Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 41755
Mărime: 159.00KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 7

CAPITOLUL 1: ABORDAREA TEORETICĂ A CONCEPTELOR PUTERE, LEGALITATE ŞI LEGITIMITATE A PUTERII ŞI A RELAŢIEI EXISTENTE ÎNTRE ACESTEA 9

1.1.Conceptul putere 9

1.1.1.Fundamentele puterii. Teorii ale statului. 10

1.1.2.Clasificarea puterii 12

1.1.3.Conceptul putere în gândirea contemporană 17

1.2.Conceptul de legalitate a puterii. Delimitări conceptuale 19

1.3.Conceptul de legitimitate a puterii 21

1.3.1.Delimitari conceptuale.Tipuri de legitimitate 21

1.3.2. Legitimitatea ca putere recunoscută 25

1.4.Interdependenţa între legalitatea si legitimitatea puterii 28

1.4.1.Legitimitate şi legalitate 28

1.4.2. Contestarea autoritaţii. Dreptul la nesupunere civică 29

CAPITOLUL 2: LEGALITATEA SI LEGITIMITATEA CONSTITUŢIONALĂ A PUTERII CA FUNDAMENTE ALE DEMOCRAŢIEI 32

2.1.Evoluţia legalitaţii şi legitmităţii puterii din perspectivă istorică 32

2.1.1. Abordarea legalităţii si legitimităţii puterii în Antichitate 33

2.1.2.Evul mediu şi concepţiile despre legalitatea şi legitimitatea puterii 37

2.1.3.Conceptele de legalitate şi legitimitate a puterii în epoca modernă şi contemporană 41

2.1.4.Legalitate şi legitimitate în România modernă. Cazul Constituţiilor României 45

2.2.Democraţia. Abordări conceptuale. Interferenţa conceptului democraţie cu legalitatea si legitimitatea constituţională a puterii 48

2.2.1. Abordări conceptuale ale democraţiei 48

2.2.2.Democraţia ca putere legală si legitimă a poporului 50

2.2.3.Suveranitatea ca esenţă a democraţiei. Transpunerea la nivel constituţional a principiului suveranităţii poporului 52

2.3.Fundamentarea democraţiei pe legalitate şi legitimitate 54

2.3.1.Accesul la putere pe cale democratică 54

2.3.2.Legalizarea puterii prin prevederi constituţionale. Cazul Constituţiilor României 57

2.3.3.Legitimitatea puterii legal instituite: prevederile Constituţiei României din 1991, revizuită în 2003 61

CAPITOLUL 3: LIMITELE LEGALITĂŢII ŞI LEGITIMITĂŢII PUTERII 64

3.1.Transformarea puterii legale şi legitime în putere ilegală şi nelegitimă 64

3.1.1.Caracterul şi legitimitatea revoluţiilor sociale 64

3.1.2.Caracterul şi legitimitatea loviturilor de stat 67

3.2.Fundamentarea legitimităţii puterii pe legalitate în statele moderne. Justificarea autorităţii statului şi a dreptului său de coerciţie 69

3.2.1.Principiul legalităţii. Justificarea legitimităţii puterii pe principiul legalităţii 69

3.2.2.Justificarea autorităţii statului 70

3.2.3. Puterea politică coercitivă si statul ca monopol al violenţei legitime 71

3.3.Legalitatea si legitimitatea puterii organizaţiilor internaţionale în raport cu suveranitatea statelor 74

3.3.1.Legalitatea puterii organizaţiilor internaţionale şi a folosirii forţei asupra statelor suverane 75

3.3.2.Legitimitatea puterii organizaţiilor internaţionale în raport cu legitimitatea puterii statelor 77

CAPITOLUL 4: SINTEZĂ PRIVIND EVOLUŢIA LEGALITĂŢII ŞI LEGITIMITĂŢII PUTERII ÎN ROMÂNIA MODERNĂ 81

4.1.Introducere 81

4.2.Monarhia constituţională şi legitimitatea tradiţională a puterii 82

4.3.Dictatura lui Carol al II-lea. Legitimarea prin plebiscit 85

4.4.Legitimitatea raţională în România modernă 89

4.4.1.Metode de legitimare în perioada comunistă 90

4.4.2.Legitimitatea puterii în perioada post-totalitară 94

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 98

BIBLIOGRAFIE 102

Extras din document

INTRODUCERE

Începutul noului mileniu s-a confundat cu schimbări de o deosebită complexitate la nivelul politicii mondiale, unde nevoia acută de consens, în condiţiile apariţiei fenomenului globalizării la toate nivelurile societăţii, a dus la apariţia unor stări de discordanţă între guvernanţi, pe de o parte, şi guvernaţi, pe de altă parte. În aceste condiţii se pune problema în ce măsură regimurile aflate la putere deţin în mod legal şi legitim puterea şi în ce măsură legalitatea şi legitimitatea puterii stau la baza unui regim democratic.

