Contenciosul Administrativ

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 23379
Mărime: 85.75KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Talmaciu

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1: INTRODUCERE 3
 2. 1.1. Noţiunea contenciosului administrativ 3
 3. 1.2. Scurt istoric privind contenciosul administrativ în România 6
 4. 1.3. Categorii de contencios administrativ 8
 5. 1.4. Instanţele de contencios administrative 11
 6. CAPITOLUL 2: CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV OBIECTIV 14
 7. 2.1. Noţiunea şi caracteristicile contenciosului administrativ obiectiv 14
 8. 2.2. Prevederi comparative între Legea 69/1991 şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi modificările aduse de Legea 340/2004 privind instituţia prefectului şi Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ în domeniul exercitării controlului legalităţii actelor administrative 16
 9. 2.2.1. Prevederi ale Legii 69/1991 privind administraţia publică locală 16
 10. 2.2.2. Prevederi ale Legii 215/2001 privind administraţia publică locală 17
 11. 2.2.3. Modificări aduse de Legea 340/2004 privind instituţia prefectului 18
 12. 2.2.4. Modificări aduse le Legea 554/2004 20
 13. 2.2.4.1. Modificări în sfera subiectelor de sezină 20
 14. 2.2.4.2. Modificări referitoare la termenul de exercitare a acţiunii 22
 15. 2.3. Tutela administrativă în contextul noii legi a contenciosului administrativ şi aspecte practice privind realizarea controlului de legalitate a actelor administrative de către prefect 23
 16. 2.3.1. Tutela administrativă în contextul noii legi a contenciosului administrativ 23
 17. 2.3.1.1. Controlul exercitat de prefect 23
 18. 2.3.1.1.1. Actele supuse controlului de legalitate 23
 19. 2.3.1.1.2. Termenul de sesizare a instanţei 24
 20. 2.3.1.2. Controlul exercitat de Agenţia Naţională a funcţionarilor publici 26
 21. 2.3.1.2.1. Scurtă prezentare a Agenţiei Naţionale a funcţionarilor publici 26
 22. 2.3.1.2.2. Atribuţiile stabilite de noua lege a contenciosului administrativ 27
 23. CAPITOLUL 3: PROCEDURA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV OBIECTIV 29
 24. 3.1. Subiectele de sezină 29
 25. 3.1.1. Ministerul Public ca subiect de sezină 29
 26. 3.1.2. Avocatul Poporului 30
 27. 3.1.3. Consideraţii cu privire la alte persoane de drept public care pot sesiza instanţele de contencios administrativ. 31
 28. 3.2. Regimul juridic al acţiunii în contencios obiectiv 31
 29. 3.2.1. Temeiul juridic 31
 30. 3.2.2. Obiectul actiunii în contencios obiectiv 32
 31. 3.2.3. Capacitatea procesuală şi calitatea procesuală activă 32
 32. 3.2.3.1. Legitimarea procesuală activă 32
 33. 3.2.3.2. Legitimarea procesuală pasivă 33
 34. 3.2.4. Competenţa materială a instanţei investită cu soluţionarea cauzei 33
 35. 3.2.5. Recursul administrativ prealabil în contenciosul administrativ obiectiv 34
 36. 3.2.5.1. Natura juridică a solicitării de reanalizare a actului 34
 37. 3.2.5.2. Termenul de recurs graţios 34
 38. 3.2.5.3. Finalitatea procedurii prealabile 35
 39. 3.3. Procedura în faţa primei instanţe 37
 40. 3.3.1. Acţiunile în faţa instanţei de contencios administrativ 37
 41. 3.3.2. Condiţiile de admitere şi admisibilitate pe fond ale acţiunii de contencios administrativ 37
 42. 3.3.3. Termenul de sesizare a instanţei 38
 43. 3.3.4. Citarea părţilor 39
 44. 3.3.5. Intervenţia în interes propriu în contenciosul obiectiv 39
 45. 3.3.6. Sarcina probatorie pe fondul acţiunii în contenciosul obiectiv 40
 46. 3.3.7. Judecarea cererilor 41
 47. 3.4. Aspecte privind judecarea recursului 42
 48. CAPITOLUL 4: PRACTICĂ JUDICIARĂ 43
 49. 4.1. Practica administrativă în domeniul controlului de legalitate exercitat de prefect 43
 50. 4.2. Cazuistica 52
 51. CONCLUZII SI PROPUNERI 62
 52. BIBLIOGRAFIE 65

