Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 24118
Mărime: 110.33KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: APAFI LARISA
MASTER, FACULTATEA DE DREPT, 2011

Cuprins

CAP I. NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE p.2

CAP II. CONDIŢIILE CERUTE DE LEGE PENTRU A PUTEA MOŞTENI p.3

Secţiunea a I-a. Enumerarea condiţiilor p.3

Secţiunea a II-a. Capacitatea succesorală p.4

Secţiunea a III-a. Capacitatea succesorală în noul Cod civil p.4

Secţiunea a IV-a. Nedemnitatea succesorală p.6

1.Noţiune p.6

2. Cazurile de nedemnitate p.6

3. Nedemnitatea în noul Cod civil p.8

4. Efectele nedemnităţii succesorale p.10

4.1.Efecte faţă de moştenitorul nedemn p.10

4.2. Efectele nedemnităţii faţă de descendenţii nedemnului p.11

4.3. Efectele nedemnităţii faţă de terţi p.12

5. Modul în care operează nedemnitatea p.12

Secţiunea a V-a. Vocaţia sau chemarea la moştenire p.13

CAP III. REGULI GENERALE PRIVIND DEVOLUŢIUNEA LEGALǍ A MOŞTENIRII p.14

Secţiunea a I-a. Consideraţii generale p.14

Secţiunea a II-a. Principiile devoluţiunii succesorale legale p.14

1. Principiul chemării la moştenire a rudelor în ordinea claselor de moştenitori legali p.16

2. Principiul proximităţii gradului de rudenie între moştenitorii de aceeaşi clasă p.17

3. Principiul egalităţii (pe capete) a împărţirii moştenirii între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad p.18

Secţiunea a III-a. Reprezentarea succesorală p.18

1. Noţiunea reprezentării succesorale p.18

2. Cazurile de aplicare a reprezentării succesorale p.20

3. Condiţiile reprezentării succesorale p.22

4. Efectele reprezentării succesorale p.24

5. Reprezentarea succesorală raportată la Legea nr.18/1991 şi Legea nr.10/2001 p.25

CAP IV. DREPTURILE SUCCESORALE ALE RUDELOR DEFUNCTULUI ŞI ALE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR p.26

Secţiunea a I-a. Clasele de moştenitori p.26

1. Clasa I -a de moştenitori (descendenţii defunctului) p.26

2. Clasa a II-a de moştenitori (ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi) p.28

3. Clasa a III-a de moştenitori (ascendenţii ordinari) p.31

4. Clasa a IV-a de moştenitori (Colataralii ordinari) p.32

Secţiunea a II-a. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor p.33

1. Reglementare legală p.33

2. Condiţiile cerute de lege soţului supravieţutor pentru a putea moşteni p.33

3. Corelaţia dintre dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor şi comunitatea de bunuri a soţilor p.34

4. Drepturile conferite de lege soţului supravieţuitor p.35

Secţiunea a III-a. Situaţia soţului supravieţuitor în alte sisteme de drept p.42

Secţiunea a IV-a. Succesiunea anomală p.43

Secţiunea a V-va. Succesiunea legală în dreptul internaţional privat p.48

CAP V. CONCLUZII p.49

BIBLIOGRAFIE p.50

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE

Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a sa de către toţi juriştii. Iată de ce, am abordat în prezenta lucrare tematica moştenirii legale. Ea este concepută ca o abordare comparativă a vastei problematici a devoluţiunii succesorale legale, abordată pe baza tradiţiei doctrinei şi jurisprudenţei dreptului succesoral din ţara noastră în paralel cu reglementarea anumitor aspecte ale acestei ramuri a dreptului în viziunea noului Cod civil.

În limbaj comun, cuvântul succesiune semnifică succedarea în timp şi spaţiu, unei persoane sau unui eveniment. În drept, moştenitorii succed persoanei lui de cuius, cu privire la drepturile acestuia. Tehnic, succesiunea are semnificaţia de mod de transmitere a drepturilor (moştenirii) lăsat de de cuius, succesorilor sau legatarilor.

Art. 953 din noul Cod civil defineşte moştenirea, semnalând opţiunea Comisiei de a înlocui termenul de „succesiune" cu cel de „moştenire". Textul art. 46 din Constituţie garantează dreptul la moştenire, iar termenul de succesiune primeşte în cuprinsul noului cod un sens mai larg. La art. 557 alin. 1, se foloseşte tot cuvântul moştenire, când se enumeră modurile de dobândire a proprietăţii. În plus, am observa cum termenul uzitat în limbajul cotidian de nejurişti este mai degrabă cel de moştenire decât cel de succesiune, generalizat în vocabularul juridic ca urmare a împrumutului legislativ francez din sec. XIX.