Evoluţia legalităţii şi legitimităţii puterii pe parcursul zbuciumatei istorii mondiale dă cheia pentru o abordare actuală a acestor concepte. Dacă la început legitimitatea tradiţional-divină a puterii s-a impus în societăţile patriarhale, la primele comunităţi umane, nu a însemnat că odată cu dezvoltarea societăţilor moderne acest tip de legitimitate (clasificarea cea mai uzuală a legitimităţii a fost făcută de Max Weber) a încetat să existe.

Legitimitatea legal-raţională e strâns legată de dezvoltarea mijloacelor de producţie şi de accesul ridicat al oamenilor la informaţie. Apariţia statului modern, cu aparatul său administrativ complex, laicizarea instituţiilor, birocratizarea, toate au contribuit la abandonarea legitimării tradiţionale a puterii. Putem conchide că legitimitatea legal-raţională este o caracteristică a statelor moderne şi democratice unde legitimitatea se sprijină pe raţionalitatea actelor de putere şi pe lege.

Cu totul depinzând de geniul unor oameni, legitimitatea carismatică a puterii îşi are originea în calităţile extraordinare ale şefului şi în ataşamentul afectiv al poporului care îl urmează. Acest tip de legitimitate nu este determinat istoric ci apare în funcţie de situaţie, mai ales în momentele de criză, când liderul carismatic este cel mai adesea văzut drept salvator. Caracterul legitimităţii carismatice e precar, aceasta încetând în momentul în care liderul dispare.

Actualmente, o abordare unilaterală a legalităţii şi legitimităţii puterii e aproape imposibilă în condiţiile în care există state cu o deosebită tradiţie monarhică sau liderii carismatici nu vor înceta niciodată să emeargă. Puterea în statele moderne nu e legitimată doar pe temeiuri legal-raţionale, deşi evoluţia istorică ne duce cu gândul la acest lucru.

Lucrarea de faţă îşi propune o analiză a conceptelor legalitate şi legitimitate a puterii, ca evoluţie şi consacrare în textul diferitelor Constituţii, în scopul de a identifica resursele legalităţii şi legitimităţii puterii în statele moderne, în special în cele democratice. Conţinutul se poate dovedi util în informarea cetăţenilor asupra fenomenelor corelative puterii (autoritate, legitimitate), cât şi din punctul de vedere al identificării mecanismului constituţional al dobândirii puterii şi mecanismului votului ca practică democratică de legitimare, în condiţiile în care cetăţenii manifestă o indiferenţă cvasitotală asupra acestora.

Problematica vastă a conceptelor a necesitat o selecţie a aspectelor abordate. Lucrarea este structurată pe patru capitole, primul dintre acestea venind cu delimitările conceptuale ale termenilor putere, legalitate şi legitimitate a puterii, precum şi cu relaţia de interdependenţă care există între aceştia.

Capitolul doi vine, pentru început, cu determinarea istorică a evoluţiei legalităţii şi legitimităţii puterii, pentru ca, apoi, să facă trecerea către modul în care puterea se fundamentează pe legalitatea şi legitimitatea puterii, cu exemple concrete din Constituţiile României.

Deoarece legalitatea şi legitimitatea puterii nu mai pot fi privite doar prin prisma modelului naţional guvernanţi/guvernaţi, capitolul trei vine să identifice limitele acestui model prin o analiză succintă a legitimităţii şi legalităţii organismelor internaţionale. Totodată, aici se sintetizează diferite păreri din literatură de specialitate despre dreptul statului la coerciţie şi la violenţă legitimă precum şi modul în care puterea legală şi legitimă devine ilegală şi nelegitimă. În capitolul patru, pentru înţelegerea actualei situaţii politice a României şi, totodată, pentru a demonstra recurenţa triadei legitimitate tradiţionalălegal-raţionalăcarismatică propusă de Max Weber, am abordat cazul României moderne în ceea ce priveşte legitimitatea puterii, specificând modul în care aceasta adevenit legală (lovitură de stat, alegeri, plebiscit, ocupaţie militară, revoluţie, etc.) precum şi contextul istoric în care prevalează o formă sau alta de legitimitate.

Astfel, demersul făcut în anliza conceptuală şi exemplele date pot să servească drept un ghid util în înţelegerea corelaţiei dintre legea fundamentală şi termenii de legalitate şi legitimitate a puterii pentru o mai bună înţelegere şi aplicare a valorilor democratice.

CAPITOLUL 1: ABORDAREA TEORETICĂ A CONCEPTELOR PUTERE, LEGALITATE ŞI LEGITIMITATE A PUTERII ŞI A RELAŢIEI EXISTENTE ÎNTRE ACESTEA

1.1.Conceptul putere

Este deja un lucru binecunoscut că orice formă de comunitate umană implică, în mod necesar, o conducere, fără de care organizarea, existenţa şi funcţionalitatea grupului respectiv nu sunt posibile. Luând în considerare o asemenea teză vom putea afirma că începuturile guvernării, deci ale fenomenului politic, coincid cu cele ale vieţii sociale, condiţionându-se şi influenţându-se reciproc în decursul îndelungatei lor evoluţii.

