Clasele de Moștenitori

Proiect
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 27916
Mărime: 107.60KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Moise Bojinca

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL 1

NOŢIUNI GENERALE 6

SECŢIUNEA I. PRECIZĂRI DOCTRINARE 6

SECŢIUNEA II: CONDIŢIILE DREPTULUI DE SUCCESIUNE LEGALĂ 9

A. CAPACITATEA SUCCESORALĂ 10

1. Noţiunea de capacitate succesorală 10

2. Persoanele care au capacitate succesorală 10

3. Persoanele care nu au capacitatea succesorală 12

B. NEDEMNITATEA SUCCESORALĂ 12

1. Noţiune. Istoric. Natură juridică 12

3. Constatarea nedemnităţii succesorale 16

SECŢIUNEA III RUDENIA ŞI CATEGORIILE DE MOŞTENITOR 19

CAPITOLUL 2

PRINCIPIILE GENERALE ALE DEVOLUŢIUNII SUCCESORALE LEGALE 23

SECŢIUNEA I - PRINCIPIILE GENERALE ALE DEVOLUŢIUNII SUCCESORALE LEGALE 23

A. PRINCIPIUL CHEMĂRII LA MOŞTENIRE A RUDELOR ÎN ORDINEA CLASELOR DE MOŞTENITORI LEGALI 24

B. PRINCIPIUL PROXIMITĂŢII GRADULUI DE RUDENIE ÎNTRE MOŞTENITORII DIN ACEEAŞI A CLASĂ 26

C. PRINCIPIUL EGALITĂŢII ÎNTRE RUDELE DIN ACEEAŞI LASĂ ŞI DE ACELAŞI GRAD CHEMATE LA MOŞTENIRE 27

SECŢIUNEA II - EXCEPŢII DE LA PRINCIPIILE GENERALE ALE DEVOLUŢIUNII SUCCESORALE LEGALE 28

A. CLASIFICAREA EXCEPŢIILOR 28

1.Excepţii de la primul principiu 28

2.Excepţii de la cel de-al doilea principiu 28

3.Excepţii de la cel de-al doilea principiu 29

B. REPREZENTAREA SUCCESORALĂ 30

1.Raţiune. Noţiune. Natura juridică. 30

2. Cazurile în care reprezentarea succesorală este admisă 32

4. Efectele reprezentării 35

CAPITOLUL 3

REGULI SPECIALE APLICABILE CATEGORIILOR DE MOŞTENITORI LEGALI 38

SECŢIUNEA I - DESCENDENŢII 38

A. DESCENDENŢII ÎN GENERAL 38

B. DREPTURILE SUCCESORALE ALE COPIILOR DIN AFARA CĂSĂTORIEI 39

C. DREPTURILE SUCCESORALE ALE MOŞTENITORILOR ADOPTAŢILOR 41

D. ÎNTINDEREA DREPTURILOR SUCCESORALE ALE DESCENDENŢILOR 43

E. CARACTERELE JURIDICE ALE DREPTURILOR SUCCESORALE ALE DESCENDENŢILOR 44

SECŢIUNEA II - ASCENDENŢII PRIVILEGIAŢI ŞI COLATERALII PRIVILEGIAŢI 45

A. ASCENDENŢII PRIVILEGIAŢI 45

1.Ascendenţii privilegiaţi în general 45

2. Dreptul succesoral al tatălui în afara căsătoriei 46

3. Dreptul succesoral al adoptatorului 48

4 Întinderea drepturilor succesorale ale ascendenţilor privilegiaţi 49

5. Caracterele juridice ale drepturilor succesorale ale ascendenţilor privilegiaţi 52

B. COLATERALII PRIVILEGIAŢI 53

1. Noţiunea de colateral privilegiat 53

2. Întinderea drepturilor succesorale ale colateralilor privilegiaţi 54

3. Caracterele juridice ale drepturilor succesorale ale colateralilor privilegiaţi 57

SECŢIUNEA III - ASCENDENŢII ORDINARI 58

A. NOŢIUNEA DE ASCENDENŢI ORDINARI 58

B. ÎNTINDEREA DREPTURILOR SUCCESORALE ALE ASCENDENŢILOR ORDINARI 59

C. CARACTERELE JURIDICE ALE DREPTURILOR SUCCESORALE ALE ASCENDENŢILOR ORDINARI 60

SECŢIUNEA IV - COLATERALII ORDINARI 60

A. NOŢIUNEA DE COLATERALI ORDINARI 60

B. ÎNTINDEREA DREPTURILOR SUCCESORALE ALE COLATERALILOR ORDINARI 61

C. CARACTERELE JURIDICE ALE DREPTURILOR SUCCESORALE ALE COLATERALILOR ORDINARI 62

CAPITOLUL 4

DREPTUL DE MOŞTENIRE AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR 63

SECŢIUNEA I - NOŢIUNI GENERALE 63

A. PRECIZĂRI DOCTRINARE 63

B. CONDIŢIILE NECESARE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR PENTRU A PUTEA MOŞTENI 65

C. CARACTERELE JURIDICE ALE DREPTULUI DE SUCCESIUNE A SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR 68

