Contract Colectiv de Muncă

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 26969
Mărime: 81.58KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

I.1. Scurt istoric al contractului de muncă

I.1.1. Contractul de muncă în general

I.1.2. Contractul colectiv de muncă

I.2. Noţiuni generale privind contractul colectiv de muncă

I.2.1. Definirea contractului colectiv de muncă

I.2.2. Terminologia de „contract colectiv de muncă”

I.2.3. Importanţa contractului colectiv de muncă

I.3. Natura juridică şi caracterele contractului colectiv de muncă

I.4. Categorii de contracte colective de muncă

I.5. Aspecte de drept comparat

CAPITOLUL II

NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

II.1. Noţiunea de negociere colectivă

II.2. Iniţiativa negocierii şi participanţii la negocierea colectivă

II.3. Reprezentanţii salariaţilor şi asociaţiilor patronale

II.4. Procedura şi obligativitatea negocierii contractului colectiv de muncă

CAPITOLUL III

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

III.1. Facultatea încheierii contractului colectiv de muncă

III.2. Durata şi forma contractului colectiv de muncă

III.2.1. Durata contractului colectiv de muncă

III.2.2. Forma şi înregistrarea contractelor colective de muncă

III.3. Conţinutul contractului colectiv de muncă

CAPITOLUL IV

EXECUTAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

IV.1. Interpretarea contractului colectiv de muncă

IV.2. Executarea contractului colectiv de muncă

IV.3. Efectele contractului colectiv de muncă

IV.4. Nulitatea contractului colectiv de muncă

IV.5. Influenţele contractului colectiv de muncă asupra contractului individual de munca

CAPITOLUL V

MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

V.1. Noţiunea, procedura şi cazurile modificării contractului colectiv de muncă

V.2. Noţiunea, procedura şi cazurile suspendării contractului colectiv de muncă

V.3. Cazurile de încetare a contractului colectiv de muncă

V.4. Soluţionarea litigiilor în legătură cu contractele colective de muncă

CAPITOLUL VI

CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

I.1. Scurt istoric al contractului de muncă

I.1.1. Contractul de muncă în general

În Roma antică lucrătorul sau muncitorul era privit ca o forţă sau ca o putere aservită unei persoane, iar figura juridică a contractului de locaţiune de servicii, creator de obligaţii reciproce, a apărut într-o perioadă târzie a dreptului roman. În dreptul roman s-a făcut distincţie între locatio operis faciendi, conductio operarum şi locaţiunea de lucruri. Aceste forme erau grupate în locatio conductio, al căror model a fost creat de cenzorii statului, ce încheiau afaceri în numele statului. În locatio operis, care cu timpul a făcut o figură juridică cu totul distinctă, conductor sau redemtor operis se obliga să execute o lucrare pentru locator operis, avându-se în vedere aşadar rezultatul final al lucrului.

Redactorii Codului civil francez, ţinând seama de caracterul pur civil al raporturilor care decurg între patron şi salariat din contractul de locaţiune de servicii, au încadrat locatio operis et operarum în Codul civil, consacrându-i câteva dispoziţii din care se desprinde atenţia acordată mai degrabă intereselor patronului decât celor ale prestatorilor de servicii. Ulterior, simţindu-se nevoia unor reglementări distincte a contractelor de muncă, s-a trecut la elaborarea unor legi separate de dreptul comun, expresia „contract de muncă” impunându-se treptat şi definitiv.

Sintagma „contract de muncă” era apreciată în literatura de specialitate ca fiind lipsită de precizie în comparaţie cu locaţia lucrărilor care se referă la ceva bine conturat. Şi în Codul civil român a fost inserată în art.1472 o dispoziţie inechitabilă pentru lucrător, lăsat la discreţia patronului său. Prin Legea din 5 aprilie 1929, lucrătorul este pus pe un plan de egalitate cu patronul, textul art.1472 fiind implicit abrogat prin art.43 din această lege. Acest act normativ conţine dispoziţii privind aspectele încheierii contractului individual de muncă. Astfel, în ce priveşte condiţiile de fond cerute, acestea sunt: capacitatea de a contracta, consimţământul valabil al părţii care se obligă, obiectul licit, o prestaţiune de muncă şi o remuneraţie. În ce priveşte minorii sub 18 ani, legea prevedea condiţii mai restrictive, fiind nevoie pentru încheierea valabilă a contractului acestuia de autorizaţia reprezentantului său legal sau a persoanei care îl are spre protecţia şi îngrijirea sa. Această autorizaţie nu trebuia să fie dată în scris, fiind posibilă în consecinţă şi o autorizaţie verbală ori chiar tacită. Pentru validitatea încheierii contractului era suficientă simpla exprimare a consimţământului, viciile de consimţământ fiind aceleaşi cu cele reglementate în prezent. Nu era prevăzută vreo obligaţie de înregistrare a contractului de muncă de către angajator, iar în ce priveşte conţinutul contractului s-a admis, dar nu expres, posibilitatea inserării unei clauze de neconcurenţă, dar cu condiţia ca aplicabilitatea ei să fie limitată în timp şi spaţiu. În plus, dar în mod analog, adică numai pe cale jurisprudenţială, s-a arătat că este valabilă inserarea unei clauze penale exigibile în caz de neexecutare a obligaţiei la care se referă. În ce priveşte condiţiile specifice privind încheierea contractului individual de muncă, Legea din 5 aprilie 1929 nu conţinea prevederi exprese, întrucât aceste aspecte au un caracter novator, unele dintre ele fiind introduse abia după 1990.

