Contractul de franciză - studiu de caz

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 36448
Mărime: 1.76MB (arhivat)
Publicat de: Nae Grecu
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Romica Adan
UNIVERSITATEA DIN BACĂU Facultatea de Stiinţe Economice Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE 5
 3. CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE 7
 4. 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 7
 5. 1.2. EVOLUŢII ISTORICE ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE FRANCIZĂ 9
 6. 1.3. CADRUL NORMATIV ACTUAL ÎN ROMÂNIA 12
 7. 1.4. TIPOLOGIA FRANCIZELOR 12
 8. 1.4.1. TIPURI DE FRANCIZĂ ÎN FUNCŢIE DE PĂRŢILE CONTRACTULUI. MODALITĂŢI DE APLICARE A FRANCIZEI 13
 9. 1.4.2. TIPURI DE FRANCIZĂ ÎN FUNCŢIE DE DOMENIUL DE ACTIVITATE 14
 10. CAPITOLUL II: CONTRACTUL DE FRANCIZĂ: NOŢIUNE, CARACTERE, CONDIŢII DE VALIDITATATE 19
 11. 2.1. DEFINIŢIA CONTRACTULUI DE FRANCIZĂ 19
 12. 2.2. CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE FRANCIZĂ 21
 13. 2.2.1. CARACTERUL SINALAGMATIC AL CONTRACTULUI DE FRANCIZĂ 21
 14. 2.2.1. CARACTERUL ONEROS AL CONTRACTULUI DE FRANCIZĂ 25
 15. 2.2.2. CARACTERUL INTUITU PERSONAE AL CONTRACTULUI DE FRANCIZĂ 26
 16. 2.2.3. PROBLEME PRIVIND CARACTERUL COMERCIAL SAU CIVIL AL CONTRACTULUI DE FRANCIZĂ 28
 17. 2.3. FORMA CONTRACTULUI DE FRANCIZĂ 30
 18. 2.4. OBIECTUL CONTRACTULUI DE FRANCIZĂ 30
 19. 2.5. OBLIGAŢIA DE INFORMARE PRECONTRACTUALĂ 32
 20. 2.5.1. PERSOANA OBLIGATĂ SĂ SE INFORMEZE 32
 21. 2.5.2. MOMENTUL CÂND TREBUIE REALIZATĂ INFORMAREA 32
 22. 2.5.3. CONŢINUTUL INFORMĂRII PRECONTRACTUALE 33
 23. 2.6. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ FRANCIZABILE ŞI PARTICULARITĂŢILE EXPLOATĂRILOR ÎN ACEST SISTEM.....................35
 24. 2.6.1. MĂRCILE INDIVIDUALE 36
 25. 2.6.2. INDICAŢIILE GEOGRAFICE 38
 26. 2.6.3. NUMELE COMERCIAL (FIRMA) ŞI EMBLEMĂ 40
 27. 2.6.4. DESENELE SI MODELELE INDUSTRIALE 42
 28. 2.6.5. BREVETE DE INVESTIŢII 42
 29. 2.6.6. DREPTURILE DE AUTOR 43
 30. 2.6.7. KNOW-HOW-UL 45
 31. CAPITOLUL III: REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIILOR GENERATE DE SISTEMUL FRANCIZEI 48
 32. 3.1. PARTICULARITĂŢI PRIVIND CONTABILITATEA ÎN CONTRACTUL DE FRANCIZĂ 48
 33. 3.2. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR LA FRANCIZAT 50
 34. 3.3. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR LA FRANCIZOR 54
 35. CAPITOLUL IV: EXECUTAREA CONTRACTULUI DE FRANCIZĂ 57
 36. 4.1. ASPECTE GENERALE 57
 37. 4.2. OBLIGAŢIILE FRANCIZORULUI 58
 38. 4.2.1. TRANSMITEREA KNOW-HOW-ULUI 58
 39. 4.2.2. TRANSMITEREA DREPTULUI DE UTILIZARE A SEMNELOR 58
 40. 4.2.3. ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI/SAU COMERCIALĂ 58
 41. 4.2.4. OBLIGAŢIA DE APROVIZIONARE 59
 42. 4.2.5. EXCLUSIVITATEA TERITORIALĂ 59
 43. 4.2.6. PUBLICITATEA 59
 44. 4.3. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 60
 45. 4.3.1. RESPECTAREA REGULILOR IMPUSE DE FRANCIZOR 60
 46. 4.3.2. PĂSTRAREA KNOW-HOW-ULUI 60
 47. 4.3.3. PLATA TAXELOR ŞI A REDEVENŢELOR 61
 48. 4.3.4. APROVIZIONAREA EXCLUSIVĂ 61
 49. 4.3.5. OBLIGAŢIA DE NON-CONCURENŢĂ 62
 50. 4.3.6. REALIZAREA CIFREI MINIME DE AFACERI 62
 51. 4.3.7. PUBLICITATEA 63
 52. CAPITOLUL V: ÎNCETAREA FRANCIZEI 63
 53. 5.1. MODURI DE ÎNCETARE A FRANCIZEI 65
 54. 5.1.1. ÎNCETAREA EXISTENŢEI UNEIA DINTRE PĂRŢI 65
 55. 5.1.2. EXPIRAREA TERMENULUI PENTRU CARE A FOST ÎNCHEIAT CONTRACTUL DE FRANCIZĂ 65
 56. 5.1.3. ANULAREA CONTRACTULUI DE FRANCIZĂ 65
 57. 5.1.4. REZILIEREA 66
 58. 5.2. EFECTELE ÎNCETĂRII FRANCIZEI 66
 59. CAPITOLUL VI: EXPERIENŢA ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE FRANCIZĂ ÎN ŢĂRILE EUROPEI CENTRALE ŞI DE SUD-EST 67
 60. 6.1. ISTORICUL FRANCIZEI PE TERITORIUL EUROPEAN 68
 61. 6.2. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FRANCIZĂ ÎN ROMÂNIA 68
 62. 6.3. DIRECŢII DE DEZVOLTARE 69
 63. 6.4. FRANCIZA ÎN ROMÂNIA 78
 64. CAPITOLUL VII: STUDIU DE CAZ. McDONALD’S – O AFACERE DE SUCCES 79
 65. 7.1. ÎNCEPUTURILE ŞI EVOLUŢIA McDONALD’S 82
 66. 7.2. SPECIFICUL AFACERII McDONALD’S 82
 67. 7.3. McDONALD’S ÎN ROMÂNIA 84
 68. CAPITOLUL VIII: PROGRAMAREA INFORMATICĂ ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE FRANCIZĂ 89
 69. CONCLUZII 108
 70. BIBLIOGRAFIE 109