Extras din proiect

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE

1.1. Noţiunea contenciosului administrativ

Contenciosul administrativ reprezintă, sintetic, ansamblul de reguli juridice privind soluţionarea pe cale jurisdicţională a litigiilor administrative Etimologic, noţiunea derivă din latinescul contendo, contendere, care evocă ideea unei înfruntări prin luptă, în sens metaforic însă, adică între interese contrarii

Raportându-se la cadrul juridic instituit în ţara noastră după 1989, respectiv la reglementările cuprinse în Constituţia României din 2003, Legea Contenciosului administrativ nr.554/2004 precum şi la alte acte normative, prof. V.I. Prisacaru dă următoarea definiţie: „prin contencios administrativ înţelegem activitatea de soluţionare, cu putere de adevăr legal, de către instanţele de contencios administrativ, competente, potrivit legii, a conflictelor juridice în care cel puţin una din părţi este un serviciu public administrativ, iar conflictul juridic s-a născut din adoptarea sau emiterea unui act administrativ de autoritate ilegal ori din refuzul de a rezolva o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege ”.

O altă definiţie, mai nuanţată, o dă prof. Antonie Iorgovan: ”Legislaţia în vigoare ne obligă să privim noţiunea de contencios administrativ într-un sens strict şi într-un sens larg. În sens larg, vom înţelege prin contencios administrativ litigiile de competenţa instanţelor judecătoreşti, dintre un organ al administraţiei publice, respectiv, un funcţionar public sau, după caz, o structură autorizată să presteze un serviciu public, pe de o parte, şi alt subiect de drept, pe de altă parte, în care organul public sau funcţionarul public apare ca purtător al autorităţii publice. Într-un sens mai restrâns (cel mai frecvent), noţiunea de contencios administrativ evocă totalitatea litigiilor de competenţa secţiilor de contencios administrativ ”

Astfel, în dreptul administrativ termenul de contencios a început să fie utilizat pentru a delimita căile de atac jurisdicţionale împotriva operaţiunilor şi actelor administrative de recursurile administrative obişnuite.

Un recurs (cale de atac) căpăta caracter jurisdicţional ori de câte ori autoritatea care-l soluţiona avea calitatea de judecător.

În felul acesta s-a ajuns, atât în doctrină cât şi în legislaţie, să se utilizeze în mod curent termenii: contencios administrativ; acţiuni de contencios administrativ; instanţă de contencios administrativ; legea contenciosului administrativ; hotărâri de contencios administrativ.

Noţiunea de contencios administrativ are două sensuri principale:

- Un sens material, referitor la activitatea de soluţionare a unor conflicte de interese sau a unor conflicte juridice, implicând natura litigiilor propuse spre soluţionare

- Un sens organic/formal, referitor la organele competente să soluţioneze asemenea conflicte, respectiv totalitatea instanţelor judecătoreşti abilitate să verifice, prin secţiile de contencios administrativ, legalitatea actelor şi faptelor administrative contestate.

În aceste sens, Constituţia României prevede, în articolul 52, alin.1 că „persoana vătămată într-un drept ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea la termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.”

În prezent, în România, activitatea de contencios administrativ este realizată în temeiul dispoziţiilor legii 554 din 2004 si al articolelor 2, 3 şi 4 din Codul de Procedură Civilă, soluţionarea litigiilor dintre componentele sistemului de administraţie şi orice altă persoană fizică sau juridică fiind dată în competenţă secţiilor de contencios administrativ de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Curţile de Apel, Tribunalurile Judeţene şi al Municipiului Bucureşti.

Astfel, activitatea desfăşurată de instanţele de contencios administrativ constă în soluţionarea unui conflict juridic, în care cel puţin una din părţi este o autoritate a administraţiei publice, un funcţionar al acesteia sau un serviciu public administrativ.

Organele ce înfăptuiesc această activitate special creată nu sunt distincte, ci fac parte din sistemul organelor judecătoreşti. Obiectul acţiunii în contencios administrativ poate fi:

- Anularea ori modificarea unui act administrativ;

- Obligarea autorităţii administrative la rezolvarea unei cereri referitoare la un drept recunoscut de lege;

- Repararea pagubei ce i-a fost cauzată prin emiterea actului administrativ, respectiv prin refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege.

Putem concluziona că „prin contencios administrativ se înţelege activitatea de soluţionare de către instanţele competente, potrivit legii, a conflictelor în care cel puţin una din părţi este organ al administraţiei publice, un funcţionar al acesteia ori un serviciu public administrativ, conflicte născute din acte administrative ilegale, ori din refuzul de a rezolva o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege”.

