Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 972
Mărime: 51.54KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorin Talmaciu

Cuprins

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 5

I.1.Noţiunea de contract 5

I.1.1. Reglementare (sediul material) 6

I.1.2. Domeniu de aplicare 7

I.2. Caractere juridice ale contractului de închiriere. 7

I.3. Elemente de drept comparat 8

II. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 11

II.1.Contractul de închiriere ca temei juridic al folosinţei locuinţei 11

II.2.Părţile contractante 12

II.2.1. Locatorul 12

II.2.2. Locatorul 12

II.3. Forma contractului de închiriere 13

II.4. Conţinutul contractului de închiriere 14

II.5. Obiectul contractului 15

II.5.1. Locuinţa închiriată 15

II.5.2. Chiria 15

II.6. Termenul închirierii 16

II.6.1.Dreptul chiriaşului la reînoirea contractului de închiriere 16

II.6.2. Dreptul de preempţiune al chiriaşului 19

III. EFECTELE CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 21

III.1. Obligaţiile locatorului 21

III.1.1. Noţiuni generale 21

III.1.2. Pedarea locuinţei 22

III.1.3. Efectuarea reparaţiilor 22

III.2. Obligaţiile chiriaşului. 24

III.2.1. Folosirea locuinţei potrivit destinţiei 24

III.2.2. Întreţinerea locuinţei 25

III.2.3. Plata chiriei 26

III.2.4. Plata cotelor-părţi din cheltuielile comune 26

III.2.5. Obigaţiile ce nu pot fi asumate de chiriaş 27

III.3. Contractul de subînchiriere 28

III.3.1. Condiţii 28

III.3.2. Efecte 38

III.4. Cesiunea contractului de închiriere 30

III.4.1. Aplicabilitate 30

III.4.2. Condiţii 31

III.4.3. Efecte 31

III.5. Schimbul de locuinţe 32

III.5.1. Schimbul de locuinţe voluntar 32

III.5.2. Schimbul obligatoriu de locuinţe 33

IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 36

IV.1. Cauze de încetare 36

IV.1.1. Expirarea termenului 36

IV.1.2. Denunţarea unilaterală a contractului de către chiriaş 37

IV.1.3. Rezilierea contractului pentru neexecutarea obligaţiilor de catre chiriaş 37

IV.1.4. Lipsa chiriaşului titular de contract Divoţul 39

IV.2. Soluţionarea litigiilor locative 42

V. REGULI DEROGATORII PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNOR LOCUINŢE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 44

V.1. Locuinţa socială 44

V.1.2. Noţiune 44

V.1.2. Persoanele indreptăţite şi repartizarea locuinţelor sociale 44

V.1.3. Încheierea contractului 45

V.1.4. Rezilierea contractului 46

V.2. Locuinţa de serviciu şi locuinţa de intervenţie 47

V.2.1. Noţiune 47

V.2.2. Locuinţa de serviciu 47

V.2.3. Locuinţa de intervenţie 48

V.3. Locuinţa de necesitate 49

V.3.1. Noţiune 49

V.3.2. Regim juridic 50

V.4. Locuinţa de protocol 50

V.4.1. Noţiune 50

V.4.2. Locuinţa de protocol – reşedinţă oficială 51

V.4.3. Locuinţa de protocol – simplă 51

V. SPEŢE ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 53

VI.1. Speţe 53

VI.2. Propuneri de lege ferenda 55

VI. CONCLUZII 57

Extras din document

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

I.1. NOŢIUNEA DE CONTRACT

Unii autori disting între convenţie si contract. Convenţia ar fi genul, iar contractul ar fi specia.

Convenţia este considerată ca acordul de voinţă intervenit între persoane în scopul de a crea orice fel de efecte juridice, pe când contractul este specia de convenţie prin care se creează obligaţii1.

De asemenea, prin convenţie nu se creează obligaţii, ci se produc alte efecte juridice, ca de exemplu modificări de obligaţii, stingeri de obligaţii2.

Distincţia între convenţie şi contract este lipsită de temei faţă de dispozţiile Codului Civil.

Astfel, prin contract se înţelege acordul de voinţă între două sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge între dânşii un raport juridic, (art.942 C.civil). Contractul este, deci, sinonim cu convenţia.

1. Ion P.Filipescu, Teoria generala a obligaţiilor, 1998, p.16;

2.M.C.Rarincescu, op. cit., p.19.

Persoanele sunt libere prin simpla lor voinţă, să încheie orice fel de contracte şi să creeze orice fel de obligaţii, cu condiţia de a nu aduce atingere ordinii publice şi bunelor moravuri (art.5 C.Civil).

