilitățile și riscurile în aşa manierã încât să îmbin partea teoretică cu cea practică.

Din cele amintite mai sus, se poate deduce că obiectivul lucrării constă în evidențierea delimitării responsabilitățiilor, precum și a modului de evaluarea a riscului de audit într-o misiune propriu-zisă.

Obiectivul lucrării decurge din faptul că obiectivul auditului a evoluat de la detectarea fraudelor şi erorilor, la exprimarea unei opinii asupra imaginii fidele a poziției și performanțelor financiare ale unei societăți transpuse în situațiile financiare anuale. Se urmăreşte, în acest sens, determinarea corectă a pragului de semnificație și a riscului de audit pentru a stabili ulterior natura și durata procedurilor în vedrea diminuării eforturilor auditorilor de a identifica eventualele manipulări ale informaţiilor furnizate de sistemul financiar.

Ținând cont de diversitatea utilizatorilor situațiilor financiare, rezultatele misiunii de audit trebuie să fie corecte şi întocmite pe baza documentelor legale în vigoare, pentru a asigura calitatea şi coerenţa sistemului contabil, precum şi a asigura reflectarea corectă, reală şi completă a patrimoniului economic, situaţiei financiare şi rezultatelor exerciţiului.

CAP.1.RESPONSABILITĂȚI ÎN PROCESUL DE AUDIT FINANCIAR

1.1. RESPONSABILITATEA AUDITORULUI

Responsabilitatea auditorului într-o misiune de audit se întinde pe toată perioada auditului, de la acceptarea misiunii și până la formarea unei opinii și emiterea raportului de audit.

Astfel, auditorul trebuie să respecte:

• obiectivele și principiile generale care guvernează un angajament de audit;

• legislația și regelementările cu privire la sistemul de contabilitate, precum şi regulile specifice auditului;

• Codul privind conduita etică şi profesională a auditorilor financiari.

Potrivit Standardului Internațional de Audit 200 “Obiective și principii generale care guvernează un angajament de audit al situațiilor financiare”, obiectivul unui angajament de audit este de a da posibilitatea auditorului să exprime o opinie cu privire la situaţiile financiare, dacă acestea sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru aplicabil de raportare financiară.

Obiectivele generale ale auditorului sunt:

• să obţină asigurări rezonabile cu privire la măsura în care situaţiile financiare ca întreg nu conţin denaturări semnificative, fie ele ca urmare a fraudei sau erorii, permiţând astfel auditorului să exprime o opinie cu privire la măsura în care situaţiile financiare sunt prezentate, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil;şi

• să raporteze cu privire la situaţiile financiare şi să comunice aşa cum cer Standardele Internaționale de Audit, în conformitate cu identificările auditorului.

În toate situaţiile, atunci când asigurarea rezonabilă nu poate fi obţinută, iar o opinie modificată în raportul auditorului nu este suficientă în circumstanţele date în scopul raportării către utilizatorii vizaţi ai situaţiilor financiare, ISA-urile cer ca auditorul să anunţe imposibilitatea exprimării unei opinii sau să se retragă (sau să demisioneze) din misiune, acolo unde retragerea este permisă de legea sau reglementările aplicabile.

Potrivit Codului privind conduita etică şi profesională, obiectivele profesiei de auditor financiar sunt reprezentate de desfașurarea activităților de audit la cele mai înalte standarde de profesionalism „cu scopul de“ a îndeplini cerinţele interesului public „prin cel mai înalt nivel de performanţă“.

Pentru a realiza aceste obiective, trebuie îndeplinite patru cerințe:

• credibilitatea informaţiilor pentru a lua decizii;

• profesionalismul;

• calitatea serviciilor;

• încrederea utilizatorilor în serviciile furnizate de auditorii financiari profesioniști.

