Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Proiect
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 191 în total
Cuvinte : 69508
Mărime: 3.66MB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND BUNURILE IMOBILE,

SISTEMELE CADASTRALE ŞI PUBLLICITATEA IMOBILIARĂ 12

1.1. Bunurile imobile 12

1.1.1. Noţiunea de bun imobil 13

1.1.2. Clasificarea bunurilor imobile 15

1.1.3. Bunurile imobile principalele entităţi ale înregistrării de stat 19

1.2. Cadastrul bunurilor imobile 23

1.2.1. Noţiunea de cadastru al bunurilor imobile 24

1.2.2. Originea şi evoluţia cadastrului bunurilor imobile 27

1.2.3. Sistemele progresiste de înregistrare a bunurilor imobile 32

1.3. Publicitatea imobiliară 35

1.3.1. Esenţa tehnică, economică şi juridică a publicităţii imobiliare 35

1.3.2. Principiile publicităţii imobiliare 39

1.3.3. Scopul şi funcţiile publicităţii imobiliare 43

CAPITOLUL II. REGISTRUL BUNURILOR IMOBILE – DOCUMENTUL DE BAZĂ

AL CADASTRULUI BUNURILOR IMOBILE 47

2.1. Structura şi conţinutul Registrului bunurilor imobile 47

2.1.1. Generalităţi 47

2.1.2. Registrul bunurilor imobile 49

2.1.2.1. Structura şi conţinutul Registrului bunurilor imobile 49

2.1.3. Felurile Registrului Bunurilor imobile 51

2.1.3.1. Registrul manual 52

2.1.3.2. Registrul computerizat 53

2.2. Formarea şi înregistrarea bunurilor imobile 54

2.2.1. Generalităţi 54

2.2.2. Procedura de formare a bunurilor imobile 57

2.2.3. Modalităţi de înregistrare a bunurilor imobile 60

2.2.3.1. Înregistrarea primară selectivă şi înregistrarea curentă a bunurilor imobile 61

2.2.3.2. Înregistrarea primară masivă 67

2.2.4. Dosarul cadastral 69

CAPITOLUL III. SPECIFICUL ÎNSCRIERII DREPTURILOR IMOBILIARE 72

3.1. Felurile înscrierilor în Registrul bunurilor imobile şi specificul efectuării 72

3.1.1. Înscrierile în partea generală a Registrului bunurilor imobile 88

3.1.2. Înscrierile în subcapitolul I al Registrului bunurilor imobile 88

3.1.3. Înscrierile în subcapitolul II al Registrului bunurilor imobile 90

3.1.4. Înscrierile în subcapitolul III al Registrului bunurilor imobile 92

3.1.5. Înscrierile în cazul formării bunurilor imobile 96

3.1.6. Efectele înscrierilor în Registrul bunurilor imobile 98

2

3.1.7. Rectificări. Modificarea înscrierilor din Registrul bunurilor imobile. Corectarea

erorilor materiale 100

3.2. Particularităţile înscrierii unor drepturi 108

3.2.1. Înscrierea dreptului de proprietate în temeiul contractului de schimb 108

3.2.2. Înscrierea dreptului de proprietate în temeiul contractului de schimb în cazul în

care bunurile imobile sunt amplasate în raza de activitate a diferitelor oficii

cadastrale 109

3.2.3. Înscrierea dreptului de proprietate al persoanelor fizice 109

3.2.3.1. Înscrierea dreptului de proprietate în devălmăşie 110

3.2.3.2.Înscrierea dreptului de proprietate în diviziune 119

3.2.4. Înscrierea dreptului de proprietate al persoanelor juridice 121

3.2.4.1.Înscrierea dreptului de proprietate al persoanelor juridice de drept privat 124

3.2.4.2. Înscrierea dreptului de proprietate al persoanelor juridice de drept public 125

3.3. Particularităţile de înscriere a altor drepturilor reale 127

3.3.1. Înscrierea dreptului de uzufruct 127

3.3.2. Înscrierea dreptului de uz şi a dreptului de abitaţie 129

3.3.3. Înscrierea dreptului de servitute 130

3.3.4. Înscrierea dreptului de superficie 131

3.3.5. Înscrierea dreptului de ipotecă 132

Sinteza rezultatelor obţinute 136

Concluzii 136

Propuneri 140

Acte normative 144

Bibliografia 150

Adnotarea 159

Cuvintele – cheie ale tezei 162

Lista abrevierilor utilizate în teză 163

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere

Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară revenirea la reglementările ce

aveau ca obiect imobilele, dreptul de proprietate, negat în perioada sistemului de drept sovietic.