D. DREPTUL LA MOŞTENIRE AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR ŞI COMUNITATEA DE BUNURI A SOŢILOR 69

SECŢIUNEA II - DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR ÎN CONCURS CU DIFERITELE CLASE DE MOŞTENITORI 71

SECŢIUNEA III - DREPTUL SUCCESORAL AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR ASUPRA MOBILELOR ŞI OBIECTELOR APARŢINÂND GOSPODĂRIEI CASNICE PRECUM ŞI ASUPRA DARURILOR DE NUNTĂ 75

SECŢIUNEA IV - DREPTUL TEMPORAR DE ABITAŢIE AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR 86

SECŢIUNEA V - DISCUŢIE ASUPRA DREPTUL DE MOŞTENIRE AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR RAPORTAT LA REGIMUL MATRIMONIAL LEGAL ÎN DREPTUL ROMÂNESC 88

CAPITOLUL 5

DREPTUL STATULUI ASUPRA SUCCESIUNII VACANTE 97

SECŢIUNEA I - PRECIZĂRI DOCTRINARE 97

SECŢIUNEA II - NATURA JURIDICĂ A DREPTULUI STATULUI LA SUCCESIUNEA VACANTĂ 101

SECŢIUNEA III - PARTICULARITĂŢILE DREPTULUI STATULUI MOŞTENIRILOR VACANTE 104

A. CERTIFICATUL DE VACANŢĂ AL SUCCESIUNII 105

B. RĂSPUNDEREA STATULUI ÎN LIMITA ACTIVULUI SUCCESORAL 106

C. INEXISTENŢA DREPTULUI DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ A STATULUI 108

D. PROBLEMA SEZINEI 109

Extras din document

INTRODUCERE

„Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru noi, atunci să semănăm şi noi pentru alţii. Dacă vom privii la semănăturile lumii, noi toţi suntem semănători, unul pentru altul.”

Succesiunea este una din instituţiile cele mai importante ale dreptului civil, instituţiei cu rădăcini adânc ancorate pe istoria omenirii. Reglementarea succesiunii, apare încă de pe vremea codului de legi al lui Nammuspi, şi cunoaşte una din cele mai complete reglementări în dreptul roman mai exact în Codul de Legi al lui Iustinian.

Constituţia României prevede în art. 44 că : „Dreptul la moştenire este garantat”, asigurându-se la nivel de principiu că acest drept poate fi realizat efectiv prin intervenţia instituţiilor statului.

Este de remarcat ă deşi concepţiile politice şi sociale îşi pun amprenta asupra soluţiilor legislative adoptate în timp, sub regimul comunist se poate spune că materia succesiunilor a rămas relativ intactă. Întinderea emolumentului succesoral era însă redusă într-o societate în care nu există o proprietate privată autentică, având la bază mai ales proprietatea colectivă.

Reglementările din materia succesiunilor, care se fundamentează tocmai pe proprietatea privată îşi capătă adevăratele lor valenţe într-o societate liberă, democratică, în care proprietatea privată este cu adevărat garantată.

Dar reglementările legale privitoare la moşteniri se găsesc şi în alte acte normative, care au diferite obiecte de reglementare. Amintim doar cu titlul de exemplu: Legea nr.18/1991, cu modificările ulterioare, Legea nr.112/1995 şi Legea nr.10/2001.

Prin succesiune se transmite patrimonial, drepturile şi obligaţiile unei persoane defuncte, către una sau mai multe persoane fizice sau juridice.

Patrimoniul defunctului se transmite în baza a două categorii de moştenitori : legală şi testamentară.

Transmiterea succesorală legală este fundamentată de două prezumţii: ideea afecţiunii defunctului faţă de persoana care-l moştenească şi ideea obligaţiei morale, transformată în obligaţie şi datorie faţă de familie şi de faţă de o anumită categorie de moştenitori.

