Proiectele din domeniul Drept Civil

Bunurile proprii ale soților

INTRODUCERE Din punct de vedere al dreptului civil, instituția căsătoriei este de maximă importanță. Starea de căsătorie dobândită prin încheierea soților un statut bine definit juridic - aceasta spre deosebire de situația cuplului necăsătorit, cvasiignorat de lege - care completează gama atributelor de... citește mai departe

57 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Capacitatea civilă de folosință a persoanei fizice

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA CAPACITATEA CIVILĂ DE FOLOSINȚĂ A PERSOANEI FIZICE SECȚIUNEA 1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA PERSOANA FIZICĂ Persoana este elementul central al dreptului civil. În sens strict juridic, persoana este o abstracțiune . Însuși cuvântul „persoană” provine din... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Formele partajului averii succesorale

Succesiunea constituie una dintre modalitățile de dobîndire a dreptului de proprietate care include transmisiunea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane fizice, juridice sau chiar statul. În ultima perioadă de timp, cînd cota mortalității a ajuns la un nivel foarte înalt,... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

I.INTRODUCERE Drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor au reglementate, începând cu Codul Civil de la 1864 astfel: dispozițiile inechitabile ale art. 679 și 681-684 din Codul Civil de la 1864, potrivit cărora soțul supraviețuitor putea culege moștenirea numai după ultimul colateral de gradul al XII-lea;... citește mai departe

14 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Încetarea capacității de folosință a persoanei fizice

I. NOȚIUNE 1. Definiție Prin capacitate de folosință înțelegem aptitudinea generală și abstractă a persoanei de a avea drepturi și obligații civile, iar prin capacitate de exercițiu vom înțelege aptitudinea persoanei de a dobândi și de a-și exercita drepturile civile concrete, precum și de a-și asuma și executa... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dreptul de opțiune succesorală

FACULTATEA DE DREPT DREPTUL DE OPȚIUNE SUCCESORALĂ Responsabil seminar: Claudiu-Constantin DRĂGAN An III IAȘI, 2020 CUPRINS INTRODUCERE Capitolul 1 1.1. Dreptul subiectiv de opțiune succesorală 1.2. Subiectele dreptului de opțiune succesorală 1.3. Actul juridic de opțiune succesorală 1.4. Condiții de... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Apariția și evoluția dreptului de azil în România

1. INTRODUCERE Cetățeanul este acea persoană fizică, care deține, cel puțin o ctățenie. Cetățenia este acea caliatate a persoanei fizice, ce exprimă relațiile permanente solcial — economice, politice și juridice dintre persoana fizică și stat, dovedind apartenența sa la un stat și care, atribuie persoanei fizice... citește mai departe

43 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contractul de vânzare definiție - Noțiuni generale, caractere juridice

1. Definiție și noțiuni generale. Contractul de vanzare - cumparare (noul Cod civil foloseste denumirea de contract de vanzare) prezinta o importanta deosebita pentru dreptul civil roman, el fiind amplu reglementat legal, pe larg tratat in doctrina si extrem de utilizat in practica. Doctrina a retinut ca este... citește mai departe

37 pagini 7 puncte Extras Preview

Viciile posesiei

1.NOTIUNI GENERALE PRIVIND POSESIA 1.1 Scurt istoric Posesiunea are semnificație juridică pentru că este pusă realitatea aparentă în relație cu dreptul. Ea constă în stăpânirea de fapt asupra unui lucru corporal. Conceptul de posesiune s-a format în antichitate, în cadrul unui proces de evoluție , în legatură cu... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elemente legislative privind proiectarea și dezvoltarea afacerilor

SC SOFI SRL , este o patiserie care vrea sa isi incante noii clientii cu cele mai proaspete si delicioase produse.Isi doreste sa castige cat mai multe companie pentru a le servi produse de buna calitate ,sa promoveze si sa participle la targuri pentru a se afirma. Patiseria vrea sa isi faca cunoscut numele si in... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Extras Preview

Etapele premergătoare încheierii căsătoriei

ABSTRACT Subiectul lucrării este reprezentat de cuvântul cheie ”CĂSĂTORIA”, și anume etapele premergătoare încheierii căsătoriei. Acest subiect a fost tratat prin prisma dispozițiilor actualului Cod Civil, și prin analiza mai multor cercetători științifici care au abordat acest domeniu. Căsătoria reprezintă unul... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reprezentarea și rezerva succesorală

Mostenirea este considerata una dintre cele mai importante institutii ale dreptului civil ea fiind indisolubil legata de formele de proprietate. Dreptul civil reglementeaza, prin intermediul normelor sale, intreaga viata a omului, inca inainte de nastere si pina la moarte. Fiinta umana de-a lungul secolelor a... citește mai departe

