Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 24026
Mărime: 80.54KB (arhivat)
Publicat de: Panagachie Giurgiu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Harbada Maria

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. ASPECTE GENERALE ALE OCROTIRII MINORULUI
 3. 1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE 4
 4. 2.INSTITUŢII ŞI SERVICII CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI 5
 5. 2.1. INSTITUŢII LA NIVEL CENTRAL 5
 6. 2.2. INSTITUŢII ŞI SERVICII LA NIVEL LOCAL 6
 7. 2.3. ORGANISME PRIVATE 11
 8. 3. OBLIGAŢIILE CELOR RESPONSABILI DE PROTECŢIA
 9. COPILULUI 12
 10. 4. PRIORITATEA REGLEMENTĂRILOR INTERNAŢIONALE 12
 11. CAPITOLUL II
 12. SITUAŢIA LEGALĂ A COPILULUI DIN AFARA CĂSĂTORIEI
 13. 1. NUMELE 13
 14. 2. CETĂŢENIA ROMÂNĂ 18
 15. 3. ALTE EFECTE 18
 16. CAPITOLUL III
 17. STABILIREA FILIAŢIEI – PREMISĂ A MIJLOCULUI PRINCIPAL DE REALIZARE A OCROTIRII PRIN PĂRINŢI
 18. 1. STABILIREA FILIAŢIEI FAŢĂ DE MAMĂ (MATERNITATEA) 20
 19. 1.1.ASPECTE GENERALE 20
 20. 1.2. STABILIREA FILIAŢIEI FAŢĂ DE MAMĂ PRIN CERTIFICATUL DE NAŞTERE 21
 21. 1.3. STABILIREA FILIAŢIEI FAŢĂ DE MAMĂ PRIN RECUNOAŞTERE 24
 22. 1.4. STABILIREA FILIAŢIEI FAŢĂ DE MAMĂ PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ 29
 23. 2. FILIAŢIA FAŢĂ DE TATĂ (PATERNITATEA) DIN AFARA CĂSĂTORIEI 33
 24. 2.1. ASPECTE INTRODUCTIVE 33
 25. 2.2. PREZUMŢIA TIMPULUI LEGAL AL CONCEPŢIEI COPILULUI 33
 26. 2.3. SITUAŢII SPECIALE PRIVIND STABILIREA FILIAŢIEI DIN AFARA CĂSĂTORIEI 34
 27. 2.4. STABILIREA FILIAŢIEI FAŢĂ DE TATĂ PRIN RECUNOAŞTERE (RECUNOAŞTEREA DE PATERNITATE) 35
 28. 2.5. STABILIREA FILIAŢIEI FAŢĂ DE TATĂ PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ 40
 29. CAPITOLUL IV
 30. OCROTIREA PĂRINTEASCĂ - PARTICULARITĂŢI ALE PROTECŢIEI COPILULUI DIN AFARA CĂSĂTORIEI
 31. 1. NOŢIUNE 44
 32. 2.PRINCIPII 44
 33. 2.1. PRINCIPII CONSACRATE DE CODUL FAMILIEI 45
 34. 2.2. PRINCIPII CONSACRATE DE LEGEA 272/2004 45
 35. 3. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PĂRINTEŞTI 47
 36. 3.1. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PĂRINTEŞTI REFERITOARE LA PERSOANA MINORULUI 47
 37. 3.2. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PĂRINTEŞTI REFERITOARE LA BUNURILE MINORULUI 52
 38. 4. EXERCITAREA OCROTIRII PĂRINTEŞTI 54
 39. 5. SITUAŢII SPECIALE PRIVIND EXERCITAREA OCROTIRII PĂRINTEŞTI 57
 40. 6. SCINDAREA OCROTIRII PĂRINTEŞTI 58
 41. 7. SANCŢIUNI DE DREPTUL FAMILIEI APLICABILE ÎN CAZUL NEÎNDEPLINIRII SAU ÎNDEPLINIRII NECORESPUNZĂTOARE A OCROTIRII PĂRINTEŞTI 59
 42. 7.1.CATEGORII 59
 43. 7.2. DECĂDEREA DIN DREPTURILE PĂRINTEŞTI 59
 44. CAPITOLUL V
 45. OBLIGAŢIA DE ÎNTREŢINERE DINTRE PĂRINŢI ŞI COPII
 46. 1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 65
 47. 2. OBLIGAŢIA DE ÎNTREŢINERE DINTRE PĂRINŢI ŞI COPIII LOR MINORI 66
 48. CAPITOLUL VI
 49. PROTECŢIA ALTERNATIVĂ
 50. 1.BENEFICIARI 71
 51. 2. FORME 71
 52. 3. TUTELA MINORULUI 72
 53. 3.1. NOŢIUNE ŞI CARACTERE JURIDICE 72
 54. 3.2. PRINCIPII 73
 55. 3.3. INSTITUIREA TUTELEI MINORULUI 74
 56. 3.4. PROCEDURA 76
 57. 3.5. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE TUTORELUI 77
 58. 3.6. ÎNCETAREA TUTELEI 78
 59. 3.7. RĂSPUNDEREA TUTORELUI 78
 60. 4.CURATELA MINORULUI 80
 61. 4.1. REGLEMENTARE, NOŢIUNE ŞI NATURĂ JURIDICĂ 80
 62. 4.2. INSTITUIREA CURATELEI MINORULUI 80
 63. 4.3. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE CURATORULUI 82
 64. 4.4. ÎNCETAREA CURATELEI MINORULUI 82
 65. CAPITOLUL VII
 66. PROTECŢIA COPILULUI ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII
 67. 1.ASPECTE COMUNE 83
 68. 2.PROTECŢIA COPILULUI ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII ECONOMICE 84
 69. 3.PROTECŢIA COPILULUI ÎMPOTRIVA CONSUMULUI DE DROGURI 85
 70. 4.PROTECŢIA COPILULUI ÎMPOTRIVA ABUZULUI SAU NEGLIJENŢEI 87
 71. 5. PROTECŢIA COPILULUI ÎMPOTRIVA RĂPIRII SAU ORICĂROR FORME DE TRAFICARE 90
 72. 6. PROTECŢIA COPILULUI ÎMPOTRIVA ALTOR FORME DE EXPLOATARE 91
 73. CONCLUZII 92
 74. BIBLIOGRAFIE 94

