Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor

Proiect
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 38386
Mărime: 143.00KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. dr. Romeo-Victor Ionescu

Cuprins

Introducere

Capitolul I - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor. Clarificarea conceptelor

1. Noţiunea de drepturi fundamentale.

2. Noţiunea de libertate.

3. Noţiunea de îndatoriri fundamentale.

4. Natura juridică a drepturilor fundamentale.

5. Interdependenţa existentă între reglementările interne şi internaţionale cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

6. Încercări de clasificare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Capitolul II – Principiile constituţionale ale drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor romani.

1. Universalitatea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale.

2. Neretroactivitatea legii.

3. Egalitatea în drepturi a cetăţenilor.

4. Ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice exclusiv de către cetăţenii romani domiciliaţi în Romania.

5. Protecţia cetăţenilor romani în străinatate şi obligaţiile corelative ale acestora.

6. Protecţia juridică în Romania a cetăţenilor străini şi a apatrizilor.

7. Imposibilitatea extrădării sau expulzării cetăţenilor romani din Romania.

8. Prioritatea reglementărilor internaţionale.

9. Liberul acces la justiţie.

10. Caracterul de excepţie al restrangerii unor drepturi sau libertăţi

Capitolul III – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor.

Capitolul IV – Concluzii

Extras din document

INTRODUCERE

Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu care atrage tot mai numeroase şi mai ferme acţiuni, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Astăzi, mai mult ca niciodată, naţiunile îşi unesc eforturile spre a găsi rezolvare problemelor teoretice şi practice referitoare la drepturile omului, spre a le proteja şi promova prin metode cât mai eficiente, acordând astfel libertăţilor fundamentale respectul cuvenit.

Drepturile omului constituie o problematică ce poate fi abordată pe planul filozofiei politico-juridice, pe planul cooperării dintre state şi pe plan juridic, unde constituie obiect al reglementărilor juridice internaţionale şi de drept intern. Problematica drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului este reglementată de dreptul constituţional în plan intern şi este în acelaşi timp obiect al reglementărilor de drept internaţional public. Aşa fiind, este evidentă existenţa unei relaţii între Dreptul Internaţional Public şi Dreptul Constituţional cu privire la obiectul comun al normelor şi la valorile apărate de acestea faţă de fiinţa umană, de demnitatea ei şi, deci, de drepturile ei fundamentale.

Doctrina şi practica drepturilor omului au evoluat în timp. Primele acte prin care s-au legiferat drepturi fundamentale ale omului au existat în Anglia. Seria lor este deschisă de celebrul act constituţional din 1275 „Magna Charta Libertatum", în care găsim rudimentar enunţate două drepturi fundamentale ale omului: principiul legalităţii şi interzicerea arestării arbitrare. Au urmat: The Petition of Rights - 1628, Habeas Corpus Act - 1679, Bill of Rights - 1689. Aproape un secol mai târziu un alt document important este edictat - Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite ale Americii din 14 iulie 1776, act care promovează doctrina dreptului natural: toţi oamenii se nasc egali şi Creatorul lor îi investeşte cu anumite drepturi inalienabile, iar printre acestea se numără dreptul la viaţă, libertate şi fericire. În august 1789 a fost adoptată Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului, axată aproape exclusiv pe drepturile civile şi politice.

Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Europa se manifestă o mişcare socială tot mai largă pentru emancipare economică a unor pături ale societăţii defavorizate. Sub presiunea mişcărilor muncitoreşti, guvernanţii din tot mai multe ţări încep să facă concesii economice şi sociale clasei muncitoare sub forma acceptării revendicărilor sindicale ale acestora. După primul război mondial, sub influenţa progresului economic, dar şi ca răsplată naţională oferită supravieţuitorilor, în diferite constituţii, sunt proclamate anumite drepturi sociale şi economice: dreptul la muncă, la salarizare corespunzătoare, la concediu, la securitatea muncii. Acestea au reprezentat, de altfel, centrul de interes şi după încheierea celei de-a doua conflagraţii mondiale. Îndeosebi în doctrina marxistă s-a insistat foarte mult pe importanţa drepturilor cetăţeneşti.

