Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău

Proiect
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 31067
Mărime: 14.68MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICÃ DE GESTIUNE SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICÃ DE GESTIUNE

Cuprins

Introducere 3

Cap. 1. Abordare teoretică a domeniului lucrării. 5

1.1. Caracterizarea generalã a stocurilor . 5

1.2. Evaluarea curentă a stocurilor. 10

1.3. Metode de organizare a contabilităţii sintetice şi analitice a stocurilor. 14

1.3.1 Managementul stocurilor 16

1.3.2. Indicatorii economico-financiari 20

1.4. Cadrul juridic 25

Cap. 2. Sisteme informaţionale financiar-contabile 28

2.1. Noţiuni de bază 28

2.1.1. Noţiunile de informaţie şi dată. 30

2.1.2. Rolul informaţiilor contabile în sistemele economice 34

2.2. Sistem informaţional. Sistem informatic. 34

2.2.1. Procurarea produselor informatice financiar-contabile 39

2.3 Tipuri de sisteme informaţionale economice 40

2.4. Componentele sistemului informaţional 46

Cap. 3 Sistemul informaţional al S.C. Medica S.A. Bacău 50

3.1.Descrierea organizaţiei 50

3.2 Piaţa şi marketingul la S.C. Medica S.A. 51

3.3. Dinamica principalilor indicatori şi perspectivele societaţii . 55

Cap.4 Analiza sistemului informaţional pentru evidenţa stocurilor la S.C. MEDICA S.A. Bacău 59

4.1. Componenta Hardware a sistemului prezentat 59

4.2. Componenta Software a sistemului prezentat 60

Concluzii şi propuneri 79

Anexa nr. 1 Structura organizatorică a S.C. Medica S.A. Bacău 83

Anexa nr. 2 Organigrama societăţii 84

Anexa nr. 3 Principalii concurenţi 85

Anexa nr. 4 Lista intrărilor în luna octombrie 86

Anexa nr. 5 Situaţie consumuri 88

Anexa nr. 6 Balanţă stocuri luna octombrie 92

Bibliografie 96

Extras din document

Introducere

Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare mutaţii din ultimele decenii sunt informatica şi comunicaţiile, progresele radicale produse, determinând ample şi deosebit de eterogene consecinţe în toate componentele societăţii, economiei şi tehnicii.

O caracteristică importantă a epocii contemporane o reprezintă dezvoltarea disciplinelor ştiinţifice de interfaţă. Prin aceasta se încearcă să se răspundă creşterii complexităţii realităţilor economico-sociale, care impun abordări interactive.

Atât pe plan mondial cât şi în ţara noastră s-au dezvoltat, în ultima perioadă, concepte şi metodologii noi în domeniul informaticii economice care încearcă să răspundă necesităţii unei revoluţii profunde şi cu implicaţii importante în informatizarea procesului managerial, atât prin folosirea mai eficace a instrumentarului informatic în firme, cât şi pentru soluţionarea cât mai operativă şi eficace a unor complexe probleme manageriale.

Sistemele informaţionale au devenit principalul suport al managementului la toate nivelele structurii întreprinderii, iar la baza lor stă conceptul de triunghi strategic, care vizează trei aspecte: strategia, structura organizaţională şi tehnologia informaţiei.

Importanţa acordată sistemului informaţional în întreprinderi este exprimată şi prin natura portofoliului aplicaţiilor pe care le conţine. Constatările actuale arată că acesta este constituit cel mai adesea din aplicaţii axate pe operaţiuni financiar-contabile, chiar dacă cerinţele informaţionale ale utilizatorilor se situează şi la alte niveluri (marketing, management, producţie, etc.).

Aşadar, la ora actuală, sistemele informaţionale au un rol important în întreprinderi cu precădere în planul performanţei individuale şi organizaţionale în măsura în care se urmăreşte să se răspundă exigenţelor producţiei, marketingului şi strategiei globale a întrepriderii.

Punerea pe picioare a unui sistem informaţional într-o firmă se face, de obicei, în funcţie de nevoile curente de informaţie ale managerului. Insă, proiectarea şi elaborarea unui sistem informaţional ar trebui să se facă pe baze ştiinţifice.

Indiferent de necesităţile, în schimbare, ale conducerii unei companii, există o serie de principii - extrase din practică îndelungată a unor firme recunoscute - care reprezintă un prim nucleu de bază pentru buna desfăşurare a unui sistem informaţional:

• subordonarea modului de elaborare şi funcţionare a sistemului informaţional conform cerinţelor/solicitărilor/nevoilor conducerii firmei;

• corelarea funcţională a sistemului informaţional cu sistemul decizional şi structura de organizare a companiei;

• asigurarea metodologiei de culegere şi interpretare (analiză a informaţiilor);

• concentrarea prioritară asupra abaterilor (erorilor esenţiale);

• asigurarea unui volum maxim de informaţii finale ("prelucrate") din fondul de informaţii iniţiale ("primare" sau "neprelucrate");

• asigurarea unui tip necesar de reacţie decizională (strategică, tactică şi operaţională) pentru toţi beneficiarii de informaţii (managerii);

• flexibilizarea sistemului internaţional în scopul unei rapide şi facile adaptări;

• eficientizarea sistemului informaţional.

Acestă lucrare evidenţieză rolul vital al sistemelor informaţionale în activitatea organizaţiilor, precum şi faptul că este la fel de important de a avea cunoştinţe de bază despre sistemele informaţionale, ca şi a înţelege bazele contabilităţii, marketingului sau a altor domenii funcţionale în afaceri.

