Cerințele Actului Juridic Civil

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 136 în total
Cuvinte : 61238
Mărime: 174.25KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA „CONSTATIN BRÂNCUŞI” TG.-JIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA DREPT

Cuprins

Cap. I:CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 5

1.1. Noţiunea de act juridic civil 5

1.2. Clasificări ale actelor juridice civile 5

1.2.1. Criteriul numărului părţilor 5

1.2.2. Criteriul scopului urmărit la încheierea lor 7

1.2.3. Subclasificarea actelor juridice încheiate cu titlu oneros 8

1.2.4. Subclasificarea actelor juridice încheiate cu titlu gratuit 9

CAP. II CERINŢELE ACTULUI JURICIC CIVIL – PRETENTARE GENERALĂ 11

2.1. Definiţii şi terminologie 11

2.2. Clasificarea cerinţelor actului juridic civil 19

Cap. III ANALIZA CERINŢELOR ESENŢIALE DE FOND ALE ACTULUI JURIDIC CIVIL 22

3.1. Prezentare 22

3.2. Capacitatea de a încheia actul juridic civil 22

3.2.1. Capacitatea de folosinţă 23

3.2.1.1 Noţiunea capacităţii de folosinţă. Delimitarea ei de alte instituţii de drept civil 23

3.2.1.2. Caracterele juridice ale capacităţii de folosinţă 28

3.2.1.3. Temeiurile începerii şi încetării capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 40

3.2.1.4. Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 48

3.2.2. Capacitatea de exerciţiu 53

3.2.2.1. Noţiunea, conţinutul şi caracterele juridice ale capacităţii de exerciţiu 53

3.2.2.2.Caracterele juridice ale capacităţii de exerciţiu a persoanei 62

3.2.2.3. Etapele formării capacităţii de exerciţiu la persoana fizică 65

3.2.2.4. Capacitatea de exerciţiu deplină. Emanciparea 77

3.2.2.5. Lipsirea persoanei fizice de capacitate de exerciţiu 92

3.3. Consimţământul 95

3.3.1. Formarea voinţei juridice 95

3.3.2. Principiul libertăţii (autonomiei) voinţei juridice 96

3.3.3. Principiul priorităţii voinţei interne faţă de voinţa declarată 96

3.3.4. Consimţământul-precizări terminologice 97

3.3.5. Condiţiile consimţământului 98

3.3.6. Viciile de consimţământ 100

3.3.6.1. Eroarea 100

3.3.6.2. Dolul 116

3.3.6.3. Violenta 118

3.3.6.4. Leziunea 123

3.4. Obiectul actului juridic civil 125

3.5. Cauza actului juridic civil 127

Cap. IV: ANALIZA CERINŢELOR ESENŢIALE DE FORMĂ ALE ACTULUI JURIDIC CIVIL 130

4. 1. Noţiune 130

4.2. Forma cerută ad validitatem 131

4.3. Forma cerută ad probationem 131

4.4. Forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi 132

BIBLIOGRAFIE 133

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL

1.1. Noţiunea de act juridic civil

Actul juridic civil reprezintă o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de a naşte, modifica ori stinge un raport juridic civil concret.

După cum ştim, actele juridice sunt, ca şi faptele juridice, izvoare ale raportului juridic concret, dar, spre deosebire de acestea din urmă, ele sunt săvârşite chiar cu intenţia ca un atare raport juridic să ia naştere.

Autorul unui delict civil, bunăoară, nu urmăreşte prin săvârşirea acestui fapt producerea de efecte juridice (care constau în obligarea la acoperirea prejudiciului cauzat), în schimb autorul unui testament urmăreşte tocmai producerea de efecte juridice (transmisiunea averii succesorale către cel desemnat ca beneficiar).

Noţiunea de act juridic” este utilizată în literatura juridică şi în practică în două înţelesuri:

- act juridic civil în sens de negotium - desemnează însăşi manifestarea de voinţă intervenită în scopul de a produce efecte juridice civile, operaţiunea juridică în sine ( vânzare-cumpărare, schimb, locaţiune etc.);

- act juridic civil în sens de instrumentum se referă la înscrisul constatator al manifestării de voinţă (al operaţiei juridice), documentul în care această operaţiune este consemnată.

1.2. Clasificări ale actelor juridice civile

1.2.1. Criteriul numărului părţilor

După criteriul numărului părţilor, există acte juridice civile unilaterale, bilaterale şi multilaterale.

Actul juridic civil unilateral este rodul unei singure voinţe, al voinţei unei singure părţi.

- Astfel sunt, de exemplu: testamentul, oferta, promisiunea publică de recompensă, acceptarea unei succesiuni, renunţarea la o moştenire, denunţarea unui contract, confirmarea unui act anulabil, recunoaşterea unui copil etc.

- Oferta de a contracta este, de asemenea, un act juridic unilateral. Ofertantul a decis să vândă un imobil şi formulează această ofertă unei alte persoane. Oferta sa va trebui menţinută până la sfârşitul termenului prevăzut în aceasta sau, dacă nu s-a prevăzut nici un termen, un interval de timp rezonabil.

Aşadar, independent de vreo acceptare, oferta de a contracta produce, prin ea însăşi, efecte juridice: dacă ofertantul nu o menţine întregul interval de timp, se răzgândeşte şi nu mai vrea să vândă, el trebuie să îl despăgubească pe destinatarul ofertei pentru toate cheltuielile pe care acesta le va fi făcut cu evaluarea ofertei.

