Dreptul Familiei

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 9121
Mărime: 43.99KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monica Ardeleanu

Cuprins

Abrevieri 4

I. Introducere 5

II. Bunurile comune 7

II.1. Art. 30 din Codul familiei, dispune ca "bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soţi, sunt de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soţilor". 7

II.2. Bunurile dobândite cu venitul din muncă al unuia dintre soţi si cele dobândite cu împrumutul făcut de unul din soţi sunt bunuri comune. 8

II.3. Bunurile devin comune dacă sunt dobândite “în timpul căsătoriei”, ceea ce înseamnă că dobânditorul are calitate de “soţ”. 9

II.4. Bunurile dobândite în timpul separaţiei în fapt a soţilor 10

II.5. Bunurile dobândite de concubini 10

II.6. Data dobândirii bunurilor 11

II.7. Aplicarea în timp a dispoziţiilor Codului familiei 11

III. Împărţirea bunurilor comune prin hotărâre judecătorească 12

III.1. Stabilirea întinderii drepturilor fiecăruia din soţi privind bunurile comune 12

III.2. Criteriul stabilirii prin hotărâre judecătorească a cotei fiecărui soţ cu privire la bunurile comune 13

III.3. Cazul separaţiei în fapt a soţilor 14

III.4. Proba contribuţiei soţilor 15

III.5. Determinarea cotelor-părţi 15

III.6. Legea privind procedura împărţirii bunurilor comune 15

III.7. Masa bunurilor comune supusă impărţirii 15

III.8. Actele de administrare, folosinţă şi dispoziţia asupra bunurilor comune 17

III.9. Participarea soţului neproprietar la îmbunătăţiri şi reparaţii 18

III.10. Situaţia locuinţei construită sau cumpărată prin credit bancar 19

III.11. Construcţiile efectuate de către soţi pe terenul unuia dintre ei 19

III.12. Construcţii efectuate de către soţi pe terenul-proprietate a unui terţ 20

III.13. Terenurile dobândite prin împroprietărire 20

III.14. Sumele plătite cu titlul de pensie de întreţinere ori pentru altă datorie personală 21

IV. Studiu de caz 22

Bibliografie 29

Extras din document

Abrevieri

Art. = articol

alin. = alineat

art. = articolul

C.D = Culegere de decizii ale tribunalului Suprem pe anii ...

C. civ = cod civil

C. proc. civ. = Cod procedură civilă

C. proc. pen. = Cod procedură civil

D. = dreptul

Dec. civ. = decizia civilă

Hot. = hotărâre

H.G. = Hotărârea Guvernului

J.N. = justiţia nouă

Jud. = judecătoria

Jud. Sec. = Judecătoria sectorului

L. P. = legalitate populară.

M. of. = monitorul oficial

nr. = numărul

ord. = ordonanţă

op. cit. = opera citată

p. = pagina

pp. = paginile

R.R.D. = revista română de drept

Trib. = tribunal

Trib. Superm. Tribunalul Superm

I. Introducere

Familia, ca formă specifică de comunitate umană, constituie obiectul de cercetare a numeroase ştiinţe, fiind o realitate socială prin care se realizează o comunitate de viaţă între cei ce o compun.

Familia este întemeiată pe căsătoria liber consimţită la baza căreia se află încrederea şi dragostea reciprocă dintre soţi, deplina egalitate în drepturi dintre bărbat şi femeie şi unitatea dintre interesele personale şi cele sociale. Constituind o uniune liber consimţită între bărbat şi o femeie, căsătoria are ca scop întemeierea unei familii.

Naşterea, dezvoltarea şi consolidarea raporturilor de familie constituie conţinutul căsătoriei, motivul determinant şi necesar încheierii acesteia.

Din punct de vedere social, familia constituie nucleul primar reunit prin căsătorie, legătură de sânge şi adopţie. În zilele noastre familia este considerată o unitate sociologică şi psihologică şi se caracterizează prin raporturi de rudenie între persoanele ce o alcătuiesc.

Familia oferă identitate socială, dispune de un anumit buget comun şi un sistem de convieţuire, relaţii de dependenţă afectivă, spontană, intimitate, dar şi de distanţe psihologice nuanţate, distribuţie a coparticipării şi responsabilităţii educative şi de întrajutorare.

Familia dă naştere la o serie de relaţii patrimoniale între membrii ei, care constituie bază materială a existenţei şi consolidării familiei, consecinţa raporturilor personale dintre ei.

Regimul matrimonial, regulile ce conduc raporturile patrimoniale dintre soţi, precum şi relaţiile dintre ei şi terţele persoane, reflectă noile principii ce stau la baza familiei şi anume egalitatea bărbatului şi a femeii precum şi creşterea şi educarea copiilor minori în bune condiţii.