Extras din proiect

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra importanţei contractului de franciză într-o reţea care leagă titularul afacerii de success de comercianţii interesaţi în dezvoltarea propriei afaceri.În acest sens contractul de franciză reprezintă atât o metodă relativă sigură şi ieftină de a obţine profit, cât şi instrumental cel mai agreat al globalizării, atribut al actualei societăţi de consum.

Capitolul I prezintă noţiuni introductive privind utilitatea dar şi conţinutul unor aspecte teororetice şi practice cu privire la evoluţiile istorice in sistemul francizei şi cadrul normativ actual în România. Sunt creionate atent principalele trăsături şi funcţii ale tipologiei francizei, reprezentate de tipurile de franciză în funcţie de părţile contractului şi tipuri de franciză în funcţie de domeniul de activitate. Tot în acest capitol am prezentat noţiunile generale dreptului commercial, rolul acestuia în definirea francizei, alături de principalele caracteristici din întreg sistemul francizor..

Capitolul al II- lea este rezervat în întregime noţiunii de franciză, caracterelor şi condiţiilor de validiate. În acest capitol este realizată o prezentare de ansamblu a caracterelor juridice ale contractului de franciză, a formei contractului de franciză, obiectul acestuia obligaţiile de informare precontractuală şi cu o importanţă majoră, drepturile de proprieate francizabile şi particularităţile exploatărilor în acest sistem. Capitolul al III-lea,vizează reflectarea în contabilitate a proceselor economice, tranzacţiilor şi operaţiunilor atât în contabilitatea francizatului cât şi în contabilitatea francizatului, pe care le generează desfaşurarea unei afaceri în sistemul francizei.Ca urmare a acestuia, Capitolul IV, relevă principalele aspecte în materie de executare a contractului de franciză, cum sunt ,obligaţiile francizorului şi obligaţiile beneficiarului. Încetarea contractului de franciză prezent in capitolul al V-lea, având un caratcter intuit personae, specifică modul în care francizorul şi beneficiarul işi pot înceta existenţa.În cadrul capitolului VI, se dezbat experienţa şi dezvoltarea sistemului de franciză în ţările Europei Centrale şi de Sud - Est, cu referire la istoricul francizei pe teritoriu european, direcţii de dezvoltare şi menţionând despre pătrunderea francizei în România. Capitolul al VII-lea oferă un impresionant studiu de caz despre compania McDonald’s. Cel mai elocvent exemplu pentru observarea dezvoltării unei companii prin franciză reprezentat de această companie, cea mai cunoscută afacere de acest tip din lume. Succesul faimoasei reţele de restaurant fast-food are un rol esenţial în promovarea şi extinderea acestui sistem în întreaga lume.

