Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 8973
Mărime: 472.81KB (arhivat)
Publicat de: Alin A.
Cost: 8 puncte
Facultatea de Drept
Universitatea Transilvania, Brasov

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE ÎN DREPTUL INTERN 4
 3. 1.1. Noțiunea dreptului de proprietate 4
 4. 1.2. Formele de proprietate 5
 5. 1.2.1. Proprietatea privată 5
 6. 1.2.2. Proprietatea publică 6
 7. CAPITOLUL AL II-LEA - NOTIUNII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATĂ LA CEDO 8
 8. 2.1. Scurt istoric al dreptului de proprietate privată 8
 9. 2.2. Noțiunea de „bunuri” în jurisprudența CEDO 11
 10. 2.3. Domeniul de aplicabilitate al noțiunii de proprietate în jurisprudența CEDO 13
 11. CAPITOLUL AL III - LEA - PRIVAREA DE PROPRIETATE CA URMARE A CONDIȚIILOR IMPUSE DE ART. 1 AL PROTOCOLULUI NR. 1 ADIȚIONAL LA CONVENȚIA PENTRU APĂRAREA DRETURILOR OMULUI ȘI A LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE 14
 12. 3.1. Considerații generale asupra privarii de proprietate 14
 13. 3.2. Legalitatea măsurii privării de proprietate 15
 14. 3.3. Cauza de utilitate publică 17
 15. 3.4. Indemnizarea corespunzătoare a titularului dreptului de proprietate 18
 16. 3.5. Proporționalitatea măsurii 19
 17. CONCLUZII 20
 18. BIBLIOGRAFIE 22

Extras din proiect

INTRODUCERE

Apariția conceptului de drepturi ale omului este rezultatul evoluției ideilor umaniste și a receptării acestora din ce în ce mai intense. Debutul, din punct de vedere cronologic poate fi poziționat în antichitatea preocupată de definirea omului și a poziției sale în societate și de formularea înaltelor principii morale, a ideii de justiție. În timp, concepții noi au fost cristalizate, datorită în principal evoluției societății, a mutațiilor produse în plan politic și juridic, a teoriilor filosofice reflectate pregnant în acte și documente ale vremurilor. Se poate aprecia deci că „elaborarea conceptului de drepturi ale omului a fost rezultanta unor acte juridice cu un bogat conținut moral și politic, a consacrării sub forma unor documente redactate de juriști de mare prestigiu, a unor principii de organizare politică, fundamentate în opere teoretice de valoare universală, care au rezistat timpului. Conceptul în sine de drepturi ale omului a reprezentat prin urmare, o sinteză a tot ceea ce gândirea umană a avut mai bun, ridicând pe trepte noi principiile umaniste, reluând elemente din gândirea religioasă și din năzuințele generale de libertate care se facuseră cunoscute cu atâta vigoare în secolele XVII și XVIII” .Inițial drepturile omului s-au afirmat în domeniul civil și politic, ulterior în plan economic și social, aceste etape fiind înregistrate în doctrină ca prime generații ale drepturilor omului, între care există o interdependență evidentă.

În prezent, dată fiind dimensiunea internațională dobândită de necesitatea garantării drepturilor omului, cooperarea statelor pentru realizarea dezideratului enunțat, s-a conturat o a treia generație a drepturilor omului, rezultat al definirii în plan teoretic și transpunerea practică a conceptelor noi de drept la dezvoltare, drept la viață, drept la pace, dreptul la un mediu sănătos de viață, dreptul de a beneficia de patrimoniul comun al umanității.

Așadar, conceptul de drepturi ale omului reprezintă rezultatul secolelor anterioare de zbucium și dezvoltare ale comunităților omenești, astfel au determinat apariția unor serii de documente (Declarația Universală a Drepturilor Omului sau cele două Pacte ale ONU din 1966), care s-au armonizat și concretizat într-un cadru juridic internațional care marchează începutul unei epoci a drepturilor. La nivel european, modalitatea de aplicare universală și efectivă a drepturilor omului este înfățișată de Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale, care a fost adoptată la 4 noiembrie 1950 și a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953.

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE ÎN DREPTUL INTERN

1.1. Noțiunea dreptului de proprietate

Dreptul de proprietate reprezintă o noțiune cât se poate de plurivalentă deoarece încorporează o multitudine de accepțiunii de ordin istoric, socio-economic și juridic, aflate într-o continuă schimbare și evoluție, pentru că proprietatea a existat odată cu prima apariție a omului, fiind conceptul care a determinat și determină în continuare dezvoltarea societății umane.

Dreptul de proprietate a cunoscut de-a lungul timpului o mulțime de definiții din partea literaturii juridice de specialitate sau o multitudine de reglementării prin acte și legi emanate de la puterea legislativă a statului, care l-au caracterizat ca un concept complex ce implică o imixtiune a socialului cu juridicul. Astfel, în Titlul II „Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale” din Constituția României la Capitolul II „Drepturile și libertățile fundamentale”, art. 44 precizează că „dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului sunt garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”. Totodată se prevede și faptul că „proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. De asemenea, art. 44 face mențiunea că este interzis, fără nici o îndoială, „naționalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietatea publică a unor bunuri pe baza apartenenței sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor de bunuri”.

În Titlul IV al Constituției României Economia și finanțele publice, prin art. 136 se consacră faptul că „proprietatea este publică și privată; proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrative-teritoriale, iar proprietatea privată este inviolabilă”. Așadar, în percepția legiuitorului roman, „dreptul de proprietate apare ca un drept fundamental al cetățenilor țarii, înscris printre celelalte drepturi și libertăți fundamentale recunoscute și apărate de orice constituție democratică modernă” .În Titlul II al Cărții a II-a „Despre proprietate” a fostului Cod civil român de la 1864, prin art. 480, dreptul de proprietate era caracterizat ca fiind dreptul pe care îl are o anumită persoană asupra unui lucru, de care poate dispune exclusiv și absolut, însă numai în condițiile reglementate de lege. Iar, in urmatorul art. 481 se prevedea faptul că nici o persoană nu putea fi obligată să renunțe la proprietatea sa, excepție făcând însă cauza de utilitate publică în schimbul unei despăgubiri care trebuia să fie dreaptă și prealabilă, determinând astfel conținutul noțiunii exproprieri pentru cauză de utilitate publică. Prin urmare, și în vechiul cod civil român era reglementat o trecere forțată a unui bun imobil în proprietatea statului.

În material Noului cod civil , dreptul de proprietate este reglementat în Cartea a III-a „Despre bunuri”. Astfel, potrivit art. 552 proprietatea este publică sau privată, determinându-se în acest mod principalele forme ale dreptului de proprietate în material dreptului nostru civil. Noul cod civil realizează o regularizare mult mai riguroasa a dreptului de proprietate, prin legiferarea unor instituții noi în dreptul civil român, precum sunt administrarea bunurilor altuia și fiducia și de asemenea prin inserarea în cadrul legislativ al noului cod civil a reglementărilor cu privire la publicitatea imobiliară sau dreptul de proprietate publică, care erau anterior determinate prin legi speciale.

În concluzie, am putea define dreptul de proprietate ca fiind „acel drept subiectiv care dă expresia aproprierii unui bun, drept care permite titularului să posede, să folosească și să dispună de acel lucru, în putere și interes propriu, în cadrul și cu respectarea legislației conexe” .

Bibliografie

I. Tratate, cursuri, monografii

1. Victor Luncan, Victor Duculescu „Drepturile omului - studiu introductiv, culegere de documente internaționale și acte normative de drept intern” - LUMINA LEX - București, 1993.

2. I. Diaconu - Drepturile Omului- Institutul Roman pentru Drepturile Omului, Bucuresti, 1993.

3. F. Sudre, La Protection du droit de propriete par la Cour Europeenne des droits de l’homme, D, 1988.

4. M. Toma, Drept civil. Drepturile Reale, Ed. și Tipografia Argument, București, 1999.

5. Fl. Baias, B. Dumitrache, M. Nicolae, Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea nr. 10/2001 comentată și adnotată, vol. I, Ed. Rosetti, București, 2001.

6. C.-L. Popescu, Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (1999-2002), Ed. All Beck, București, 2003.

7. R. Rizoiu, Jurisprudență CEDO, studii și comentarii, INM, 2005.

8. Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Vol. I. Drepturi și libertăți, Ed. All Beck, București, 2005.

9. M. Uliescu, Dreptul de proprietate publică în configurarea Noului Cod Civil, în Noul Cod Civil. Comentarii, Ed. Universul Juridic, București, 2011.

10. C. Bîrsan, Drepturi civil. Drepturi reale principale, ediția a 2-a revizuită și actualizată, Ed. Hamangiu, București, 2015

II. Legislație

1. Constituția României din 2003, ca republicare a Constituției României din 1991, cu actualizarea denumirilor și renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003 și aprobată prin Referendumul național din 18-19 octombrie 2003.

2. Legea 287/2009 privind Noul codul civil, în M. Of. din 15.07.2011.

3. Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată la 16 decembrie 1948, prin Rezoluția 217 A în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

4. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, publicată în monitorul official nr.135 din 31 mai 1994.

III. Studii de specialitate

1. R. Chiriță, Exproprierea de fapt. Un comentariu al hotărârii CEDO în cauza Burghelea v. România, în Studia Universitatis Babeș Bolyai, studia.law.ubbcluj.ro.