În lucrarea mea dedicată categoriilor de moştenitori legali, am încercat să prezint şi să abordez întreaga gamă de elemente caracteristice acestei teme.

Am conceput lucrarea în capitole, fiecare structurat pe secţiuni şi subpuncte.

Primul capitol cuprinde – Noţiuni generale. Am împărţit acest capitol pe secţiuni, ce cuprind precizări cu privire la doctrină şi poziţia acesteia faţă de succesiunea legală (secţiunea I).

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND MOŞTENIREA LEGALĂ

SECŢIUNEA I. PRECIZĂRI DOCTRINARE

Prin moştenire sau succesiune se înţelege transmiterea patrimoniului unei persoane în proprietatea uneia sau mai multor persoane după încetarea sa din viaţă. Persoana care lasă moştenirea se numeşte de cujus de la expresia romană: „is de cujus succesiore agitur”(cel despre a cărui moştenire este vorba).

Persoanele care dobândesc patrimoniul, fracţiuni din patrimoniu sau bunuri singulare de la defunct se numesc „moştenitori”, „succesori”, „erezi”, „erede”, „coerezi”- (Cod civil art. 653, 686, 689, 692 etc.).

Preview document

Clasele de Moștenitori - Pagina 1
Clasele de Moștenitori - Pagina 2
Clasele de Moștenitori - Pagina 3
Clasele de Moștenitori - Pagina 4
Clasele de Moștenitori - Pagina 5
Clasele de Moștenitori - Pagina 6
Clasele de Moștenitori - Pagina 7
Clasele de Moștenitori - Pagina 8
Clasele de Moștenitori - Pagina 9
Clasele de Moștenitori - Pagina 10
Clasele de Moștenitori - Pagina 11
Clasele de Moștenitori - Pagina 12
Clasele de Moștenitori - Pagina 13
Clasele de Moștenitori - Pagina 14
Clasele de Moștenitori - Pagina 15
Clasele de Moștenitori - Pagina 16
Clasele de Moștenitori - Pagina 17
Clasele de Moștenitori - Pagina 18
Clasele de Moștenitori - Pagina 19
Clasele de Moștenitori - Pagina 20
Clasele de Moștenitori - Pagina 21
Clasele de Moștenitori - Pagina 22
Clasele de Moștenitori - Pagina 23
Clasele de Moștenitori - Pagina 24
Clasele de Moștenitori - Pagina 25
Clasele de Moștenitori - Pagina 26
Clasele de Moștenitori - Pagina 27
Clasele de Moștenitori - Pagina 28
Clasele de Moștenitori - Pagina 29
Clasele de Moștenitori - Pagina 30
Clasele de Moștenitori - Pagina 31
Clasele de Moștenitori - Pagina 32
Clasele de Moștenitori - Pagina 33
Clasele de Moștenitori - Pagina 34
Clasele de Moștenitori - Pagina 35
Clasele de Moștenitori - Pagina 36
Clasele de Moștenitori - Pagina 37
Clasele de Moștenitori - Pagina 38
Clasele de Moștenitori - Pagina 39
Clasele de Moștenitori - Pagina 40
Clasele de Moștenitori - Pagina 41
Clasele de Moștenitori - Pagina 42
Clasele de Moștenitori - Pagina 43
Clasele de Moștenitori - Pagina 44
Clasele de Moștenitori - Pagina 45
Clasele de Moștenitori - Pagina 46
Clasele de Moștenitori - Pagina 47
Clasele de Moștenitori - Pagina 48
Clasele de Moștenitori - Pagina 49
Clasele de Moștenitori - Pagina 50
Clasele de Moștenitori - Pagina 51
Clasele de Moștenitori - Pagina 52
Clasele de Moștenitori - Pagina 53
Clasele de Moștenitori - Pagina 54
Clasele de Moștenitori - Pagina 55
Clasele de Moștenitori - Pagina 56
Clasele de Moștenitori - Pagina 57
Clasele de Moștenitori - Pagina 58
Clasele de Moștenitori - Pagina 59
Clasele de Moștenitori - Pagina 60
Clasele de Moștenitori - Pagina 61
Clasele de Moștenitori - Pagina 62
Clasele de Moștenitori - Pagina 63
Clasele de Moștenitori - Pagina 64
Clasele de Moștenitori - Pagina 65
Clasele de Moștenitori - Pagina 66
Clasele de Moștenitori - Pagina 67
Clasele de Moștenitori - Pagina 68
Clasele de Moștenitori - Pagina 69
Clasele de Moștenitori - Pagina 70
Clasele de Moștenitori - Pagina 71
Clasele de Moștenitori - Pagina 72
Clasele de Moștenitori - Pagina 73
Clasele de Moștenitori - Pagina 74
Clasele de Moștenitori - Pagina 75
Clasele de Moștenitori - Pagina 76
Clasele de Moștenitori - Pagina 77
Clasele de Moștenitori - Pagina 78
Clasele de Moștenitori - Pagina 79
Clasele de Moștenitori - Pagina 80
Clasele de Moștenitori - Pagina 81
Clasele de Moștenitori - Pagina 82
Clasele de Moștenitori - Pagina 83
Clasele de Moștenitori - Pagina 84
Clasele de Moștenitori - Pagina 85
Clasele de Moștenitori - Pagina 86
Clasele de Moștenitori - Pagina 87
Clasele de Moștenitori - Pagina 88
Clasele de Moștenitori - Pagina 89
Clasele de Moștenitori - Pagina 90
Clasele de Moștenitori - Pagina 91
Clasele de Moștenitori - Pagina 92
Clasele de Moștenitori - Pagina 93
Clasele de Moștenitori - Pagina 94
Clasele de Moștenitori - Pagina 95
Clasele de Moștenitori - Pagina 96
Clasele de Moștenitori - Pagina 97
Clasele de Moștenitori - Pagina 98
Clasele de Moștenitori - Pagina 99
Clasele de Moștenitori - Pagina 100
Clasele de Moștenitori - Pagina 101
Clasele de Moștenitori - Pagina 102
Clasele de Moștenitori - Pagina 103
Clasele de Moștenitori - Pagina 104
Clasele de Moștenitori - Pagina 105
Clasele de Moștenitori - Pagina 106
Clasele de Moștenitori - Pagina 107
Clasele de Moștenitori - Pagina 108
Clasele de Moștenitori - Pagina 109
Clasele de Moștenitori - Pagina 110
Clasele de Moștenitori - Pagina 111
Clasele de Moștenitori - Pagina 112
Clasele de Moștenitori - Pagina 113
Clasele de Moștenitori - Pagina 114
Clasele de Moștenitori - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Clasele de Mostenitori.doc
  • PRIMA PAG.doc