Succesiunea ab instestat se fundamentează pe ideea că succesiunea trebuie să fie reglementată numai prin lege, excluzând voinţa lui de cuius, căci nevoile familiei prevalează în raport cu afinităţile lui. A fost ghidat de această regulă mai ales dreptul feudal germanic şi cel aflat sub influența lui, dreptul cutumiar din nordul Franţei.

În ţara noastră, până la mijlocul secolului XV, când au apărut primele date despre transmisiunea testamentară, dreptul feudal din Ţara Românească şi cel din Moldova era influenţat de dreptul bizantin şi nu cunoştea decât transmisiunea succesorală ab intestat.

În sistemul succesoral legal, ordinea chemării la moştenire a fost diferită de la o societate la alta, în funcţie de interesele societăţii. Clasele de succesori erau, în toate sistemele, aceleaşi: descendenţii, ascendenţii şi colaterali, cu chemarea mai întâi a rudelor din căsătorie (moştenitori legitimi). Copii din afara căsătoriei avea un drept reciproc la moştenire doar în raport cu mama şi cu rudele ei.

Până la destrămarea societăţii feudale, prioritară era păstrarea averii familiei, iar tehnica realizării acestui scop era chemarea la succesiune, din fiecare clasă, cu prioritate a succesorilor bărbaţi ca şi un drept inegal al fetelor la succesiune. În cazul în care nu existau succesori de sex masculin averea imobiliară trecea în patrimoniul domnului. Acesta putea să înlăture transferul (prădălnicie, în Ţara Românească, respectiv uric, în Moldova) prin încuviinţarea pe care o dădea ca averea să fie trecută unei fiice. Existenţa acestor transferuri era o mărturie că transmiterea succesorală testamentară nu era aplicabilă. În perioada destrămării societăţii feudale proprietatea individuală ia locul celei a familiei şi odată cu ea sunt înlăturate şi regulile succesiunii legale ce ocroteau proprietatea de grup a familiei.

CAPITOLUL II

CONDIŢIILE CERUTE DE LEGE PENTRU A PUTEA MOŞTENI

Secţiunea a I-a. Enumerarea condiţiilor.

În Capitolul II din Titlul I”, Despre succesiuni”, intitulat” Despre condiţiile cerute pentru a putea succede”, Codul civil prevede (art.654-658) două condiţii pentru ca o persoană să poată veni la moştenire şi anume:

a) să aibă capacitate succesorala

b) să nu fie nedemnă de a moşteni.

Doctrina a mai adăugat o a treia condiţie şi anume:

c) să aibe vocaţie (chemare) la moştenire.

Este de observat ca prima condiţie prevăzută de art.654 C. civ., capacitatea succesorală şi cea de a treia, vocaţia succesorală, sunt condiţii pozitive, iar cea de a doua, nedemnitatea succesorală, prevăzută de art.655-658 C. civ. este una negativă. Aceasta pe de o parte, iar pe de alta, că prima condiţie şi cea de a treia sunt valabile atât pentru moştenirea legală cât şi pentru cea testamentară, pe când nedemnitatea priveşte numai moştenirea legală, corespondentul ei pentru moştenirea testamentară fiind revocarea judecătorească a legatelor pentru ingratitudine prevazută de art.831 si 930 C. civ.

Preview document

Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 1
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 2
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 3
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 4
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 5
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 6
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 7
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 8
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 9
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 10
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 11
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 12
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 13
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 14
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 15
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 16
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 17
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 18
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 19
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 20
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 21
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 22
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 23
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 24
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 25
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 26
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 27
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 28
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 29
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 30
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 31
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 32
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 33
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 34
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 35
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 36
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 37
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 38
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 39
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 40
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 41
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 42
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 43
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 44
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 45
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 46
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 47
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 48
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 49
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 50
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 51
Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat.doc

Alții au mai descărcat și

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Nedemnitatea Succesorală

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere...

Drepturile Succesorale ale Sotului Supravietuitor in Conditiile Regimurilor de Comunitate

INTRODUCERE În dreptul roman, instituţia moştenirii a cunoscut cel puţin trei reglementări (precum cea a Legii celor Douăsprezece Table , a...

Analiza Comparativă a Moștenirii Testamentare și Moștenirii Legale

1. Moştenirea ca instituţie de drept civil, caracteristicile ei, noţiunea şi importanţa. Se presupune că dreptul succesoral a apărut odată cu...

Formele Testamentului și Limitele Impuse de Lege pentru Legalitatea Acestuia

I FORMELE TESTAMENTULUI Testamentul este un act formal prin care o persoana numita testator instituie in mod necesar unul sau mai multi succesori...

Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil

Capitolul I Consideraţii generale privitoare la moştenire în NCC 1.1 Prezentarea noţiunii Prin moştenire sau succesiune se întelege transmisiunea...

Mostenirea Legala

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Devolutiunea Legala a Mostenirii

Prin mostenire legala se intelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane care exista. Mostenirea...

Ai nevoie de altceva?