Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 9624
Mărime: 62.84KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Facultatea De Drept, Universitatea Al.I.Cuza Iasi

Extras din document

Efectuarea înscrierilor în cartea funciară

În temeiul hotărârilor judecătoreşti

1. Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidenţă al cadastrului general are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele din acelaşi teritoriu administrativ şi se realizează de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora. Pentru detalii, vezi:

- Ion Albu, „Curs de drept funciar”, Litografia şi Tipografia Învăţământului, Bucureşti, 1957, p. 342;

- Mircea N. Costin, „Marile instituţii ale dreptului civil român”, vol I., Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984, p. 406;

- Ion P. Filipescu, „Dreptul civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale”, Ediţie revizuită, Editura ACTAMI, Bucureşti, 1996, p. 281;

- Marian Nicolae, „Publicitatea imobiliară şi noile cărţi funciare”, Edit Press Mihaela S.R.L., Bucureşti, 2000, p. 128;

- Radu I. Motica, Anton Trăilescu, „Manual de Drept funciar şi publicitate imobiliară”, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2001, p. 61;

- Corneliu Bârsan, „Drept civil. Drepturile reale principale”, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2001, p. 343.

Cărţile funciare întocmite şi numerotate pe teritoriul administrativ al fiecărei localităţi alcătuiesc, împreună, registrul cadastral de publicitate imobiliară al acestui teritoriu, ce se ţine de către biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial în a cărui rază teritorială de activitate este situat imobilul respectiv.

Acest registru se întregeşte cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicând numărul cadastral al imobilelor şi numărul de ordine al cărţilor funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor şi cu o mapă în care se păstrează cererile de înscriere, împreună cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii.

2. Înscrierile în cartea funciară produc efectele de opozabilitate faţă de terţi de la data înregistrării cererilor; altfel spus, ordinea înregistrării cererilor determină rangul înscrierilor.

Dacă mai multe cereri de înscriere a drepturilor reale au fost depuse deodată la biroul teritorial, ele vor primi provizoriu acelaşi rang, urmând ca instanţa să hotărască asupra rangului fiecăreia.

Dacă au fost depuse deodată mai multe cereri având ca obiect înscrierea mai multor drepturi de ipotecă asupra aceluiaşi imobil, ele vor primi acelaşi rang.

Dobânditorul anterior poate cere instanţei judecătoreşti să acorde înscrierii sale rang preferenţial faţă de înscrierea efectuată la cererea unui terţ, care a dobândit ulterior imobilul cu titlu gratuit sau care a fost de rea-credinţă la data încheierii actului.

Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale sunt opozabile faţă de terţi, fără înscrierea în cartea funciară, când provin din succesiune, accesiune, vânzare silită şi uzucapiune. Aceste drepturi se vor înscrie, în prealabil, dacă titularul înţelege să dispună de ele.

Potrivit articolului 26 alineatul (3) din Legea nr. 7/1996, republicată, care nu constituie decât o repetare a frazei finale a alineatului (1) al aceluiaşi articol, titularul drepturilor dobândite prin modurile enumerate, nu poate însă dispune de ele, decât după ce acestea au fost înscrise în prealabil în cartea funciară.

În aceleaşi condiţii sunt opozabile faţă de terţi şi drepturile reale dobândite de stat şi de orice persoană, prin efectul legii, prin expropriere sau prin hotărâri judecătoreşti.

În conformitate cu prevederile art. 32 din lege, efectul de opozabilitate al înscrierilor este inoperant cu referire la:

- suprafaţa terenurilor, destinaţia, categoria de folosinţă, valoarea sau alte asemenea aspecte;

- restricţii aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinătate, expropriere sau prin prevederi legale privind protecţia ecologică, sistematizarea localităţilor şi alte asemenea aspecte.

3. În cartea funciară se pot face mai multe feluri de înscrieri: întabularea drepturilor reale, înscrierea provizorie a drepturilor reale sub condiţia justificării ulterioare, notarea şi înscrierea intenţiei de a înstrăina sau ipoteca.

Intabularea are ca obiect înscrierea definitivă a drepturilor reale. Este înscrierea prin care se realizează opozabilitatea faţă de terţi a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale.

