Drepturile Copiilor in Romania

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Drepturile Copiilor in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 74 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Introducere 4
Capitolul I Drepturile copilului prezentate prin instrumente juridice 10
1.1 Dreptul la identitate 10
1.1.1 Dreptul la identitate 10
1.1.2 Filiaţia faţă de mamă 12
1.1.3 Filiaţia faţă de tată 16
1.1.4 Dreptul la identitate al copilului aparţinând unei minorităţi 16
1.2 Dreptul la relaţii personale cu familia sa 17
1.2.1 Domiciliul copilului 22
1.3 Dreptul copilului la protejarea imaginii sale publice, a vieţii intime, private şi de familie 24
1.4 Dreptul copilului la libertatea de exprimare 25
1.5 Dreptul copilului capabil de discernământ de a-şi exprima opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte 26
1.6 Dreptul la sănătate 29
1.7 Dreptul copilului la un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială 31
1.8 Dreptul la asistenţă socială 31
1.9 Drepturi speciale ale copiilor cu handicap 32
1.10 Dreptul la educaţie 32
1.11 Alte drepturi 33
Capitolul II Reguli de protecţie a minorului în materia capacităţii juridice 36
2.1 Ocrotirea părintească 37
2.2 Protecţia copilului lipsit de ocrotirea părintească, temporar sau definitiv 47
2.2.1 Tutela 47
2.2.2 Adopţia 49
2.3 Protecţia specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi 52
2.3.1 Plasamentul 53
2.3.2 Plasamentul în regim de urgenţă 54
2.3.3 Supravegherea specializată 56
2.4 Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat 56
2.5 Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal 57
2.6 Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei 58
2.6.1 Abandonul – atitudinea de părăsire morală, afectivă, educaţională sau fizică a copilului 59
Capitolul III Instituţii cu rol în protecţia drepturilor copilului 60
3.1 Instituţii centrale cu atribuţii în protecţia drepturilor copilului 60
3.1.1 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 60
3.2 Instituţii locale cu atribuţii de protecţie a drepturilor copilului 64
3.2.1 Direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie 64
3.2.2 Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 66
3.2.3 Serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul municipiilor şi oraşelor 66
3.2.4 Alte instituţii cu atribuţii în protecţia copilului 68
Concluzii 71
Bibliografie 73

Extras din document

INTRODUCERE

În sensul art. 1 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani, exceptând cazurile în care legea aplicabilă copilului stabileşte limita majoratului sub această vârstă.

Pornind de la recunoaşterea drepturilor fundamentale ale omului, a demnităţii şi valorii persoanei umane, a drepturilor egale şi inalienabile ale tuturor membrilor familiei umane ca fundament al libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume, fundament ce a stat la baza elaborării principiilor proclamate de Carta Naţiunilor Unite în vederea asigurării şi promovării progresului social, prin Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Naţiunile Unite au proclamat dreptul copiilor la îngrijire şi asistenţă specială, fără nici o deosebire de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, naţionalitate şi origine socială, situaţie materială, statut la naştere sau alt statut.

Declaraţia drepturilor copilului, a avut în vedere lipsa de maturitate fizică şi intelectuală a copilului, nevoia sa de protecţie şi îngrijire specială, inclusiv de o protecţie juridică adecvată, atât înainte cât şi după naşterea sa.

Totodată, recunoscând importanţa cooperării internaţionale destinate îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale copiilor din toate ţările şi în special, din ţările în curs de dezvoltare, recunoscând necesitatea dezvoltării plenare şi armonioase a personalităţii copilului, ţinând seama de faptul că un copil trebuie să fie pe deplin pregătit să trăiască independent în societate şi să fie educat în spiritual păcii, demnităţii, libertăţii, toleranţei, egalităţii şi solidarităţii, s-a stabilit respectarea şi garantarea drepturilor tuturor copiilor, indifferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenta etnică sau originea socială, de situaţia materială, incapacitatea fizică, de statutul la naştere sau de statutul dobândit al copilului ori al părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestuia.

În acest sens s-a hotărât că statele părţi ale Convenţiei vor lua toate măsurile de protejare a copilului împotriva oricărei forme de discriminare sau de sancţionare pe considerente ţinând de situaţia juridică, activităţile, opiniile declarate sau convingerile părinţilor, ale reprezentanţilor săi legali sau ale membrilor familiei sale.

În toate acţiunile care privesc copiii, întreprinse de instituţiile de asistenţă socială publice sau private, de instanţele judecătoreşti, autorităţile administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala.

Statele părţi se obligă să asigure copilului protecţia şi îngrijirea necesare în vederea asigurării bunăstării sale, ţinând seama de drepturile şi obligaţiile părinţilor săi, ale reprezentanţilor săi legali sau ale altor persoane cărora acesta le-a fost încredinţat în mod legal, şi în acest scop vor lua toate măsurile legislative şi administrative corespunzătoare.

Statele părţi vor veghea ca instituţiile, serviciile şi aşezămintele care răspund de protecţia şi îngrijirea copiilor să respecte standardele stabilite de autorităţile competente, în special cele referitoare la securitate şi sănătate, la numărul şi calificarea personalului din aceste instituţii, precum şi la asigurarea unei supravegheri competente.

Statele părţi se angajează să ia toate măsurile legislative, administrative şi de orice altă natură necesare în vederea punerii în aplicare a drepturilor recunoscute în prezenta convenţie.În cazul drepturilor economice, sociale şi culturale statele părţi se obligă să adopte aceste măsuri, fără a precupeţi resursele de care dispun şi, dacă este cazul, în cadrul cooperării internaţionale.

Pornind de la realizarea obiectivelor propuse de poporul nostru privind integrarea europeană, ridicarea nivelului de trai al fiecăruia, se impune asigurarea de forţă de muncă în permanenţă, a elementului uman, menit să perfecţioneze tehnologia existentă şi să creeze premisele creşterii permanente a economiei naţionale, context în care este de dorit a exista o preocupare permanentă pentru creşterea şi educarea copiilor, a le asigura condiţii optime pentru creştere şi educare.

Cel mai important rol în formarea personalităţii unui individ îl constituie familia, aceasta putând acţiona în formarea regulilor, a deprinderilor, a principiilor ce reprezintă fundamentul pe care se clădeşte mai apoi personalitatea omului matur.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drepturile Copiilor in Romania.doc