29 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Distincția dintre centralizare, descentralizare, deconcentrare ca modalități de înfăptuire a administrației publice locale

Distinctia dintre centralizare, descentralizare,deconcentrare ca modalitati de infaptuire a administratiei publice locale Autonomia locala este considerata ca fiind una dintre cele mai eficiente forme de autogestiune administrativa. Daca ne raportam la principiile contemporane de organizare a administratiei... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Obligația Legală de Întreținere

INTRODUCERE Legea fundamentală a României , Constituţia , în art. 23, alin. 2, statuează că “statul ocroteşte căsătoria şi familia şi apără interesele mamei şi copilului” , existenţa şi evoluţia relaţiilor de familie neputând fi concepută în afara vieţii sociale . Funcţia economică a familiei îşi găseşte expresia... citește mai departe

57 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contractul de Transport de Călători și Bagaje

Introducere: Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene – în a doua jumătate a sec.XX-lea – precum şi inevitabila creştere a volumului legăturilor economice – schimurilor comerciale – între aceaste ţări au condus la o dezvoltare corespunzătoare a transporturilor, în general, şi a transpoturilor de... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bunurile comune ale soților

Garantarea dreptului la apărare prevăzut de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului: Reglementările art. 6 alin. (1) şi alin. (4) C. proc. pen. dau satisfacţie, în mare măsură, prevederilor de principiu cuprinse în art. 6 parag. 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, după care „orice persoană acuzată are... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Extras Preview

Contractul de Asigurare

Introducere: Aspectul esențial în viața și evoluția omului, înca din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija față de viitor și teama combinată cu precauția. Dezvoltarea societăţii este marcată de efortul şi strădania oamenilor pentru propria lor propăşire şi pentru propria lor apărare în faţa unor evenimente... citește mai departe

31 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Timpul de Muncă

INTRODUCЕRЕ Libеrtаtеа muncii еstе gаrаntаtă prin Constituţiе. Drеptul lа muncă nu poаtе fi îngrădit şi nimеni nu poаtе fi obligаt să muncеаscă sаu să nu muncеаscă într-un аnumit loc dе muncă ori într-o аnumită profеsiе, oricаrе аr fi аcеstеа, oricе pеrsoаnă fiind libеră în аlеgеrеа locului dе muncă şi а profеsiеi,... citește mai departe

69 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Recursul Administrativ

INTRODUCЕRЕ Procеdurа аdministrаtivă prеаlаbilă, sub formа rеcursurilor аdministrаtivе, sеmnifică o posibilitаtе а subiеctului vătămаt dе а sе аdrеsа аdministrаţiеi cаrе i-а produs vătămаrеа sаu cеlеi supеrioаrе еi, prin cаrе să-i cеаră аcеstеiа să-şi rеvizuiаscă аtitudinеа, putând fi vorbа dеsprе аnulаrеа,... citește mai departe

77 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Corelația contractului civil cu alte contracte

1.1 Contractul administrativ Contractele administrative se deosebesc de contractele civile doar prin regimul juridic ce li se aplică, cel comun de drept civil pentru contractele civile şi cel administrativ, de drept public în cadrul contractelor administrative. Organele administraţiei publice pentru realizarea... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Stingerea Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil

Capitolul I – Definirea, delimitarea conceptuală și caracterele dreptului de proprietate Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate pentru ca el oferă titularului sau exerciţiul tuturor facultatilor, tuturor prerogativelor pe care legea le... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate Privată în Noul Cod Civil

Capitolul I. Aspecte teoretice și legale privind proprietatea privată 1.1. Definirea conceptului de proprietate privată Conform prevederilor constituționale, în art. 135 alin. 1 este definită economia României ca o economie de piață. Astfel, în cadrul raporturilor juridice de proprietate specifice acestei... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Protecția Părții Defavorizate într-un Raport Contractual

1. Teoria contractului civil Teoria contractului civil s-a dezvoltat pe baza unor instituţii existente anterior adoptării noii legislaţii civile, dar implimentate recent (cum ar fi instituţia antecontractului, contractelor publice, de adeziune, în favoarea unui terț), precum şi implimentarea unor „construcţii”,... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în ius civile din dreptul roman, civitas însemnând comună, localitate, cetate. Pentru romani ius civile era dreptul care aparţinea exclusiv membrilor unei cetăţi, spre... citește mai departe

41 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Capacitatea juridica-civilă a Persoanei Juridice

1. Noțiunea și elementele persoanei juridice Persoana juridică reprezintă o colectivitate de persoane fizice care participă la raporturile juridice civile ca entitate juridică distinctă de membrii ce o compun. Potrivit art. 18 din noul Cod Civil, orice persoană trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare și un... citește mai departe

26 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview