Drept Administrativ - Contractul de Concesiune

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 31067
Mărime: 97.50KB (arhivat)
Publicat de: Edmond Ivașcu
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Cap. I : Consideraţii generale asupra contractului de concesiune:
 2. 1.1. Contractul de concesiune – varietate a contractelor administrative p. 3
 3. 1.2. Concesiunea – scurtă incursiune istorică în România p. 4
 4. 1.3. Noţiunea, trăsăturile şi clasificarea contractelor de concesiune
 5. 1.3.1. Noţiunea p. 5
 6. 1.3.2. Trăsăturile contractelor de concesiune p. 6
 7. 1.3.3. Clasificarea contractelor de concesiune p. 7
 8. 1.4. Natura juridică a contractului de concesiune p. 11
 9. 1.5. Instrumente juridice de reglementare a concesiunilor p. 12
 10. Cap. II : Părţile şi cerinţele încheierii valide a contractelor de concesiune de către acestea :
 11. 2.1. Concedentul şi concesionarul p. 14
 12. 2.2. Pluralitatea subiectelor în materia concesiunii p. 16
 13. 2.3. Condiţii de fond ale concesiunii p. 21
 14. 2.3.1. Capacitatea de a contracta p. 21
 15. 2.3.2. Consimţământul valabil al părţii care se obligă p. 22
 16. 2.3.3. Obiectul contractului de concesiune p. 25
 17. 2.3.3.1. Lucrul concesionat p. 25
 18. 2.3.3.2. Redevenţa concesiunii p. 28
 19. 2.3.4. Cauza în contractul de concesiune p. 29
 20. 2.4. Forma contractelor de concesiune p. 30
 21. Cap. III : Încheierea contractului de concesiune :
 22. 3.1. Proceduri prealabile concesionării
 23. 3.1.1. Iniţierea concesiunii p. 32
 24. 3.1.1.1. Iniţiativa concedentului de a concesiona p. 32
 25. 3.1.1.2. Iniţiativa investitorului interesat în vederea concesionării p. 33
 26. 3.1.2. Caietul de sarcini al concesiunii p. 34
 27. 3.2. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare p. 36
 28. 3.2.1. Procedura concesiunii prin licitaţie publică p. 37
 29. 3.2.1.1.Procedura concesiunii prin licitaţie publică deschisă p. 37
 30. 3.2.1.2.Procedura concesiunii prin licitaţie publică deschisă cu preselecţie p. 41
 31. 3.3. Încheierea contractului de concesiune p. 43
 32. 3.4. Alte clauze specifice contractului de concesiune p. 45
 33. Cap. IV : Efectele contractelor de concesiune :
 34. 4.1. Interpretarea contractelor de concesiune p. 46
 35. 4.2. Drepturile şi obligaţiile părţilor p. 47
 36. 4.2.1. Drepturile şi obligaţiile concesionarului p. 48
 37. 4.2.1.1.Drepturile concesionarului p. 48
 38. 4.2.1.2.Obligaţiile concesionarului p. 50
 39. 4.2.2. Drepturile şi obligaţiile concedentului p. 51
 40. 4.2.2.1.Drepturile concedentului p. 51
 41. 4.2.2.2.Obligaţiile concedentului p. 53
 42. 4.3. Executarea contractelor de concesiune p. 54
 43. 4.4. Modificarea unilaterală a contractelor de concesiune p. 54
 44. Cap. V : Încetarea contractului de concesiune :
 45. 5.1. Încetarea contractului de concesiune pentru împlinirea termenului p. 57
 46. 5.2. Denunţarea contractului de concesiune p. 58
 47. 5.3. Rezilierea contractului de concesiune p. 60
 48. 5.4. Renunţarea la concesiune p. 61
 49. Cap. VI : Controlul asupra respectării regimului juridic al concesiunilor:
 50. 6.1. Controlul exercitat de organe ale administraţiei publice p. 63
 51. 6.2. Controlul exercitat de instanţele judecătoreşti şi arbitrare p. 64
 52. Cap VII : Concluzii şi propuneri de lege ferenda p. 66
 53. Anexe p. 74

Extras din proiect

Capitolul I

Consideraţii generale

asupra contractului de concesiune

1.1 Contractul de concesiune – varietate a contractelor administrative

Indiferent de perioda sa de existenţă şi cu atât mai mult, în zilele noastre, dar şi de forma de guvernământ, este bine cunoscut faptul că, unul din scopurile statului este acela de a satisface interesele generale ale societăţii, fie direct, prin serviciile publice ale sale organizate la nivel central şi în unităţile administrativ – teritoriale, fie prin asigurarea cadrului legal ca şi particularii să contribuie la realizarea acestor interese.

