Drepturile Omului in Epoca Contemporana

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 35315
Mărime: 108.08KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hanu Ionut

Cuprins

Capitolul I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI

1.1 Importanţa drepturilor omului în epoca contemporană

1.2 Apariţia şi evoluţia conceptului de “drepturi ale omului”

Capitolul II

PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI PRIN REGLEMENTĂRI JURIDICE

2.1 Instrumente juridice generale care consacră drepturile omului, adoptate sub egida O.N.U.

2.1.1 Carta O.N.U. şi prevederile referitoare la drepturile omului

2.1.2. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

2.1.3. Pactele internaţionale cu privire la drepturile omului

2.2 Instrumente juridice care privesc protecţia unor categorii de persoane

2.2.1. Convenţia cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei

2.2.2 Convenţia cu privire la drepturile copilului

2.3. Alte instrumente juridice referitoare la probleme specifice drepturilor omului

2.3.1. Convenţia cu privire la prevenirea şi reprimarea crimei de genocid

2.3.2. Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială

2.3.3. Convenţia internaţională privind eliminarea şi reprimarea crimei de apartheid

2.3.4. Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse şi tratamente de cruzime, inumane sau degradante

Capitolul III

MECANISMELE JURIDICE DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI DIN CADRUL ONU

3.1 Organe ale naţiunilor unite ce au ca principală misiune promovarea şi protecţia drepturilor omului

3.1.1. Adunarea Generală

3.1.2 Consiliul Economic şi Social (ECOSOC)

3.1.3. Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite

3.2 Alte organe din sistemul naţiunilor unite care au atribuţii în domeniul drepturilor omului

3.2.1 Consiliul de Securitate

3.2.2.Consiliul de Tutelă

3.2.3. Curtea Internaţională de Justiţie

3.2.4. Comisia de drept internaţional

3.3 Mecanismele create în cadrul unor instituţii specializate şi al înaltului comisariat al ONU pentru refugiaţi

3.3.1. Organizaţia internaţională a muncii

3.3.2. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţă şi cultură

3.3.3. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru alimentaţie şi agricultură

3.3.4. Organizaţia Mondială a Sănătăţii

3.3.5. Înaltul Comisariat al ONU pentru refugiaţi

3.4. Structuri special create în vederea aplicării instrumentelor ONU referitoare la drepturile omului

3.4.1. Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale

3.4.2. Comitetul pentru drepturile omului

3.4.3. Comitetul pentru drepturile economice, sociale şi culturale

3.4.4. Comitetul pentru eliminarea discriminării faţă de femei

3.4.5. Comitetul împotriva torturii

3.4.6. Comitetul pentru drepturile copilului

Capitolul IV

PROTEC’IA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI

4.1. Rolul statului şi importanţa planului naţional al drepturilor omului

4.2. Importanţa ratificării de către România a pactelor internaţionale cu privire la drepturile omului

Capitolul V

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Capitolul I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI

1.1 IMPORTANŢA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

Fiind una dintre temele cele mai largi abordate pe plan internaţional – problema drepturilor omului – a fost şi se menţine în centrul preocupărilor statelor, ca şi al unor importante organisme şi reuniuni internaţionale, devenind în prezent un subiect foarte des întâlnit atât în lucrările de specialitate, cât şi în dezbaterile publice.

Acum, la început de secol şi de mileniu, omenirea reflectează asupra siguranţei fiinţei umane şi se întreabă dacă această creaţie raţională a naturii, este mai bine protejată decât în trecut.

Comunitatea internaţională este astăzi mai mult decât oricând preocupată de promovarea cât mai largă a drepturilor omului, de crearea unui cadru legal cât mai diversificat de colaborare internaţională în acest domeniu, de realizarea unui sistem cât mai complex de apărare, pe diferite căi legale a drepturilor omului în variate domenii şi de asigurare cât mai deplină a transpunerii în practică a acestora, inclusiv prin sancţionarea încălcărilor aduse normelor de drept existente, indiferent ce forme ar lua ele.

