Drept comunitar. Uniunea Europeană

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 25100
Mărime: 159.29KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stancu Radu
Universitatea Spiru Haret Facultatea de stiinte juridice si administrative, Brasov Centrul teritorial ID Tg Mures Program de masterat: studii europene de administratie publica

Cuprins

 1. 1. A. CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ. IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR 3
 2. 2. 1. IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR 7
 3. 3. 1. Izvoarele originare (primare) 7
 4. 4. 2. Izvoarele secundare (derivate) 8 5. 3. Principiile generale ale dreptului 8
 5. 6. 3.1. Protecţia drepturilor fundamentale ale omului 9
 6. 7. 3.3. Principiul autorităţii de lucru judecat 10
 7. 8. 3.4. Principiul certitudinii juridice 10
 8. 9. 3.5. Principiul egalităţii 10
 9. 10. 3.6. Principiul proporţionalităţii 10
 10. 11. 3.7. Principiul loialităţii (solidarităţii) 11
 11. 12. 4. Jurisprudenţa instanţelor comunitare şi cutuma 11
 12. 13. a. Jurisprudenţa comunitară 11
 13. 14. b. Cutuma 12
 14. 15. 5. Dreptul internaţional şi dreptul naţional 12
 15. 16. a. Dreptul internaţional 12
 16. 17. b. Dreptul naţional 13
 17. 18. CETĂŢENIA EUROPEANĂ 13
 18. 19. 1.1. Cetăţenia şi cetăţenia europeană 13
 19. 20. 1.2. Europa cetăţenilor şi cetăţenia europeană 14
 20. 21. 1.3. Cetăţenia europeană şi tratatele constitutive 14
 21. 22. 2. Cetăţenia europeană şi cetăţenia naţională 15
 22. 23. 2.1. Cetăţenia europeană, complementară cetăţeniei naţionale 15
 23. 24. 2.2. Cetăţenia europeană, corolar al naţionalităţii unui stat membru 15
 24. 25. 3. Statutul cetăţeanului european 16
 25. 26. 3.1. Dreptul de participare la alegerile publice 17
 26. 27. 3.2. Participarea la alegerile municipale 19
 27. 28. 4. Protecţiile cetăţeniei europene 21
 28. 29. 4.1. Protecţia asigurată de autorităţile diplomatice şi consulare ale statelor membre 21
 29. 30. 4.2. Dreptul de petiţionare 22
 30. 31. 4.3. ”Plângerea” către mediator 24
 31. 32. 4.4. Dreptul de a comunica cu instituţiile şi organele comunitare 26
 32. 33. B. LIBERA CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR, SERVICIILOR,
 33. CAPITALURILOR ŞI PLĂŢILOR 27
 34. 34. 1. Uniunea vamală şi barierele fiscale 27
 35. 35. 2. Interzicerea restricţiilor cantitative şi a măsurilor cu efect echivalent 28
 36. 36. 3. Regula raţiunii 29
 37. 37. 4. Clauze de protecţie 30
 38. 38. 5. Monopolurile de stat comerciale 30
 39. 39. C. DREPTURILE FUNDAMENTALE - ELEMENTE ALE UNEI
 40. NOI ORDINI CONSTITUŢIONALE A UNIUNII EUROPENE 31
 41. 40. 1. Cadrul constituţional al drepturilor fundamentale 31
 42. 41. 2. Apărarea drepturilor fundamentale în jurisprudenţa CJCE 32
 43. 42. 3. Necesitatea unui catalog al dreptului fundamental 35
 44. 43. C. DREPT COMUNITAR INSTITUŢIONAL 37
 45. INSTITUŢIILE COMUNITARE DE DECIZIE.PUTERILE COMUNITARE
 46. SECTIUNEA I 37
 47. 44. 1. Parlamentul European 37
 48. 45. 2. Consiliul european 40
 49. 46. 3. Comisia 41
 50. 47. INSTITUŢIILE COMUNITARE CONSULTATIVE SECTIUNEAII 43
 51. 48. 1. Curtea de conturi 43
 52. 49. 2. Alte organisme comunitare 43
 53. 50. D. INSTITUŢIILE COMUNITARE DUPĂ TRATATUL DE LA NISA 44
 54. 51. 1. Tratatul 45
 55. 52. 2. Principiile 45
 56. 53. 3. Politicile comune 46
 57. 54. Uniunea europeana 47
 58. 50. Bibliografie 50

Extras din proiect

DREPT COMUNITAR

CAPITOLUL I

CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ.

IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR

CREAREA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

Privire succintă asupra istoricului şi evoluţiei construcţiei europene

Odată cu lansarea, la Paris, la 9 mai 1950, a planului “Schumann”, începe o fază hotărâtoare în destinul comunităţilor europene. La cele trei principii fundamentale ale acestui plan, care urmărea plasarea producţiei de oţel şi cărbune sub o Înaltă Autoritate în cadrul unei organizaţii deschise altor ţări europene – luarea deciziilor de către organe compuse din reprezentanţii guvernelor, statele nu vor fi obligate prin decizii contra voinţei lor (aplicarea regulii unanimităţii), deciziile vor obliga numai statele ce le acceptă – au subscris şase state: Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda.