Serviciile publice ale statului, judeţului, oraşului şi comunei sunt organizate şi funcţionează fie ca organe ale administraţiei publice, fie ca instituţii publice, fie ca servicii publice exploatate de regie, adică regii autonome de interes public, ori cum li s-a mai spus in literatura de specialitate de la noi şi din alte ţări, înaintea celui de-al doilea război mondial, stabilimente publice. Pentru formele folosite de particulari în scopul satisfacerii unor interese generale ale societăţii s-a folosit noţiunea de stabilimente de utilitate publică.

În vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin, corelative intereselor de bază ale societăţii, serviciile publice încheie acte juridice în scopul naşterii, modificării sau stingerii de raporturi juridice, unele dintre acestea fiind supuse dreptului administrativ, altele fiind guvernate de alte ramuri de drept.

În consideraţia protejării intereselor persoanelor juridice publice (servicii publice) şi dată fiind importanţa economică a operaţiilor realizate de către acestea, fructificându-şi autonomia şi originalitatea sa, dreptul administrativ instituie un regim juridic distinct de cel obişnuit, pentru anumite acte juridice ale acestora denumite acte administrative de gestiune.

Actul administrativ de gestiune este actul juridic încheiat, pe de o parte de administraţie reprezentată de un serviciu public, iar pe de altă parte de un particular (persoană fizică sau juridică), ce are ca obiect prestarea de servicii, achiziţii de produse şi concesiunea de servicii şi bunuri aparţinând domeniului public al statului, judeţului, oraşului sau comunei.1

Fiind un act juridic încheiat între două părţi – un serviciu public şi un particular – actul administrativ de gestiune are configuraţia juridică a unui contract, dar, pentru că părţile nu se află pe poziţii egale ca la contractul civil, el se mai numeşte şi contract administrativ.2

Unul din obiectele contractului administrativ, aşa cum reiese din definiţia dată anterior acestuia, se referă la activitatea de concesionare.

1.2 Concesiunea – scurtă incursiune istorică în România

Încă din perioada cuprinsă între cele două războaie mondiale reglementarea în domeniul concesiunilor era bine conturată, însă dispersată în mai multe acte normative, neexistând o lege unică în materie de concesiuni, precum Legea nr.219/1998.

Astfel chiar în Constituţia din 1923, în art. 19 erau reglementate, în termeni generali, concesiunile miniere precizându-se că acestea “vor trebui să se conformeze regulilor ce se vor stabili prin lege, care va prevedea şi maximum de durată al acelor concesiuni şi care nu va trece de 50 de ani de la promulgarea acestei Constituţiuni”.

Remarcabil este faptul că, chiar şi înainte de Constituţia din 1923, concesiunea era utilizată de stat ca modalitate de exploatare a unui serviciu public sau de executare a unei lucrări publice. Astfel, prin legea căilor ferate particulare din 1905 se prevedea un termen de 90 de ani pentru concesionarea căilor ferate ale statului, iar prin legea din 1909 se concesionau tramvaiele din Bucureşti.

Aşa cum s-a arătat mai sus prevederi relative la concesiune erau cuprinse în legi speciale ,ulterior în Legea comercializării din 1929. Art. 23 al acestei legi stabilea că ori de câte ori în acea lege sau în legea specială nu se prevedea altfel concesiunile se acordau prin decret regal, pe baza unui jurnal al Consiliului de Miniştri.

Prin Decretul regal nr. 3650/1929 s-a adoptat Regulamentul nr. 44 din 9 noiembrie 1929 privind aplicarea Legii pentru administrarea pe baze comerciale a întreprinderilor şi avuţiilor publice, înfiinţâdu-se chiar un Consiliu superior al administrării întreprinderilor şi avuţiilor publice, compus din consilieri şi condus de un preşedinte.

Printre alte atribuţii consiliul respectiv avea şi anumite competenţe în domeniul concesiunilor. Astfel potrivit art. 8, pct. 4, din Regulament, consiliul “îşi dă avizul asupra proiectelor de concesiune şi caietelor de sarcini, pentru bunuri a căror concesionare nu este reglementată prin legi speciale veghează asupra executării programelor de lucrări de către întreprinderile concesionate” (pct.6), sau “urmăreşte rezultatele administraţiei diferitelor concesiuni sau regii, adună datele cu privire la randamentul economic şi rentabilitatea lor.” (pct.8).

Prin urmare acordarea unei concesiuni de către stat sau de către o autoritate publică locală (consiliul local sau judeţean) era condiţionată de obţinerea prealabilă, a unui aviz conform, al consiliului tehnic superior, în lipsa căruia actul de concesiune nu putea fi încheiat.

Preview document

Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 1
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 2
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 3
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 4
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 5
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 6
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 7
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 8
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 9
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 10
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 11
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 12
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 13
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 14
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 15
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 16
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 17
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 18
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 19
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 20
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 21
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 22
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 23
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 24
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 25
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 26
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 27
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 28
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 29
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 30
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 31
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 32
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 33
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 34
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 35
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 36
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 37
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 38
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 39
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 40
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 41
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 42
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 43
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 44
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 45
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 46
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 47
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 48
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 49
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 50
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 51
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 52
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 53
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 54
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 55
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 56
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 57
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 58
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 59
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 60
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 61
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 62
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 63
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 64
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 65
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 66
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 67
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 68
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 69
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 70
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 71
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 72
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 73
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 74
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 75
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 76
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 77
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 78
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 79
Drept Administrativ - Contractul de Concesiune - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Drept Administrativ - Contractul de Concesiune.DOC

Alții au mai descărcat și

Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea societăţilor comerciale §1. Noţiunea si...

Protecția consumatorilor

INTRODUCERE Actualitatea temei. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea propriului sistem social de valori concentrat în normele...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006

I. Contractul de concesiune – aspecte generale I.1. Noţiunea contractului de concesiune De la bun început arătăm că doctrina română din perioada...

Funcționarea societăților comerciale

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. Introducere Prin intermediul acestui referat mi-am propus sa asimilez cat mai multe informatii despre societatile...

Cambia și Biletul la Ordin

TITLURILE DE CREDIT Cambia, biletul la ordin şi cecul sunt titluri de credit a căror reglementare formează materia dreptului cambial. Ceea ce...

Calitatea de Comerciant

Cap I.Noţiunea de comerciant a.Noţiunea de comerciant Potrivit Codului comercial român, subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atât...

Principiul Libertății Convențiilor

INTRODUCERE Comerţul internaţional, ca realitate obiectivă a lumii contemporne, reprezintă o activitate specifică, desăşurată de comercianţi,...

Te-ar putea interesa și

Contractele Administrative

Introducere În societatea actuală, practica administrativă din ţările cu tradiţie în aplicarea economiei de piaţă demonstrează existenţa unor...

Regimul Juridic al Domeniului Public

I. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 1.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC Termenul de domeniu public este o creatie a doctrine...

Contractul de concesiune

1. GENERALITĂȚI PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE 1.1 Evoluția istorică a contractului de concesiune Ideea concesionării unui bun public apare...

Contractul Administrativ

Contractul administrativ 1.Consideratii privind originea si dezvoltarea teoriei contractelor administrative in dreptul francez. Originea...

Contractele Administrative

Modalităţile juridice de acţiune ale administraţiei publice presupun şi apelul la acte de natură contractuală. Contractele au fost consacrate în...

Contractul de franciză

Istoric Contractual de franciza este un contract asemanator celui de concesiune comerciala (aparut in dreptul continental-european); a luat...

Contract Administrativ

ARGUMENT Contractul administrativ reprezintă o creaţie a jurisprudenţei Consiliului de Stat francez şi el a fost dezvoltat în doctrină de unul din...

Drept Administrativ

Contractele administrative I.1.Teoria contractelor administrative in dreptul francez 1.a)Teoria contractelor administrative s-a format in...

Ai nevoie de altceva?