Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 38257
Mărime: 686.83KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Bilba Radu
UNIVERSITATEA “GEORGE BACOVIA” BACĂU FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

Introducere.1

CAPITOLUL I Contabilitatea şi gestiunea stocurilor.3

1.1. Noţiuni generale privind gestiunea stocurilor.3

1.2. Clasificarea stocurilor.3

1.3. Contabilitatea stocurilor.4

1.3.1. Contabilitatea generală a stocurilor.4

1.3.2. Contabilitatea analitică a stocurilor.5

1.3.3. Metode de contabilitate analitică a stocurilor.6

1.3.4. Evaluarea elementelor de stocuri.8

1.4. Stocurile ca element de imobilizare financiară.11

1.4.1. Calculul stocului mediu de mărfuri.14

1.4.2. Analiza rotaţiei stocurilor.16

1.4.2.1. Rotaţia stocurilor.16

1.4.2.2. Viteza de rotaţie a stocurilor.16

1.4.3. Analiza stocului de siguranţă.17

1.4.3.1. Calculul stocului de siguranţă α.18

1.4.3.2. Calculul stocului de siguranţă β.18

1.4.4. Analiza stocurilor de marfă.19

CAPITOLUL II Informaţia stocului în sistemul informaţional-managerial.20

2.1. Noţiunea de informaţie în cadrul unui sistem informaţional.20

2.2. Noţiunea de sistem informaţional contabil.23

2.3. Subsistemul informaţional al stocurilor-componentă a gestiunii stocurilor.25

CAPITOLUL III Analiza sistemului informaţional de evidenţă a stocurilor de materii prime şi materiale la S.C. Mecanica Ceahlău S.A. Piatra Neamţ.36

3.1. Prezentarea societăţii.36

3.1.1. Informaţii generale privind societatea.36

3.2. Organizarea activităţii financiar contabilie la S.C. Mecanica Ceahlău S.A. Piatra Neamţ.45

3.3. Analiza sistemului informaţional existent.53

CAPITOLUL IV Posibilităţi de informatizare a gestiunii stocurilor.56

4.1. Probleme teoretice privind sistemul informatic al gestiunii stocurilor.56

4.1.1. Caracteristici generale ale subsistemului informatic contabil integrat.56

4.1.2. Obiectivele subsistemului informatic contabil integrat.57

4.1.3. Situaţiile de ieşire ale subsistemului informatic contabil integrat.59

4.1.4. Conţinutul şi structura bazei informaţionale.61

4.1.5. Codificarea atributelor.62

4.1.6. Documentele utilizate pentru crearea bazei de date.65

4.1.7. Organizarea subsitemului informatic contabil integrat.66

4.2. Analiza soluţiilor software pentru gestiunea stocurilor.67

4.2.1. Analiza modului de gestiune a stocurilor din programul „ISIS 2.0”.67

4.2.2. Analiza modului de gestiune a stocurilor din cadrul soluţiei SintCASH-HiPOS.71

4.2.3. Analiza modului de gestiune a stocurilor din cadrul aplicaţiei INFOGES 2000.74

CONCLUZII ŞI PROPUNERI.84

BIBLIOGRAFIE.86

Extras din document

INTRODUCERE

Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti. Dacă încă din cele mai vechi timpuri oamenii au simţit necesitatea de a evidenţia, nu acelaşi lucru se poate spune despre necesitatea de a contabiliza în accepţiunea modernă a actului contabil. S-ar putea afirma că tehnica contabilă a evoluat odată cu necesităţile economice create de către dezvoltarea societăţii.

Contabilitatea s-a născut şi a evoluat ca urmare a unor necesităţi crescânde de informare. Acest fapt se poate constata numai de puţin timp de când, într- adevăr, se trece pe o scară tot mai largă la o anticipare a nevoilor de informare contabilă şi, deci, a tehnicilor şi instrumentelor contabile care trebuie dezvoltate în continuare. Pornind de la această necesitate, s-a schimbat modul de abordare a contabilităţii. Abia de curând se încearcă crearea ştiinţifică de noi tehnici contabile pornind de la necesităţi abstracte, necesităţi viitoare.

Ceea ce a determinat – în mod exclusiv până de curând – evoluţia istorică a contabilităţii a fost dezvoltarea economică a societăţii. Încercând să intuim ce este economia, putem să ne permitem şi o abordare istorică a evoluţiei contabilităţii.

Altfel spus, ştiinţa economică intervine când nevoile sunt nelimitate, dar resursele de a le satisface sunt limitate. Dacă resursele necesare satisfacerii nevoilor ar fi într-adevăr nelimitate, atunci o ştiinţă a alocării resurselor ar deveni inutilă din punct de vedere practic. Implicit, eventuala evidenţă contabilă a acestor resurse – sau nevoi – ar fi suficient să se facă într-o formă primară – prin enumerare şi numărare. Contabilitatea, care are ca obiect de studiu patrimoniul unei persoane fizice sau juridice, devine inutilă sau, în măsura în care resursele ar fi nelimitate, patrimoniul ar deveni şi el virtual nelimitat – contabilitatea nu ar mai putea face faţă şi s-ar prăbuşi sub propria-I greutate.

