Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 38074
Mărime: 126.27KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ilie Roshu

Cuprins

SUMAR

Introducere

Capitolul I

Consideraţii generale privind infracţiunea de omor

1.1 Noţiunea de omor şi clasificare lor

1.2. Caracteristica criminalistică a omorului

Capitolul II

Acţiuni procesuale efectuate la etapa iniţială de cercetare a locului faptei

2.1. Cercetarea locului infracţiunii de omor – activitate indispensabilă descoperirii şi cercetării omorului

2.1.1 Particularităţile cercetării locului infracţiunii de omor comise prin împuşcătură sau cu ajutorul armelor de foc

2.1.2 Particularităţile cercetării locului infracţiunii de omor comise cu ajutorul armelor albe sau a altor obiecte tăioase şi ascuţite

2.1.3 Particularităţile cercetării locului infracţiunii de omor comise prin otrăvire

2.1.4 Particularităţile cercetării locului infracţiunii de omor săvârşit prin asfixii

2.2 Procedee tactice la reţinerea infractorului în cazul cercetării infracţiunii de omor

2.3. Interogarea bănuitului în cazul cercetării infracţiunii de omor

2.4 Expertiza medico-legală în cazul cercetării infracţiunii de omor

Capitolul III

Acţiunile procesuale la etapa ulterioară de cercetare a infracţiunii de omor

3.1. Percheziţia în cazul cercetării infracţiunii de omor

3.2. Prezentarea spre recunoaştere în cazul cercetării infracţiunii de omor

3.3. Fixarea rezultatelor cercetării infracţiunii de omor

Încheiere

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Viaţa este bunul cel mai de preţ al omului. Pe oricare treaptă a dezvoltării sale, omul şi-a apărat viaţa, individual sau colectiv, prin toate mijloacele de care a dispus în acest scop. Când oamenii şi-au dat seama că existenţele lor individuale se condiţionează reciproc, viaţa umană a devenit o valoare socială şi s-a impus ocrotirea ei ca atare. Fiind bunul lor cel mai valoros, oamenii şi-au pus problema prelungirii duratei vieţii, dar concomitent situaţia sociale este atât de dificile şi diversă încât oameni vrând sau nevrînd atentează la viaţă. Totuşi mai multe persoane sunt şi vor fi pro-viaţă cu toate consecinţele reieşite din această poziţie decât contra vieţii.

După cum am menţionat, dreptul la viaţă este cel mai natural drept al omului. El s-a impus de timpuriu în sistemul juridic, fiind consacrat încă din primele declaraţii de drepturi şi desigur prin constituţii. Este un drept cu care începe inventarul drepturilor omului în cele mai importante acte internaţionale din acest domeniu. Astfel, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului stabileşte în art.3 că „Orice om are dreptul la viaţă, libertate şi inviolabilitatea persoanei”.

La rândul său, preluând normele şi standardele internaţionale în domeniu, Constituţia RM în art.24 prevede că statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică. Într-o accepţiune restrânsă, dreptul la viaţă presupune simpla facultate a individului de a trăi în sens fizic, iar într-o accepţiune largă, viaţa persoanei este privită ca un univers de fenomene, fapte, cerinţe şi dorinţe ce se adaugă, permit şi îmbogăţesc existenţa fizică.

Orice sancţiune îndreptată împotriva acestor valori este sancţionată de legea penală, indiferent de modul în care acestea se materializează. Creşterea numărului de omori pune atât organelor de urmărire penală, a instanţelor de judecată necesitatea stabilirii unui regim sancţionator corespunzător periculozităţii sociale a acestui fenomen.

Un rol important în combaterea acestui fenomen revenind investigaţiei crimianlistice care în soluţionarea infracţiunilor de omor rezultă din aceea că ştiinţa criminalistică pune la îndemâna organelor judiciare metode şi mijloace tehnico-ştiinţific necesare descoperirii, fixării, ridicării şi examinării urmelor infracţiunii de omor, a identificării autorului şi eventual a victimei.

