Moștenirea în Dreptul Internațional Privat

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 17740
Mărime: 77.26KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I: Noţiuni introductive privind instituţia moştenirii

1.1.Noţiunea de moştenire (succesiune)

1.2.Felurile moştenirii

1.3.Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale

CAPITOLUL II: Lex succesionis

CAPITOLUL III: Domeniul de aplicare

3.1.Precizări prealabile

3.2.Domeniul de aplicare a legii moştenirii

3.2.1.Momentul deschiderii succesiunii

3.2.2.Persoanele cu vocaţie succesorală

3.2.2.1.Legea aplicabilă devoluţiunii legale a moştenirii

3.2.2.2.Legea aplicabilă devoluţiunii testamentare a moştenirii

3.2.3.Calităţile cerute pentru a moşteni

3.2.3.1.Capacitatea succesorală

3.2.3.2.Nedemnităţile succesorale

3.2.4.Regimul sezinei

3.2.5.Condiţiile şi efectele opţiunii succesorale

3.2.6.Întinderea obligaţiei moştenitorilor de a suporta pasivul

3.2.7.Drepturile statului asupra succesiunii vacante

CAPITOLUL IV: Alte aspecte privind domeniul de aplicare a legii moştenirii

4.1.Regimul juridic al petiţiei de ereditate

4.1.1.Caracterele juridice

4.1.2.Efectele juridice

4.2.Împărţeala moştenirii

CAPITOLUL V: Testamentul

5.1.Precizări prealabile

5.2.Condiţii de fond

5.2.1.Capacitatea

5.2.2.Consimţământul

5.2.3.Obiectul testamentului

5.2.3.1.Rezerva şi cotitatea disponibilă

5.2.3.2.Cauzele de ineficacitate a legatelor

5.2.3.3.Interpretarea testamentului

5.2.4.Cauza

5.3.Condiţii de formă

CONCLUZII

BIBILIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND

INSTITUŢIA MOŞTENIRII

1.1.NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE (SUCCESIUNE)

În limbajul comun, prin succesiune se înţelege o înşiruire de persoane, fapte sau fenomene. În sens juridic însă, prin succesiune, moştenire sau ereditate (care sunt noţiuni sinonime) se înţelege transmiterea patrimoniului, a unei fracţiuni din patrimoniu sau a unor bunuri singulare de la o persoană fizică decedată la una sau mai multe persoane în fiinţa (persoane fizice, persoane juridice sau statul).

Noţiunii de moştenire sau succesiune i se conferă în doctrina şi practica judiciară un înţeles larg, în sensul că ea desemnează orice fel de transmisiune de drepturi, atât între vii, cât şi pentru cauză de moarte, transmisiune care poate fi universală, cu titlu universal sau cu titlu particular. În acest sens, de exemplu, cumpărătorul este succesorul cu titlu particular al vânzătorului. În sens restrâns însă, noţiunea desemnează transmisiunea mortis causa , adică de la o persoana decedată la una sau mai multe persoane în viaţă.

Regulile care guvernează moştenirea se pot aplica numai în cazul morţii unei persoane fizice, nu şi în cazul încetarii existenţei unei persoane juridice.

În limbajul tehnic de specialitate persoana decedată, defunctul, se mai numeşte şi de cujus, abreviere din formula dreptului roman is de cujus succesionis (rebus) agitur (cel despre a cărui moştenire /bunuri/ este vorba). Este impropriu să se vorbească despre “moartea defunctului” (art. 653 C.civ.) sau de “omorul defunctului” (art. 655 C.civ.). Uneori se mai utilizează şi termenul de “autor” (de exemplu, autorul comun al comoştenitorilor), iar în cazul moştenirii testamentare, cel de “testator”.

Persoanele care dobândesc patrimoniul defunctului se numesc urmaşi, moştenitori sau succesori, iar în Codul civil român se utilizează în mod frecvent şi termenul livresc de “erede”, “erezi”, “coerezi” (de exemplu, art. 692, 693, 696, 699, 701, 703, 704, 707-714 etc.). În cazul moştenirii testamentare, dobânditorul poartă denumirea specifică de legatar (legatari universali, cu titlu universal sau cu titlu particular, după caz).

În cadrul dreptului de moştenire, noţiunea de “succesiune” se între-

buinţează nu numai în sensul de transmitere a patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă, dar şi pentru desemnarea a însuşi patrimoniului transmis pentru cauză de moarte, în sens de masă succesorală. În acest sens, se vorbeşte de moştenirea (succesiunea) lăsată de defunct, de moştenirea dobândită de moştenitori, de moştenirea sau succesiunea vacantă (hereditas iacens), adică fără stăpân (hereditas caduca).