În ultimul capitol, în vederea unei mai bune relaţionări ,în cadrul companiei McDonald’s, am adus spre exemplificare o metodă de colecţionare şi păstrare a informaţiilor intr-o bază de date, care sa releve principalele puncte de interes din interiorul acestei firme.

Concluziile pun în lumină instituţia francizei urmăreşte comercializarea produselor şi/sau serviciilor, tehnologiilor, fundamentată pe colaborarea strânsă între entităţi economic-financiare.

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Aspecte generale privind dreptul comercial

Denumirea drept comercial sugerează ideea că dreptul comercial constituie un ansamblu de norme juridice, care reglementează comerţul. Această idee este în mare măsură corectă. Dar, pentru a fi pe deplin înţeleasă noţiunea dreptului comercial este necesar să precizăm noţiunea de comerţ.

Noţiunea de comerţ este folosită în mai multe sensuri: etimologic, economic, economic şi juridic. În sens etimologic,expresia de comerţ provine din cuvântul latinesc commercium, care la rându-i reprezintă o juxtapunere a cuvintelor cum şi merx, ceea ce înseamnă „cu marfă” . Deci, comerţul ar consta în operaţiuni cu mărfuri.

În sens economic, comerţul este definit ca o activitate al cărei scop este schimbul şi circulaţia mărfurilor de la producători la consumatori. Deci, comerţul ar consta în operaţiunile cuprinse în intervalul dintre momentul producerii mărfurilor şi intrării lor în circulaţie, până în momentul ajungerii acestora la consumatori.

În sens juridic, noţiunea de comerţ are un conţinut mai larg decât cel al noţiunii definite în sens economic. Ea cuprinde nu numai operaţiunile de interpretare şi circulaţie a mărfurilor, pe care le realizează negustorii, ci şi operaţiunile de producere a mărfurilor, pe care le efectuează fabricanţii, precum şi executarea de lucrări si prestarea de servicii, pe care le realizează antreprenorii, respectiv prestatorii de servicii sau, în general, întreprinzătorii.

Astfel, art. 7 Contract comercial atribuie calitatea de comerciant oricărei persoane fizice care săvârşeşte fapte de comerţ cu caracter profesional, indiferent de natura activităţii. Deci, are calitatea de comerciant, atât intermediarul (angrosistul), care se ocupă de circulaţia (distribuţia) mărfurilor, cât şi producătorul de mărfuri (fabricantul) ori executantul de lucrări (constructorul) sau prestatorul de servicii (transportatorul).

Prin urmare, dreptul comercial are ca obiect normele juridice referitoare la faptele de comerţ şi comercianţi.

Istoricii atestă că egiptenii, fenicienii şi grecii s-au ocupat intens cu comerţul de-a lungul coastelor Mării Mediterane. Grecii au fost cei dintâi care au instituit anumite reguli pentru activitatea comercianţilor.

Unele acţiuni create de pretor (action institoria) şi (action exercitoria) constituie bazele exercitării comerţului prin reprezentanţi.

Prăbuşirea Imperiului Roman a dus la fărâmiţarea puterii politice şi la formarea statelor-cetaţi italiene ( Veneţia, Genova, Florenţa, Pisa, Milano etc.). În locul dreptului uniform, statele-cetăţi adoptă reguli proprii de drept.

Comercianţii pentru a-şi apăra drepturile, se organizează în corporaţiuni (universitas) care, cu timpul, vor dobândi autonomie administrativă, judecătorească şi chiar legislativă.

Corporaţia cuprindea pe comercianţii şi meseriaşii din aceeaşi ramură de activitate şi era condusă de un consul, ales din rândurile lor, asistat de consilieri.

Cu timpul, normele interne emise de consuli au fost adunate în culegeri numite statute.Sunt cunoscute statutele din Pisa(1305), Roma(1317), Verona( 1318), Bergamo(1475), Bologna(1509) etc.

Dezvoltarea comerţului a impus înlocuirea dreptului statutar şi consuetudinar cu un drept scris. La începuturile sale, comerţul a fost guvernat de reguli cutumiare, fie de sorginte locală (obiceiul pamântului), fie de provenienţă străină, ca urmare a legăturilor cu negustorii de pe alte meleaguri¹.

Primele legiuri scrise( „Pravila lui Vasile Lupu” şi „Îndreptarea legii a lui Matei Basarb”) nu cuprindeau reguli speciale pentru comerţ. În anul 1887 a fost adoptat Codul comercial român, care este şi astăzi în vigoare. La elaborarea Codului comercial român s-a folosit ca model Codul Comercial Italian din anul 1882, care era illo tempore cea mai decentă reglementare în materie.