În perspectiva aderării României la Uniunea Europeană se impune printre altele adoptarea unei legislaţii uniforme inclusiv în materia dreptului muncii. Dincolo de faptul că această uniformizare este totuşi limitată din punct de vedere al oportunităţii ei de raţiuni economice şi sociale, considerăm că nu este suficientă simpla ratificare a tratatelor internaţionale (comunitare) în materie, care, potrivit art. 11 coroborat cu 20 din Constituţia României fac parte din dreptul intern, ci se impune o adaptare precum şi o concretizare a acestor norme care adesea au caracter de norme cadru.

Subliniem faptul că încă de dinainte de 1990 România a ratificat o serie de Convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, până în prezent peste 50 de convenţii O.I.M. fapt care o situează în rândul ţărilor cu un număr mediu de ratificări. Faptul că alături de ţara noastră şi alte ţări au ratificat aceleaşi convenţii impune o analiză a modului cum în statele respective sunt interpretate normele juridice cuprinse în convenţiile internaţionale. Prin hotărârea Parlamentului nr.8/1995 a fost constituită Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană ale cărei atribuţii sunt stabilite în art. 3. Ele sunt expresia unor deziderate a căror îndeplinire ţine totuşi de un viitor nu foarte apropiat. Aceste atribuţii sunt enunţate într-un limbaj redundant neexistând până acum implicaţii notabile în materie legislativă ale acestei comisii.

Preview document

Contract Colectiv de Muncă - Pagina 1
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 2
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 3
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 4
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 5
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 6
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 7
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 8
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 9
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 10
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 11
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 12
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 13
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 14
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 15
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 16
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 17
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 18
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 19
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 20
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 21
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 22
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 23
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 24
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 25
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 26
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 27
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 28
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 29
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 30
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 31
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 32
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 33
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 34
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 35
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 36
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 37
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 38
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 39
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 40
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 41
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 42
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 43
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 44
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 45
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 46
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 47
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 48
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 49
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 50
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 51
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 52
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 53
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 54
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 55
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 56
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 57
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 58
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 59
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 60
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 61
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 62
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 63
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 64
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 65
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 66
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 67
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 68
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 69
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 70
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 71
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 72
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 73
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 74
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 75
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 76
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 77
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 78
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 79
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 80
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 81
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 82
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 83
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 84
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 85
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 86
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 87
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 88
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 89
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 90
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 91
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 92
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 93
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 94
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 95
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 96
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 97
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 98
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 99
Contract Colectiv de Muncă - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Contract Colectiv de Munca.DOC

Alții au mai descărcat și

Masuri Asiguratorii in Procesul Civil

Introducere Drepturile pe care o persoană le are asupra unei alte persoane şi in particular creanţele, indiferent de faptul că sunt de origine...

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Contractul colectiv de munca

Intrоducеrе Τеmɑ lucrării ɑ cоnstituit unɑ dintrе рrеоcuрărilе dоctrinеi şi рrɑcticii judiciɑrе încă dе lɑ încерuturilе lеgislɑţiеi muncii,...

Contractul Colectiv de Muncă

Introducere Instituţiile contractului colectiv de muncă, mai mult, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Abuzul de Drept și Contractul Colectiv de Muncă

CAPITOLUL 1 Necesitatea analizei abuzului de drept în cadrul contractelorde muncă A. Deşi constituie o instituţie specifică dreptului civil –...

Contractul Colectiv de Muncă

PARTEA I CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 1. Actualitatea temei investigate Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre...

Contractul de Munca de Tip Particular

CAP.I. Contractul individual de muncă de tip particular. Consideraţii generale Ca orce altă ramură a dreptului,şi dreptul muncii reprezintă un...

Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate

CAP. I. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE 1.1 Definiţii legale ale contractului colectiv de muncă Contractul colectiv de muncă a...

Ai nevoie de altceva?