Contractul de Mandat cu Reprezentare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5205
Mărime: 77.34KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Harbada Maria

Cuprins

Cap.I. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de mandat 2

I.1. Noţiunea contractului de mandat 2

I.2. Caracterele juridice ale contractului de mandat 3

Cap.II. Asemănări şi deosebiri între contractul de mandat şi alte contracte civile 4

Cap.III. Condiţiile de validitate ale contractului de mandate 5

III.1. Capacitatea părţilor 5

III.2. Obiectul şi întinderea mandatului 6

III.3. Forma contractului de mandat 6

Cap.IV.Varietăţi de mandat 7

Cap.V. Efectele contractului de mandat 7

V.1.Efectele mandatului între părţi 8

V.2. Efectele mandatului faţă de terţi 11

Cap.VI. Încetarea mandatului 11

VI.1.Revocarea mandatului de către mandant 12

VI.2.Renunţarea mandatarului la mandat 12

VI.3.Moartea uneia dintre părţi 12

VI.4.Efectele îcetării mandatului 13

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXĂ

Extras din document

Cap.I. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de mandat

I.1. Noţiunea contractului de mandat

Mandatul este un contract”în puterea caruia o persoană se obligă, fără plata, de a face ceva pe seama altei personae de la care a primit însărcinarea”

În doctrină, s-a apreciat că mandatul civil este un contract prin care o persoană numită mandant, ămputerniceşte o altă persoană, numită mandatar,să o reprezinte la incheierea de acte jutidice, ăn numele ei.De aici reyulta că părţile contractului de mandat sunt mandantul (persoană fizică sau juridică), ce împuterniceşte o altă persoană să încheie acte juridice pe seama sa , şi mandatarul(persoană fizică sau juridică), ce se obligă să încheie acte juridice în numele mandantului.

Trimisul sau mesagerul nu pot fi asimilaţi mandatarului ei executând de regulă, servicii care nu implică încheierea de acte juridice şi oricum nu au calitatea de reprezentanţi ai mandantului.

În general, mandatul este rodul exlusiv al vointelor părţilor contractante, însă raporturile juridice de mandat pot fi generate şi de liera legii;de exemplu, art.35 alin.(2) C.fam. instituie prezumţia de mandat tacit reciproc între soţi în ceea ce priveşte actele de administrare (şi uneori chiar de dispozitie) cu privire la bunurile comune

Mandatul (în sens larg) are un domeniu extins de acţiune: de la activităţi simple de reprezentare (de exemplu, exercitarea votului într-un consiliu de administratie), până la activităţi complexe (de exemplu, administrarea unui patrimoniu)

Sediul materiei se află în Codul civil, Cartea a lll-a, Titlul IX „Despre mandat": Capitolul I „Despre natura mandatului", art. 1532-1538, Capitolul II „Despre îndatoririle mandatarului", art. 1539-1545, Capitolul III „Despre obligaţiile mandantului", art. 1546-1551 şi Capitolul IV „Despre diferitele moduri dupa care mandatul înceteaza" art. 1552-1559.

I.2. Caracterele juridice ale contractului de mandate

A) Mandatul este un contract consensual, deoarece pentru încheierea lui valabilă este suficientă simpla manifestare de voinţă a părţilor.

Potrivit dreptului comun în materie, dovada mandatului se face, de regulă, potrivit art. 1191 alin. (1), (2) şi (3), atât faţă de parţi, cât şi faţă de terţul contractant , respectiv înscris peste 0,025 lei, interdicţia probei cu martori etc.

Ca o excepţie de la regula de mai sus, dacă mandatul este tacit, dovada se va putea face, atât între părţi, cât şi faţă de terţi, prin orice mijloace de probă admise de lege, indiferent de valoarea actului.

În ceea ce-i priveşte pe terţi, aceştia vor putea face dovada mandatului prin orice mijloace de probă (inclusiv martori sau prezumţii), deoarece pentru ei contractul nu este decât un fapt juridic

În practică, dovada mandatului se prezintă sub forma unui înscris care, de cele mai multe ori, poartă numele de procură sau împuternicire (ori de mandat).

B) În principiu, mandatul este cu titlu gratuit, fiind„ fară plată, când nu s-a stipulat contrariul". Rezultă, astfel cum prevede art. 1534 C. civ., că mandatul este gratuit numai în lipsa unei stipulaţii contrare; deci mandatul poate fi şi remunerat.

În consecinţă, prin natura sa, contractul de mandat este gratuit. Gratuitatea mandatului nu este însă şi de esenţa acestuia, parţile putând conveni şi asupra unei plaţi datorate mandatarului

Dacă mandatarul este un profesionist, se prezumă că mandatul este oneros. În acest caz, poate fi prezumată chiar retribuţia mandatarului, cuantumul acesteia rezultând din natura profesiei lui

C) Mandatul este un contract intuitu personae, deoarece se încheie în consideraţia une anume persoane, încrederea pe care mandantul o are în mandatar având o importanţă esenţială la perfectarea contractului.

Preview document

Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 1
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 2
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 3
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 4
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 5
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 6
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 7
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 8
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 9
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 10
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 11
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 12
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 13
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 14
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 15
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 16
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 17
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 18
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 19
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 20
Contractul de Mandat cu Reprezentare - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Mandat cu Reprezentare.docx

Alții au mai descărcat și

Simulația

Capitolul I Noţiunea şi felurile simulaţiei Secţiunea 1.1.Aspecte generale Simulaţia este o împrejurare de natură să facă inopozabil un anumit...

Simulația în contracte

Simulatia este o exceptie de la opozabilitatea contractului fata de terti, insemnand ca in anumite imprejurari si conditii, o terta persoana este...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Mandatul

Capitolul I Consideraţii generale privind contractul de mandat 1.1.Aspecte introductive Despre contractul de mandat s-a spus că se află la...

Contractul de Mediere în Comerțul Internațional

Introducere privind Comertul Internațional Comerțul internațional și cooperarea economica și tenhico-științifică internațională constituie, fără...

Probleme Speciale privind Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN Din punct de...

Contractul de mandat

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică...

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I Mandatul în dreptul civil Secţiunea I. Mandatul cu reprezentare 1.1. Noţiune şi reglementare Noţiune. Potrivit art. 1532 C. civ....

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Institutia Reprezentarii in Dreptul Civil al Republicii Moldova

Activitatea omului este atît de vastă încît tot ceea cel îl înconjoară , în afară de pamînt şi alte resurse naturale, reprezintă creaţii ale...

Ai nevoie de altceva?