Fundamentul economic al acestui Tratat se află în dispoziţiile art. 4, în sensul că sunt recunoscute ca incompatibile cu piaţa comună a cărbunelui şi oţelului şi că vor fi abolite şi interzise:

a. taxele la import şi la export ori taxele având efect echivalent şi restricţiile cantitative privind circulaţia produselor;

b. măsurile şi practicile discriminatorii între producători, între cumpărători şi între consumatori, în special în privinţa preţurilor şi condiţiilor de livrare ori a tarifelor şi condiţiilor de transport, precum şi măsurile care împiedică libera alegere de către cumpărător a furnizorului;

c. subsidiile şi ajutoarele acordate de către state ori taxele speciale impuse de state în orice formă ar fi ele;

d. practicile restrictive care tind spre împărţirea şi exploatarea pieţii.

La 20 mai 1955 printr-un Memorandum al ţărilor Beneluxului prin care se afirmă principiul că integrarea economică ar trebui să preceadă integrarea politică.

S-a convenit crearea, ca atare, a unor instituţii precum: Consiliul de Miniştri, Comisia Europeană, funcţiunile unei Adunări Parlamentare şi ale unei Curţi de justiţie urmând a fi îndeplinite de Adunarea şi de Curtea înfiinţate potrivit Tratatului CECO.

La data de 25 martie 1957 au fost semnate, la Roma, Tratatul stabilind Comunitatea Economică Europeană şi Tratatul privind instituirea Comunităţii Europene a Energiei Atomice, care, împreună cu Tratatul CECO, au constituit cadrul legislativ fundamental al integrării economice europene. Intrarea în vigoare a noilor tratate a avut loc la data de 1 ianuarie 1958, ca urmare a ratificării lor de către părţile contractante.

În anul 1967 guvernul britanic şi-a manifestat voinţa de a accepta Tratatul de la Roma, cu unele rezerve care ar rezulta din procesul de aderare la Comunităţi a unui nou membru şi asupra unor probleme care generează unele dificultăţi (incidenţele politicii agricole comune asupra costului vieţii şi asigurarea unei evoluţii pozitive a agriculturii britanice, sistemele ei de finanţare şi implicaţiile bugetare, ca şi asupra balanţei de plăţi ori problemelor generate de existenţa Commonwealth-ului).

Creşterea numărului de membri ai Comunităţilor europene, ca şi nivelul diferit de dezvoltare şi al structurii economice, au generat unele dificultăţi în formularea şi aplicarea politicilor comunitare în procesul integrării economice, astfel că acesta din urmă trebuia adaptat noilor cerinţe în condiţiile în care era din ce în ce mai clar că nu se putea evita cooperarea politică. Rapoartele adoptate la Luxemburg în 1970, prin care s-au pus bazele Cooperării politice europene, la Copenhaga în 1973 şi la Londra în 1981, ca şi Declaraţia solemnă de la Stuttgart din 1983 a şefilor de state şi guverne privind Uniunea europeană şi practicile stabilite gradual între statele membre au fost confirmate prin Actul Unic European, semnat la 17 şi 28 februarie 1986 la Luxemburg.

În 1978 a urmat crearea unei unităţi monetare – ECU, iar la 13 martie 1979 a intrat în vigoare un sistem de stabilizare a ratelor de schimb.

Actul Unic European cuprinde măsuri privind realizarea Uniunii economice prin înfăptuirea unei pieţe interne în 1992, această piaţă cuprinzând o zonă fără frontiere interne în care libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului este asigurată în conformitate cu dispoziţiile Tratatului, precum şi măsuri privind politica socială, coeziunea economică şi socială, dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică şi mediul înconjurător.

Prin Actul Unic European s-a creat o dinamică favorabilă punerii în aplicare a altor reforme care vor trebui să permită realizarea Uniunii economice şi monetare şi să contribuie la edificarea unei Uniuni politice.

O fază decisivă a procesului integrării europene a început o dată cu semnarea de către cei doisprezece membri ai Comunităţilor europene, la 7 februarie 1992, a Tratatului de la Maastricht privind instituirea unei Uniuni europene. Obiectivul major al Uniunii este acela de a organiza în mod coerent şi solidar relaţiile între statele membre şi între popoarele lor (art. A). În realizarea acestuia s-a afirmat că se urmăreşte în mod special (art. B):

“1. promovarea unui progres economic şi social echilibrat şi durabil, prin crearea unui spaţiu fără frontiere interne, prin întărirea coeziunii economice şi sociale şi prin stabilirea unei Uniuni economice şi monetare comportând, la sfârşitul ei, o monedă unică;

