Contractul Civil

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 15128
Mărime: 84.80KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CUPRINS 2

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 3

1.1.Noţiune şi trăsătturi 3

1.2. Clasificarea contractelor civile 4

II. Modalităţi de desfiinţare a contractului civil 6

2.1. Nulitatea 6

2.2. Revocarea 7

2.3.Rezoluţiunea 8

2.4.Rezilierea 9

III. Tipuri de contracte civile expres prevăzute de Codul civil 9

3.1. Contractul de vânzare-cumpărare 9

3.1.1.Noţiune 9

3.1.2.Trăsăturile contractului de vânzare cumpărare 9

3.1.3. Condiţii pentru transmiterea automtă, imediată a dreptului de proprietate 10

3.1.4. Garanţii împotriva evicţiunii 11

3.1.5.Aspecte practice – Desfiinţarea contractului de vânzare-cumpărare 12

3.2. Contractul de donaţie 13

3.2.1. Noţiune 13

3.2.2. Caractere Juridice 14

3.2.3. Obiectul contractului de donaţie 14

3.2.4. Forma donaţiilor 14

3.2.6. Donaţiile deghizate 16

3.2.7.Donaţiile indirecte 17

3.2.8. Darurile manuale 17

3.2.9. Aspecte practice – Condiţiile de întrunire a Nulităţii relative 17

3.3. Contractul de schimb 18

3.3.1. Noţiune si caractere juridice 18

3.3.2.Reguli speciale 19

3.3.3 Schimbul de imobile 19

3.3.4. Aspecte practice- Evicţiunea contractului de schimb 20

3.4. Contractul de locaţiune 21

3.4.1.Noţiune 21

3.4.2. Trăsături 21

3.4.3. Conditiile de valabilitate 21

3.4.4. Aspecte practice- Tacita relocaţiune 22

3.5. Contractul de antrepriză 23

3.6.Contractul de mandat 23

3.6.1. Noţiune 23

3.6.2. Caractere juridice 23

3.6.7. Delimitare: 23

3.6.4.Condiţii de validitate a mandatului 24

3.6.8. Varietăţi de mandat 24

3.6.9.Efectele contractului de mandat 25

3.6.11 Aspecte practice- Reprezentarea părţilor. Mandatar. Renunţarea la judecată. Procedura specială. 27

3.7. Contractul de reale 28

3.8.Tranzacţia 28

3.8.1 Noţiuni generale 28

3.8.2. Aspecte practice- tranzacţia pentru facilitarea partajului în timpul divorţului 29

3.9. Contractele aleatorii 29

3.10. Contractele de societate civilă 30

3.10.1 .Distincţia faţă contractul de societate comercială 30

3.10.2. Contractul de societate civilă şi de societate comercială 30

3.10.3.Contractul de societate civilă şi asociaţia 31

3.10.4.Deosebiri intre contractul de societate civilă si comunitate 31

3.10.5.Conditii de validitate ale contractului de societate civila 31

IV. Concluzii 32

V. Bibliografie 34

Extras din document

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare

1.1.Noţiune şi trăsătturi

Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două sau mai multe persoane fizice, sau juridice, cu scopul de a da naştere, a modifica sau a stinge un raport juridic. Dată fiind complexitatea problemelor care îşi găsesc rezolvarea prin intermediul con¬tractului civil, acesta reprezintă conform opiniei specialiştilor în domeniu cel mai important act juridic civil şi, totodată, principal izvor de obligaţii civile.

În conformitate cu prevederile Codului Civil art. 969 contractul legal încheiat are putere de lege între părţile contractante, acestea fiind ţinute să-şi îndeplinească întoc¬mai şi la termenul convenit obligaţiilor asumate, în mod conştient şi liber.

În cuprinsul Codului civil român , termenul de contract este sinonim cu acela de convenţie. Datorită acestui fapt, în literatura juridică s-a încercat o delimitare a convenţiei faţă de contract. S-a afirmat că dacă convenţia este genul, contractul este specia; convenţia este acordul de voinţă realizat cu scopul de a produce efecte juridice, iar contractul este convenţia care dă naştere unei obligaţii.

