Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 34161
Mărime: 106.84KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Santai Ioan
lucrare de disertatie prezentata la Univrsitatea Spiru Haret in cadrul sectiei STUDII EUROPENE IN ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

Introducere 1

Capitolul I

Conditiile controlului judecatoresc direct asupra actelor administrative in temeiul Legii contenciosului administrativ 6

1.1. Exceptiile de la controlul judecatoresc direct asupra actelor administrative prevazute de legea contenciosului administrativ 19

1.2. Cazuri speciale de aplicare a legii contenciosului administrativ 26

1.3. Caracteristicile generale ale controlului judecatoresc asupra administratiei publice 31

Capitolul II

Procedura controlului judecatoresc direct asupra actelor administrative bazata pe Legea

contenciosului administrativ 35

2.1. Efectele controlului in anulare 41

2.2. Caile de atac impotriva sentintelor pronuntate de instantele de contencios

administrativ 43

2.3. Executarea hotararilor pronuntate de instantele de contencios

administrativ 46

Capitolul III

Controlul judecatoresc direct asupra faptelor administrative ilegale in temeiul Legii

contenciosului administrativ 48

3.1. Conditiile controlului judiciar asupra faptelor ilegale 48

3.2. Procedura si efectele controlului judiciar asupra faptelor administrative

ilegale 52

3.3. Legatura dintre actiunile in anulare si in obligarea la masuri cu actiunea in

despagubire 53

Capitolul IV

Controlul judecatoresc special pe cale directa 55

4.1. Necesitatea controlului judecatoresc special 55

4.2. Conditiile controlului judecatoresc special 57

4.3. Cazuri de control judiciar special 59

4.4. Efectele controlului judecatoresc special 60

Capitolul V

5.1. Aspecte teoretice si practice privind relatia prefect- autoritati ale administratiei publice

comunale 61

5.2. Studiu de caz: Anularea autorizatiei de constructie 69

Concluzii 71

Extras din document

INTRODUCERE

Etimologic cuvântul „contencios” provine din limba franceză, fiind un neologism care a pătruns în limba română modernă. La originile sale latine cuvântul (verbul) „contendo” (-dere, -di, -dum), desemna, printre altele, acţiunea de a reclama, de a cere cu insistenţă, de a susţine sau de a pretinde de unde şi derivatele sale substantivale - de dispută sau luptă („contentio”) - şi adjectivale - încăpăţânat, dârz, certăreţ („contentiōsus”).

În terminologia juridică română din veacul XIX şi până în prima jumătate a secolului XX noţiunea a avut o largă utilizare, cu multiple sensuri, după care, în cea de-a doua jumătate a veacului trecut, să iasă din uz, ca urmare a evoluţiei legislative din ţara noastră, fiind înlocuită, mai ales în materie administrativă şi judiciară cu sintagma „controlul judecătoresc asupra administraţiei”, pentru ca apoi să revină, în ultimul deceniu al secolului trecut în vocabularul juridic uzual, tot ca o consecinţă a modificărilor legislative de după anul 1989.

Sensurile juridice ale noţiunii de contencios vizează două planuri principale.

Pe planul dreptului material noţiunea desemnează conflictul de interese intervenit între două sau mai multe părţi şi care nu poate fi soluţionat, în caz de neînţelegere, decât pe calea unui proces sau litigiu juridic desfăşurat în faţa unui organ de jurisdicţie competent.

Pe planul dreptului formal contenciosul are mai multe semnificaţii.

În primul rând, în sens funcţional desemnează activitatea de soluţionare propriu-zisă printr-o procedură specifică a acelor litigii în care partea interesată se îndreaptă cu o cerere împotriva unui adversar faţă de care susţine, în contradictoriu, că legea sau/şi un drept subiectiv ori interes legitim au fost încălcate. Acest sens este în opoziţie cu procedura necontencioasă (necontradictorie) care urmăreşte realizarea unui drept sau interes neîncălcat, dar şi neopozabil altuia strict determinat în cadrul procedurii respective.

În al doilea rând în sens strict procedural, contenciosul constituie o totalitate de norme ce guvernează soluţionarea litigiilor dintre părţile aflate în conflictul respectiv.

În al treilea sens, instituţional-organic prin contencios se înţelege autoritatea sau organul de jurisdicţie competent, anume investit cu soluţionarea unor asemenea litigii sau conflicte.

În acest sens, dar cu o semnificaţie aparte, interesând mai puţin studiul nostru, prin contencios înţelegem serviciul funcţional din cadrul unei instituţii sau societăţi comerciale având ca principală atribuţie promovarea şi apărarea juridică a drepturilor şi intereselor respectivelor organizaţii, precum şi acordarea asistenţei juridice de specialitate acestora la emiterea sau încheierea actelor juridice, inclusiv în faţa organelor de jurisdicţie în cazul litigiilor în care sunt implicate. Acest ultim sens a cunoscut o dezvoltare deosebită în ultimul timp prin constituirea serviciilor de contencios şi juridic atât în cadrul autorităţilor publice cât şi în sectorul public şi privat al economiei.

Contenciosul poate fi clasificat după mai multe criterii, dintre care enumerăm:

- după obiectul litigiului generat, distingem contenciosul constituţional, contenciosul administrativ, contenciosul fiscal, etc.;

- după autoritatea în faţa căreia se derulează soluţionarea conflictului, contenciosului poate fi judiciar, de competenţa instanţelor judecătoreşti, şi contencios jurisdicţional, de competenţa unor instanţe administrative ori de altă natură cu totul specială;

- după natura părţilor implicate şi a efectelor soluţiei pronunţate, contenciosul poate fi intern sau internaţional.

