Toate proiectele din domeniul Drept Civil

 • Etapele premergatoare incheierii casatoriei

  ABSTRACT Subiectul lucrării este reprezentat de cuvântul cheie ”CĂSĂTORIA”, și anume etapele premergătoare încheierii căsătoriei. Acest subiect a fost tratat prin prisma dispozițiilor actualului Cod Civil, și prin analiza mai multor cercetători științifici care au abordat acest domeniu. Căsătoria reprezintă unul dintre pilonii centrali ai societății moderne, piatra de temelie în fundamentarea unei familii, devenind un element asociat cu repere precum stabilitate socială, echilibru,...

 • Reprezentarea si rezerva succesorala

  Mostenirea este considerata una dintre cele mai importante institutii ale dreptului civil ea fiind indisolubil legata de formele de proprietate. Dreptul civil reglementeaza, prin intermediul normelor sale, intreaga viata a omului, inca inainte de nastere si pina la moarte. Fiinta umana de-a lungul secolelor a infruntat destinul fiind in acest sens, artizanul propriului confort si bunastarii, perfectionarea uneltelor de munca constituind o consecinta a unui trai mai bun. Iata de ce, omul...

 • Distinctia dintre centralizare, descentralizare, deconcentrare ca modalitati de infaptuire a administratiei publice locale

  Distinctia dintre centralizare, descentralizare,deconcentrare ca modalitati de infaptuire a administratiei publice locale Autonomia locala este considerata ca fiind una dintre cele mai eficiente forme de autogestiune administrativa. Daca ne raportam la principiile contemporane de organizare a administratiei publice locale, vom retine ca, organizarea administratiei publice locale din Romania potrivit actualei Constitutii se bazeaza pe aplicarea principiilor fundalmentale dominante in...

 • Obligatia Legala de Intretinere

  INTRODUCERE Legea fundamentală a României , Constituţia , în art. 23, alin. 2, statuează că “statul ocroteşte căsătoria şi familia şi apără interesele mamei şi copilului” , existenţa şi evoluţia relaţiilor de familie neputând fi concepută în afara vieţii sociale . Funcţia economică a familiei îşi găseşte expresia în comunitatea de bunuri şi în obligaţia legală de întreţinere . În timpul întregii sale vieţi omul este nevoit să se întreţină , viaţa fizică , existenţa intelectuală şi starea ...

 • Contractul de Transport de Calatori si Bagaje

  Introducere: Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene – în a doua jumătate a sec.XX-lea – precum şi inevitabila creştere a volumului legăturilor economice – schimurilor comerciale – între aceaste ţări au condus la o dezvoltare corespunzătoare a transporturilor, în general, şi a transpoturilor de călători, în special. Transporturile de călători au cunoscut o evoluţie ascendentă – atît ca volum , căt şi ca pondere, în volumul total al transporturilo datorită incontestabilelor...

 • Bunurile Comune ale Sotilor

  Garantarea dreptului la apărare prevăzut de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului: Reglementările art. 6 alin. (1) şi alin. (4) C. proc. pen. dau satisfacţie, în mare măsură, prevederilor de principiu cuprinse în art. 6 parag. 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, după care „orice persoană acuzată are dreptul în special: a) „să fie informat, în cel mai scurt timp, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse contra sa” . O...

 • Contractul de Asigurare

  Introducere: Aspectul esențial în viața și evoluția omului, înca din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija față de viitor și teama combinată cu precauția. Dezvoltarea societăţii este marcată de efortul şi strădania oamenilor pentru propria lor propăşire şi pentru propria lor apărare în faţa unor evenimente care le pot periclita existenţa şi devenirea. Viaţa oamenilor nu este întotdeauna senină. Indiferent câtă grijă se acordă evitării problemelor sau protejării bunurilor niciodată,...

 • Timpul de Munca

  INTRODUCЕRЕ Libеrtаtеа muncii еstе gаrаntаtă prin Constituţiе. Drеptul lа muncă nu poаtе fi îngrădit şi nimеni nu poаtе fi obligаt să muncеаscă sаu să nu muncеаscă într-un аnumit loc dе muncă ori într-o аnumită profеsiе, oricаrе аr fi аcеstеа, oricе pеrsoаnă fiind libеră în аlеgеrеа locului dе muncă şi а profеsiеi, mеsеriеi sаu аctivităţii pе cаrе urmеаză să o prеstеzе. În cаdrul rеlаţiilor dе muncă funcţionеаză principiul еgаlităţii dе tr ...