Această concepţie privind voinţa oamenilor care domină materia contractelor şi obligaţiilor contractuale este cunoscută sub denumirea de principiul autonomiei de voinţă sau principiul libertăţii de voinţă în materia contractelor. Principiul poate fi caracterizat astfel3:

a) fundamentul forţei obligatorii a contractelor îl constituie voinţa părţilor;

b) orice contract, în masura în care este rezultatul voinţei părtilor, este just şi legitim;

c) principiul autonomiei de voinţă afirmă deplina libertate contractuală;

d) contractele au deplină obligativitate, au putere de lege între părţile contractante: ,,pacta sunt servanda“.

Închirierea este un contract prin care o persoană, numită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, numită chiriaş (locatar), folosinţa temporară, totală sau parţială a unei locuinţe, în schimbul unei sume de bani, numită chirie.

I.1.1. Reglementare (sediul material)

Prin noua lege a locuinţei (Legea nr.114/1996) s-a abrogat vechea reglementare derogatorie de la dreptul comun cuprinsă în Legea nr.5/1973 priind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi precum şi în HCM nr.860/1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a Legii nr.5/1973.

Noua Lege a locuinţei cuprinde reglementări referitoare atât la închirierea locuinţelor în general, cât şi la închirierea unor categorii speciale de locuinţe, cum

3. C.Statescu si C.Bârsan, op. Cit.,1992, p.38

sunt cele sociale, de serviciu, de intervenţie, de necesitate şi de protocol4.

I.1.2. Domeniul de aplicare

Dispoziţiile Legii nr.114/1996 sunt aplicabile numai contractelor de închiriere având ca obiect o locuinţă, definită de lege ca o ,,construcţie alcatuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinte, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii“ (art.2 lit.a), inclusiv curtea şi grădina închiriată odată cu suprafaţa locativă (art.21 lit.c)

Aceste dispoziţii nu sunt aplicabile dacă contractul are ca obiect un alt imobil, cum ar fi, de exemplu, curtea sau garajul închiriat pentru parcarea sau adăpostirea autovehiculului, ori în alt scop (se aplică dreptul comun). Legislaţia locativă nu este aplicabilă nici în cazul închirierii unei case de vacanţă, definită de lege ca ,,locuinţă ocupată temporar, ca resedinţa secundară, destinată odihnei şi recreerii“ (art.2 lit.h)

I.2. CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Contractul de închiriere are următoarele caractere juridice:

a) Închirierea este un contract consensual deoarece se încheie valabil prin simplul acord de voinţa al părţilor (,,solo consensu“). În schimb, ,,ad probationem“, se face închirierea unei locuinţe ce trebuie consemnată printr-un înscris (art.21 din Legea nr.114/1996, republicată)5;

4. Dan Chirica, Drept civil, Contracte speciale, 1997, p.188;

5. Stanciulescu Liviu, Contracte speciale, Succesiuni, 2002, p.171.

b) Închirierea este un contract sinalagmatic (bilateral) pentru că presupune obligaţii din partea ambelor părţi contractante;

a) Închirierea este un contract oneros deoarece ambele părţi contractante (locatorul şi chiriaşul) urmăresc un avantaj;

b) Închirierea este un contract comutativ, părtile cunoscând existenţa şi întinderea obligaţiilor acestora, încă de la momentul perfectării;

c) Închirierea este un contract cu executare succesivă care presupune derularea lui în timp (părţile executându-şi obligaţiile pe toată durata acestuia);

d) Închirierea este un contract translativ de folosinţă fapt pentru care, nefiind translativ de proprietate, locatorul poate fi şi o altă persoană decât proprietarul bunului, de exemplu, un uzufructuar).

Preview document

Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 1
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 2
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 3
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 4
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 5
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 6
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 7
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 8
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 9
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 10
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 11
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 12
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 13
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 14
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 15
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 16
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 17
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 18
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 19
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 20
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 21
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 22
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 23
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 24
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 25
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 26
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 27
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 28
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 29
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 30
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 31
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 32
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 33
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 34
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 35
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 36
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 37
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 38
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 39
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 40
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 41
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 42
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 43
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 44
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 45
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 46
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 47
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 48
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 49
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 50
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 51
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 52
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 53
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 54
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 55
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 56
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 57
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 58
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 59
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 60
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 61
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 62
Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei
    • Bibliografie.doc
    • Cuprins.doc
    • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Măsurile educative din cod penal și din noul cod penal

1. Introducere Combaterea criminalitatii în rândul minorilor a ridicat, în cadrul legislatiei penale, unele probleme speciale, cu totul deosebite...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Inchiriere

Definitie Definitia contractului de inchiriere a locuintei. Caractere juridice. Inchirierea de locuinte este un contract prin care o persoana,...

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I ELEMENTE DE ORDIN ISTORIC Societăţile omeneşti nu au fost şi nu sunt niciodată strict...

Contractul de Închiriere a Spațiului Locativ

Introducere Vechiul Cod Civil al Republicii Moldova pentru folosinţa temporară a unor bunuri străine contra plată utiliza termenul general de...

Contractul de Vanzare-Cumparare

Def.vazarea cumpararea este un contract prin care una dintre parti vanzatorul stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti,...

Ai nevoie de altceva?