Între ofertant şi destinatarul ofertei s-a născut un raport juridic în care ofertantul este subiectul pasiv, având obligaţia de a menţine oferta până la sfârşitul termenului, iar destinatarul ofertei este subiectul activ, având dreptul de a pretinde menţinerea ofertei sau, în cazul în care aceasta este revocată înainte de expirarea termenului, de a pretinde despăgubiri pentru cheltuielile făcute (spre exemplu, pentru plata consultaţiei unui evaluator, arhitect, designer, constructor etc.). Izvorul acestui raport juridic îl constituie actul unilateral al ofertantului.

Dacă oferta va fi acceptată de către destinatar, va lua naştere un raport juridic complet diferit; el va avea ca izvor înţelegerea dintre părţi, întâlnirea dintre ofertă şi acceptare, adică un act juridic bilateral. În cadrul acestui raport juridic atât ofertantul, devenit vânzător, cât şi destinatarul ofertei, devenit cumpărător, vor avea şi drepturi şi obligaţii.

Actul juridic civil bilateral este rezultatul acordului de voinţă a două părţi. El poartă denumirea de contract sau convenţie.

Art. 942 din Codul civil defineşte contractul ca fiind : ”acordul între două sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânşii un raport juridic”. Este act juridic civil multilateral acela care reprezintă rodul voinţei a trei sau mai multe părţi. De exemplu, contractul civil de societate.

În determinarea caracterului bi sau multilateral al unui act juridic, nu se va lua în considerare numărul persoanelor între care s-a încheiat contractul, ci numărul părţilor, deci al intereselor contractante. Ca urmare, un contract de vânzare-cumpărare încheiat între doi vânzători şi trei cumpărători rămâne un act juridic bilateral. Tot astfel, contractele colective de muncă sunt acte bilaterale.

Contractele (acte juridice bi sau multilaterale) se clasifică, la rândul lor, în contracte unilaterale şi bilaterale după criteriul conţinutului lor. Dar, ca acte juridice, toate contractele presupun un acord de voinţe, deci nu pot avea caracter unilateral. Cele două clasificări nu se confundă.

- Contractele unilaterale sunt cele în care numai una dintre părţi are calitatea de creditor (este titular de drepturi) şi doar cealaltă parte are calitatea de debitor (are obligaţii).

Spunem că ele se caracterizează prin aceea că dau naştere la obligaţii în sarcina uneia singure dintre părţi.,

Un astfel de contract este, de exemplu, contractul de donaţie.

- Contractele bilaterale sunt cele în cazul cărora fiecare dintre părţi are atât drepturi cât şi obligaţii civile.

Ele se caracterizează prin reciprocitatea obligaţiilor ce revin părţilor şi prin interdependenţa obligaţiilor reciproce. Contractele bilaterale se mai numesc contracte sinalagmatice. Astfel sunt, spre exemplu, contractul de vânzare-cumpărare, contractul de schimb, contractul de locaţiune, contractul de prestări-servicii etc. În cazul fiecăruia dintre acestea, părţile au atât calitatea de creditor, cât şi calitatea de debitor.

Preview document

Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 1
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 2
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 3
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 4
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 5
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 6
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 7
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 8
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 9
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 10
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 11
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 12
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 13
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 14
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 15
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 16
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 17
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 18
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 19
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 20
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 21
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 22
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 23
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 24
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 25
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 26
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 27
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 28
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 29
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 30
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 31
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 32
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 33
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 34
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 35
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 36
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 37
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 38
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 39
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 40
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 41
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 42
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 43
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 44
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 45
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 46
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 47
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 48
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 49
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 50
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 51
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 52
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 53
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 54
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 55
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 56
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 57
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 58
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 59
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 60
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 61
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 62
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 63
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 64
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 65
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 66
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 67
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 68
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 69
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 70
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 71
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 72
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 73
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 74
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 75
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 76
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 77
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 78
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 79
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 80
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 81
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 82
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 83
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 84
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 85
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 86
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 87
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 88
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 89
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 90
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 91
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 92
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 93
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 94
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 95
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 96
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 97
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 98
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 99
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 100
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 101
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 102
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 103
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 104
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 105
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 106
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 107
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 108
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 109
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 110
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 111
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 112
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 113
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 114
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 115
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 116
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 117
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 118
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 119
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 120
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 121
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 122
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 123
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 124
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 125
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 126
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 127
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 128
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 129
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 130
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 131
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 132
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 133
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 134
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 135
Cerințele Actului Juridic Civil - Pagina 136

Conținut arhivă zip

  • Cerintele Actului Juridic Civil
    • CONTINUT FINAL.doc
    • coperta.doc
    • cuprins.doc
    • pagina anterioara copertei.doc

Alții au mai descărcat și

Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile

Caracteristica generală a tezei “Întreaga viaţă a omului, de la naştere ori în legătură cu acest moment, şi până la moarte, dar şi în privinţa...

Modalitățile Actului Juridic Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Actul juridic civil în sistemul izvoarelor drepturilor subiective civile În doctrina noastră s-a...

Condițiile de fond ale actului juridic civil

Obiectivele lucrarii Prin prezenta lucrare, dorim a prezenta cadrul legislativ intern indicând aspecte comune ale contractului reprezentat în...

Prescriptia Extinctiva

Notiunea si efectul prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila totusi Decretul 167 / 1958 in art. 1,...

Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Capitolul I Generalităţi I.1. Noţiunea de act civil Faptul juridic, în sens larg, desemnează atât acţiunile omeneşti săvârşite cu intenţia sau...

Principiul Relativității Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Definiţia efectelor actului juridic civil Prin efectele...

Efectele Actului Juridic Civil

Actul juridic civil Notiunea actului juridic civil Izvoarele raportului juridic civil cuprind, pe langa evenimentele juridice (fapte care se...

Cauza Actului Juridic Civil, Forma Conditie Seciala de Validitate

Capitolul 1:Definirea actului juridic civil, conditii de validitate In legislatia civila, in doctrina si practica de specialitate este utilizat...

Ai nevoie de altceva?