Acest interes manifestat faţă de problematica drepturilor omului nu se datorează numai preocupării faţă de necesitatea promovării şi garantării drepturilor şi libertăţilor inerente fiinţei umane, ci el apare ca urmare a faptului că de multe ori “ignorarea, uitarea sau dispreţul faţă de OM” au dus la situaţii conflictuale de natură a pune în pericol climatul de pace, stabilitate şi securitate, astfel cum acesta, din nefericire, se înregistrează astăzi pe mapamond.

Putem conchide astfel că problematica drepturilor omului ţină în mod esenţial de relaţiile dintre om şi mediul social, care este în permanentă evoluţie (conflicte armate, dezvoltarea tehnologiei, globalizarea, diferenţele culturale, sărăcia, terorismul, corupţia).

Drepturile omului au devenit una dintre ideile centrale ale vremii, care tinde a fi acceptată de toate statele lumii, dincolo de diferenţele istorice, culturale, economice.

Interesul manifestat de comunitatea internaţională faţă de drepturile omului – elementul esenţial ce asigură progresul, bunăstarea şi civilizaţia în orice societate – este probat în primul rând de numărul mare de instrumente juridice care le consacră, în total circa 250 instrumente, care enumeră şi reglementează peste 60 de drepturi şi libertăţi fundamentale. Peste 100 din aceste instrumente au fost adoptate în sistemul Naţiunilor Unite, 7 elaborate în cadrul Conferinţei pentru securitate şi cooperare în Europa, peste 40 de Consiliul Europei; la acestea adăugându-se cele adoptate de Organizaţia Statelor Americii şi Organizaţia Unităţii Africane. Deci, paralel cu acţiunea statelor membre ale comunităţii internaţionale, concentrate îndeosebi în sistemul ONU; s-au înregistrat şi anumite preocupări de reglementare diferenţiată, pe plan regional, de către unele grupuri de state, cum ar fi: “Actul final al Conferinţei de la Helsinki” din 1975, Viena 1986, Carta de la Paris – 1990, ş.a. adoptate în cadrul Organizaţiei pentru securitate şi cooperare în Europa. În cadrul subregional, a fost adoptată de către Consiliul Europei la 4 noiembrie 1950 “Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale la care în prezent sunt părţi 34 de state.”

Pe continentul latino – american a fost adoptată în 1986 la San Jose “Convenţia americană privind drepturile omului”, iar pe continentul african “Carta africană a drepturilor omului şi drepturilor popoarelor”.

Însă simpla consacrare a drepturilor omului nu este suficientă pentru asigurarea finalităţii acestora. De aceea au fost concepute şi puse în aplicare sisteme de garantare ce tind să protejeze, la nivel internaţional, fiinţa umană în orice împrejurare: în timp de pace sau în perioada de conflict armat, ori situaţii de dezastre naturale sau tehnologice.

Astfel, pe lângă mecanismele comunităţii internaţionale, în unele state au fost constituite unele structuri de asistenţă judiciară şi socială care contribuie la protejarea drepturilor omului pe plan naţional. Aşadar, în cazul barourilor de avocaţi din unele state a fost constituită o comisie care se preocupă în special de protecţia drepturilor omului în chestiuni juridice, în altele se acordă asistenţă juridică gratuită persoanelor care nu dispun de resurse financiare. De asemenea au fost create comitete şi asociaţii ale drepturilor omului, care sfătuiesc guvernele asupra problemelor drepturilor omului sau asupra modalităţilor de a integra standardele internaţionale de protecţie în legislaţie sau în practică. În România, un asemenea rol este deţinut de Asociaţia Română de Drept Umanitar.

Mijloacele practice prin care se asigură respectarea acestor drepturi sunt extrem de diverse şi uneori se deosebesc de la un stat la altul. Aproape toate constituţiile lumii garantează dreptul persoanelor, care au fost prejudiciate în drepturile lor, să se adreseze justiţiei. Într-o serie de constituţii a fost recunoscută şi consacrată instituţia Ombudsman-ului denumit şi Avocat General, Comisar parlamentar, Controlor de stat, etc.

Însă, este evident că în ciuda progreselor realizate în direcţia protecţiei şi garantării drepturilor omului, în unele părţi ale lumii prin menţinerea unor factori de insecuritate o serie de drepturi fundamentale, începând cu dreptul la viaţă, sunt puse în pericol sau nu pot fi garantate. În ţările cele mai sărace din Africa, Asia şi de pe alte continente, o mare parte a populaţiei trăieşte în cea mai cumplită mizerie, fără să poată spera la o viaţă mai bună. Educaţia, cultura, sănătatea sunt noţiuni abstracte pentru ei.