Întrucât familia stă la baza societăţii, statul trebuie să participe în mod activ la legalizarea, normalizarea şi controlul efectiv al aspectelor umane, sociale şi patrimoniale prin determinarea de principii care, traduse în legi, să asigure buna dezvoltare a relaţiilor de familie. Apărarea drepturilor personale şi respectarea lor face ca şi în cadrul căsătoriei, principalul drept, cel de proprietate, să fie acordată o atenţie deosebită, susţinută normativ. Deoarece forma de proprietate specifică căsătoriei este proprietatea în devălmăşie, stingerea drepturilor în cauză se face prin procesul de partaj, doar prin câteva căi şi nu în orice moment, acesta fiind determinat de situaţia matrimonială a soţilor: în timpul căsătoriei şi numai pentru motive temeinice.

II. Bunurile comune

II.1. Art. 30 din Codul familiei, dispune ca "bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soţi, sunt de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soţilor".

Art. 31 din C. familiei stabileşte bunurile ce sunt proprii fiecărui soţ, bunuri care deci nu intră în masa bunurilor comune. Un bun este comun dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) este dobândit de oricare dintre soţi în timpul căsătoriei

b) nu face parte din categoriile de bunuri pe care legea le consideră bunuri proprii

Bunurile dobândite de oricare dintre soţi sunt considerate bunuri comune, în condiţiile arătate, deoarece legea presupune că ambii soţi au o contribuţie la această dobândire.

Contribuţia poate fi directă, constând în muncă sau mijloacele ambilor soţi, ori indirectă, prin economisirea unor mijloace comune.

Comunitatea de bunuri este un efect legal al căsătoriei şi deci bunul dobândit de oricare dintre soţi, în condiţiile precizate, este comun chiar dacă numai unul dintre ei a contribuit efectiv la acea dobândire. Prin urmare, contribuţia soţilor la dobândirea bunurilor comune este presupusă de lege, dar nu este o condiţie pentru considerarea bunurilor ca fiind comune.

De această contribuţie se ţine seama pentru determinarea părtilor ce se cuvin

soţilor în cazul împarţirii bunurilor.

Noţiunea de bunuri desemnează atât bunurile corporale, adică lucrurile mobile şi imobile, cât şi bunurile incorporale, adică drepturile reale, drepturile de creanţă şi acţiunile privind drepturile patrimoniale.

Bunurile pot deveni comune fără a distinge dacă sunt mobile sau imobile, corporale sau incorporale.

Preview document

Dreptul Familiei - Pagina 1
Dreptul Familiei - Pagina 2
Dreptul Familiei - Pagina 3
Dreptul Familiei - Pagina 4
Dreptul Familiei - Pagina 5
Dreptul Familiei - Pagina 6
Dreptul Familiei - Pagina 7
Dreptul Familiei - Pagina 8
Dreptul Familiei - Pagina 9
Dreptul Familiei - Pagina 10
Dreptul Familiei - Pagina 11
Dreptul Familiei - Pagina 12
Dreptul Familiei - Pagina 13
Dreptul Familiei - Pagina 14
Dreptul Familiei - Pagina 15
Dreptul Familiei - Pagina 16
Dreptul Familiei - Pagina 17
Dreptul Familiei - Pagina 18
Dreptul Familiei - Pagina 19
Dreptul Familiei - Pagina 20
Dreptul Familiei - Pagina 21
Dreptul Familiei - Pagina 22
Dreptul Familiei - Pagina 23
Dreptul Familiei - Pagina 24
Dreptul Familiei - Pagina 25
Dreptul Familiei - Pagina 26
Dreptul Familiei - Pagina 27
Dreptul Familiei - Pagina 28
Dreptul Familiei - Pagina 29
Dreptul Familiei - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Bunurile Comune ale Sotilor.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII

Introducere Tema pe care am ales-o pentru lucrarea de diplomă se intitulează “Dreptul familiei În Ţara Românească şi Moldova în secolele...

Familie și Căsătorie

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie 1. Familia şi rolul ei pentru societate Sub aspect juridic, familia...

Împărțirea Bunurilor Soților în Timpul Căsătoriei

Capitolul I Consideraţii generale Secţiunea I Noţiunea de bunuri proprii şi bunuri comune. Familia este întemeiată pe căsătoria liber...

Familia - Grup Social

Noţiuni Generale În Dicţionarul UNESCO, familia este definită ca fiind „ forma de comunitate umană întemeiată pe căsătorie, care uneşte pe soţi şi...

Drepturile Omului în Reglementări Interne și Internaționale

Introducere Problema drepturilor omului a ocupat şi continuă să ocupe un loc proeminent în cadrul acţiunilor politice a statelor, ca şi al unor...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul Familiei - Note de Curs

Obiectivele cursului: Cunoasterea dispozitiilor legale cu privire la raporturile personale si patrimoniale specifice familiei sau asimilate...

Dreptul Familiei

Stabilirea paternităţii din afara căsătoriei prin recunoaştere 69 Stabilirea paternităţii copilului din afara casătoriei prin acţiune în justiţie...

Ai nevoie de altceva?