Drepturile Copiilor în România

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 21275
Mărime: 89.46KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere 4

Capitolul I Drepturile copilului prezentate prin instrumente juridice 10

1.1 Dreptul la identitate 10

1.1.1 Dreptul la identitate 10

1.1.2 Filiaţia faţă de mamă 12

1.1.3 Filiaţia faţă de tată 16

1.1.4 Dreptul la identitate al copilului aparţinând unei minorităţi 16

1.2 Dreptul la relaţii personale cu familia sa 17

1.2.1 Domiciliul copilului 22

1.3 Dreptul copilului la protejarea imaginii sale publice, a vieţii intime, private şi de familie 24

1.4 Dreptul copilului la libertatea de exprimare 25

1.5 Dreptul copilului capabil de discernământ de a-şi exprima opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte 26

1.6 Dreptul la sănătate 29

1.7 Dreptul copilului la un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială 31

1.8 Dreptul la asistenţă socială 31

1.9 Drepturi speciale ale copiilor cu handicap 32

1.10 Dreptul la educaţie 32

1.11 Alte drepturi 33

Capitolul II Reguli de protecţie a minorului în materia capacităţii juridice 36

2.1 Ocrotirea părintească 37

2.2 Protecţia copilului lipsit de ocrotirea părintească, temporar sau definitiv 47

2.2.1 Tutela 47

2.2.2 Adopţia 49

2.3 Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi 52

2.3.1 Plasamentul 53

2.3.2 Plasamentul în regim de urgenţă 54

2.3.3 Supravegherea specializată 56

2.4 Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat 56

2.5 Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal 57

2.6 Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei 58

2.6.1 Abandonul – atitudinea de părăsire morală, afectivă, educaţională sau fizică a copilului 59

Capitolul III Instituţii cu rol în protecţia drepturilor copilului 60

3.1 Instituţii centrale cu atribuţii în protecţia drepturilor copilului 60

3.1.1 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 60

3.2 Instituţii locale cu atribuţii de protecţie a drepturilor copilului 64

3.2.1 Direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie 64

3.2.2 Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 66

3.2.3 Serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul municipiilor şi oraşelor 66

3.2.4 Alte instituţii cu atribuţii în protecţia copilului 68

Concluzii 71

Bibliografie 73

Extras din document

INTRODUCERE

În sensul art. 1 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani, exceptând cazurile în care legea aplicabilă copilului stabileşte limita majoratului sub această vârstă.

Pornind de la recunoaşterea drepturilor fundamentale ale omului, a demnităţii şi valorii persoanei umane, a drepturilor egale şi inalienabile ale tuturor membrilor familiei umane ca fundament al libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume, fundament ce a stat la baza elaborării principiilor proclamate de Carta Naţiunilor Unite în vederea asigurării şi promovării progresului social, prin Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Naţiunile Unite au proclamat dreptul copiilor la îngrijire şi asistenţă specială, fără nici o deosebire de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, naţionalitate şi origine socială, situaţie materială, statut la naştere sau alt statut.

Declaraţia drepturilor copilului, a avut în vedere lipsa de maturitate fizică şi intelectuală a copilului, nevoia sa de protecţie şi îngrijire specială, inclusiv de o protecţie juridică adecvată, atât înainte cât şi după naşterea sa.

Totodată, recunoscând importanţa cooperării internaţionale destinate îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale copiilor din toate ţările şi în special, din ţările în curs de dezvoltare, recunoscând necesitatea dezvoltării plenare şi armonioase a personalităţii copilului, ţinând seama de faptul că un copil trebuie să fie pe deplin pregătit să trăiască independent în societate şi să fie educat în spiritual păcii, demnităţii, libertăţii, toleranţei, egalităţii şi solidarităţii, s-a stabilit respectarea şi garantarea drepturilor tuturor copiilor, indifferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenta etnică sau originea socială, de situaţia materială, incapacitatea fizică, de statutul la naştere sau de statutul dobândit al copilului ori al părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestuia.

În acest sens s-a hotărât că statele părţi ale Convenţiei vor lua toate măsurile de protejare a copilului împotriva oricărei forme de discriminare sau de sancţionare pe considerente ţinând de situaţia juridică, activităţile, opiniile declarate sau convingerile părinţilor, ale reprezentanţilor săi legali sau ale membrilor familiei sale.