Contabilitatea nu a luat naştere şi mai ales nu a evoluat decât în condiţiile în care raritatea resurselor a impus o eficientizare tot mai mare a alocării acestora în vederea satisfacerii necesităţilor alternative ale oamenilor. În măsura în care unitatea monetară s-a impus în timp ca mijloc de schimb, contabilitatea nu a făcut decât să preia acest instrument de uniformizare şi evidenţă a averii şi a operaţiilor economice, din acel moment începând să se închege o tehnică, apoi o artă şi chiar o ştiinţă de sine stătătoare: contabilitatea.

Cunoaşterea în orice moment a unei situaţii clare privind stocurile ajută mult la buna desfăşurare a activităţii, ştiind în permanenţă ce este în magazie, ce mai trebuie aprovizionat, cât s-a consumat şi cât s-a vândut. Lucrarea de faţă are ca scop cercetarea şi analiza unui exemplu concret de sistem informaţional privind evidenţa stocurilor.

Un sistem de ajutor în decizie constă dintr-un ansamblu coerent de mijloace destinate factorilor de decizie în rezolvarea unei probleme de gestiune sau a unui întreg ansamblu de astfel de probleme.

Alegerea unui nou partener industrial, evaluarea diferitelor oportunităţi de diversificare sau de căutare a unui mai bun echilibru între reţelele de distribuitor constituie în aceeasi măsură situaţii decizionale în care disponibilitatea instrumentelor potrivite se poate dovedi eficientă si rentabilă. Riscurile asociate deciziilor de lansare a unor noi produse, de reînnoire a gamelor acestora sunt deosebit de importante. Astfel, numeroşi specialişti ai ştiintei gestiunii au sugerat folosirea de către întreprinderi a metodologiilor informatizate astfel încât ele să permită o mai buna discriminare si reducere a riscurilor. Un program care să înlesnească un diagnostic vizual al potenţialului economic al unui nou produs în faza de proiect sau a gestiunii stocurilor si care să poată fi utilizat pe parcursul etapelor de urmărire a dezvoltării si lansării unui produs are ca obiective:

- difuzarea în viitor a produsului atât la nivelul penetrării lui, cât si la nivelul recumpărării;

- evoluţia dinamică a costurilor în funcţie de experienţa acumulată de întreprindere (curba de experienţă);

- simularea impactului pe care îl poate avea o schimbare în condiţiile de referinţă ale pietei si/sau ale strategiei urmarite cu privire la rentabilitatea şi performanţele viitoare;

- necesitatea unei analize anterioare privind puterea economica a unui nou produs, înainte de lansare, majoritatea factorilor de decizie dorind să dispună, in egală masură, şi de un sistem de control al performanţei după comercializare;

- un sistem pur descriptiv al reacţiei pieţei nu este suficient, este esenţial ca instrumentul de analiză, anume, produsul soft, să includă variabile de control care să permită punerea la punct a unui plan de marketing şi de evaluare a eficienţei acestuia;

- utilizatorul trebuie să poată testa instrumentul respectiv pe baza datelor existente

- ajută la adoptarea diferitelor metode de marketing prin care se realizează o previziune a celei mai probabile plaje de difuzare a unui produs şi o previziune a performanţelor economice ale produsului ; diferitele elemente ale mix-marketingului fiind utilizate ca variabile de control. Definiţia termenului de "recumpărare" îl reprezintă procentrajul de cumpărători care cumpără produsul cu prima ocazie după incercare.

- se poate studia, în cazul producţiei, incidenţa volumului vânzărilor asupra repartiţiei cheltuielilor fixe şi evoluţia costului variabil al valorii adăugate, care este parte a costului variabil controlat de întreprindere, depinzând eventual de experienţă,

- un program de gestiune a stocurilor poate rezolva rapid şi multe alte probleme de management, cum ar fi:

1.optimizarea ofertei unei întreprinderi, oferta definită în termeni de produse şi servicii asociate,

2.când, cum şi cât este necesar în aprovizionarea unui stoc de marfă sau materii prime astfel incât să nu existe intrerupere de stoc, dar nici suprastoc ceea ce echivalează cu o stocare a banilor,

3.controlul dinamic al eficienţei strategiilor şi politicilor puse în aplicare,

4.optimizarea deciziilor de investiţie, dezinvestiţie şi redistribuire a resurselor,

5.simularea comportamentului principalilor actori ai pietei şi agenţi economici: consumatori, întreprinderi, institutii publice, un produs soft al gestiunii stocurilor trebuie să cuprindă tot timpul cele mai noi rezultate ale cercetarilor de management.

În contextul informaţional existent intr-o întreprindere, una din sarcinile principale ale managementului a devenit caştigarea, conservarea, adoptarea, impărtăşirea şi punerea în valoare a cunoştinţelor realizate de către decidenţi, urmărind reacţiile întreprinderilor lor, ale concurenţei si ale pieţei.