O definiţie cuprinzătoare este aceea potrivit căreia : „prin contract se înţelege acordul de voinţă între două sau mai multe persoane, prin care se nasc ,se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii, adică un raport juridic de obligaţii” şi , în sfârşit , potrivit altor autori , „contractul este acordul de voinţă care dă naştere, modifică sau stinge drepturi şi obligaţii”

Din definiţia elaborată în literatura de specialitate se poate observa că accentul se pune pe efectele juridice produse de contract , deosebirile constând în aceea că unii autori includ în definiţia contractului civil toate efectele, pe câtă vreme alţi autori se referă numai la scopul contractului (acela de a produce efecte juridice, fără a enumera aceste efecte ).

Contractul civil este folosit în cele mai diverse raporturi dintre persoane fizice şi juridice: vânzarea-cumpărarea de bunuri, asigurările, împrumutul ,donaţia, depozitul, locaţiunea , etc. Frecvenţa acestor contracte ,ca de altfel însăşi evoluţia dreptului civil ,este strâns legată de evoluţia dreptului de proprietate.

Încheierea contractelor civile se realizează pe baza principiul libertăţii contractului ce presupune faptul că participanţii la contract- persoanelor fizice şi persoanelor juridice – au autonomia de a hotărâ în mod liber şi conştient asupra aspectelor pe care le implică acest act juridic civil.

În ceea ce priveşte trăsăturile care îl individualizează printre alte izvoare de obligaţii civile aceste sunt:

a) existenţa acordului de voinţă care, dacă afost realizat în limitele prevăzute de lege, este suficient a da naştere la obligaţii a căror executare se poate obţine la nevoie prin coerciţie statală;

b) principiul libertăţii contractului, conform căruia părţile contractante, în limitele permise de lege au libertatea să hotărască singure natura şi conţinutul contractului pe care vor să-l încheie;

c) în urma încheirii unui contract civil iau naştere pe lângă obligaţii civile şi anumite regulice trebuie respectate în mod reciproc de părţile contractante, mai precis se stabileşte o anumită conduită ce trebuie urmată în legatură cu obligaţia care a luat fiinţă, pe toată durata existenţei ei.

1.2. Clasificarea contractelor civile

Având în vedere trăsăturile juridice care le individualizează, contractele se clasifică în următoarele categorii:

- bilaterale (sinalagmatice) şi unilaterale;

- cu titlu oneros şi cu titlu gratuit;

- comutative şi aleatorii;

- consensuale, reale şi solemne (formale); - principale şi accesorii;

- cu executare instantanee şi cu executare succesivă.

1. În raport de CONŢINUTUL lor, contractele se clasifică în: contracte unilaterale şi contracte bilaterale (sinalagmatice).

a) Contractele bilaterale se caracterizează prin existenţa unei reciprocităţi a obligaţiilor aflate în sarcina ambelor părţi. Aceste tipuri de contracte sunt întotdeauna cu titlu oneros; întrucât recipro¬citatea obligaţiilor face ca fiecare din părţi să fie obligată la realizarea unei prestaţii în schimbul aceleia ce îi revine.

În caz în care una din părţi este urmărită pentru executarea obligaţiei sale de cealaltă parte care nu şi-a îndeplinit-o, aceasta poate să refuze executarea până la îndeplinirea obligaţiei ce-i revine celeilalte persoane. Mai mult de cât atât aceasta se află în situaţia de a poatea cere desfiinţarea contractului cu efect retroactiv, obţinând restituirea prestaţiilor eventual făcute, prin acţiune a în rezoluţiune.

Trebuie reţinut faptul că stingerea unei obligaţii reciproce prin imposibilitatea îndeplinirii ei, atrage după sine imposibilitatea cererii executării obligaţiei de către celei1altă parte deoarece se consideră că aceasta rămâne fără cauză.

a) Contractele unilaterale generează obligaţii numai în sarcina uneia din ele.

2. În raport cu SCOPUL URMĂRIT DE PĂRŢI contractele se clasifică în: Contracte cu titlu oneros şi contracte cu titlu gratuit.

a) Contractele cu titlu oneros sunt acele la încheierea cărora fiecare din părţi urmăreşte un interes material stipulând primirea unei prestaţii în schimbul aceleia pe care o face, ceea ce semnifică realizarea unui folos patrimonial.

b) Contractele cu titlu gratuit sunt acele acte în care numai o singură parte procură celeilalte părţi un folos patrimonial, Iară a urmări realizarea unei contra-prestaţii echivalente.