Alții au mai descărcat și

Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Nedemnitatea Succesorală

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere...

Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil

Capitolul I Consideraţii generale privitoare la moştenire în NCC 1.1 Prezentarea noţiunii Prin moştenire sau succesiune se întelege transmisiunea...

Drepturile Succesorale ale Soțului Supraviețuitor în Concurs cu Moștenitorii Legali

I. SCURT ISTORIC În cadrul legii noastre civile actuale, soţul supravieţuitor se bucură de importante drepturi în succesiunea soţului sau...

Conditiile Generale ale Mostenirii

I . NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. PRECIZĂRI TERMINOLOGICE Prin moştenire legala, se întelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate...

Clasele de moștenitori

Introducere Legea cheamă la moștenire rudele apropiate ale defunctului (din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopție) și soțul...

Drept Civil Succesiuni și Testamente

1. Precizari terminologice cu privire la cuvântul „succesiune”. Termenul de succesiune desemneaza într-o prima acceptiune un mod specific de...

Succesiuni

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE SECTIUNEA I NOTIUNEA DE MOSTENIRE. FELURILE MOSTENIRII A. Definitia mostenirii Art. 644 C. civ. enumeră...

Te-ar putea interesa și

Algebra Liniara Numerica - Aplicatii ale POO in C++

~ Prefaţă ~ Programarea orientată pe obiecte este un concept întâlnit sub diverse denumiri, printre care: programare obiectuală, programare...

Reprezentarea și rezerva succesorală

Mostenirea este considerata una dintre cele mai importante institutii ale dreptului civil ea fiind indisolubil legata de formele de proprietate....

Succesiuni Clasele de Mostenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Laboratoare C++

La disciplina: „Programarea in limbajul C++” Lucrare de laborator nr.1 TEMA: Reprezentarea tipurilor de date ale limbajului C++ în memoria...

Mostenirea Legala

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Clasele de moștenitori

Introducere Legea cheamă la moștenire rudele apropiate ale defunctului (din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopție) și soțul...

POO

Un TDA este constituit atat din date cat si functii, interfata unui TDA fiind conferita de multimea de operatii care se pot efectua asupra datelor...

Ai nevoie de altceva?