Acest sumbru tablou este completat de forme contemporane de sclavie (folosirea copiilor între 7 şi 11 ani la munci casnice sau industriale, prelevarea de organe, utilizarea a peste 300000 de copii în conflicte armate), şomaj, prostituţie, etc.

Astfel, conform raportului privind dezvoltarea umană pe anul 1997, circa 1,3 miliarde de oameni trăiau cu un venit de mai puţin de 1 dolar pe lună, circa 1 miliard erau analfabeţi, peste 1 miliard nu aveau apă curentă, iar peste 800 milioane sufereau de foame sau nu aveau asigurată alimentaţia necesară.

În aceste condiţii comunitatea internaţională nu poate rămâne insensibilă şi ca urmare s-au luat unele măsuri. Astfel, Conferinţa la nivel înalt pentru dezvoltare socială de la Copenhaga din 1995 a recunoscut obiectul eredicării sărăciei ca pe un imperativ etic, social, politic şi moral al omenirii. Adunarea Generală ONU a declarat 17 octombrie ca Zi Internaţională a eredicării sărăciei, anul 1996 ca An Internaţional al eredicării sărăciei şi perioada 1997 – 2006 ca Deceniu pentru eredicarea sărăciei.

Preview document

Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 1
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 2
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 3
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 4
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 5
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 6
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 7
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 8
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 9
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 10
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 11
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 12
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 13
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 14
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 15
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 16
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 17
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 18
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 19
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 20
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 21
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 22
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 23
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 24
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 25
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 26
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 27
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 28
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 29
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 30
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 31
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 32
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 33
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 34
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 35
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 36
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 37
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 38
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 39
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 40
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 41
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 42
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 43
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 44
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 45
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 46
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 47
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 48
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 49
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 50
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 51
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 52
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 53
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 54
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 55
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 56
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 57
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 58
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 59
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 60
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 61
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 62
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 63
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 64
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 65
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 66
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 67
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 68
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 69
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 70
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 71
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 72
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 73
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 74
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 75
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 76
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 77
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 78
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 79
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 80
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 81
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 82
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 83
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 84
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 85
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 86
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 87
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 88
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 89
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 90
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 91
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 92
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 93
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 94
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 95
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 96
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 97
Drepturile Omului in Epoca Contemporana - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane

INTRODUCERE Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei constituţii constă în garantarea...

Drepturile Intangibile ale Omului

CAP. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I . Scurt istoric René Cassin, deţinãtorul premiului Nobel pentru pace în anul 1968 şi pãrintele...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Dreptul Internațional al Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane,...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Protecția Drepturilor Omului

Omul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste...

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Drepturile si Morala

I. PRECIZĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI A. Ce sunt drepturile omului? "Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate...

Te-ar putea interesa și

Dreptul la un proces echitabil

1 SCURT ISTORIC AL DREPTURILOR OMULUI Se poate afirma că istoria drepturilor omului se confundă cu istoria omenirii. Convingerea că oamenilor li...

Discriminarea rasială în patria democrației

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane,...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Fundamente ale Dreptului Internațional și Moralității

Introducere În primul capitol din prezenta lucrare am realizat o prezentare, într-un mod general a dreptului internaţional. Prima parte prezintǎ...

Controlul Politic și Administrativ

CAP I. Notiunea,necesitatea si rolul controlului exercitat asupra administratiei publice.p.1 CAP II. Controlul politic(parlamentar).p.3 •...

Holocaustul Roșu

Ţările Europei care după cel de-al doilea război mondial au căzut sub influenţa U.R.S.S. şi în care, sub puterea Moscovei şi prin falsificarea...

Controale Politice și Administrative

CONTROALELE POLITICE SI ADMINISTRATIVE CAPITOLUL. I Controlul politic I.1.Importanţa controlului Controlul asupra administraţiei este o...

Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie

DREPTUL LA RESPECTAREA VIEȚII PRIVATE ȘI DE FAMILIE 1. Definirea conceptului de drepturi ale omului În literatura de specialitate au fost...

Ai nevoie de altceva?