Întrucât desfăşoară o activitate producătoare de profit, comercianţii se află sub incidenţa reglementărilor legale în materie fiscală. Cunoaşterea prevederilor legilor fiscale prezintă interes pentru dreptul comercial; pe de o parte, ele oferă indicii pentru înţelegerea naturii unor activităţi şi, implicit, pentru caracterizarea raporturilor comerciale la care dau naştere; pe de altă parte, nerespectarea lor atrage aplicarea unor sancţiuni de drept privat.

Preview document

Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 1
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 2
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 3
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 4
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 5
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 6
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 7
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 8
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 9
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 10
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 11
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 12
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 13
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 14
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 15
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 16
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 17
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 18
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 19
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 20
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 21
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 22
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 23
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 24
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 25
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 26
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 27
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 28
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 29
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 30
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 31
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 32
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 33
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 34
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 35
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 36
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 37
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 38
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 39
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 40
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 41
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 42
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 43
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 44
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 45
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 46
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 47
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 48
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 49
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 50
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 51
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 52
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 53
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 54
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 55
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 56
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 57
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 58
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 59
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 60
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 61
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 62
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 63
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 64
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 65
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 66
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 67
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 68
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 69
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 70
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 71
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 72
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 73
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 74
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 75
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 76
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 77
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 78
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 79
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 80
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 81
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 82
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 83
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 84
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 85
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 86
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 87
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 88
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 89
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 90
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 91
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 92
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 93
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 94
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 95
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 96
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 97
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 98
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 99
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 100
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 101
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 102
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 103
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 104
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 105
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 106
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 107
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 108
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 109
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 110
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 111
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 112
Contractul de franciză - studiu de caz - Pagina 113

Conținut arhivă zip

 • Concluzii.doc
 • CUPRINS.doc
 • INTRODUCERE.doc
 • LICENTA-CONTRACTUL DE FRANCIZA[1] ultima salvare.doc
 • Prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Consignație

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CONTRACTUL DE CONSIGNAŢIE Secţiunea 1 Consideraţii introductive Etimologic, termenul „contract”...

Contractul de franciză

Notiunea de franciza face inca obiectul de studiu in ceea ce priveste definirea atat din punct de vedere juridic, cat si la nivelul conceptual al...

Contractul de Franchising

1.Notiune. Franchising-ul constituie una dintre cele mai recente si mai moderne expresii ale distributiei de marfuri si servicii. Forma de...

Contractul de franciză

Contractul de franciza Definitie:Contractul de franciza este acel contract prin care o parte, denumita francizor, acorda unei alte parti, denumite...

Contractul de franciză

1.Definirea conceptului de franciza Franciza trebuie mai intai inteleasa si definita din perspectiva sa economica, cea main masura sa ofere o...

Reglementări Juridice Privind Franciza

Introducere Am decis să abordez această temă deoarece consider că vin în ajutorul tuturor persoanelor ce doresc să încheie un asemenea contract şi...

Contractul de Franciză

CAPITOLUL I. Definitie. Acte normative. Cadrul juridic. Istoria francizei dateazã din anul 1850 când acest tip de contract a fost folosit in New...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Te-ar putea interesa și

Evoluția Conceptului de Franciză

Introducere Scimbările climatului economic din ultimii zece ani, tendinţele privind modelele de cumpărare ale clientului final şi marele val al...

Franciza - Avantaje și Limite

Introducere Conform Codului deontologic elaborat de Federaţia Europeană de Franchising franciza poate fi definită ca un sistem de comercializare a...

Franciză - tehnică de comercializare

Introducere În contextul global actual, este din ce în ce mai răspândită idea că franciza este cea mai sigură metodă de investiţie pentru cei care...

Francizarea internationala. Studiu de caz

Introducere Prezenta lucrare de licență are ca scop evidențierea noțiunilor generale și particularităților francizării internaționale precum și...

Administrarea firmelor comerciale prin franciză

I.INTRODUCERE 1.1.Definiţia conceptului Multe persoane se referă la franciză ca "domeniu de activitate." Alţii se referă doar ca metodă de...

Contractul de franciză - studiu de caz - Agenția Caravelle

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra importanţei contractului de franciză într-o reţea care leagă titularul afacerii...

Intrarea firmelor străine în sistem franciză pe piața românească - studiu de caz KFC România

INTRODUCERE Dacă vedem pe cineva intrând într-o afacere, acumulând experienţa, dezvoltându-se şi având succes, s-ar putea să dorim şi noi să...

Franchising-ul

Introducere Franchising-ul , o tehnica de afaceri utilizatã atât în practica economica din ţările dezvoltate cât şi în ţara noastră, necesită...

Ai nevoie de altceva?