După cel de-al doilea război mondial asistăm la dezvoltarea unei concepţii moderne cu privire la reglementarea internaţională a drepturilor omului. Monstruoasele încălcări ale drepturilor omului în timpul războiului au determinat omenirea să adopte un sistem de norme care să prevină suferinţele cauzate de flagelul războiului, dar şi să asigure un sistem efectiv de protecţie a drepturilor care existau deja şi erau reglementate de Liga Naţiunilor. Astfel a fost adoptată Carta Naţiunilor Unite în scopul creării condiţiilor necesare pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, a justiţiei şi a respectării obligaţiilor care decurg din tratatele internaţionale. Cel mai important moment din istoria codificării drepturilor fundamentale ale omului s-a petrecut la 10 decembrie 1948 (dată proclamată şi Ziua Internaţională a drepturilor omului), când Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului".

În ultimele decenii au fost semnate numeroase tratate, pacte, convenţii pe plan internaţional, în cadrul cărora demnitatea şi libertatea umană este apărată prin prevederea unor drepturi ce aparţin omului, precum şi prin protecţia şi garantarea acestora. Totodată sunt condamnate actele care afectează în orice fel fiinţa umană, care urmăresc degradarea fizică şi psihică a omului, care produc suferinţe fizice sau mentale.

Persoana umană, individul este valoare şi purtătoare de valori juridice. Ea este subiect de drept, deci titular de drepturi şi obligaţii juridice. Calitatea aceasta este reflectată în conceptul juridic de capacitate juridică şi ea exprimă aptitudinea de a avea în temeiul legii şi de a exercita în limitele ei drepturi şi obligaţii imanente fiinţei umane. Aşa fiind, dreptul subiectiv sau dreptul care aparţine unui subiect de drept, reprezintă conceptul juridic cu ajutorul căruia a fost definită poziţia omului în societate, precum şi relaţia individ - stat.

Lucrarea de faţă tratează pe larg raportul dintre individ şi stat din perspectiva drepturilor, libertăţilor şi obligaţiilor fundamentale aşa cum apar ele definite şi reglementate în Titlul II al Constituţiei din 1991, revizuită prin Legea din 18 septembrie 2003 publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 669/22 septembrie 2003, prezentând, totodată, şi corelaţia acestora cu prevederile reglementărilor internaţionale.

CAPITOLUL I

DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ŞI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE ALE CETĂŢENILOR.

CLARIFICAREA CONCEPTELOR

§1.Noţiunea de drepturi fundamentale

Cristalizarea şi afirmarea conceptului de drepturi fundamentale ale omului constituie rezultatul unui îndelungat proces, în cursul căruia ideea respectului pentru drepturile omului şi-a găsit în final consacrarea , depăşind concepţiile anacronice , elitiste sau totalitare, care se opuneau recunoaşterii egalităţii oamenilor şi ideii de respect al drepturilor omului. Documentele internaţionale de dupa al II-lea Razboi Mondial , începand cu Declaraţia Universala a Drepturilor Omului extind cele mai moderne principii şi prevederi constituţionale cu privire la drepturile fundamentale, asupra tuturor fiinţelor umane de pe planetă. Drepturile fundamentale constituie nucleul sistemului modern de drept care este construit în scopul protejării şi a garantării acestora.Drepturile fundamentale aparţin cetăţeanului sau individului şi sunt indispensabile existenţei acestuia în cadrul organismului social în vederea afirmării şi dezvoltării personalităţii sale care, la randul său, asigură existenţa şi evoluţia ansamblului social conform dialecticii evidente a raportului dintre parte si întreg. Drepturile fundamentale sunt formulate în textele constituţionale, legea fundamentală a unui stat, al cărui conţinut este armonizat cu cel al tratatelor internaţionale privitoare la drepturile omului.