Evoluţia istorică a noţiunii de contencios administrativ în legislaţia română.

Pentru o mai corectă înţelegere a evoluţiei şi sensurilor noţiunilor de contencios administrativ este necesară o sumară definire preliminară a acestuia pornindu-se de la o formă cât mai pură sau clasică bazată pe criteriul concordanţei juridice dintre sensul formal cu cel material al noţiunii.

În acest sens contenciosul administrativ reprezintă totalitatea litigiilor purtate de particulari cu autorităţile administraţiei publice având ca obiect măsurile de autoritate executivă prin care s-au încălcat drepturile subiective ale reclamanţilor soluţionate de către instanţele judecătoreşti (tribunale) administrative având competenţa specială necesară.

Această definiţie relevă caracteristicile tipice ale contenciosului şi anume:

- părţile litigiului sunt particularii şi autorităţile executive;

- obiectul litigiului îl reprezintă măsurile (actele şi faptele) administrative;

- cauza acţiunii constă în vătămarea drepturilor subiective sau intereselor legitime;

- competenţa litigiului revine instanţelor (tribunalelor) administrative, în baza unei legi speciale.

Prima etapă (caracterizată prin existenţa Consiliului de Stat - 1864-1866) este cea a contenciosului în anulare revenind unui tribunal administrativ creat în baza legii organice şi dispunând şi de competenţe speciale după modulul francez.

Cea de-a doua etapă (1866-1905) este caracterizată prin contenciosul în despăgubire bazat pe dreptul comun şi încredinţat instanţelor civile ca un caz particular de răspundere delictuală având drept cauză a prejudiciului actul administrativ iar ca pârât obligat autoritatea executivă, sistem de inspiraţie anglo-saxonă.

Cea de-a treia etapă (1905-1910) vizează contenciosul în anulare încredinţat secţiei de specialitate a instanţei supreme de justiţie.

Cea de-a patra perioadă (1910-1912) este cea a contenciosului în despăgubire (daune) încredinţat tribunalelor de drept comun, ulterior investite şi cu un contencios în constatare (1912-1923).

A cincea perioadă (marcată de Constituţia din 1923 şi de Legea contenciosului administrativ din 1925) consacră controlul de anulare al instanţelor judecătoreşti superioare (Curţile de Apel) pentru actele de autoritate ale executivului vătămătoare de drepturi subiective, concomitent cu acordarea de despăgubiri, recursul fiind de competenţa instanţei supreme.

În acelaşi timp se mai exercită un contencios paralel special în anulare şi obligarea la despăgubiri vizând actele de putere ale autorităţilor locale ce vatămă drepturi subiective - încredinţat instanţelor administrative (comitete de revizuire, devenite curţi administrative).

În sfârşit, există şi contenciosul jurisdicţiilor administrative speciale cu caracter derogator atât prin autoritatea de soluţionare (de exemplu Curtea de Conturi) cât şi prin materia vizată (contabilitatea banilor publici).

Preview document

Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 1
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 2
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 3
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 4
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 5
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 6
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 7
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 8
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 9
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 10
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 11
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 12
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 13
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 14
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 15
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 16
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 17
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 18
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 19
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 20
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 21
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 22
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 23
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 24
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 25
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 26
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 27
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 28
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 29
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 30
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 31
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 32
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 33
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 34
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 35
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 36
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 37
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 38
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 39
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 40
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 41
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 42
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 43
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 44
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 45
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 46
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 47
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 48
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 49
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 50
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 51
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 52
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 53
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 54
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 55
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 56
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 57
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 58
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 59
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 60
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 61
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 62
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 63
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 64
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 65
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 66
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 67
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 68
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 69
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 70
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 71
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 72
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 73
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 74
Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Controlul Judecatoresc Direct al Actelor Administrative in Temeiul Legii Contenciosului Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Recursul Administrativ - Forme, Caractere si Eficienta in Legislatia din Tara Noastra si alte State ale UE

CAPITOLUL I Teoria generală a recursului administrativ 1.1. Noţiune, fundamentul juridic, originea şi evoluţia recursului administrativ În ceea...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Principiul Legalității în Elaborarea Actelor Administrative de Către Organele Administrației Publice

CAPITOLUL 1 PRINCIPIUL LEGALITĂŢII CA DIMENSIUNE A STATULUI DE DREPT 1.1. Constituţionalizarea statului de drept Statele care îşi atribuie...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Contencios Administrativ

Obiectivele cursului: Disciplina Drept contencios administrativ, ca disciplină optională în curricula anului IV al Facultătii de drept si...

Te-ar putea interesa și

Reglementarea Juridică a Transportului de Persoane

INTRODUCERE Actualitatea investigaţiei: La momentul actual, atît pentru legislaţia Republicii Moldova, cît şi pentru legislaţia fostelor republici...

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Comunicarea in Administratia Publica

INTRODUCERE O problemă importantă cu care se confruntă societatea modernă, ce afectează direct şi imediat, dar şi indirect, pe termen nederminat,...

Recursul Administrativ - Forme, Caractere si Eficienta in Legislatia din Tara Noastra si alte State ale UE

CAPITOLUL I Teoria generală a recursului administrativ 1.1. Noţiune, fundamentul juridic, originea şi evoluţia recursului administrativ În ceea...

Acte Normative

CAPITOLUL I 1.1. Noţiunea, definiţia, evoluţia şi formele contenciosului administrativ român 1.1.1. Etimologic cuvântul „contencios” provine din...

Particularitățile contractului comercial de transport internațional

Introducere Actualitatea cercetării. Deplasarea mărfurilor de la producător la cumpărător și cumpărătorii din altă țară este asigurată prin...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Ai nevoie de altceva?