1.2.FELURILE MOŞTENIRII

Conform art. 650 C.civ. „succesiunea se deferă sau prin lege, sau după voinţa omului, prin testament”. Prin urmare, în funcţie de izvorul vocaţiei succesorale a celor care dobândesc patrimoniul persoanei decedate, moştenirea poate fi legală sau testamentară.

A. Moştenirea este legală când ea se deferă în ordinea şi cotele determinate prin lege, persoanelor stabilite ca făcând parte din una din clasele de moştenitori prevăzute în Codul civil şi în Legea nr. 319/1994. Moştenirea legală intervine numai în cazul şi în măsura în care defunctul nu a dispus prin testament de patrimoniul său pentru cauză de moarte sau testamentul nu îşi produce în tot sau în parte efectele, ori testamentul cuprinde alte dispoziţii decât cele privitoare la transmiterea patrimoniului succesoral, ca de exemplu recunoaşterea unui copil, dispoziţii cu privire la funeralii etc. Testamentul poate să cuprindă şi dispoziţii cu privire la înlăturarea de la succesiune a unor rude. În acest caz, dacă cel înlăturat este moştenitor rezervatar, el va culege rezerva ca moştenitor legal, tot aşa cum şi ceilalţi moştenitori care beneficiază de exheredare vor culege moştenirea în temeiul legii, deci ca moştenitori legali. Cu alte cuvinte, moştenirea este legală deoarece patrimoniul succesoral se transmite potrivit legii, în ordinea şi în cotele determinate de lege, moştenitorii putând justifica această calitate a lor prin invocarea textelor legale corespunzatoare. În cazul împărţelii de ascendent (art. 794-799 C.civ.), moştenitorii între care operează această împărţeală vin la moştenire în temeiul legii, chiar dacă cotele rezultând din această împărţeală nu ar coincide întocmai cu cotele determinate de lege, fiind însă respectată “partea legitimă” a fiecăruia dintre ei (art. 798 C.civ.), adică rezerva succesorală.

Preview document

Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 1
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 2
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 3
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 4
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 5
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 6
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 7
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 8
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 9
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 10
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 11
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 12
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 13
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 14
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 15
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 16
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 17
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 18
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 19
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 20
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 21
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 22
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 23
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 24
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 25
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 26
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 27
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 28
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 29
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 30
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 31
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 32
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 33
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 34
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 35
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 36
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 37
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 38
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 39
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 40
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 41
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 42
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 43
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 44
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 45
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 46
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 47
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 48
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 49
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 50
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 51
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 52
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 53
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 54
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 55
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 56
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 57
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 58
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 59
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 60
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 61
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 62
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 63
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 64
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 65
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 66
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 67
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 68
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 69
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 70
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 71
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 72
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 73
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 74
Moștenirea în Dreptul Internațional Privat - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Anexa.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Devoluțiunea succesorală legală în viziunea actualului și noului cod civil și elemente de drept comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Contribuția Uniunii Europene la Rezolvarea Problemelor Globale de Mediu

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1. Eco-globalizarea Pentru a fi în măsură de a răspunde la o nouă datare a ordinii lumii, dreptul...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea Legală

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în...

Procedura Succesorală Notarială

CPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞI PRINCIPIILE PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 1.1. IMPORTANŢA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE Procedura succesorală...

Convenția de Arbitraj

Introducere În cadrul arbitrajului comercial internaţional, convenţia de arbitraj îndeplineşte mai multe funcţii importante. Cea mai importantă...

Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă

INTRODUCERE Dreptul la educaţie este un drept fundamental al omului. Nici unul dintre drepturile civile, politice, economice şi sociale nu poate...

Copiii cu părinti deținuți

Introducere In cazul copiilor cu parinti detinuti, institutiile care au cel mai important rol sunt scoala si sistemele de asistenta sociala, intre...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale

CONSIDERAȚII GENERALE Dreptul constituie un sistem de norme,care îmbracă o anumită haină juridică,ia o anumită formă,datorită căreia sunt aduse la...

Drept internațional privat

1.Ordinea publica.conditii de invocare si rol. Ordinea publică în dreptul international privat reprezintă un mijloc exceptional prin care se...

Ai nevoie de altceva?