 • Recursul Administrativ

  INTRODUCЕRЕ Procеdurа аdministrаtivă prеаlаbilă, sub formа rеcursurilor аdministrаtivе, sеmnifică o posibilitаtе а subiеctului vătămаt dе а sе аdrеsа аdministrаţiеi cаrе i-а produs vătămаrеа sаu cеlеi supеrioаrе еi, prin cаrе să-i cеаră аcеstеiа să-şi rеvizuiаscă аtitudinеа, putând fi vorbа dеsprе аnulаrеа, modificаrеа, înlocuirеа unui аct аdministrаtiv, iаr într-o аccеpţiunе foаrtе lаrgă, chiаr să аdoptе o аnumită аtitudinе, să săvârş ...

 • Corelatia Contractului Civil cu Alte Contracte

  1.1 Contractul administrativ Contractele administrative se deosebesc de contractele civile doar prin regimul juridic ce li se aplică, cel comun de drept civil pentru contractele civile şi cel administrativ, de drept public în cadrul contractelor administrative. Organele administraţiei publice pentru realizarea sarcinilor pe care le au nu folosesc numai acte administrative, ci şi contracte administrative . Actele administrative de gestiune sunt acele acte pe care autoritatea publică le...

 • Stingerea Dreptului de Proprietate in Noul Cod Civil

  Capitolul I – Definirea, delimitarea conceptuală și caracterele dreptului de proprietate Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate pentru ca el oferă titularului sau exerciţiul tuturor facultatilor, tuturor prerogativelor pe care legea le cunoaşte. Posesia - Prin posesie, in vorbirea uzuala, se intelege ,,deţinerea unui lucru” , ,,a avea stăpânire un lucru” etc. Codul civil roman (art. 1846) defineşte posesia ca...

 • Dezmembramintele Dreptului de Proprietate Privata in Noul Cod Civil

  Capitolul I. Aspecte teoretice și legale privind proprietatea privată 1.1. Definirea conceptului de proprietate privată Conform prevederilor constituționale, în art. 135 alin. 1 este definită economia României ca o economie de piață. Astfel, în cadrul raporturilor juridice de proprietate specifice acestei economii, proprietatea privată este reprezentată ca forma dominantă de proprietate. După regimul juridic, există două forme de proprietate: dreptul de proprietate publică şi dreptul de...

 • Protectia Partii Defavorizate intr-un Raport Contractual

  1. Teoria contractului civil Teoria contractului civil s-a dezvoltat pe baza unor instituţii existente anterior adoptării noii legislaţii civile, dar implimentate recent (cum ar fi instituţia antecontractului, contractelor publice, de adeziune, în favoarea unui terț), precum şi implimentarea unor „construcţii”, prelevate din legislaţia internaţionala, cum ar fi promisiunea de a contracta, obligaţia de a contracta, apariţia obligaţiilor în urma negocierilor de încheiere a contractului,...

 • Principiile Dreptului Civil

  CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în ius civile din dreptul roman, civitas însemnând comună, localitate, cetate. Pentru romani ius civile era dreptul care aparţinea exclusiv membrilor unei cetăţi, spre deosebire de ius gentium care însemna dreptul pe care îl puteau invoca străinii (peregrinii), dar nu ca membri ai unei anumite cetăţi. Expresia „drept civil” poate avea trei înţelesuri:...

 • Capacitatea Juridica-Civila a Persoanei Juridice

  1. Noțiunea și elementele persoanei juridice Persoana juridică reprezintă o colectivitate de persoane fizice care participă la raporturile juridice civile ca entitate juridică distinctă de membrii ce o compun. Potrivit art. 18 din noul Cod Civil, orice persoană trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumite scop licit şi moral, în acord cu interesul general. Persoanele juridice sunt grupate în următoarele categorii: persoane juridice...

Pagina 1 din 11