În toate acţiunile care privesc copiii, întreprinse de instituţiile de asistenţă socială publice sau private, de instanţele judecătoreşti, autorităţile administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala.

Statele părţi se obligă să asigure copilului protecţia şi îngrijirea necesare în vederea asigurării bunăstării sale, ţinând seama de drepturile şi obligaţiile părinţilor săi, ale reprezentanţilor săi legali sau ale altor persoane cărora acesta le-a fost încredinţat în mod legal, şi în acest scop vor lua toate măsurile legislative şi administrative corespunzătoare.

Statele părţi vor veghea ca instituţiile, serviciile şi aşezămintele care răspund de protecţia şi îngrijirea copiilor să respecte standardele stabilite de autorităţile competente, în special cele referitoare la securitate şi sănătate, la numărul şi calificarea personalului din aceste instituţii, precum şi la asigurarea unei supravegheri competente.

Statele părţi se angajează să ia toate măsurile legislative, administrative şi de orice altă natură necesare în vederea punerii în aplicare a drepturilor recunoscute în prezenta convenţie.În cazul drepturilor economice, sociale şi culturale statele părţi se obligă să adopte aceste măsuri, fără a precupeţi resursele de care dispun şi, dacă este cazul, în cadrul cooperării internaţionale.

Pornind de la realizarea obiectivelor propuse de poporul nostru privind integrarea europeană, ridicarea nivelului de trai al fiecăruia, se impune asigurarea de forţă de muncă în permanenţă, a elementului uman, menit să perfecţioneze tehnologia existentă şi să creeze premisele creşterii permanente a economiei naţionale, context în care este de dorit a exista o preocupare permanentă pentru creşterea şi educarea copiilor, a le asigura condiţii optime pentru creştere şi educare.

Cel mai important rol în formarea personalităţii unui individ îl constituie familia, aceasta putând acţiona în formarea regulilor, a deprinderilor, a principiilor ce reprezintă fundamentul pe care se clădeşte mai apoi personalitatea omului matur.

Preview document

Drepturile Copiilor în România - Pagina 1
Drepturile Copiilor în România - Pagina 2
Drepturile Copiilor în România - Pagina 3
Drepturile Copiilor în România - Pagina 4
Drepturile Copiilor în România - Pagina 5
Drepturile Copiilor în România - Pagina 6
Drepturile Copiilor în România - Pagina 7
Drepturile Copiilor în România - Pagina 8
Drepturile Copiilor în România - Pagina 9
Drepturile Copiilor în România - Pagina 10
Drepturile Copiilor în România - Pagina 11
Drepturile Copiilor în România - Pagina 12
Drepturile Copiilor în România - Pagina 13
Drepturile Copiilor în România - Pagina 14
Drepturile Copiilor în România - Pagina 15
Drepturile Copiilor în România - Pagina 16
Drepturile Copiilor în România - Pagina 17
Drepturile Copiilor în România - Pagina 18
Drepturile Copiilor în România - Pagina 19
Drepturile Copiilor în România - Pagina 20
Drepturile Copiilor în România - Pagina 21
Drepturile Copiilor în România - Pagina 22
Drepturile Copiilor în România - Pagina 23
Drepturile Copiilor în România - Pagina 24
Drepturile Copiilor în România - Pagina 25
Drepturile Copiilor în România - Pagina 26
Drepturile Copiilor în România - Pagina 27
Drepturile Copiilor în România - Pagina 28
Drepturile Copiilor în România - Pagina 29
Drepturile Copiilor în România - Pagina 30
Drepturile Copiilor în România - Pagina 31
Drepturile Copiilor în România - Pagina 32
Drepturile Copiilor în România - Pagina 33
Drepturile Copiilor în România - Pagina 34
Drepturile Copiilor în România - Pagina 35
Drepturile Copiilor în România - Pagina 36
Drepturile Copiilor în România - Pagina 37
Drepturile Copiilor în România - Pagina 38
Drepturile Copiilor în România - Pagina 39
Drepturile Copiilor în România - Pagina 40
Drepturile Copiilor în România - Pagina 41
Drepturile Copiilor în România - Pagina 42
Drepturile Copiilor în România - Pagina 43
Drepturile Copiilor în România - Pagina 44
Drepturile Copiilor în România - Pagina 45
Drepturile Copiilor în România - Pagina 46
Drepturile Copiilor în România - Pagina 47
Drepturile Copiilor în România - Pagina 48
Drepturile Copiilor în România - Pagina 49
Drepturile Copiilor în România - Pagina 50
Drepturile Copiilor în România - Pagina 51
Drepturile Copiilor în România - Pagina 52
Drepturile Copiilor în România - Pagina 53
Drepturile Copiilor în România - Pagina 54
Drepturile Copiilor în România - Pagina 55
Drepturile Copiilor în România - Pagina 56
Drepturile Copiilor în România - Pagina 57
Drepturile Copiilor în România - Pagina 58
Drepturile Copiilor în România - Pagina 59
Drepturile Copiilor în România - Pagina 60
Drepturile Copiilor în România - Pagina 61
Drepturile Copiilor în România - Pagina 62
Drepturile Copiilor în România - Pagina 63
Drepturile Copiilor în România - Pagina 64
Drepturile Copiilor în România - Pagina 65
Drepturile Copiilor în România - Pagina 66
Drepturile Copiilor în România - Pagina 67
Drepturile Copiilor în România - Pagina 68
Drepturile Copiilor în România - Pagina 69
Drepturile Copiilor în România - Pagina 70
Drepturile Copiilor în România - Pagina 71
Drepturile Copiilor în România - Pagina 72
Drepturile Copiilor în România - Pagina 73
Drepturile Copiilor în România - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Drepturile Copiilor in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția și promovarea drepturilor copilului