3. În raport cu ÎNTINDEREA PRESTAŢIILOR contractele se clasifică în Contracte comutative şi aleatorii

a) Contractele comutative sunt acelea în cadrul cărora întinderea prestaţiilor părţilor este certă, cunoscându-se chiar din momentul inchiderii lor.

b) Contractele aleatorii sunt acelea în cadrul cărora întinderea prestaţiei uneia sau ambelor părţi depinde de un eveniment viitor şi incert, încât părţile au în vedere posi¬bilitatea unui câştig sau riscul unei pierderi, de care depinde existenţa sau întinderea obligaţiei.

Preview document

Contractul Civil - Pagina 1
Contractul Civil - Pagina 2
Contractul Civil - Pagina 3
Contractul Civil - Pagina 4
Contractul Civil - Pagina 5
Contractul Civil - Pagina 6
Contractul Civil - Pagina 7
Contractul Civil - Pagina 8
Contractul Civil - Pagina 9
Contractul Civil - Pagina 10
Contractul Civil - Pagina 11
Contractul Civil - Pagina 12
Contractul Civil - Pagina 13
Contractul Civil - Pagina 14
Contractul Civil - Pagina 15
Contractul Civil - Pagina 16
Contractul Civil - Pagina 17
Contractul Civil - Pagina 18
Contractul Civil - Pagina 19
Contractul Civil - Pagina 20
Contractul Civil - Pagina 21
Contractul Civil - Pagina 22
Contractul Civil - Pagina 23
Contractul Civil - Pagina 24
Contractul Civil - Pagina 25
Contractul Civil - Pagina 26
Contractul Civil - Pagina 27
Contractul Civil - Pagina 28
Contractul Civil - Pagina 29
Contractul Civil - Pagina 30
Contractul Civil - Pagina 31
Contractul Civil - Pagina 32
Contractul Civil - Pagina 33
Contractul Civil - Pagina 34
Contractul Civil - Pagina 35
Contractul Civil - Pagina 36
Contractul Civil - Pagina 37
Contractul Civil - Pagina 38
Contractul Civil - Pagina 39
Contractul Civil - Pagina 40
Contractul Civil - Pagina 41
Contractul Civil - Pagina 42
Contractul Civil - Pagina 43
Contractul Civil - Pagina 44
Contractul Civil - Pagina 45
Contractul Civil - Pagina 46
Contractul Civil - Pagina 47
Contractul Civil - Pagina 48
Contractul Civil - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Contractul Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Încheierea Contractelor

1.Consideratii generale ,,Întrebuintarea conventiunilor este o urmare naturală a ordinei societătii civile, şi a legăturilor pe care Dumnezeu le-a...

Noțiuni de Teoria Generală a Obligațiilor

NOTIUNI DE TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR 1. Notiunea de obligatie. Definitie. Teoria generala a obligatiilor este cheia de bolta a dreptului...

Limitarile Dreptului de Proprietate

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă

Capitolul I. Răspunderea juridică- noțiuni generale 1 Definirea conceptului Debutăm prin a menționa faptul că instituția răspunderii funcționeaza...

Efectele Contractului de Vanzare-Cumparare

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Generalitati. Între contractele cu titlu oneros, cel mai întrebuintat este astazi vânzarea; vânzarea n-a...

Obiectul Raportului Juridic Civil

1. Definitie Obiectul raportului juridic civil se defineste ca fiind actiunea sau inactiunea la care are dreptul subiectul activ si la care este...

Te-ar putea interesa și

Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative

CAPITOLUL I ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV. REGIMUL JURIDIC APLICABIL l. Noţiunea de act juridic de drept administrativ Legislaţia, practica...

Nulitatea actului juridic civil

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual Nulitatea actului juridic...

Incheierea Contractului Individual de Munca

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Beneficiile Angajatilor o noua Abordare Internationala a Castigurilor Salariale prin IAS 19

CAPITOLUL 1 BENEFICIILE ANGAJATILOR - O NOUA ABORDARE INTERNATIONALA A CASTIGURILOR SALARIALE PRIN lAS 19 - VERSUS ROMANIA 1.1. ARIA DE...

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Contractul Civil

Contractul civil 1. Introducere Contractul civil este acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane realizat in scopul de a crea, modifica...

Contractul de societate civilă

CAPITOLUL I Introducere in studiul contractelor I.1 Consideratii generale privind contractele. Definitia contractului In literatura de...

Contractele

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIILE CIVILE SECŢIUNEA I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. SCURT ISTORIC Teoria generală a...

Ai nevoie de altceva?