Extras din proiect

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE ALE OCROTIRII MINORULUI

1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE

Ocrotirea minorului desemnează ansamblul normelor juridice de apărare a persoanei care se află într-o situaţie specială datorită vârstei sale.

Cadrul legal privind ocrotirea minorului, respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului este stabilit de Codul familiei şi de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Aceste prevederi se completează cu alte reglementări interne care se referă la minori, precum şi cu prevederile cuprinse în convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte.

Actul normativ analizat protejează copilul, adică persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a dobândit capacitate deplină de exerciţiu, în condiţiile legii.

Cele două condiţii sunt prevăzute cumulativ. Aşa fiind, femeia minoră căsătorită, dobândind capacitate deplină de exerciţiu, nu intră sub incidenţa acestei legi.

Beneficiarii reglementării examinate sunt:

1) copiii cetăţeni români aflaţi pe teritoriul României;

2) copiii cetăţeni români aflaţi în străinătate;

3) copiii fără cetăţenie aflaţi pe teritoriul României;

4) copiii care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor în România;

5) copiii cetăţeni străini aflaţi pe teritoriul României, în situaţii de urgenţă constatate, în condiţiile Legii nr. 272/2004, de către autorităţile publice române competente.

În privinţa mijloacelor de ocrotire, ca regulă, ocrotirea minorului se realizează prin părinţi.

Cu titlu de excepţie, minorul este ocrotit prin adopţie, prin tutelă, prin curatelă sau prin celelalte mijloace prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

2.INSTITUŢII ŞI SERVICII CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI

2.1. INSTITUŢII LA NIVEL CENTRAL

Monitorizarea respectării principiilor şi drepturilor stabilite de Legea nr. 272/2004 şi de Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, precum şi coordonarea şi controlul activităţii de protecţie şi promovare a drepturilor copilului se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului .

Apărarea drepturilor şi libertăţilor copilului în raporturile acestuia cu autorităţile publice cu scopul de a promova şi de a îmbunătăţi condiţia copilului se realizează şi prin instituţia Avocatul Poporului .

2.2. INSTITUŢII ŞI SERVICII LA NIVEL LOCAL

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să garanteze şi să promoveze respectarea drepturilor copiilor din unităţile administrativ-teritoriale, asigurând prevenirea separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de îngrijirea părinţilor săi.

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunităţi, şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii.

În acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzând, dar fără a se limita, oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti. Rolul acestor structuri este atât de soluţionare a unor cazuri concrete/cât şi de a răspunde nevoilor globale ale respective.

Mandatul structurilor comunitare consultative se stabileşte prin acte emise de către autorităţile administraţiei publice locale.

Pentru a-şi îndeplini rolul pentru care au fost create, structurile comunitare consultative vor beneficia de programe de formare în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.

În subordinea consiliului judeţean şi, respectiv, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti funcţionează comisia pentru protecţia copilului , ca organ de specialitate al acestora, fără personalitate juridica, având următoarele atribuţii principale:

1) stabilirea încadrării în grad de handicap şi orientarea şcolară

2) pronunţarea, în condiţiile prezentei legi, cu privire la propunerile referitoare la stabilirea unei măsuri de protecţie specială a copilului;

3) soluţionarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal;

4) alte atribuţii prevăzute de lege.

Preview document

Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 1
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 2
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 3
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 4
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 5
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 6
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 7
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 8
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 9
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 10
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 11
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 12
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 13
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 14
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 15
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 16
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 17
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 18
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 19
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 20
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 21
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 22
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 23
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 24
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 25
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 26
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 27
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 28
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 29
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 30
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 31
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 32
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 33
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 34
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 35
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 36
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 37
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 38
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 39
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 40
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 41
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 42
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 43
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 44
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 45
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 46
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 47
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 48
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 49
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 50
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 51
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 52
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 53
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 54
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 55
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 56
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 57
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 58
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 59
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 60
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 61
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 62
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 63
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 64
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 65
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 66
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 67
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 68
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 69
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 70
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 71
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 72
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 73
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 74
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 75
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 76
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 77
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 78
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 79
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 80
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 81
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 82
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 83
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 84
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 85
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 86
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 87
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 88
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 89
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 90
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 91
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 92
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 93
Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei - Pagina 94

Conținut arhivă zip

 • Protectia Juridica a Copilului din Afara Casatoriei.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul familiei - efectele căsătoriei

Capitolul I CĂSĂTORIA-ACT JURIDIC PE CARE SE ÎNTEMEIAZĂ FAMILIA 1.1 Noţiunea, scopul şi caracterele căsătoriei Termenul de „căsătorie” are în...

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Tutela minorului - studiu comparativ între dispozițiile codului familiei și reglementările codului civil

INTRODUCERE “Copilul este ca o oglinda care te ameteste putin.Sau ca o fereastra.Totdeauna copilul te in-timideaza ca si cand stie el ce stie.Nu...

Drepturile și obligațiile părintești

A aduce pe lume o fiinta umana si a o îndruma din copilarie pâna la maturitate este în cele mai multe cazuri un proces plin de dificultati...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale

Capitolul I. Consideraţii generale privind copilul şi evoluţia drepturilor sale Secţiunea I : Evoluţia drepturilor copilului în plan...

Migrarea familiilor în străinătatea și efectul asura copiilor aflați încă în țară

CAPITOLUL I I.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel – familia,...

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare...

Protecția drepturilor copilului în mediul familial

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND PROTECŢIA COPILULUI 1. Noţiunea de copil În scopul dezvoltării armonioase a personalităţii...

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Obligația Legală de Întreținere

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE DE ÎNTREŢINERE SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE. VIZIUNE ISTORICĂ. Noţiunea de...

Ocrotirea Persoanei Fizice

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând...

Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană

Introducere Dintre toate vieţuitoarele, omul se naşte cel mai plăpând şi cel mai neputincios în a-şi satisface nevoile vitale ale existenţei şi de...

Ai nevoie de altceva?