Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 27229
Mărime: 91.84KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: D. Stici

Cuprins

Introducere 3

I. Instrumentele juridice ce garantează drepturile condamnatului

1.1. Noțiunea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului .7

1.2. Reglementarea drepturilor condamnaților în actele juridice

internaționale ...19

II. Reglementarea drepturilor condamnaților în legislația Republicii Moldova

2.1. Dreptul la informație ..41

2.2. Dreptul la petiționare .46

2.3. Dreptul la asistență medicală .55

2.4. Dreptul la întrevederi .64

2.5. Dreptul de a primi și de a procura bunuri ..67

2.6. Asigurarea libertății conștiinței și a libertății

confesionale a condamnaților ...70

Încheiere ..78

Bibliografie ..81

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei investigate.

Drepturile Omului prezintă o dimensiune foarte importanta pentru o societate în tranziție. Conceptul Drepturilor Omului cuprinde câteva momente esențiale: schimbarea perceperii de către societate a drepturilor și libertăților fundamentale ale individului, ajustarea normelor de drept național la principiile internaționale ale drepturilor omului și aplicarea lor în practica legislativă și instituțională a țării.

În clasificările date drepturilor fundamentale, drepturile politice sunt grupate, de regulă într-o categorie distinctă numită drepturi exclusiv politice. Aceasta se motivează prin aceea că, prin conținutul lor, aceste drepturi pot fi exercitate de către cetățeni numai pentru participare la guvernare. Caracteriza-rea drepturilor electorale ca drepturi exclusiv politice, permite delimitarea lor de drepturile și libertățile social-politice (libertatea conștiinței, libertatea de ex-primare, dreptul de asociere, etc.) dar și explicarea altor consecințe juridice. Astfel drepturile exclusiv politice aparțin numai cetățenilor, pentru că ele pot fi folosite numai pentru participarea la guvernare și pentru că este pretutindeni recunoscut și admis că la guvernarea unei societăți participă numai cetățenii, deoarece ei sunt legați de destinele acestei societăți.

Cât privește aceste drepturi, încă o precizare se impune. Tradițional sunt exprimate constituțional, și desigur analizate în lucrările științifice, do uă drepturi și anume dreptul de a alege și dreptul de a fi ales.

Acest adevăr ca un produs al logicii istoriei si dezvoltării civilizației și-a găsit expresie în concepția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, codificate în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Deși ea nu are un caracter juridic obligatoriu, însă conform art. 4 din Constituția Republicii Moldova, Declarația Universală a Drepturilor Omului este referința interpretativă, ea prezintă un standard minim universal acceptat în domeniul drepturilor omului, ca ideal comun pe care trebuie să-1 atingă și Republica Moldova.

Promovarea conceptului de drepturi ale omului, precum și a consacrării lor juridice constituie una din problemele fundamentale ale secolului. Evenimentele istorice și social-culturale ale omenirii, cu repercusiuni asupra drepturilor omului, au rămas în continuare în centrul vieții politice, sociale, religioase, etico-morale, juridice și filozofice.

Un stat care tinde a fi de drept, pentru expresia completă a demnității inerente a persoanei umane și a drepturilor egale, ilanienabile ale tuturor oamenilor, trebuie să consacre și să asigure realizarea unor garanții cum ar fi următoarele:

- garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului de legile interne în conformitate cu obligațiile, decurgînd din dreptul internațional, textele lor fiind accesibile tuturor;

- interzicerea oricăror discriminări și garantarea tuturor persoanelor a unei protecții egale și efective contra oricării discriminări, indiferent de motivele acesteia;

- oricare persoană va dispune de un recurs efectiv contra oricăror decizii administrative de natură să garanteze respectarea drepturilor fundamentale și securitatea juridică;

- oricare persoană arestată ori deținută pentru o infracțiune penală va avea dreptul de a fi diferită în cel mai scurt timp justiției sau unei autorități juridice care va hotărî asupra legalității arestării și deținerii sale;

În cadrul mecanismului de protejare a drepturilor omului și cetățeanului în statul de drept, un rol aparte le revine instituțiilor penitenciare și personalului acestora, care pe de o parte, sunt chemate să asigure drepturile omului iar pe de o altă parte - să-și exercite împuternicirile legale, acordate de autoritatea statală.

Deci dacă ne referim la respectarea normelor de drept, a drepturilor și libertăților persoanei nu trebuie să uităm că, există și unele obligațiuni față de societate pe care suntem datori să le îndeplinim, să respectăm totalitatea de norme și reguli care trebuiesc respectate pentru alocuri într-un stat sănătos. Încălcarea unor norme de drept atrage după sine răspunderea penală, unde iarăși este precizat felul de pedeapsă, adică persoana care a comis infracțiunea va fi limitat în unele drepturi cum ar fi pedeapsa cu închisoarea. Această pedeapsă va fi executată în penitenciarul cu regimul indicat de către instanța de judecată.