Investigarea infracţiunii de omor – se particularizează faţă de cercetarea altor categorii de infracţiuni, prin problematica sa specifică, concentrată în câteva direcţii principale: stabilirea cauzei şi naturii morţii, a circumstanţelor de timp şi de mod în care a fost săvârşită fapta, descoperirea mijloacelor sau instrumentelor folosite la suprimarea vieţii victimei, identificarea autorului, a eventualilor participanţi la comiterea omorului, precizarea scopului sau a mobilului infracţiunii.

Actualitatea temei în această perioadă de tranziţie, prin care trece actualmente Republica Moldova, spre crearea unei societăţi democratice, cunoaşterea unor instrumente juridice de protecţie a vieţii omului, constituie nu numai o simplă necesitate opţională ci şi o cerinţă indispensabile, chiar vitală.

Originalitatea este dată atât de sistematizarea logică a materiei şi gradului său comparativ cât şi de abordarea reglementărilor legale privind omorul atât pe plan penal cît şi criminalistic. Lucrarea de faţă are drept scop investigarea problemei cercetării infracţiunii de omor, prin generalizarea teoriei şi practicei, cu referire la o gamă largă de aspecte care se referă la noţiunea de omor şi caracteristica criminalistică a omorului, un loc aparte fiind dedicat acţiunilor procesuale efectuate la etapa iniţială de cercetare a locului faptei, precum şi percheziţiei, prezentării spre recunoaştere şi fixarea rezultatelor în cazul cercetării infracţiunii de omor.

Pentru realizarea scopului menţionat mai sus au fost elaborate următoarelor obiective:

- Studierea noţiunii de omor şi a clasificării infracţiunilor de omor;

- Analiza caracteristicii criminalistice a omorului;

- Cercetarea caracteristicilor de bază locului infracţiunii de omor;

- Specificarea particularităţilor de cercetare a locului infracţiunii de omor comise cu ajutorul armelor de foc şi armelor albe, precum şi infracţiunii de omor comise prin otrăvire şi asfixie;

- Stipularea procedeelor tactice de reţinere, interogare a infractorului în cazul infracţiunii de omor;

- Analiza acţiunilor procesuale la etapa ulterioară de cercetare a infracţiunii de omor.

Scopul şi sarcinile expuse au determinat următoarea structură a lucrării:

Structural lucrarea respectivă constă din: introducere, trei capitole, concluzie şi bibliografie. Primul capitol “Consideraţii generale privind infracţiunea de omor” tratează noţiunea de omor şi particularităţile clasificării lor, un loc aparte fiind dedicat caracteristica criminalistică a omorului

Cel de-al doilea capitol “Acţiuni procesuale efectuate la etapa iniţială de cercetare a locului faptei” îşi propune drept scop examinarea cercetarea locului infracţiunii de omor, fiind evidenţiate particularităţile cercetării locului infracţiunii de omor comise cu ajutorul armelor de foc, armelor albe, comise prin otrăvire şi asfixie. La fel fiind elucidate procedeele tactice la reţinerea, interogare a infractorului, precum şi expertiza medico-legală în cazul cercetării infracţiunii de omor.

Capitolul trei “Acţiunile procesuale la etapa ulterioară de cercetare a infracţiunii de omor ” conţine în sine analiza percheziţiei în cazul cercetării infracţiunii de omor, precum şi elucidarea importanţei fixării rezultatelor cercetării infracţiunii de omor.

Baza metodologică a lucrării o constituie aplicarea următoarelor metode: sintetică, analitică, comparativă, sistematică etc., la fel au fost utilizate o gamă largă de lucrări în domeniu dreptului. Am reprodus unele idei şi concepţii ale doctrinarilor contemporani precum sunt:

În fine am putea conchide că stabilirea criteriilor morţii are incidenţă asupra soluţionarea unei serii de probleme cu adânci implicaţii social-juridice, alături de cele propriu-zice penale, precum sunt constituirea elementelor constitutive ale infracţiunii, identificarea făptuitorului şi a celorlalţi participanţi la săvârşirea infracţiunii de omor şi aplicarea unei pedepse potrivite vinovăţiei lor.

Capitolul I

Consideraţii generale privind infracţiunea de omor

1.1 Noţiunea de omor şi clasificare lor

Omul reprezintă suprema creaţie a lumii, care, prin spiritul său neobosit, tinde continuu spre perfecţionare. Totodată, omul în exclusivitate, prin trăirea cu adevărat a tot ce este bun, frumos şi drept, se impune pe toate planurile, dă dovadă de personalitate, dominînd în acelaşi timp, impulsurile interioare.