Autonomia, responsabilitatea, divizarea sarcinilor intelectuale ale gestiunii şi experienţa acumulată prin utilizarea metodelor validate in management sunt principalele caracteristici ale evoluţiei informatizării. Creşterea de productivitate la care vor conduce analizele cu ajutorul tehnicii de calcul si a unui soft bine pus la punct si impactul pe care-l vor avea asupra impărţirii timpului de lucru/timp liber pentru cadrele şi conducatorul întreprinderii, pot contribui la modificări în modul de organizare, de lucru şi remunerare. Utilizarea sistemelor de informare dispuse în reţea, bazată pe o ierarhie de calculatoare, împărţind un ansamblu de resurse, contribuie la accelerarea fenomenului.

Capitolul I.

CONTABILITATEA ŞI GESTIUNEA STOCURILOR

1.1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND GESTIUNEA STOCURILOR

Baza tehnică a producţiei, circulaţiei mărfurilor şi prestărilor de servicii este asigurată de capitalul aflat la dispoziţia agenţilor economici şi care din punct de vedere al provenienţei lui constituie pasivul patrimonial, fiind investit sub diferite forme concret funcţionale ce alcătuiesc activul patrimonial.

Activele patrimoniale sunt structurate funcţie de durata de imobilizare sau viteza lor de rotaţie în:

1. active imobilizate

2. active mobilizate

Aceste active patrimoniale sunt analizate la nivelul întreprinderii ca fiind stocuri. Din punct de vedere al rolului economic, al modului de intrare în patrimoniu, al surselor de finanţare, al destinaţiei si a altor criterii, activele circulante pot fi clasificate în două categorii chiar dacă au o structură eterogenă:

1. stocuri

2. producţia în curs de execuţie (neterminată).

Stocurile şi producţia neterminată reprezintă ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul unităţii ce sunt destinate vânzării în aceeaşi stare sau după prelucrare în procesul de fabricaţie sau consumării de la prima lor utilizare.

Caracteristica lor principală o reprezintă viteza mare de rotaţie, servind activitatea economică a întreprinderii pe o perioadă mai mică de 1 an. Organizarea corespunzătoare a gestiunii stocurilor impune respectarea anumitor restricţii:

- identificarea strictă a naturii bunului,

- clasificarea bunurilor după destinaţie,

- înregistrarea intrării în stoc în momentul transferului proprietăţii,

- permanenţa şi exactitatea evaluării intrărilor, ieşirilor şi stocului

Preview document

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 1
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 2
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 3
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 4
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 5
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 6
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 7
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 8
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 9
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 10
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 11
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 12
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 13
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 14
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 15
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 16
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 17
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 18
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 19
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 20
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 21
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 22
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 23
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 24
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 25
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 26
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 27
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 28
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 29
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 30
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 31
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 32
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 33
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 34
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 35
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 36
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 37
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 38
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 39
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 40
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 41
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 42
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 43
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 44
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 45
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 46
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 47
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 48
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 49
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 50
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 51
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 52
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 53
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 54
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 55
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 56
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 57
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 58
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 59
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 60
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 61
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 62
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 63
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 64
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 65
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 66
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 67
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 68
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 69
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 70
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 71
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 72
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 73
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 74
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 75
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 76
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 77
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 78
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 79
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 80
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 81
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 82
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 83
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 84
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 85
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 86
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 87
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 88
Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • coperta.doc
  • coperta2.doc
  • CUPRINS.doc
  • Solutii de Informatizare a Gestiunii Stocurilor.DOC

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui sa o foloseasca...

Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Organizarea și conducerea contabilității stocurilor de materii prime materiale și mărfuri - SC Conex SA

INTRODUCERE : Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare...

Te-ar putea interesa și

Relația resurse umane - logistică

1. IMPORTANTA RESURSELOR UMANE IN ORGANIZATII Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al succesului...

Organizarea evidenței operative și contabilitatea mărfurilor în comerțul en-gros

1. COMERŢUL ACTIVITATE DE BAZĂ A ECONOMIEI 1.1.CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA ACTIVITAŢII DE COMERŢ Noţiunea de comerţ determină o funcţie economică ce...

Reproiectarea sistemului de management la SC Romcarbon SA Buzău

Introducere Perioada de peste opt ani de tranziţie la modelul economiei de piaţă pe care a străbătut-o economia românească, permite efectuarea...

Gestionarea Depozitului Logistic Billa

Capitolul I: Introducere 1.1 Scurt Istoric “În decembrie 1953 pianistul de numai 36 de ani Karl Wlaschek deschidea în Viena primul magazin de...

Gestiunea Financiară a Firmei

CAPITOLUL 1. GESTIUNEA CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1 Definiţia şi conţinutul gestiunii financiare...

Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA

CAPITOLUL I SISTEME DE PRODUCŢIE 1.1. Scurtă prezentare a evoluţiei sistemelor de producţie Dezvoltarea producţiei de bunuri materiale a făcut...

Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale

Capitolul 1: Stocurile în economia societăţii comerciale Desfăşurarea activităţii oricărui agent economic presupune intervenţia unei mari...

Logistică - Metro Cash&Carry Internațional

Capitolul 1: Introducere 1.1 Descriere companie Metro Cash&Carry International este liderul mondial pe piața cash&carry, deținând 655 de magazine...

Ai nevoie de altceva?