Suntem în prezenţa unui contencios de plină jurisdicţie in cazurile în care instanţa de contencios administrativ este competentă să anuleze ori să modifice actul administrativ atacat, să oblige organul autorităţii publice să rezolve o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege şi să acorde daune cauzate de autoritatea publică particularului prin actul administrativ de autoritate adoptat sau emis, ori prin refuzul de a rezolva o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege.

Preview document

Contenciosul Administrativ - Pagina 1
Contenciosul Administrativ - Pagina 2
Contenciosul Administrativ - Pagina 3
Contenciosul Administrativ - Pagina 4
Contenciosul Administrativ - Pagina 5
Contenciosul Administrativ - Pagina 6
Contenciosul Administrativ - Pagina 7
Contenciosul Administrativ - Pagina 8
Contenciosul Administrativ - Pagina 9
Contenciosul Administrativ - Pagina 10
Contenciosul Administrativ - Pagina 11
Contenciosul Administrativ - Pagina 12
Contenciosul Administrativ - Pagina 13
Contenciosul Administrativ - Pagina 14
Contenciosul Administrativ - Pagina 15
Contenciosul Administrativ - Pagina 16
Contenciosul Administrativ - Pagina 17
Contenciosul Administrativ - Pagina 18
Contenciosul Administrativ - Pagina 19
Contenciosul Administrativ - Pagina 20
Contenciosul Administrativ - Pagina 21
Contenciosul Administrativ - Pagina 22
Contenciosul Administrativ - Pagina 23
Contenciosul Administrativ - Pagina 24
Contenciosul Administrativ - Pagina 25
Contenciosul Administrativ - Pagina 26
Contenciosul Administrativ - Pagina 27
Contenciosul Administrativ - Pagina 28
Contenciosul Administrativ - Pagina 29
Contenciosul Administrativ - Pagina 30
Contenciosul Administrativ - Pagina 31
Contenciosul Administrativ - Pagina 32
Contenciosul Administrativ - Pagina 33
Contenciosul Administrativ - Pagina 34
Contenciosul Administrativ - Pagina 35
Contenciosul Administrativ - Pagina 36
Contenciosul Administrativ - Pagina 37
Contenciosul Administrativ - Pagina 38
Contenciosul Administrativ - Pagina 39
Contenciosul Administrativ - Pagina 40
Contenciosul Administrativ - Pagina 41
Contenciosul Administrativ - Pagina 42
Contenciosul Administrativ - Pagina 43
Contenciosul Administrativ - Pagina 44
Contenciosul Administrativ - Pagina 45
Contenciosul Administrativ - Pagina 46
Contenciosul Administrativ - Pagina 47
Contenciosul Administrativ - Pagina 48
Contenciosul Administrativ - Pagina 49
Contenciosul Administrativ - Pagina 50
Contenciosul Administrativ - Pagina 51
Contenciosul Administrativ - Pagina 52
Contenciosul Administrativ - Pagina 53
Contenciosul Administrativ - Pagina 54
Contenciosul Administrativ - Pagina 55
Contenciosul Administrativ - Pagina 56
Contenciosul Administrativ - Pagina 57
Contenciosul Administrativ - Pagina 58
Contenciosul Administrativ - Pagina 59
Contenciosul Administrativ - Pagina 60
Contenciosul Administrativ - Pagina 61
Contenciosul Administrativ - Pagina 62
Contenciosul Administrativ - Pagina 63
Contenciosul Administrativ - Pagina 64
Contenciosul Administrativ - Pagina 65
Contenciosul Administrativ - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Contenciosul Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Contenciosul administrativ și jurisdicția administrativă

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ŞI JURISDICŢIA ADMINISTRATIVĂ 1. Noţiune Termenul de „contencios” provine din latină, de la verbul „contendre”, care...

Contenciosul

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Condițiile acțiunii directe în contenciosul administrativ

CONDITIILE ACTIUNII DIRECTE IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV Intr-un stat intemeiat pe ordinea de drept, institutia contenciosului administrativ...

Acțiunea directă în contencios administrativ - excepția de ilegalitate - studiu comparativ

1)Parte introductive In mod traditional, in doctrina administrativa au fost identificate o serie de conditii ale actiunii directe la instanta de...

Soluționarea Acțiunii în Contencios Administrativ

REZUMAT Conținutul și sfera contenciosului administrativ au variat de la o țară la alta, în aceeași țară de la o perioadă la alta, de la un autor...

Contencios Administrativ

Introducere Cuvântul “contencios” vine de la cuvântul francez contentieux ,care, la rândul lui, se trage din latinescul contentiosus ( certăreţ ),...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în...

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux =...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Controlului administrativ

ARGUMENT Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, este strâns legat de noțiune administrației publice. Această legătură de cauzalitate...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Ai nevoie de altceva?