Conducerea si Administrarea Societatii pe Actiuni

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Conducerea si Administrarea Societatii pe Actiuni.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 72 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Oprea Raducan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

CAPITOLUL I
Introducere şi consideraţii generale .1
1.1. Reglementarea juridică a societăţilor comerciale .1
1.2. Societatea civilă şi societatea comercială . 3
1.3. Caracterizare generală a societăţii pe acţiuni .5
CAPITOLUL II
Conducerea societăţii pe acţiuni .6
2.1. Adunarea generală : rolul şi felurile ei .6
2.2. Adunarea generală ordinară . .6
2.3. Adunarea generală extraordinară . 8
2.4. Adunarea generală specială .11
2.5. Convocarea adunării generale şi înştiinţarea acţionarilor .12
2.6. Şedinţa adunării generale .15
2.7. Hotărârile adunării generale .19
CAPITOLUL III
Administrarea societăţii pe acţiuni .22
3.1. Consideraţii introductive.22
3.2. Sistemul unitar de administrare şi conducere a societăţii . 23
3.2.1. Consiliul de administraţie . 23
3.2.2. Directorii societăţii . 30
3.3. Sistemul dualist de administrare şi conducere a societăţii . 34
3.3.1. Directoratul . 34
3.3.2. Consiliul de supraveghere .39
CAPITOLUL IV
Statutul juridic al administratorilor . 45
4.1. Calitatea de administrator . 45
4.1. Condiţii cerute pentru îndeplinirea funcţiei de administrator . 46
4.2. Desemnarea administratorilor .47
4.3. Durata funcţiei de administrator .48
4.4. Remunerarea administratorilor .50
4.5. Natura juridică a raporturilor dintre administrator şi societatea comercială.50
4.6. Obligaţiile administratorilor.51
4.7. Puterile administratorilor .52
4.8. Încetarea funcţiei de administrator. 54
4.9. Răspunderea administratorilor .55
CAPITOLUL V
Controlul activităţii societăţii pe acţiuni. 59
5.1. Importanţa controlului şi organele ce îl exercită . .59
5.2. Regimul juridic al cenzorilor . 60
5.2.1. Desemnarea cenzorilor .60
5.2.2. Drepturile şi atribuţiile cenzorilor . 61
5.2.3. Răspunderea cenzorilor .62
5.3. Auditorii financiari .62
5.3.1.Desemnarea auditorului financiar .63
5.3.2. Drepturile şi atribuţiile auditorului financiar .63
5.3.3. Răspunderea auditorului financiar . 63
CONCLUZII .64
Bibliografie .66

Extras din document

CAPITOLUL I

Introducere şi consideraţii generale

1.1. Reglementarea juridică a societăţilor comerciale

Regimul juridic al societăţilor comerciale a fost reglementat în Codul comercial, Cartea I, în Titlul VIII (art.77-269), intitulat “Despre societăţi şi despre asociaţiuni comerciale”. Prin acest act normativ erau reglementate: societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă, societatea anonimă ( pe acţiuni), societatea în comandită pe acţiuni şi asociaţia în participaţie.

Datorită faptului că reglementarea societăţilor comerciale cuprinsă în Codul comercial era, în mare măsură, depăşită, ea a fost înlocuită cu o nouă reglementare, care face obiectul Legii nr.31/1990 privind societăţii comerciale.

Ca urmare a noii reglementări, dispoziţiile Codului comercial privind societăţile comerciale au fost abrogate, cu excepţia dispoziţiilor privind asociaţia în participaţiune (art.251-256) şi a celor referitoare la asociaţia de asigurare mutuală (art.257-263). În prezent, reglementarea cuprinsă în Legea nr.31/1990, reprezintă reglementarea generală privind societăţile comerciale.

Distinct de această reglementare generală a societăţilor comerciale, pentru anumite domenii de activitate au fost adoptate reglementări speciale: în materie bancară, de asigurări etc.

Reglementarea societăţilor comerciale, atât cea generală, cât şi cea specială se completează cu prevederile Codului comercial şi Codul civil.

Legea nr.31/1990- legea societăţilor comerciale, modificată cel mai recent prin Legea nr. 441/2006 constituie dreptul comun în materie. Această lege reglementează: societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă, societatea pe acţiuni, societatea în comandită pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitată.

Ca mod de reglementare, Legea nr.31/1990 cuprinde reguli generale aplicabile oricărei societăţi comerciale, precum şi reguli speciale privind fiecare formă juridică de societate comercială .

Caracterul de reglementare generală a societăţilor comerciale, pe care îl are Legea nr. 31/1990, se manifestă sub mai multe aspecte.

În primul rand, ea priveşte orice societate comercială, indiferent de obiectul ei de activitate. În temeiul legii, activităţile care nu pot face obiectul unei societăţi comerciale se stabilesc de guvern ( art.287 din Legea nr. 31/1990).

În al doilea rand, Legea nr. 31/1990 se aplică şi societăţilor comerciale cu participare străină. Această reglementare se completează cu dispoziţiile privind regimul investiţiilor străine.

Unele societăţi comerciale sunt guvernate de reglementări speciale.

Astfel, societăţile cu capital integral de stat sunt reglementate de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.

Societăţile conmerciale din anumite domenii de activitate sunt reglementate prin legi speciale; în domeniul bancar sunt incidente dispoziţiile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului; în activitatea de asigurare sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/ 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor.

Societăţile comerciale fără personalitate juridică au o reglementare proprie: societăţile în participaţie sunt reglementate de Codul comercial; asociaţiile familiale sunt reglementate de Legea nr. 300/2004.

Reglementările privind societăţile comerciale, cuprinse în Legea nr. 31/1990 şi legile speciale, se completează cu reglementările subsidiare ale Codului comercial, Codului civil, Codului muncii etc.

Potrivit art.291 din Legea nr. 31/1990, “prevederile din prezenta lege se completeză cu dispoziţiile Codului comercial”.

Această dispoziţie a legii are în vedere nu numai aplicarea prevederilor Codului comercial referitoare la societăţile comerciale, care au rămas în vigoare, ci şi dispoziţiile aplicabile faptelor de comerţ, comercianţilor, obligaţiunilor comerciale etc.

Facând referire la societăţile comerciale cu capital integral de stat, art. 47 din Legea nr. 15/1990 prevede că raporturile juridice dintre aceste societăţi sunt guvernate de principiul libertăţii contractuale şi de reglementările cuprinse în Codul comercial şi Codul civil, cu excepţiile decurgând din această lege .

Potrivit art.1 C.com., în absenţa unei reglementări în Codul comercial se aplică dispoziţiile Codului civil. Astfel, dispoziţiile Codului civil privind contractul de societate ( art.1491-1531) sunt aplicabile şi contractului de societate care stă la baza constiturii societăţilor comerciale.

Pentru personalul salariat al societăţilor comerciale sunt aplicabile prevederile legislaţiei muncii. Potrivit art.284 din Legea nr.31/1990, încadrarea salariaţilor la societăţile comerciale se face pe bază de contract individual de muncă, cu respectarea legislaţiei muncii şi asigurărilor sociale.

Desfăşurând o activitate producătoare de profit, societăţile comerciale intră şi sub incidenţa legilor fiscale (Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală).

Fisiere in arhiva (2):

  • Conducerea si Administrarea Societatii pe Actiuni.doc
  • CUPRINS, ABREVIERI.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAŢI FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