2. afirmarea identităţii pe scena internaţională în special prin punerea în aplicare a unei politici externe şi de securitate comună, inclusiv definirea unei politici de apărare comună, întărindu-se astfel identitatea Europei şi independenţa ei în scopul promovării păcii, progresului şi securităţii în Europa şi în lume;

3. întărirea protecţiei drepturilor şi intereselor resortisanţilor statelor membre prin instituirea unei cetăţenii a Uniunii;

4. dezvoltarea unei cooperări mai strânse în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, garantându-se siguranţa şi securitatea popoarelor în condiţiile facilitării liberei circulaţii a persoanelor;

5. menţinerea a ceea ce s-a dobândit din punct de vedere comunitar (“l’acquis communautaire”) şi dezvoltarea acestuia în scopul de a examina, într-o procedură anume prevăzută, în ce măsură politicile şi formele de cooperare statornicite prin acest Tratat ar trebui să fie revizuite în vederea asigurării eficacităţii mecanismelor şi instituţiilor comunitare”.

Uniunea dispune de un cadru instituţional unic perfecţionat şi adaptat, constituit în principal, de Consiliul european, Parlamentul european, Comisia şi Curtea de justiţie.

Prevederile art. B (2) alin. 3 au consacrat fundamentele Uniunii, în sensul că aceasta este întemeiată pe Comunităţile europene, completate cu politicile şi formele de cooperare instituite de Tratat.

Preview document

Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 1
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 2
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 3
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 4
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 5
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 6
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 7
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 8
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 9
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 10
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 11
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 12
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 13
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 14
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 15
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 16
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 17
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 18
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 19
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 20
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 21
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 22
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 23
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 24
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 25
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 26
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 27
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 28
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 29
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 30
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 31
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 32
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 33
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 34
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 35
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 36
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 37
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 38
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 39
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 40
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 41
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 42
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 43
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 44
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 45
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 46
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 47
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 48
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 49
Drept comunitar. Uniunea Europeană - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Drept Comunitar. Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente

CAPITOLUL I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. 1. – Scurt istoric al uniunii Europene Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Comisia Europeană ca element executiv a UE

Introducere Actualitatea temei investigate Comisia Europeană este instituţia cea mai “revoluţionară” din sistemul comunitar, fiind motorul...

Acțiunile judiciare specifice dreptului comunitar aflate în competența de jurisdicție a Tribunalului de Primă Instanță și a Curții de Justiție a Comunităților Europene

1.Curtea de Justitie A Comunitatilor Europene 1.1. SCURTA PREZENTARE Curtea de justitie a Comunitatilor Europene, numita pe scurt si Curtea...

Sistemul instituțional al Uniunii Europene

CAPITOLUL I: INSTITUTII FUNDAMENTALE Uniunea Europeana dispune de un cadru institutional unic, care cuprinde: Parlamentul European; Consiliul...

Cetățenia europeană

Introducere Ce inseamna sa fii cetatean al Europei? Care sunt drepturile si responsabilitatile care definesc cetatenia europeana? Este oare...

Instituțiile și organismele Uniunii Europene

I. SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI ÎN TIMP A UNIUNII EUROPENE Uniunea Europeană (UE) este unică. Ea nu este un stat federal, ca Statele Unite ale...

Principiile Dreptului European

1. Principiile dreptului comunitar. Aspecte introductive Principiile generale ale dreptului european se impun, în primul rand, datorita...

Principiile Dreptului Comunitar

Principiul protectiei drepturilor fundamentale ale omului În faţa Curţii de justiţie au fost puse în discuţie problemele privind protecţia...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Extinderea spre est a Uniunii Europene - Cazul României

INTRODUCERE Extinderea Uniunii Europene nu este un scop în sine, deşi se poate afirma că, pentru a-şi îndeplini misiunea de a realiza unitatea...

Cooperarea statelor în cadrul organizațiilor regionale europene

Cooperarea statelor in cadrul organizatiilor internationale europene Cap. I Consideratii generale privind organizatiile 1.1. Notiuni generale...

Locul României în Uniunea Europeană și Provocările Perioadei post-aderare

INTRODUCERE Vorbind despre Uniunea Europeană, se pare că este un subiect îndeajuns tratat; totuşi, niciodată nu se poate afirma că nu mai este...

Acquis-ul comunitar privind libera circulație a persoanelor

1. ACQUIS-UL COMUNITAR PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR Esenta acestei libertati consta in eliminarea discriminarilor intre cetatenii...

Dreptul Material al UE

I. OBIECTIVELE CURSULUI I.1. Sub raport didactic Dreptul comunitar reprezintă o ramură nouă a dreptului, desprinsă din dreptul internaţional...

Drept Comunitar și Instituții Comunitare

Capitolul I ISTORICUL COMUNITATILOR EUROPENE 1. Istoricul constructiei comunitare Contextul international al aparitiei Comunitatilor Europene...

Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. NOŢIUNEA DE DREPT Termenul general de drept este considerat ca fiind o noţiune complexă ce poate fi...

Ai nevoie de altceva?