Actele de Procedură și Termenele Procedurale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 29802
Mărime: 123.60KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I: ACTELE DE PROCEDURĂ - CONSIDERAŢII PRELIMINARE

SECŢIUNEA I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedura. Definirea actelor de procedura.

SECŢIUNEA a II-a: Noţiunea şi importanţa actelor de procedură

A. Conceptul de act procedural.

B. Importanţa actelor de procedură

SECŢIUNEA a III-a: Condiţii generale ale actelor de procedură

A. Consideraţii preliminare

B. Determinarea condiţiilor generale ale actelor de procedură

CAPITOLUL II: CLASIFICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ

SECŢIUNEA I: Precizări prealabile

SECŢIUNEA a II-a: Diferitele categorii de acte de procedură

A. Acte procedurale ale instanţei, părţilor, terţelor persoane şi organelor de executare silită.

B. Actele de procedură verbale şi actele de procedură scrisă

C. Acte de procedură obligatorii şi acte de procedură facultative

D. Acte unilaterale, bilaterale şi multilaterale

E. Acte judiciare şi acte extrajudiciare

F. Acte procedurale specifice judecăţii în primă instanţă, acte specifice judecăţii î faţa instanţelor de control judiciar şi actele de executare silită

CAPITOLUL III: PRINCIPALELE ACTE DE PROCEDURĂ

SECŢIUNEA I:Cererile

A. Noţiunea, clasificarea şi importanţa cererilor care se adresează instanţelor judecătoreşti

B. Condiţii generale de validitate a cererilor

SECŢIUNEA a II-a: Citarea părţilor şi comunicarea actelor de procedură

A. Citaţia

B. Termenul şi procedura de înmânare a citaţiei

C. Modul de citare a părţilor în unele situaţii speciale

D. Darea şi luarea termenului în cunoştinţă

CAPITOLUL IV: TERMENELE PROCEDURALE

SECŢIUNEA I: Noţiunea şi rolul termenelor procedurale.

A) Noţiunea de termen procedural

B) Rolul termenelor procedurale

SECŢIUNEA a II-a: Clasificarea termenelor procedurale

SECŢIUNEA a III-a: Durata termenelor procedurale.

SECŢIUNEA a IV-a: Modul de calcul al termenelor procedurale.

CAPITOLUL V: SANCŢIUNI PROCEDURALE

SECŢIUNEA I: Precizări preliminare.

SECŢIUNEA a II-a: Nulitatea actelor de procedură

A) Conceptul de nulitate procedurală

B) Sistemul nulităţii în legislaţia procesual-civilă română

C) Clasificarea nulităţilor procesuale.

D) Cazuri de nulitatea a actelor de procedură prevăzute de art. 105 Codul de procedură civilă.

E) Alte cazuri de nulitate

F) Mijloacele de invocare a nulităţii.

G) Efectele anulării actelor de procedură.

SECŢIUNEA a III-a: Decăderea

A) Noţiunea şi importanţa decăderii

B) Cazurile şi condiţiile de existenţă ale decăderii

C) Efectele decăderii

D) Comparaţie între decădere şi nulitate

E) Repunerea în termen

SECŢIUNEA a IV-a: Sancţiuni pecuniare

A) Amenzile judecătoreşti

B) Comparaţia între amenzile judiciare şi nulitate

SECŢIUNEA a V-a Sancţiunile disciplinare

SECŢIUNEA a VI-a. Perimarea cererii prin care a fost învestită instanţa

A) Conceptul de perimare. Condiţii.

B) Procedura perimării (art. 252-253 Codul de procedură civilă)

C) Efectele perimării

CAPITOLUL VI: CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE „LEGE-FERENDA”

Extras din document

CAPITOLUL I

ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE

Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor de procedură.