Preview document

Riscuri de Audit - Pagina 1
Riscuri de Audit - Pagina 2
Riscuri de Audit - Pagina 3
Riscuri de Audit - Pagina 4
Riscuri de Audit - Pagina 5
Riscuri de Audit - Pagina 6
Riscuri de Audit - Pagina 7
Riscuri de Audit - Pagina 8
Riscuri de Audit - Pagina 9
Riscuri de Audit - Pagina 10
Riscuri de Audit - Pagina 11
Riscuri de Audit - Pagina 12
Riscuri de Audit - Pagina 13
Riscuri de Audit - Pagina 14
Riscuri de Audit - Pagina 15
Riscuri de Audit - Pagina 16
Riscuri de Audit - Pagina 17
Riscuri de Audit - Pagina 18
Riscuri de Audit - Pagina 19
Riscuri de Audit - Pagina 20
Riscuri de Audit - Pagina 21
Riscuri de Audit - Pagina 22
Riscuri de Audit - Pagina 23
Riscuri de Audit - Pagina 24
Riscuri de Audit - Pagina 25
Riscuri de Audit - Pagina 26
Riscuri de Audit - Pagina 27
Riscuri de Audit - Pagina 28
Riscuri de Audit - Pagina 29
Riscuri de Audit - Pagina 30
Riscuri de Audit - Pagina 31
Riscuri de Audit - Pagina 32
Riscuri de Audit - Pagina 33
Riscuri de Audit - Pagina 34
Riscuri de Audit - Pagina 35
Riscuri de Audit - Pagina 36
Riscuri de Audit - Pagina 37
Riscuri de Audit - Pagina 38
Riscuri de Audit - Pagina 39
Riscuri de Audit - Pagina 40
Riscuri de Audit - Pagina 41
Riscuri de Audit - Pagina 42
Riscuri de Audit - Pagina 43
Riscuri de Audit - Pagina 44
Riscuri de Audit - Pagina 45
Riscuri de Audit - Pagina 46
Riscuri de Audit - Pagina 47
Riscuri de Audit - Pagina 48
Riscuri de Audit - Pagina 49
Riscuri de Audit - Pagina 50
Riscuri de Audit - Pagina 51
Riscuri de Audit - Pagina 52
Riscuri de Audit - Pagina 53
Riscuri de Audit - Pagina 54
Riscuri de Audit - Pagina 55
Riscuri de Audit - Pagina 56
Riscuri de Audit - Pagina 57
Riscuri de Audit - Pagina 58
Riscuri de Audit - Pagina 59
Riscuri de Audit - Pagina 60
Riscuri de Audit - Pagina 61
Riscuri de Audit - Pagina 62
Riscuri de Audit - Pagina 63
Riscuri de Audit - Pagina 64
Riscuri de Audit - Pagina 65
Riscuri de Audit - Pagina 66
Riscuri de Audit - Pagina 67
Riscuri de Audit - Pagina 68
Riscuri de Audit - Pagina 69
Riscuri de Audit - Pagina 70
Riscuri de Audit - Pagina 71
Riscuri de Audit - Pagina 72
Riscuri de Audit - Pagina 73
Riscuri de Audit - Pagina 74
Riscuri de Audit - Pagina 75
Riscuri de Audit - Pagina 76
Riscuri de Audit - Pagina 77
Riscuri de Audit - Pagina 78
Riscuri de Audit - Pagina 79
Riscuri de Audit - Pagina 80
Riscuri de Audit - Pagina 81
Riscuri de Audit - Pagina 82
Riscuri de Audit - Pagina 83
Riscuri de Audit - Pagina 84
Riscuri de Audit - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Riscuri de Audit.docx

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Frauda si Eroarea ca Obiect al Auditului Financiar - Metode si Practici Specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor...

Audit Intern și Frauda

INTRODUCERE In lumea afacerilor riscul de fraudă este din ce în ce mai des întalnit în cadrul firmelor. În același timp, multe firme care nu s-au...

Riscul de Audit și Pragul de Semnificație

Summary I chose this topic because over the years of college and I studied master audit materials and I liked, I have found interesting. My work...

Audit financiar contabil privind imobilizările corporale

1. Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Identificarea Riscurilor de Audit

Introducere Entităţile urmăresc strategii prin care să îşi realizeze obiectivele şi în funcţie de natura operaţiunilor şi a sectorului de...

Derularea planului de achiziții la Primăria Sectorului 2

1. CAPITOLUL I : APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA 1.1. Definiţia auditului public intern ,tipuri de audit Auditul...

Audit Public Intern in Institutie Publica

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată

Cap.1 Auditul taxei pe valoarea adăugată 1.1 Noţiuni introductive legate de taxa pe valoarea adăugată Alături de impozitarea directa orice ţară...

Proiect Audit

Pentru informarea cu privire la situatiile financiare, auditorul utilizeaza proceduri care îi permit sa obtina un grad rezonabil de certitudine ca...

Raport de Audit

Partea I - AUDITAREA FINANCIARĂ PRIVIND STOCURILE Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ privind stocurile 1. Legea nr. 82 din 24.12.1991,...

Ai nevoie de altceva?