IV. Jurisprudență

1. Cererea nr. 10741/84, Decizia din 13 decembrie 1984, DR. nr. 41.

2. Cauza James și alții contra Marii Britanii (CEDO), Hotărârea din 22 februarie 1986.

3. Cauza Lithgow și alții contra Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (CEDO), Hotărârea din 8 iulie 1986.

4. Cauza Sfintele Mănăstiri contra Greciei (CEDO), Hotărârea din 7 aprilie 1993.

5. C.C. Decizia nr. 31 din 26 mai 1993 în Curtea Constituțională. Culegere de decizii 1992-1993.

6. Cauza Pressos Compania Naviera - S.A. și alții contra Belgiei, Hotărârea din 20 noiembrie 1995.

7. Cauza Pincova și Pinc contra Republicii Cehe (CEDO), Hotărârea din 5 noiembrie 2002.

8. Cererea nr. 37290/97, Hotărârea din 12 decembrie 2002.

9. Cererea nr. 2252/02, Hotărârea din 16 noiembrie 2006, în M. Of. nr. 265 din 19 aprilie 2007.

10. Cererea nr. 21740/02, Hotărârea din 15 februarie 2007.

11. Hotărârea din 27 ianuarie 2009 pronunțată în cauza Burghelea v. România, publicată în M. Of. Nr. 736 din 29 octombrie 2009.

12. Cauza Maria Atanasiu și alții împotriva României (CEDO), Hotărârea din 12 octombrie 2010.

V. Site-uri internet

1. www.legalis.ro.

2. http:// hudoc.echr.coe.int/sites.

3. www.csm1909.ro.

Preview document

Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 1
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 2
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 3
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 4
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 5
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 6
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 7
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 8
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 9
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 10
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 11
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 12
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 13
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 14
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 15
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 16
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 17
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 18
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 19
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 20
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 21
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 22
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 23
Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Dreptul la proprietate privata in jurisprudenta CEDO.docx

Alții au mai descărcat și

Organizația Națiunilor Unite

Lista abrevierilor AG Adunarea Generală AJIL American Journal of International Law CEDO Conventia Internatională a Drepturilor Omului CIJ...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Statutul Juridic al Refugiaților în Dreptul Internațional Public

CAPITOLUL I Introducere în problematica refugiaţilor 1. Noţiunea de refugiat O persoană poate fi considerată refugiat în sensul Convenţiei din...

Analiza comparativă cu privire la dreptul de proprietate și modalitățile juridice de garantare ale acestuia în dreptul român și în dreptul românesc actual

INTRODUCERE Principalele momente în evoluţia dreptului de proprietate se confundă cu aceea a civilizaţiei omeneşti, această instituţie juridică...

Curtea Constituțională a României, instanța de contencios electoral

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ A CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI 1.1. Curtea Constituţională a României, valorificare a “modelului european”,...

Statutul Refugiaților în Europa

INTRODUCERE ”Un loc pe care să-l numim acasă” Fiecare din noi are nevoie de un loc pe care să-l numească acasă – un loc unde “aparţinem”. Dar...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Dreptul de proprietate - evoluție și particularități

„Unde proprietatea nu este protejată, se poate zice că acolo nu mai există societate posibilă şi reîncepe barbaria. Aceste idei sunt aşa de simple...

Te-ar putea interesa și

Libertatea de Exprimare în Cadrul Convenției Europene a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Elaborată în cadrul Consiliului Europei şi semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950, Convenţia pentru apararea drepturilor omului şi...

Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice

CAPITOLUL 1 - Dreptul de proprietate conținut, caractere și reglementare juridică 1.1. Dreptul de proprietate Istoria fiecărei societăți...

Dreptul la Proprietate

Experienta ultimilor ani ne demonstreaza ca ideea apararii drepturilor fundamentale ale omului În cadrul legislativ intern si În cadrul unei...

Drepturile Omului

I. Delimitari conceptuale privind drepturile omului si Dreptul international al drepturilor omului 1.Delimitari conceptuale privind drepturile...

Speță comentată Curtea Europeană a Drepturilor Omului

I. INTRODUCERE În 2006 au fost pronuntate 14 hotarâri pe tipologia cauzelor Strain si Paduraru din 21.07.2005 si respectiv 1.12.2005, prin care...

Protecția internațională a drepturilor omului

Unitatea de învățare I. Drepturile omului în sistemul Organizației Națiunilor Unite Titlul unității Cuprinsul unității Obiectivele învățării...

Drept Uniunii Europene I

Introducere Dreptul Uniunii Europene I s-a impus ca disciplina in planurile de invatamant ale programelor de studii Drept organizate si...

Protecția Drepturilor Omului

Cursul nr. 1 – Introducere în dreptul international al drepturilor omului Ideea protectiei unor drepturi fundamentale ale persoanei nu apartine...

Ai nevoie de altceva?