Cap. 1. Abordare teoretică a domeniului lucrării.

1.1. Caracterizarea generalã a stocurilor .

Activitatea desfăşurată de unităţile patrimoniale presupune, pe lângă mijloacele fixe care asigură baza tehnică a producţiei, şi folosirea activelor circulante (curente) într-un volum mare şi diversificat. In cadrul activelor circulante, activele circulante materiale au un rol în realizarea obiectului de activitate propriu fiecărei întreprinderi.

"Din punct de vedere al rolului economic, modului de intrare în patrimoniu, surselor de finanţare, destinaţiei, etc.," activele circulante materiale pot fi structurate în două mari categorii:

– stocuri;

– producţie (comenzi) în curs de execuţie.

Conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate 2 "Stocuri", stocurile sunt active:

– deţinute în scopul vânzarii pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;

– în curs de producţie, în vederea vânzării;

– sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

In conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, stocurile includ bunurile cumpărate şi deţinute cu scopul revânzării, cum sunt mărfurile achiziţionate de un detailist în vederea revânzării sau terenurile şi alte proprietăţi imobiliare deţinute cu scopul de a fi revândute. Stocurile includ, de asemenea, produsele finite sau producţia aflată în curs de execuţie, precum şi materialele şi alte consumabile destinate utilizării în procesul de producţie. (IAS 2 p.2-5)

Altfel spus, stocurile se concretizează în "ansamblul bunurilor şi serviciilor din cadrul unităţii patrimoniale destinate fie vânzarii în aceeaşi stare sau după prelucrarea lor în procesul de producţie, fie consumării de la prima lor utilizare" . Pentru a răspunde eficient cerinţelor gestiunii şi pentru reflectarea lor în contabilitate, stocurile pot fi grupate astfel:

- materii prime- participã direct la fabricarea produselor şi se regăsesc integral sau parţial în produsul finit, în starea lor iniţială sau transformată;

- materiale consumabile- participă la procesul tehnologic fară a se regăsi în produsul finit. Se grupează în materiale auxiliare, combustibili, materiale de ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile;

- produse (bunuri, lucrări, servicii obţinute din procesul de exploatare, destinate în pricipal livrărilor către terţi), sunt reprezentate de:

- semifabricate - sunt bunurile al căror proces tehnologic a fost terminat într-o fază de fabricaţie şi care trec în procesul tehnologic al altei faze de fabricaţie sau se livrează terţilor;

- produse finite – sunt bunurile care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie, corespund calitativ şi se depozitează în vederea livrării sau expedierii catre clienţi;

- animale şi păsări – animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, mânji şi altele) crescute şi folosite pentru reproducţie sau puse la îngrălat pentru a fi valorificate, animalele pentru producţia de lână, lapte şi blană;

- mărfuri – bunurile pe care unitatea patimonială le cumpără în vederea revânzării lor în starea în care au fost achiziţionate;

- ambalaje – bunurile utilizate pentru protecţia materialelor şi mărfurilor pe timpul transportului şi depozitării;

- materiale de natura obiectelor de inventar – bunuri cu valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a putea fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu sau cu o durată de serviciu mai mică de un an indiferent de valoarea lor;

- baracamente şi amenajări provizorii – bunurile achiziţionate sau construite de unităţile patrimoniale pentru executarea lucrărilor şi prestaţiilor de construcţii;

- producţia în curs de execuţie – producţia care nu a trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletete în întregime. Se includ în această categorie studii şi studiile în curs de execuţie sau neterminate.

Bunurile de natura stocurilor care, din punct de vedere fizic, nu se află în patrimoniul unităţii dar sunt în proprietatea acesteia sunt incluse în categoria stocurilor, ele aflându-se temporar la terţi (custodie, prelucrare, consignaţie) reflectându-se în contabilitate cu ajutorul unor conturi specifice.

Preview document

Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 1
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 2
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 3
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 4
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 5
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 6
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 7
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 8
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 9
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 10
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 11
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 12
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 13
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 14
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 15
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 16
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 17
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 18
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 19
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 20
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 21
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 22
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 23
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 24
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 25
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 26
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 27
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 28
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 29
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 30
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 31
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 32
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 33
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 34
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 35
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 36
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 37
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 38
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 39
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 40
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 41
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 42
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 43
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 44
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 45
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 46
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 47
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 48
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 49
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 50
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 51
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 52
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 53
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 54
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 55
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 56
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 57
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 58
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 59
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 60
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 61
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 62
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 63
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 64
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 65
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 66
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 67
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 68
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 69
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 70
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 71
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 72
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 73
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 74
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 75
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 76
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 77
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 78
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 79
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 80
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 81
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 82
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 83
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 84
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 85
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 86
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 87
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 88
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 89
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 90
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 91
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 92
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 93
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 94
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 95
Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Informational Contabil pentru Evidenta Stocurilor la SC Medica SA Bacau.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Organizarea și conducerea contabilității stocurilor de materii prime materiale și mărfuri - SC Conex SA

INTRODUCERE : Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Contabilitatea și analiza stocurilor - studiu de caz la SC Carpatina SA

CAPITOLUL I INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ " CARPATINA " S.A. 1.1 Obiectul de activitate şi statutul juridic Societatea...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile

I N T R O D U C E R E Motivaţia înfiinţării, organizării şi funcţionării unei întreprinderi este dată de cererea de produse şi servicii care se...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Ai nevoie de altceva?