Am optat pentru tema „Protecția și promovarea drepturilor copilului”, pentru a o dezbate în cadrul acestei lucrări de licență, deoarece, consider...

Protecția copilului în legislația română și internațională

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naștere prima mișcare preocupată de aspecte...

Protecția Juridică a Copilului în România

PREAMBUL Ne-am întrebat, oare, vreodată, cum ar fi lumea fără copii, ce sens ar avea existenţa noastră fără acea picătură de divinitate dăruită...

Drepturile Copilului

INTRODUCERE După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei...

Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane

INTRODUCERE Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei constituţii constă în garantarea...

Abandonul de Familie

CAPITOLUL I SECŢIUNEA I, ASPECTE GENERALE A. CADRUL JURIDIC GENERAL INSTITUIT PRIN CONSTITUŢIE Constituţia României consacră în cuprinsul său o...

Protecția Juridică a Copilului în România

SECTIUNEA I. EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE COPILULUI ÎN DOCUMENTELE INTERNATIONALE La nastere omul este imatur si slab echipat fizic,...

Contract Individual de Muncă

Indiscutabil, în condiţiile unei economii de piaţă funcţionale, pe parcursul executării contractului individual de muncă, salariatului îi este...

Te-ar putea interesa și

Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului

Argument Pornind de la politicile publice, cu accent pe importanţa politicilor de incluziune socială, lucrarea de faţă îşi propune să ilustreze...

Protecția copilului în legislația română și internațională

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naștere prima mișcare preocupată de aspecte...

Abuzul și Maltratarea Copilului

INTRODUCERE Lucrarea prezintă fără pretenţia de exhaustivitate, tabloul complex al fenomenului, etiologia şi tipurile, formele maltratării,...

Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane

INTRODUCERE Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei constituţii constă în garantarea...

Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală

Argument: motivatia alegerii temei. Într-un context în care discursul public si chiar si arealul cercetării stiintifice pare să fie invadat,...

Asistența maternală pentru copiii cu dizabilităț

INTRODUCERE În legislația română, serviciile sociale sunt definite drept „ansamblul complex de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde...

Copiii cu părinti deținuți

Introducere In cazul copiilor cu parinti detinuti, institutiile care au cel mai important rol sunt scoala si sistemele de asistenta sociala, intre...

Protecția copilului în România

La inceputul secolului XX s-a manifestat un interes deosebit pentru protectia copilului. Aproape in toate tarile industrializate au fost promulgate...

Ai nevoie de altceva?