Pămîntul, principalul bun imobil, era exclus din circuit, inventarierea lui efectuîndu se numai din

raţionament economic, nu şi în scopul exercitării şi apărării dreptului de proprietate, securizării

tranzacţiilor imobiliare. O asemenea stare de lucruri a devenit intolerabilă din momentul

recunoaşterii terenurilor ca marfă şi includerii acestora în circuit, situaţie ce a generat repunerea în

sistemul legislaţiei civile a mai multor instituţii juridice ignorate anterior: vînzarea cumpărarea

imobilelor, locaţiunea/arenda, servituţile, superficia etc. În rezultat, se cerea şi crearea

mecanismului de evidenţă a imobilelor, de înregistrare a acestora şi, totodată, de înscriere a

drepturilor asupra lor. Problema se soluţionează prin constituirea Cadastrului şi a publicităţii

imobiliare.

Publicitatea imobiliară, întemeiată pe sistemul de evidenţă al cadastrului general, are ca

obiect înscrierea în Registrul bunurilor imobile a faptelor şi actelor juridice referitoare la imobile,

asigură accesul liber la informaţii despre regimul lor juridic. Publicitatea se efectuează de către

oficiile cadastrale teritoriale [OCT, anexa nr.3], deţinătoare de informaţii ale fostelor birouri de

inventariere tehnică [BIT, anexa nr.1], şi are ca scop securizarea raporturilor juridice imobiliare,

atragerea investiţiilor străine, accelerarea reformelor demarate în ţară.

Consecutivitatea subiectelor abordate în teză a fost inspirată de logica legiuitorului expusă în

Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 XIII din 25 februarie1998 [2], în continuare Legea

nr. 1543/1998, şi în Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 XV din 6 iunie 2002 [3], în

continuare C. civ. Acestea sunt principalele, nu însă şi unicele, acte normative folosite în teză. De

asemenea, cercetarea are la bază realizările juridice, doctrinare şi realizările practicii. Anume

acestea au şi permis evidenţierea momentelor importante, particularităţile, problemele nerezolvate,

la care au fost propuse soluţii.

Scopul şi obiectivele tezei rezidă în cercetarea aprofundată a esenţei şi conţinutului,

reglementărilor legislative ale creării cadastrului şi publicităţii imobiliare, a regimului juridic al

bunurilor imobile, clasificarea lor ca entitate de bază a cadastrului, cercetarea şi analiza efectelor

juridice ale înregistrării drepturilor imobiliare, determinarea rolului şi importanţei cadastrului şi

publicităţii imobiliare, stabilirea temeiurilor şi procedurii de înscriere în registrul bunurilor imobile,

analiza problemelor teoretice şi practice întîlnite în procesul de înregistrare a imobilelor şi a

drepturilor asupra lor, de utilizare a informaţiei concentrate în sistemul cadastral.

4

Scopul lucrării constă în elucidarea reglementărilor referitoare la: 1) bunurile imobile ca

entităţi principale ale cadastrului bunurilor imobile şi ca obiecte ale înregistrării de stat în

registrul bunurilor imobile; 2) dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra bunurilor

imobile; 3) importanţa cadastrului general şi a publicităţii imobiliare; 4) structura Registrului

bunurilor imobile; 5) înscrierile efectuate în capitolele şi subcapitolele Registrului bunurilor

imobile; 6) efectele şi valoarea juridică a înscrierilor; 7) particularităţile de înscriere a dreptului

de proprietate asupra imobilelor; 8) înscrierea altor drepturi reale etc.

Analizînd legislaţia, studiind literatura de specialitate naţională şi străină, diferitele aspecte

teoretice şi practice ale temei abordate, avînd ca scop fundamentarea ştiinţifică şi elaborarea

recomandărilor practice în vederea creării unui mecanism adecvat şi eficient de protecţie a

drepturilor imobiliare în Republica Moldova, am conturat următoarele obiective:

- efectuarea unei analize ştiinţifice a conceptului bun imobil, în contextul creării cadastrului

general;

- cercetarea cadastrului general prin prisma originii, evoluţiei istorice [în Republica Moldova],

demonstrarea priorităţilor sistemului cadastral actual în raport cu sistemul de evidenţă

tehnică din perioada socialistă;

- definirea şi evidenţierea particularităţilor cadastrului general şi ale cadastrelor speciale;

- analiza comparativă şi demonstrarea priorităţilor sistemelor de publicitate;

- elucidarea entităţilor de bază ale sistemului de publicitate imobiliară adoptat în Republica

Moldova;

- analiza esenţei, principiilor şi funcţiilor publicităţii imobiliare;

- cercetarea şi determinarea importanţei Registrului bunurilor imobile;

- cercetarea procedurii de formare a bunurilor imobile şi reflectarea cuprinsului dosarului

cadastral;

- evidenţierea şi analiza felurilor de înscrieri în Registrul bunurilor imobile;

- determinarea şi analiza efectelor juridice ale înscrierilor;

- analiza şi determinarea momentului dobîndirii dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale

asupra bunurilor imobile în sistem de cadastru şi publicitate imobiliară;

- determinarea temeiurilor, admisibilităţii şi procedurii efectuării rectificărilor, modificărilor,

completărilor, radierilor unor înscrieri din registrul bunurilor imobile;