În literatura de specialitate, prin formă procedurală se înţelege toate dispoziţiile, normele şi regulile care privesc demersul procesului, tot ceea ce legea prescrie că trebuie urmat pentru executarea hotărârilor şi tot ceea ce poate avea legătură directa cu funcţionarea legală a organelor judecătoreşti . Aşadar, forma procedurală înseamnă condiţiile prestabilite de lege pentru efectuarea unui act de procedură. De exemplu, forma procedurală a chemării în judecată este reglementată de dispoziţiile art.112-114 C procedură civilă.

Forma nu trebuie confundată cu formalitatea; aceasta din urmă cuprind elemente de detaliu care compun actul de procedură, unele esenţiale, altele accesorii, dar care alcătuiesc forma actului. Formele procedurale sunt obligatorii atât pentru părţi cât şi pentru instanţă. Luate în ansamblu, formele procedurale au rolul de a asigura o judecată dreaptă, care să se desfăşoare in cele mai bune condiţii, păstrându-se echilibrul între părţi şi dând judecătorului posibilitatea să cunoască faptele şi să dea o hotărâre corectă, legală şi temeinică.

Luate în parte formele procedurale urmăresc fiecare scopuri specifice:

• Asigură dreptul la apărare al părţilor, cum sunt de exemplu regulile privind conţinutul cererii de chemare în judecată şi al întâmpinării ce dau posibilitatea ambelor părţi să nu fie surprinse la dezbaterea procesului.

• Contradictorialitatea şi dreptul la apărare cum sunt formele privind citirea părţilor

• Protejează părţile împotriva unui eventual arbitrariu al judecătorului în cazul realizării dispozitivului înainte de a se face pronunţarea obligativităţii motivării hotărârii ori a exercitării căilor de atac

Corelaţia între forma procedurală şi actul de procedură este exprimată astfel: forma de procedură este ceea ce legea prescrie, iar actul de procedură ar fi forma adusă la îndeplinire .

Putem exemplifica astfel: dispoziţiile art. 82-84, 112-114 şi 133 C. procedură civilă reprezintă forma procedurală a chemării în judecată, iar cererea de chemare în judecată reprezintă actul de procedură.

Uneori termenii ” formă ” şi ” act de procedură ” sunt folosiţi împreună în sintagma ” forma actelor de procedură ”. Aceasta desemnează condiţiile extrinseci pentru existenţa şi validitatea unor asemenea acte.

Deşi actul de procedură reprezintă înscrisul menit a constata îndeplinirea formei de procedură, există şi cazuri în care actele de procedură nu se materializează în scris, ci trebuie îndeplinite verbal. Într-un final consemnarea lor de către instanţă, în procese verbale sau încheieri, asigură constatarea lor în forma scrisă.

Secţiunea a II-a: Noţiunea şi importanţa actelor de procedură

A. Conceptul de act procedural.

În dreptul civil, noţiunea de ” act ” are accepţiuni diferite. În primul rând desemnează o operaţie juridică ( de exemplu: căsătoria, donaţia); alteori, reprezintă un mijloc de constatare, de dovadă a unei operaţii juridice ( de exemplu: înscrisul probator al contractului de donaţie).

În procedura civilă ,prin ”act” se înţelege ,de obicei, actul de procedură .Acesta poate fi o cerere de chemare în judecată ,întâmpinare ,cerere reconvenţională ,citaţie şi altele.

C. proc. civ. român utilizează noţiunea de ”act de procedură”, dar nu o defineşte. Legiuitorul foloseşte această noţiune cu înţelesul de înscris menit a constata îndeplinirea unor forme de procedură( de exemplu, în art. 94, 96, 104, 105, 106), dar şi cu sensul de ” document ”, adică înscris care nu se efectuează, de regulă, în faţa instanţei( de exemplu, în ar. 112, 138, 176, 583 ) .

Conceptul de act procedural evocă ideea unei manifestări de voinţă făcute în vederea producerii unor efecte juridice. Această caracteristică este, însă, comună oricărui act juridic.

