Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 142 în total
Cuvinte : 34162
Mărime: 202.65KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

CAP. I: SISTEMUL FISCAL

CAP. II: REZULTAT VS. PERFORMANŢĂ

CAP. III: IMPOZITUL PE PROFIT

1. Impozitul pe profit

A. Contribuabili

B. Determinarea impozitului

C. Sume deductibile fiscal

D. Cheltuieli nedeductibile fiscal

E. Plata şi controlul impozitului pe profit

2. IAS 12 – Impozitul pe profit

3. IAS 20 – Contabilizarea subvenţiilor

4. Sistem comparativ al impozitului pe profit cu Marea Britanie 5. Sistem comparativ al impozitului pe profit cu Statele Unite ale Americii

CAP. IV: IMPOZITUL PE DIVIDENDE

CAP. V: STUDIU DE CAZ

1. Prezentarea societăţii

2. Monografia

3. Situaţie comparativă între formulare de bilanţ în model conform IASC şi conform normelor naţionale

4. Analiză economico-financiară a societăţii

5. Sistem informatic pentru Declaratia privind impozitul pe profit

CAP. VI: BIBLIOGRAFIA

Extras din document

CAP. I: SISTEMUL FISCAL

Impozitele, taxele, contribuţiile reprezintă fundamental si motivaţia pe care este construită fiscalitatea.

Sistemul fiscal reprezintă totalitatea impozitelor si taxelor, realizate prin intermediul unui mecanism bazat pe tehnici, metode si instrumente specifice desfaşurării activităţii de urmărire şi control cu ajutorul aparatului fiscal. Legea fundamentala a statului de drept consfinţeşte obligaţia tuturor cetăţenilor ţării de a contribui prin impozite si taxe la finanţarea cheltuielilor publice.

Obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a contribui sub formă de impozite si taxe la constituirea fondurilor bugetare dă naştere la „Creanţa fiscală” pentru buget si „Obligaţie fiscală” pentru agentul economic. Creanţa fiscală reprezintă dreptul statului de a percepe prin organele fiscale impozite, taxe şi alte venituri in contul bugetului. Titlul de creanţa fiscală este actul prin care se constata şi se individualizează obligaţia fiscală a unei persoane fizice sau juridice. Întocmirea titlurilor de creanţă fiscală este realizată fie de organele fiscale în cadrul dreptului de control privind organizarea si desfăşurarea activităţilor economice producătoare de venituri impozabile, fie de instanţele de judecată, notariatele de stat, organele vamale, regiile autonome, societăţile comerciale ale persoanelor juridice pentru impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, impozite si taxe reţinute de persoane cărora le plătesc venituri sau prestează servicii.

Creanţa fiscală incetează atunci când obligaţia fiscală a contribuabilului este achitată, compensată sau prescrisă. Obligaţia fiscală de a vira impozite si taxe la bugetul public si la fondurile speciale extrabugetare, revine persoanelor fizice si juridice, române si străine, numite contribuabili.

Din punct de vedere fiscal persoanele juridice pot fi grupate in:

1. Persoanele juridice propriu-zise:

• Cu activitate economica: regii autonome, societăţile comerciale, organizaţii cooperatiste;

• Fără scop lucrativ: instituţii publice, organizaţii sociale, asociaţii de persoane fizice, fundaţii;

2. Unităţi economice fără personalitate juridică ce pot fi:

• Unităţi economice aparţinând unor persoane juridice ce pot fi sucursale, magazine, secţii;

• Asociaţii in participaţie.

3. Societăţi comerciale străine, reprezentate prin:

• Societăţi comerciale străine – persoane juridice străine;

• Filiale ale societăţilor comerciale străine.

Primele două categorii de persoane juridice au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată şi accize- impozitul pe profit, impozitul pe dividende, impozitul pe clădiri, contribuţii la asigurările sociale, alte impozite şi taxe:

- asupra potenţialului tehnic (mijloace de transport, terenuri, clădiri);

- asupra bunurilor achiziţionate cu titlu oneros din import (taxe vamale, accize);

- asupra dreptului de înregistrare (taxe de timbru, taxe de înregistrare).

Societăţile comerciale străine au obligaţia de a plăti impozite pe unele venituri specifice realizate de nerezidenţi, impozitul pe venitul reprezentanţelor firmelor comerciale străine.

Sistemul fiscal are la bază trei componente:

I. Impozitele, taxele şi contribuţiile;

II. Mecanismul fiscal;

III. Aparatul fiscal.

I. Impozitul reprezintă prelevarea obligatorie şi fără contraprestaţie din partea statului cu scopul de a acoperii cheltuielile publice.

Taxele reprezintă contravaloarea serviciilor executate de stat, la cererea persoanelor fizice şi juridice (actele notariale, menţiuni la contractul şi statutul societăţilor comerciale, acte testamentare, etc.), valoarea taxelor in raport cu serviciul prestat de stat este mult mai mare.

Contribuţiile reprezintă obligaţii ale agentului economic la asigurările sociale de stat, sănătate, şomaj, fiind achitate de persoanele fizice şi juridice care utilizează forţa de muncă pe durată nedeterminată sau determinată.

I.1. Clasificarea impozitelor (Figura nr. 1).

