Dreptul mediului

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 7749
Mărime: 49.73KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

DREPTUL LA UN MEDIU SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT ECOLOGIC 4

1. Problema dretului la un mediu sănătos 4

2. Consacrarea legislativă a dreptului la un mediu sănătos și echilibrat ecologic 6

3. Recunoaștere dreptului oricărei persoane la un mediu sănătos și echilibrat ecologic 9

4. Garanțiile dreptului la un mediu sănătos și echilibrat ecologic 10

5. Dreptul la un mediu sănătos în constituțiile statelor europene 11

6. Dreptul la un mediu sănătos în reglementările europene 13

7. Dreptul la un mediu sănătos în construcțiile statelor europene 15

CONCLUZII 17

BIBLIOGRAFIE 19

Extras din document

INTRODUCERE

Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supraviețui. În ultimele două secole s-a făcut însă simțită, prin comportament și concepție, încercarea omului de a domina natura, de a utiliza în folos propriu toate bogățiile naturale, accentuându-se progresiv conflictul dintre procesele ciclice naturale ale ecosferei și cele liniare ale tehnologiilor create și susținute de civilizația umană, ajungându-se la „criza ecologică".

Cauzele acestei crize se datorează, în primul rând, dezvoltării civilizației industriale de la mijlocul secolului al XIX-lea, care a produs modificări profunde și accelerate mediului înconjurător.

Din ce în ce mai mult, resursele naturale au fost solicitate, s-au extins suprafețele cultivate și s-au schimbat sistemele de cultură, s-au făcut despăduriri masive pentru obținerea de masă lemnoasă și de terenuri noi pentru agricultură, s-a intensificat utilizarea pășunilor, s-a dezvoltat mult exploatarea subsolului, în același timp, civilizația industrială a făcut posibilă și necesară o creștere demografică rapidă, a însemnat o puternică dezvoltare a procesului de urbanizare, a creat mari aglomerări umane pe spații tot mai restrânse, situându-1 pe om în condiții de viață cu totul noi.

Dobândind posibilitatea de a transforma natura, omul nu și-a pus mult timp problema de a proceda rațional, în condiții normale de echilibru și dezvoltare a vieții. El a sesizat destul de târziu că este creația și creatorul mediului său înconjurător care îi asigura existența biologică și, totodată, cea intelectuală. Exploatarea irațională, în primul rând, a resurselor regenerabile (păduri, floră, faună etc.), apoi a celor neregenerabile (bogății minerale ale subsolului) a accentuat efectul nociv al acțiunilor omului asupra naturii.

Folosindu-se pe scară largă știința și tehnologia în scopul dezvoltării industriale, s-a ignorat necesitatea păstrării în permanența a unui echilibru între satisfacerea nevoilor materiale proprii în continuă creștere și protecția tuturor factorilor mediului înconjurător. După cum apreciază Barry Commener, „degradarea mediului înconjurător se datorează unui neajuns al activității umane".

DREPTUL LA UN MEDIU SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT ECOLOGIC

1. Problema dreptului la un mediu sănătos

Dreptul la un mediu sănătos este - în concepția noastră - un drept universal , un drept al fiecărei persoane dintr-un stat, care-1 consacră legislativ, în condițiile actuale, este firesc ca orice persoană să poată pretinde să trăiască într-un mediu sănătos, nepoluat. Lupta pentru prevenirea poluării și înlăturarea consecințelor acesteia trebuie să fie o îndato rire a tuturor locuitorilor unei țări, unei regiuni și întregii Terre, cum este și dreptul la un mediu sănătos, exprimat în caracterul său universal.

Conceptul de mediu sănătos, nepoluat, echilibrat are semnificații fundamentale , referindu-se la un mediu propice dezvoltării fizice și intelectuale a omului. Termenul are însă și o dimensiune umană, urmărind apărarea integrității fizice și morale a aces tuia. Cuvântul „echilibrat" indică dimensiunea naturală, ce se referă la un mediu eco logic global.

Dreptul la un mediu sănătos poate fi privit atât într-o dimensiune individuală, cât și într-una colectivă. Dimensiunea individuală a dreptului la un mediu sănătos implică dreptul fiecărei persoane la prevenirea poluării, încetarea activității care are drept efect o poluare nocivă și refacerea mediului poluat, precum și repararea pagubei suferite de pe urma poluării mediului. In fine, dimensiunea colectivă a dreptului la un mediu sănătos implică obligația statelor de a garanta exercitarea acestui drept și de a coopera în vederea prevenirii poluării și protejării mediului la nivel regional și internațional.

Drepturile fundamentale ale omului pot fi grupate în patru categorii: drepturi eco-nomice și sociale (dreptul la muncă, la securitate socială, la sănătate ș.a.); drepturi culturale (dreptul la educație, la viață culturală etc.); drepturi civile (dreptul la egală ocrotire în fața legii, dreptul la cetățenie, la libertate și inviolabilitate ș.a.); drepturi politice (dreptul la libertatea gândirii și conștiinței, dreptul de a alege și de a fi ales ș.a.). Cu toată ierarhizarea lor, conceptul drepturilor omului are un caracter unitar, determinată de realitatea vieții social-economice și politice naționale a statelor și, desi gur, de evoluția relațiilor internaționale. La baza acestui concept general stau dreptul la pace, la viață, la dezvoltare și dreptul la un mediu sănătos .

Bibliografie

1. Ioan Mihuț, Autaconducere și creativitate, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989;

2. Barry Commenner, Careul care se închide, Editura Politică, București, 1980;

3. B. Strugren , Ecologie generală, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1965;

4. Irina Zlătescu, Despre drepturile fundamentale ale omului și cetățeanului, revista „Dreptul" nr. 7-8/1991

5. Mircea Duțu , Despre necesitatea recunoașterii și semnificațiile dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos, revista „Dreptul", nr. 9-12/1990;

6. Ernest Lupan, Dreptul mediului. Tratat elementar, Editura Lumina Lex, București, 2006;

7. Mlhai Constantinescu, Antome Iorgovan, Loan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Constituția României revizuită (comentarii și explicații), Editura AII Beck, București, 2004;

8. E. Lupan, Dreptul la un mediu nepoluat, S.U.B.B. Iurisprudentia nr. 1/1993;

9. M, Duțu, Despre necesitatea recunoașterii și semnificațiile dreptului funda mental al omului la un mediu sănătos, Dreptul nr. 9-12/1990;

10. D. Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ed. AII Beck, București, 2003;

11. E. Lupan, Dreptul mediului, Casa de editură C + C, Cluj-Napoca, 1993;

12. I. Ceterchi, A. Bolintineanu, N. Androne, Drepturile omului în lumea contem porană, Ed. Politică, București, 2008;

13. E. Lupan, Dreptul la un mediu sănătos în lumina legislației actuale, A.U.O., anul IX, 2001;

14. D. Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ed. AH Beck, București, 2003;

15. E. Lupan, I. Sabău-Pop, Tratat de drept civil român, vol. II. Persoanele, Ed. C.H. Beck, București, 2007;

16. N. Priscă, Drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor (...), Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 2008;

17. D. C. Dragoș, R. Velișcu, Introducere în politica de mediu a Uniunii Europene, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2004;

18. E. Popa, Noțiunea de gestionar al intereselor colectivităților pe care le repre zintă autoritățile locale, Dreptul nr. 3/1995;

19. Vasilica Negruț,Dreptul mediului ,Editura Academică Danubius,2008;

20. Benone Pușcă, Andy Pușcă, Drept constituțional și instituții politice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007;

21. Hotărârea de Guvern nr. 144 din 23 februarie 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în M. Of. nr. 139/2010;

22. Hotărârea de Guvern nr. 144/2010;

23. Hotărârea de Guvern nr. 144/2010;

24. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, publicată în M. Of. nr. 372 din 28 aprilie 2006;

25. Ordinul comun nr. 65/272 din 6 aprilie 2002 publicat în M. Of. nr. 240 din 10 aprilie 2002;

26. Legea privind calitatea apei potabile nr. 458 din 8 iulie 2002, publicată în M. Of. nr. 552 din 29 iulie 2002;

27. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare;

28. Declarația Conferinței Națiunilor Unite asupra mediului înconjurător, Stockholm, 5-16 iunie 1972, Centrul de informare al ONU, București;

29. Hotărârea de Guvern nr. 1076 din 8 iulie 2004 a fost publicată în M. Of. nr. 707 din 5 august 2004;

30. Hotărârea de Guvern nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publ. în M. Of. nr. 481 din 13 iulie 2009;

31. Directiva Consiliului nr. 85/337/CEE privind evaluarea anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) Hotărârea de Guvern nr. 445/2009;

32. Convenția de la Espoo a fost ratificată de România prin Legea nr. 22/2001;

33. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare;

34. Legea nr. 50/1991, republicată în M. Of. nr. 933 din 13 octombrie 2004 ;

35. Legea nr. 608/2001, completată și modificată;

36. Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor;

37. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001;

38. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001;

39. Hotărârea de Guvern nr. 924/2005;

40. Hotărârea de Guvern nr. 189/2002;

Preview document

Dreptul mediului - Pagina 1
Dreptul mediului - Pagina 2
Dreptul mediului - Pagina 3
Dreptul mediului - Pagina 4
Dreptul mediului - Pagina 5
Dreptul mediului - Pagina 6
Dreptul mediului - Pagina 7
Dreptul mediului - Pagina 8
Dreptul mediului - Pagina 9
Dreptul mediului - Pagina 10
Dreptul mediului - Pagina 11
Dreptul mediului - Pagina 12
Dreptul mediului - Pagina 13
Dreptul mediului - Pagina 14
Dreptul mediului - Pagina 15
Dreptul mediului - Pagina 16
Dreptul mediului - Pagina 17
Dreptul mediului - Pagina 18
Dreptul mediului - Pagina 19
Dreptul mediului - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Dreptul mediului.docx

Alții au mai descărcat și

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Răspunderea Penală pentru Nerespectarea Regimului Apelor

1. Răspunderea în dreptul mediului Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii.Mediul este afectat...

Legislația Națională Privind Politica de Mediu după Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

Introducere Politica de mediu a Uniunii Europene deşi este considerată o politică relativ nouă având aproximativ doar trei decenii de activitate,...

Protecția Juridică a Pădurilor

Protectia padurilor este una din activitatile importante ale Regiei Nationale a Padurilor, implicând atât aspecte practice ale prevenirii si...

Dreptul european al mediului

Viaţa privată este o noţiune foarte largă şi presupune integritatea fizică şi psihică a persoanei. Noţiunea de viaţă privată cuprinde viaţa privată...

Statutul funcționarului public - accesul la funcția publică - numirea și promovarea funcționarilor publici

NOȚIUNI INTRODUCTIVE – FUNCȚIA PUBLICĂ ȘI FUNCȚIONARUL PUBLIC Noțiunea de ”funcție publică”, tradițional, s-a impus ca o noțiune fundamentală a...

Consacrarea internațională a dreptului la un mediu sănătos

1. Noțiuni introductive Documentele O.N.U. nu dau o definiție exactă pentru noțiunea de mediu, de aceea acest termen are un sens amplu și adesea...

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Institutiile Nationale si Internationale de Mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Principiile Dreptului Mediului

1. DREPTUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Ai nevoie de altceva?