Societatea este un fapt natural, un dar al naturii, determinat de nevoia pe care omul o are faţă de semenii săi. Omul nu poate trăi izolat, în afara societăţii. Pentru un asemenea mod de viaţă el ar trebui să fie, după cum spune Aristotel, “animal ori Dumnezeu”. Dar, după cum nu este nici una nici alta, mediul şi locul lui de viaţă este societatea. În societate omul găseşte integrarea vieţii sale în diversele ei manifestări, precum şi posibilitatea atingerii scopurilor, care îi motivează şi animă existenţa, de la cele mai elementare până la cele mai înalte. Dar viaţa în comun, într-o societate, indiferent de nivelul ei de dezvoltare, implică, în mod necesar, o guvernare, adică o exercitare a puterii.

Deci, de la verbul potere, care înseamnă a putea, a fi capabil, latinii au derivat substantivele potentia şi potestas. Dacă primul desemnează capacitatea unui om sau a unui lucru de a-l afecta pe altul, în schimb, cel de-al doilea are o conotaţie socială. Din acest punct de vedere, potestas ar însemna, în principiu, capacitatea unui om sau a unui grup de oameni de a-şi impune voinţa faţă de alţi oameni , luaţi individual sau în diferite forme asociative în care aceştia se pot organiza, dând naştere, astfel, unor complexe relaţii de dominare, influenţare, reprezentare, supunere, ascultare etc. Privită astfel, potestas dobândeşte o semnificaţie generică, respectiv cea de putere socială. Aceasta însă se particularizează într-o diversitate de forme, cum ar fi: putere politică, putere familială sau părintească, putere economică, putere religioasă, putere civilă, putere sindicală etc. Dintre toate acestea, se detaşează, ca importanţă, intensitate şi arie de cuprindere, puterea politică. De fapt, potestas înclină mai mult să desemneze puterea specifică domeniului public.

Definiţia conceptului putere e în strânsă dependenţă cu cele de autoritate, stat, guvernare sau stăpânire, demonstrându-şi astfel rolul primordial în modul în care noi percepem conducerea organizărilor umane de pretutindeni şi din toate timpurile. Dicţionarele surprind aspectele esenţiale ale definiţiilor puterii:

Preview document

Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 1
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 2
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 3
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 4
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 5
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 6
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 7
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 8
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 9
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 10
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 11
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 12
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 13
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 14
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 15
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 16
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 17
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 18
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 19
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 20
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 21
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 22
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 23
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 24
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 25
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 26
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 27
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 28
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 29
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 30
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 31
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 32
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 33
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 34
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 35
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 36
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 37
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 38
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 39
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 40
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 41
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 42
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 43
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 44
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 45
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 46
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 47
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 48
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 49
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 50
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 51
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 52
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 53
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 54
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 55
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 56
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 57
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 58
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 59
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 60
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 61
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 62
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 63
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 64
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 65
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 66
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 67
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 68
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 69
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 70
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 71
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 72
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 73
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 74
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 75
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 76
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 77
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 78
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 79
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 80
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 81
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 82
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 83
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 84
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 85
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 86
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 87
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 88
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 89
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 90
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 91
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 92
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 93
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 94
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 95
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 96
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 97
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 98
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 99
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 100
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 101
Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Legalitatea si Legitimitatea Puterii. Fundamente Constitutionale ale Democratiei.doc

Alții au mai descărcat și

Principiul Separației Puterilor în Stat

Consideratii introductive La sfârsitul secolului al XVII –lea si începutul celui urmator, asistam la aparitia zorilor lumii moderne. În aceasta...

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României

INTRODUCERE Prezenta lucrare tratează pe larg raportul dintre individ şi stat din perspectiva drepturilor şi obligaţiilor fundamentale. Existenţa...

Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana

Ordinea constitutionala este impusa si mentinuta de legea fundamentala , respectiv de Constitutie si de întregul sistem juridic national supus...

Statul și dreptul în perioada 1918-1938

Organizarea politica 1. Faurirea statului national unitar roman Statul national unitar a fost faurit in cadrul unui proces revolutionar, prin...

Restructurarea statului de drept - element constitutiv al procesului de democratizare în România

ARGUMENT Tema acestei lucrări m-a fascinat, m-a făcut să caut răspunsuri la întrebările care se iveau odată cu dezvoltarea noului stat de drept...

Adoptarea și revizuirea constittiei

Introducere Etimologic, cuvantul constitutie provine de la latinescul constitutio care insemna ,, asezare cu temei", ,, starea unui lucru"....

Atribuțiile Șefilor de Stat în Monarhiile Constituționale

1) Conceptul de monarhie constitutionala in Europa O monarhie constituțională este o formă de guvern monarhică ce face parte dintr-un sistem...

Ai nevoie de altceva?