Contenciosul Administrativ in Republica Moldova

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Contenciosul Administrativ in Republica Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 74 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Vasile Iordan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Introducere 2
Capitolul I Controlul exercitat asupra activităţii administraţiei publice 5
1.1 Administraţia publică. Esenţa şi necesitatea organizării controlului
asupra activităţii sale 5
1.2 Forme de control exercitat asupra activităţii administraţiei publice 8
1.3 Contenciosul administrativ –una din formele controlului judecătoresc
asupra activităţii administraţiei publice 16
Capitolul II Conceptul şi evoluţia istorică a instituţiei contenciosului administrativ 22
2.1 Noţiunea ,constituirea şi evoluţia intituţiei contenciosului administrativ 22
2.2 Instituţia contenciosului administrativ în drept comparat 26
2.3 Instituţia contenciosului administrativ în reglementările Convenţiei
Europene pentru apărarea Drepturilor Omului 30
Capitolul III Instituţia contenciosului administrativ în Republica Moldova 35
3.1 Reglementarea contenciosului administrativ în legislaţia Republicii
Moldova 35
3.2 Acţiunea în contencios administrativ. Obiectul acţiunii 38
3.3 Actele administrative exceptate de la controlul judecatoresc 45
3.4 Subiecţi cu drept de sesizare în instanţa de contencios administrativ 50
3.5 Competenţa în materie de contencios administrativ 58
3.6 Procedura examinării acţiunii în materie de contencios administrativ 62
Încheiere 68
Bibliografie 71

Extras din document

Introducere

Actualitatea lucrarii

Începînd cu anii ’90 , Republica Moldova, odată cu căderea regimului sovietic, a trecut pe o nouă cale de dezvoltare, exprimată prin naşterea unor noi raporturi economice, social-politice, noi reforme capabile să înscrie în societate o nouă mentalitate democratică, în special în domeniul apărării drepturilor omului.

Evident că societatea a simţit necesitatea de a constitui o instituţie juridică nouă a contenciosului administrativ, legitimată de semnificaţia pe care ea o are pentru statul de drept, reprezentînd un instrument important prin intermediul căruia , omul de rînd exponent al poporului , se poate apăra împotriva abuzurilor comise de autorităţile publice , prin acte administrative ilegale ce lezează grav drepturile şi interesele legitime.

Considerăm ca tema de cercetare rezultă în sporirea responsabilităţii pentru controlul de legalitate a actelor administrative emanate de la autoritatile publice, revizuirea interesului naţional pe care statul îl promovează cît şi a responsabilităţii judecatorilor pentru judecarea ilegală a litigiilor de contencios administrativ.

Studierea instituţiei date, este actuală şi din punctul de vedere a asigurării realizării unor drepturi, cum ar fi dreptul la liberul acces la justiţie, dreptul de petiţionare, de repunere în drepturi şi despăgubiri a persoanelor, în cazul în care ele se consideră lezate în drepturi în urma unor abuzuri comise de către autorităţile emitente prin adoptarea actelor administrative.

Am putea menţiona şi faptul prezenţei interesului din partea unor autorităţi publice, în funcţionalitatea acestei instanţe specializate. În acest mod, apare posibilitatea verificării rezultatelor prestaţiilor sale publice societăţii prin intermediul serviciilor şi instituţiilor publice

subordonate, şi în special, de către unii funcţionari cu funcţii de răspundere, pentru a avea

posibilitatea de a omite consecinţele nedorite ale acestor prestări.

Actualitatea problemei mai este determinată şi de aspiraţiile Republicii Moldova la procesul de integrare europeană, proces ce necesită coordonare de idei şi solutii pe plan Uniunea Europeană – Republica Moldova, mai ales în domeniul asigurării înfăptuirii justiţiei administrative pe plan intern, garantarea accesului cetăţenilor la justiţia naţională şi asigurarea unui proces echitabil, iar în cazurile epuizării căilor interne de soluţionare, dreptul la un recurs internaţional.

Scopul principal al lucrării a fost determinat de necesitatea studierii profunde a tendinţelor de dezvoltare doctrinară a dreptului naţional şi internaţional, în problema răspunderii publice administrativ-patrimoniale, dezvoltarea şi implementarea în doctrina noastră a dreptului administrativ.

Pentru a obţine o abordare cît mai deplină a problemei date, este nevoie de prezentat în lucrare, consecvent şi explicat, informaţii şi studii de caz împletite pe baza următoarelor obiective:

- reliefarea evoluţiei istorice a contenciosului administrativ, evidenţierea particularităţilor de evolutie, tendinţelor de dezvoltare

- cercetarea fenomenului de interacţiune între puterile publice sub aspectul respectării

limitelor de competenţă

- studierea problemelor existente în efectuarea controlului jurisdicţional al actelor administrative şi controlului de legalitate, a răspunderii autorităţilor administraţiei publice

- studierea metodelor de sporire a eficienţei controlului de legalitate a actelor administrative emise de către autorităţile administraţiei publice cu propunerea unor măsuri de redresare de ordin metodologic

- studierea practicii existente în judecarea litigiilor de contencios administrativ în Republica Moldova, prin aprecierea atît a dinamicii creşterii litigiilor examinate de către aceste instanţe, cît şi a clasificării tipurilor acestora, stabilirea gradului de separare a jurisdicţiei administrative de cea civilă. Aprecierea aspectelor de influenţă a hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în judecarea cauzelor de către instanţele naţionale

- examinarea contenciosului administrativ sub aspect organizatoric şi procesual

Însemnătatea stiinţifică şi practică

Semnificaţia teoretică a lucrării se determină prin faptul, că toate concluziile elaborate în lucrare sînt bazate pe o analiză ştiinţifică a problemelor şi fenomenelor cercetate şi pot înlătura considerabil coliziunile existente în doctrina naţională.

Vom încerca să explicăm necesitatea primordială a ideilor reformatoare ce, posibil,vor contribui la dezvoltarea rolului contenciosului administrativ în calitatea sa de instanţă specializată în judecarea litigiilor administrative, la delimitarea lui de jurisdicţia comună, va servi drept garanţie pentru efectuarea unei justiţii echitabile atît pentru victime cît şi pentru însăşi autorităţile administraţiei publice.

Prin lucrarea dată , ţinem să evidenţiem rolul rolul instanţelor naţionale, strategie ce va contribui într-o măsură oarecare la rezolvarea litigiilor la nivel naţional, cu reducerea adresărilor cetăţenilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în special, în cazurile în care se solicită despăgubirea prejudiciului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contenciosul Administrativ in Republica Moldova.doc