Discutate ca venituri ale bugetului de stat, impozitele şi taxele se impart în două categorii:

1. Venituri curente;

2. Venituri din capital.

1. Veniturile curente sunt clasificate în alte două grupe:

1.a) venituri fiscale;

2.b) venituri nefiscale.

1.a) Veniturile fiscale sunt formate din sumele provenite din impozitele directe şi indirecte.

Impozitele directe sunt suportate de persoane fizice sau juridice care le plătesc în cunoştinţă de cauză (impozitul pe profit, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende, impozitul pe clădiri, etc.).

Impozitele indirecte sunt cele pe care nu le suportă cel care le plăteşte. Ele sunt suportate în general de consumatorul final (accize, taxa pe valoarea adăugată, taxele vamale, taxele de consumaţie etc.).

1.b) Veniturile nefiscale provin din vărsăminte efectuate de Banca Naţională a României din profitul net, al regiilor autonome, veniturile de la instituţiile publice, taxele consulare, etc. Ponderea lor în totalul veniturilor curente este foarte mică.

2. Veniturile din capital provin din valorificarea unor bunuri ale societăţilor comerciale cu capital de stat sau a rezervei de stat.

Figura nr. 1. Clasificarea veniturilor statului.

- impozitul pe profit

Venituri din impozite directe - impozitul pe veniturile din salarii

Venituri fiscale - impozitul pe dividende

- impozitul pe cladiri

1. Venituri curente Venituri din impozite indirecte - accize

- TVA

- taxe vamale

varsaminte efectuate de BNR din profitul net

varsaminte efectuate de regii autonome din profitul net

Venituri nefiscale

varsaminte de la institutii publice

taxe consulare

Valorificarea unor bunuri ale societatilor comerciale cu capital de stat

2. Venituri din capital

Valorificarea unor bunuri de la rezerva de stat

II.2 Elemente comune ale impozitelor şi taxelor.

Toate actele normative prezintă elementele impozitelor şi taxelor. Aceste elemente cuprind: obiectul impozitului, subiectul impozitului, baza de calcul, plătitorul de impozite, cota, termenul de plată, înlesniri acordate la plată, drepturile plătitorului de impozit, obligaţiile şi sancţiunile.

a) Obiectul impozitului este elementul care stă la baza aşezării impozitului: venitul, profitul, preţul sau tariful.

b) Subiectul impozitului se identifică cu persoana fizică sau juridică deţinătoare sau realizatoare a venitului sau profitului.

c) Baza de calcul. De cele mai multe ori, obiectul impozitului reprezintă şi baza de calcul, dar există şi excepţii, de exemplu: la impozitul pe clădiri, obiectul îl reprezintă clădirea, iar baza de calcul valoarea sau taxele de succesiune.

d) Plătitorul de impozite de regulă coincide cu subiectul impozitului. Există şi excepţii: la impozitul pe veniturile din salarii, subiectul este salariatul, plătitorul este unitatea la care salariatul realizează venitul.

e) Cota (cuantumul impozitului) serveşte bazei de calcul a impozitului prin care se determină suma de plată. Cota poate fi poate fi fixă sau procentuală.

Cota fixă este exprimată sub forma unui cuantum aplicată la baza de calcul sau la o parte a acesteia; de exemplu, pentru taxa privind folosirea terenurilor in alte scopuri decât producţia agricolă sau silvică, se stabilesc cote fixe pe km2 sau metru pătrat.

Preview document

Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 1
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 2
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 3
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 4
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 5
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 6
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 7
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 8
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 9
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 10
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 11
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 12
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 13
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 14
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 15
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 16
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 17
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 18
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 19
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 20
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 21
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 22
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 23
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 24
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 25
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 26
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 27
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 28
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 29
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 30
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 31
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 32
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 33
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 34
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 35
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 36
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 37
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 38
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 39
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 40
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 41
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 42
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 43
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 44
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 45
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 46
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 47
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 48
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 49
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 50
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 51
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 52
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 53
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 54
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 55
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 56
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 57
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 58
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 59
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 60
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 61
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 62
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 63
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 64
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 65
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 66
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 67
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 68
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 69
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 70
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 71
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 72
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 73
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 74
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 75
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 76
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 77
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 78
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 79
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 80
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 81
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 82
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 83
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 84
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 85
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 86
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 87
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 88
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 89
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 90
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 91
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 92
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 93
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 94
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 95
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 96
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 97
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 98
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 99
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 100
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 101
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 102
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 103
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 104
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 105
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 106
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 107
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 108
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 109
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 110
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 111
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 112
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 113
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 114
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 115
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 116
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 117
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 118
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 119
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 120
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 121
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 122
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 123
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 124
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 125
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 126
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 127
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 128
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 129
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 130
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 131
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 132
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 133
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 134
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 135
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 136
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 137
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 138
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 139
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 140
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 141
Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL - Pagina 142

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Informational privind Contabilitatea Impozitelor si Taxelor SC Psihocontrol SRL.DOC

Alții au mai descărcat și

Sistem informatic pentru evidența asigurărilor la o firmă de asigurări

• OBIECTIVELE SISTEMULUI Aplicatia urmareste evidenta clientilor, a contractelor incheiate de societate, precum si despagubirile platite in caz de...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?