Preview document

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 1
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 2
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 3
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 4
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 5
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 6
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 7
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 8
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 9
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 10
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 11
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 12
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 13
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 14
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 15
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 16
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 17
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 18
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 19
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 20
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 21
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 22
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 23
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 24
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 25
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 26
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 27
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 28
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 29
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 30
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 31
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 32
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 33
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 34
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 35
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 36
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 37
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 38
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 39
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 40
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 41
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 42
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 43
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 44
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 45
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 46
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 47
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 48
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 49
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 50
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 51
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 52
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 53
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 54
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 55
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 56
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 57
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 58
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 59
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 60
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 61
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 62
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 63
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 64
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 65
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 66
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 67
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 68
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 69
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 70
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 71
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 72
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 73
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 74
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 75
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 76
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 77
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 78
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 79
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 80
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 81
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 82
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 83
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 84
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 85
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 86
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 87
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 88
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 89
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 90
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 91
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 92
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 93
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 94
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 95
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 96
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 97
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 98
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 99
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 100
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 101
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 102
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 103
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 104
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 105
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 106
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 107
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 108
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 109
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 110
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 111
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 112
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 113
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 114
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 115
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 116
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 117
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 118
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 119
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 120
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 121
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 122
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 123
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 124
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 125
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 126
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 127
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 128
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 129
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 130
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 131
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 132
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 133
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 134
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 135
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 136
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 137
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 138
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 139
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 140
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 141
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 142
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 143
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 144
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 145
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 146
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 147
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 148
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 149
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 150
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 151
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 152
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 153
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 154
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 155
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 156
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 157
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 158
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 159
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 160
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 161
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 162
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 163
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 164
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 165
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 166
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 167
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 168
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 169
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 170
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 171
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 172
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 173
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 174
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 175
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 176
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 177
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 178
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 179
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 180
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 181
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 182
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 183
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 184
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 185
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 186
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 187
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 188
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 189
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 190
Cadastrul și Publicitatea Imobiliară - Pagina 191

Conținut arhivă zip

  • Cadastrul si Publicitatea Imobiliara.pdf

Alții au mai descărcat și

Publicitatea Imobiliara

SCURT ISTORIC Publicitatea Imobiliara De-a lungul timpului, in Romania, publicitatea imobiliara s-a realizat prin mai multe modalitati,...

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Inscrierile in Cartea Funciara

Publicitatea imobiliara detine un rol foarte important, intr-un stat de drept, asigurand securitatea statica si dinamica a circuitului juridic...

Evidența de Carte Funciară

Publicitatea imobiliara aduce la cunostinta tertelor persoane situatia de drept a unui imobil dintr-o localitate. Înscrierile în cartea funciara se...

Drept Civil

Titlul I Teoria generala Capitolul I Notiuni introductive Continut: 1. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc; 2. Definitia si...

Drept Civil, Drepturi Reale

Continut (descriptori) 1.Patrimoniul : notiune, elemente, caractere juridice, functiile patrimoniului, teorii juridice cu privire la...

Drept civil - Partea Generala Structurata

Subiect (1) Sistemul dreptului civil.Noţiunea de drept. Definiţia dreptului.Principiile dreptului. CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND...

Contracte Speciale

CONTRACTELE SPECIALE CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE 1. Notiune V-c = contractul prin care una din parti (vânzatorul) stramuta proprietatea unui...

Te-ar putea interesa și

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prezenta lucrare de licență ” Uzucapiunea mod originar de dobândire a dreptului de proprietate” este structurată în...

Publicitatea Imobiliară

Capitolul 1 Consideraţii introductive privind publicitatea imobiliară 1.Definiţie, obiect şi scurt istoric Norma juridică a luat naştere şi s-a...

Tehnologii Agroambientale și Calitatea Solurilor

INTRODUCERE Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează descrierea şi...

Sistemul de Publicitate Imobiliara potrivit Legii nr. 7 din 1996

I. NOTIUNEA SI OBIECTIVELE PUBLICITATII IMOBILIARE Publicitatea imobiliara desemneaza totalitatea mijloacelor juridice prevazute de lege prin care...

Publicitatea Imobiliară

Publicitatea imobiliară 1. Noţiunea şi obiectivele publicităţii imobiliare. 2. Sistemul registrului de transcripţiuni şi inscripţiuni. 3. Sistemul...

Apariția și Evoluția Sistemelor de Publicitate Imobiliară în România

1. Scurt istoric al sistemelor de publicitate imobiliară Originea cuvântului cadastru nu este stabilită cu certitudine, existând mai multe ipoteze...

Sisteme de Publicitate Imobiliară Aplicabile pe Teritoriul României

Considerații generale : Existența unui sistem de publicitate imobiliară este determinată de necesitatea cunoașterii situației precise a bunurilor...

Ai nevoie de altceva?