Pentru a defini conceptul de drept fundamental al omului , în general se impune a se ţine cont de faptul că aceste drepturi sunt:a)drepturi subiective, b)drepturi esenţiale pentru om şi pentru afirmarea acestuia ca cetăţean, c)drepturi de importanţă deosebită, recunoscute şi înscrise în legi fundamentale, declaraţii de drepturi sau drepturi ce constituie fundamentul şi motivaţia juridică a existenţei unor organisme ori instituţii internaţionale

Preview document

Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 1
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 2
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 3
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 4
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 5
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 6
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 7
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 8
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 9
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 10
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 11
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 12
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 13
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 14
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 15
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 16
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 17
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 18
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 19
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 20
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 21
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 22
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 23
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 24
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 25
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 26
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 27
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 28
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 29
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 30
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 31
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 32
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 33
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 34
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 35
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 36
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 37
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 38
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 39
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 40
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 41
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 42
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 43
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 44
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 45
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 46
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 47
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 48
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 49
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 50
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 51
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 52
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 53
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 54
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 55
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 56
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 57
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 58
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 59
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 60
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 61
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 62
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 63
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 64
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 65
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 66
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 67
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 68
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 69
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 70
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 71
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 72
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 73
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 74
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 75
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 76
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 77
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 78
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 79
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 80
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 81
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 82
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 83
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 84
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 85
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 86
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 87
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 88
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 89
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 90
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 91
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 92
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 93
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 94
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 95
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 96
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 97
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 98
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 99
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 100
Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Constituțional

CAPITOLUL-1 Abordarea tradiţională a suveranităţii statului 1.1.Noţiunea de suveranitate 1.1.1 Statul şi suveranitatea statului Statul a fost,...

Dreptul la un proces echitabil

1 SCURT ISTORIC AL DREPTURILOR OMULUI Se poate afirma că istoria drepturilor omului se confundă cu istoria omenirii. Convingerea că oamenilor li...

Discriminarea rasială în patria democrației

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane,...

Supremația Constituției

Capitolul I. Teoria Constituţiei Constituţia, ca lege fundamentală a statului, reprezintă izvorul juridic al dreptului constituţional. Ea stă la...

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Declaratia Drepturilor Omului

CAPITOLUL I 1. Scurt istoric Protecţia internaţională a drepturilor omului este o instituţie juridică nouă a dreptului internaţional public, cu o...

Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor

CAP. I NOTIUNEA DE DREPTURI FUNDAMENTALE Drepturile si libertatile fundamentale sunt nu numai o realitate, ci si finalitatea întregii activitati...

Funcțiile Dreptului

INTRODUCERE Legile generale ale societăţii au anumite trăsături care le deosebesc de legile naturii, în primul rând, prin aceea că legile...

Te-ar putea interesa și

Drept Constitutional si Institutii Publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Drept Constitutional

DREPT_1_DCONS_1 DREPT CONSTITUTIONAL an 2006/2007 semestrul 1 MULTIPLE CHOICE 1. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului...

Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor

CAP. I NOTIUNEA DE DREPTURI FUNDAMENTALE Drepturile si libertatile fundamentale sunt nu numai o realitate, ci si finalitatea întregii activitati...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE PUBLICE 1.1 Evoluția problematicii drepturilor omului Dezvoltarea...

Drept Administrativ

1. Definitia si trãsãturile normei juridice. Intre membrii soc iau nastere o serie de rel care nu se desf intamplator ci pe baza unor norme de...

Garantarea Drepturilor si Libertatilor Fundamentale in Conventia Europeana a Drepturilor Omului

La 5 mai 1949, la Strasbourg, a fost semnat Statutul Consiluilui Europei ce a intrat in vigoare in 3 august al aceluiasi an. Statutul semnat de...

Metodele Utilizate de Dreptul Constituțional ca Știință

Ca orice alte ştiinţe, şi ştiinţa juridică operează cu concepte, definiţii şi, în mod deosebit, cu formulări de legităţi sub formă de teze,...

Ai nevoie de altceva?