Sistemul penitenciar al Republicii Moldova reprezintă un complex de instituții statale, de drept și social-economice care are menirea de a executa sancțiunile de drept penal, ocrotirea socială și de drept a condamnaților.

Bibliografie

Acte normative internaționale.

1. Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare de detenție sau încarcerare. A 76 - a Sesiune plenară a ONU din 9 decembrie 1988.

2. Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deținuților și recomandările referitoare la acesta. Rezoluția adoptată la 30 august 1955 de către primul congres al ONU pentru prevenirea crimei și tratamentul delicvenților, ținut la geneva în anul 1955.

3. Ansamblul regulilor minime ale ONU cu privire la administrarea justiției pentru minori (Regulile de la Beijing). - Rezoluția ONU 40/33 din 29 noiembrie 1985.

4. Declarația universală a drepturilor omului adoptată la 10 decembrie 1948.

5. Regulile europene pentru măsuri și sancțiuni alternative, Recomandarea nr. 92/16 din 19.10.1992.

6. Regulile europene pentru penitenciare. - Recomandarea Nr. R (87)3 adoptată de Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei la 12 februarie 1987 - în cea de-a 404 - a ședință a miniștrilor deputați.

7. Regulile ONU pentru protecția minorilor privați de libertate. - Rezoluția 45/115 din 14 decembrie 1990, a 68 - a sesiune plenară.

Acte normative naționale.

8. Constituția Republicii Moldova, 29 iulie 1994, MO Nr. 1 din 12.08.1994.

9. Codul penal al Republicii Moldova din 18 aprilie 2002, MO Nr. 128-129/1012 din 13.09.2002.

10. Statutului executării pedepsei de către condamnați, aprobat prin Hotărîrea Guvernulu №583/26.05.2006, MO Nr. 91-94/676 din 16.06.2006.

11. Codul de executare al Republicii Moldova din 24.12.2004, MO Nr. 34-35/112 din 03.03.2005.

12. Legea Republicii Moldova cu privire la sistemul penitenciar Nr. 1036/17.12.96, MO Nr. 15/154 din 06.03.1997.

13. Legea privind cultele religioase și părțile lor componente, nr. 125-XVI din 11.05.2007, Monitorul Oficial nr.127-130/546 din 17.08.2007.

14. Legea Republicii Moldova nr. 272/29.07.2006 cu privire la ratificarea Protocolului nr.13 la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea în toate circumstanțele //Monitorul Oficial 126-130/649, 11.08.2006.

15. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la instituțiile penitenciare, Nr. 826/04.08.2005 MO Nr. 107-109/894 din 12.08.2005.

16. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Concepției reformării sistemului penitenciar și Planului de măsuri pe anii 2004-2020 pentru realizarea Concepției reformării sistemului penitenciar, Nr. 1624/31.12.2003, MO Nr. 13-15/101 din 16.01.2004.

17. Ordin Ministerul Justiției nr.298 din 08.08.2007 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă din contul duratei pedepsei //Monitorul Oficial 127-130/500, 17.08.2007.

...

Preview document

Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 1
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 2
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 3
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 4
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 5
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 6
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 7
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 8
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 9
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 10
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 11
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 12
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 13
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 14
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 15
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 16
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 17
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 18
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 19
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 20
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 21
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 22
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 23
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 24
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 25
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 26
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 27
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 28
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 29
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 30
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 31
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 32
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 33
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 34
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 35
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 36
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 37
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 38
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 39
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 40
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 41
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 42
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 43
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 44
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 45
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 46
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 47
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 48
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 49
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 50
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 51
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 52
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 53
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 54
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 55
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 56
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 57
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 58
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 59
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 60
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 61
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 62
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 63
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 64
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 65
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 66
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 67
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 68
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 69
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 70
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 71
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 72
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 73
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 74
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 75
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 76
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 77
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 78
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 79
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 80
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 81
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 82
Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Drepturile detinutilor in cadrul institutiilor penitenciare.doc

Te-ar putea interesa și

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Măsurile alternative privațiunii de libertate

INTRODUCERE Infracțiunea ca fenomen juridic reprezintă o faptă imputabilă omului, care atrage după sine necesitatea aplicării unei pedepse celui...

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență

Capitolul I. Drepturile deţinuţilor- privire istorică asupra reglementărilor juridice Secţiunea 1. Noţiuni introductive-scurt istoric asupra...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Comitetul European Pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)...

Problema Reintegrării Sociale a Persoanelor Liberate din Locurile de Detenție

Introducere Anual în Republica Moldova circa 2000 de persoane sunt liberate din instituţiile penitenciare. Datorită izolării de lungă durată şi...

Comunicarea Organizațională

“Dacă A reprezintă succesul in viaţă, atunci A este egal cu x plus y plus z. Munca reprezintă x, y inseamnă joacă, iar z inseamnă să ştii cum si...

Ai nevoie de altceva?