O definiţie care a fost preluată de mulţi autori aparţine lui I. Stoenescu în ” Procesul civil” şi este formulată astfel: constituie act de procedură ” orice act făcut în cursul şi în cadrul procesului civil de către instanţa de judecată şi ceilalţi participanţi la proces, legat de activitatea procesuală a acestora ” .

Literatura şi practica de drept procesual civil utilizează, cu valoare de echivalenţă, termenii de ”act de procedură ”, ” act procesual ” şi ”act procedural ”. Legislaţia penală face o separare clară între aceste noţiuni.

Prin ” act procesual ” se înţelege instrumentul juridic prin care sunt exercitate drepturile, prerogativele şi facultăţile organelor juridice şi a subiecţilor procesuali. Prin ” act procedural ” este desemnat mijlocul juridic prin care se aduce la îndeplinire sarcina ce decurge prin actele şi măsurile procesuale intervenite în cursul procesului penal.

Actele procedurale implică existenţa prealabilă a actelor procesuale caracterizându-se ca acte derivate din acestea .

Constituie acte procesuale: dispunerea începerii urmăririi penale, a clasării, a neînceperii urmăririi penale, etc., iar acte procedurale: întocmirea unei ordonanţe, emiterea unei citaţii, redactarea rechizitoriului, etc.

În dreptul comparat, majoritatea legislaţiilor procesuale nu conţin o definiţie a actului de procedură. Totuşi, unele legislaţii oferă indicii referitoare la definirea acestuia. C. proc. civ. francez din anul 1975 face distincţie între nulităţile determinate de neregularităţi de fond şi de formă ( art. 117-121 ).

Preview document

Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 1
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 2
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 3
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 4
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 5
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 6
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 7
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 8
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 9
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 10
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 11
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 12
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 13
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 14
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 15
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 16
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 17
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 18
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 19
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 20
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 21
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 22
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 23
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 24
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 25
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 26
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 27
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 28
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 29
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 30
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 31
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 32
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 33
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 34
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 35
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 36
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 37
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 38
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 39
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 40
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 41
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 42
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 43
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 44
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 45
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 46
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 47
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 48
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 49
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 50
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 51
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 52
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 53
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 54
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 55
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 56
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 57
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 58
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 59
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 60
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 61
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 62
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 63
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 64
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 65
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 66
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 67
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 68
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 69
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 70
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 71
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 72
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 73
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 74
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 75
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 76
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 77
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 78
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 79
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 80
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 81
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 82
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 83
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 84
Actele de Procedură și Termenele Procedurale - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Actele de Procedura si Termenele Procedurale.doc
  • Anexe.doc
  • Bibliografie.doc
  • CUPRINS.DOC
  • Lista de abrevieri.doc

Alții au mai descărcat și

Termene si Sanctiuni Procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante

Apropierea maximă a sancţiunii faţă de momentul comiterii faptei social-periculoase, este unul din principalele avantaje ale acestei...

Masuri Asiguratorii in Procesul Civil

Introducere Drepturile pe care o persoană le are asupra unei alte persoane şi in particular creanţele, indiferent de faptul că sunt de origine...

Asigurarea Dreptului la Aparare in Procesul Penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Acțiunea Civila

Capitolul 1. Notiuni introductive privind actiunea civila Actiunea civila 1. Notiune si natura juridica In literatura de specialitate s-au dat...

Procedura divorțului în legislația română

Introducere Desfacerea căsătoriei produce consecinţe asupra întregului complex de relaţii de natură personală şi de natură patrimonială generate...

Contestația în Anulare

Capitolul I. Acţiunea civilă 1.1 Noţiuni despre acţiunea civilă Persoanele au posibilitatea recunoscută de legea civilă , de a putea, in...

Subsidiaritatea

Introducere Uniunea Europeană este o realitate complexă politică, socială şi juridică. Consiliul European de la Nisa (7-11 decembrie 2000) a luat...

Ai nevoie de altceva?