Viaţa este un fenomen complex. Ca formă superioare de mişcare, ea are la bază procese biologice şi psihice care îşi subordonează procesele inferioare (chimice, fizice, mecanice). Dar mai presus de toate ea este un fenomen social, o valoare socială, adică acea relaţie socială care, reglementată din punct de vedere juridic, constituie dreptul absolut la viaţă al persoanei umane.

Fiind singura fiinţă înzestrată cu conştiinţă, omul este creatorul tuturor bunurilor materiale şi spirituale, care fiind transmise din generaţie în generaţie, asigură progresul continuu al societăţii. În acelaşi timp, spre deosebire de toate celelalte fiinţe, omul este acela care reuşeşte să-ţi domine pornirile primare şi să ridice la înălţimea unor principii fundamentale de viaţă tot ceea ce este bun şi drept.

Preview document

Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 1
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 2
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 3
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 4
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 5
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 6
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 7
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 8
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 9
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 10
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 11
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 12
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 13
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 14
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 15
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 16
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 17
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 18
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 19
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 20
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 21
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 22
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 23
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 24
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 25
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 26
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 27
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 28
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 29
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 30
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 31
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 32
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 33
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 34
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 35
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 36
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 37
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 38
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 39
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 40
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 41
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 42
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 43
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 44
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 45
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 46
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 47
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 48
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 49
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 50
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 51
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 52
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 53
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 54
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 55
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 56
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 57
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 58
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 59
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 60
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 61
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 62
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 63
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 64
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 65
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 66
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 67
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 68
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 69
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 70
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 71
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 72
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 73
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 74
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 75
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 76
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 77
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 78
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 79
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 80
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 81
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 82
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 83
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 84
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 85
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 86
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 87
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 88
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 89
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 90
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 91
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 92
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 93
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 94
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 95
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 96
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 97
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 98
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 99
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 100
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 101
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 102
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 103
Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Consideratii Generale privind Infractiunea de Omor.doc

Alții au mai descărcat și

Omorul

INTRODUCERE O examinare cât de sumară a fenomenului criminaliăţii relevă că faptele de pericol social care compun codul penal, declarate de legea...

Metodologia cercetării traficului și consumului de droguri

Aflarea adevărului este cel mai anevoios proces într-o societate, mai ales cum este societatea de astăzi, în care oamenii amestecă în proporţii:...

Criminalistica

Test 1 Subiectul I. Fotografia judiciara operativă. 1.1Definiti notiunea şi rolul fotografiei judiciare operative in procedura de urmarire...

Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Cercetarea Criminalistica a Furtului din Locuinta

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Obiectul criminalisticii Termenul de criminalistică este întrebuinţat, pentru prima dată în literatura...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Traficul Ilicit de Droguri și Terorismul

Capitolul 1. INTRODUCERE In ultimii ani, flagelul drogurilor reprezinta fenomenul cel mai complex, profund si tragic al lumii contemporane, în...

Aspecte Generale privind Infracțiunile Contra Vieții

Introducere Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Te-ar putea interesa și

Complicitatea ca Forma de Participatie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Problemele participaţiei (penale) nu au încetat a fi actuale şi a se afla în preocupările constante ale...

Cercetarea la Fața Locului în Cazul Omuciderii

CAPITOLUL I DREPTUL LA VIAŢĂ - DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI SECŢIUNEA I ASPECTE ISTORICE PRIVIND DREPTUL LA VIAŢĂ Viaţa este bunul cel mai de...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia)

INTRODUCERE Termenul de “eutanasie” provine din limba greaca veche (eu -buna, thanatos -moarte) şi este menţionat iniţial în scrierile filozofului...

Omorul calificat

INTRODUCERE Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Expertiza Balistică

CAP. 1 SCURT ISTORIC Istoria balisticii judiciare este strâns legată de perfecţionarea tehnicii privind construcţia armelor de foc şi de folosirea...

Pruncuciderea

INTRODUCERE Omul reprezintă suprema creatie a lumii, care, prin spiritul său neobosit tinde spre continuă perfectionare. Omul este singura fiintă...

Ai nevoie de altceva?