Potrivit dispoziţiilor articolului 20 alin. (1) dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil.

Drepturile reale se sting numai prin înscrierea radierii lor din cartea funciară, cu consimţământul titularului dreptului; acest consimţământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin moartea titularului dreptului sau prin împlinirea termenului arătat în înscriere; dacă dreptul ce urmează să fie radiat este grevat în folosul unei persoane, radierea se va face cu păstrarea dreptului acestei persoane.

Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul autorităţii administrative, vor înlocui acordul de voinţă cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacă sunt opozabile titularilor.

Modificarea conţinutului unui drept ce grevează un drept real imobiliar se înscrie, dacă legea nu dispune altfel, potrivit regulilor stabilite pentru dobândirea şi stingerea drepturilor reale (de exemplu, reducţiunea inscripţiei ipotecare).

Preview document

Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 1
Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 2
Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 3
Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 4
Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 5
Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 6
Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 7
Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 8
Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 9
Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 10
Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 11
Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 12
Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 13
Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 14
Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 15
Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 16
Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 17
Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Efectuarea Inscrierilor in Cartea Funciara in Temeiul Hotararilor Judecatoresti.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul de Publicitate Imobiliara potrivit Legii nr. 7 din 1996

I. NOTIUNEA SI OBIECTIVELE PUBLICITATII IMOBILIARE Publicitatea imobiliara desemneaza totalitatea mijloacelor juridice prevazute de lege prin care...

Efectele Înscrierilor în Cartea Funciară din Perspectiva Noului Cod Civil

Ce este înscrierea în cartea funciară? În sens larg, prin înscrierile de carte funciară se înţelege orice menţiune cuprinsă în cartea funciară sau...

Acțiunile de Carte Funciară

§ 1. Scurt istoric Începuturile cărţilor funciare (numite în trecut funduare ) se găsesc în toate ţările din Apus încă din secolul XI-XIV d. H....

Drept Funciar

1.Consideraţii preliminare Publicitatea imobiliară desemnează totalitatea mijloacelor juridice prin care se aduce la cunoştinţă terţilor situaţia...

Principiile Noilor Cărți Funciare

Cărțile funciare sunt menite să arate întotdeauna și cu exactitate totalitatea raporturilor juridice privitoare la fiecare bun imobiliar și sa...

Apariția și Evoluția Sistemelor de Publicitate Imobiliară în România

1. Scurt istoric al sistemelor de publicitate imobiliară Originea cuvântului cadastru nu este stabilită cu certitudine, existând mai multe ipoteze...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Funciar

Capitolul I Noţiuni întroductive În accepţiunea exprimată unanim de doctrină, după cum şi în înţelesul obişnuit al termenului, cartea funciară...

Te-ar putea interesa și

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Uzucapiunea - Prescriptia Achizitiva

CAPITOLUL I ISTORICUL, REGLEMENTAREA ACTUALA ÎN DREPTUL ROMÂNESC SI COMPARAT SI JUSTIFICAREA INSTITUTIEI PRESCRIPTIEI ACHIZITIVE 1.1. Evolutia...

Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prezenta lucrare de licență ” Uzucapiunea mod originar de dobândire a dreptului de proprietate” este structurată în...

Publicitatea Imobiliară

Capitolul 1 Consideraţii introductive privind publicitatea imobiliară 1.Definiţie, obiect şi scurt istoric Norma juridică a luat naştere şi s-a...

Publicitatea Imobiliară

Publicitatea imobiliară 1. Noţiunea şi obiectivele publicităţii imobiliare. 2. Sistemul registrului de transcripţiuni şi inscripţiuni. 3. Sistemul...

Drept Funciar

Capitolul I Noţiuni întroductive În accepţiunea exprimată unanim de doctrină, după cum şi în înţelesul obişnuit al termenului, cartea funciară...

Sistemul de Publicitate Imobiliara al Cartii Funciare Conform Legii Nr.7-1996

Publicitatea imobiliară desemnează mijloacele juridice prevăzute de lege prin care se determină situaţia materială şi juridică a bunurilor...

Drepturile Reale

Unitatea de învățare 1: Patrimoniul. Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se...

Ai nevoie de altceva?