Participanții la procedura de executare silită

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 13001
Mărime: 65.86KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

1. Precizări prealabile

Executarea silită, caracterizată ca fiind cea de-a doua fază a procesului civil, nu poate fi concepută fără participarea mai multor subiecți procesuali care, prin manifestarea lor de voință, nasc, modifică sau sting raporturi procedurale execuționale.

Așadar, principalii participanți la executarea silită sunt părțile și organele de executare, însă, de cele mai multe ori, este indispensabilă și participarea instanței de judecată, sau a altor autorități. De asemenea, un rol important îl are și procurorul, nefiind exclusă nici participarea terților în această fază a procesului civil.

În acest sens, art. 643 alin. 1 din NCPC reglementează în mod expres participanții la executarea silită, care pot fi următoarele persoane sau organe: părțile, terții garanți, creditorii intervenienți, instanța de executare, executorul judecătoresc, Ministerul Public, agenții forței publice, martorii asistenți, experții, interpreții și alți participanți, în condițiile anume prevăzute de lege.

2. Părțile procedurii de executare silită

În faza executării silite, părțile poartă denumirea de creditor și debitor. Aceste calități pot fi dobândite de oricare din părțile procesului civil (reclamant, pârât, intervenient), în funcție de rezultatul judecății.

Creditorul este persoana căreia i s-a eliberat titlul executoriu, respectiv acea parte care a câștigat procesul.

În conformitate cu dispozițiile art. art. 632 din NCPC, executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătorești ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Debitorul este persoana obligată prin hotărâre sau printr-un alt titlu executoriu și împotriva căruia urmează să fie pornită executarea silită, dacă acesta nu își execută de bunăvoie obligațiile.

În NCPC sunt consacrate pentru prima oară dispoziții potrivit cărora creditorul poate urmări concomitent sau, după caz, separat, și bunurile terților care au garantat plata datoriilor debitorului.

Condițiile pe care părțile trebuie să le îndeplinească în faza executării silite sunt aceleași ca și în faza judecății, respectiv ele trebuie să aibă capacitate procesuală, calitate procesuală și să justifice un interes în declanșarea executării silite.

Totodată, executarea silită poate fi pornită și de moștenitorii legali ai creditorului, dar în același timp pot fi urmăriți și moștenitorii debitorului, deoarece aceștia se subrogă în drepturile autorilor lor.

Creditorul nu poate fi obligat să participe la executarea silită, însă poate fi reprezentat de un mandatar.

Coparticiparea procesuală activă poate fi realizată și în această fază a procesului civil, întrucât nicio dispoziție legală nu împiedică mai mulți creditori să-l execute silit pe același debitor, însă coparticiparea procesuală pasivă nu este posibilă, deoarece urmărirea are un caracter individual, astfel că procedura execuțională va trebui realizată față de fiecare debitor în parte . Mai mult decât atât, dacă mai multe persoane au calitatea de debitor, urmând a răspunde solidar pentru o singură obligație, creditorul are drept de dispoziție de a executa numai una dintre aceste persoane. Această persoană, care va suporta consecințele executării obligației solidare, ulterior, poate formula o acțiune în regres împotriva celorlalți debitori pentru a-i obliga să execute partea lor de obligație.

În faza executării silite, părțile au aceleași drepturi și obligații ca și în faza judecății. Drepturile părților, sunt specificate în conținutul art. 645 NCPC și sunt următoarele:

- de a asista personal sau prin reprezentanții lor la efectuarea tuturor actelor de executare;

- de a lua la cunoștință de actele dosarului de executare;

- de a obține adeverințe și copii ale actelor dosarului de executare, certificate de executorul judecătoresc, pe cheltuiala părții interesate;

- de a contesta actele de executare sau executarea silită însăși, în termenele și condițiile prevăzute de lege;

Totodată, la cererea debitorului, executorul judecătoresc va aplica ținând cont de dispozițiile art. 1.616 și urm. din NCC, compensația legală dintre creanța prevăzută în titlul a cărui executare s-a cerut împotriva sa și creanța pe care el o opune pe baza unui alt titlu executoriu.

De asemenea, părțile au și anumite obligații. Pornind de la principiul general statuat în conținutul art.12 din NCPC potrivit căruia, drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună-credință și potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege, art. 646 din NCPC evocă următoarele obligații ale părților:

a) creditorul este obligat, să acorde executorului judecătoresc, la cererea acestuia, sprijin efectiv pentru aducerea la îndeplinire, în bune condiții, a executării silite. Creditorul este obligat să avanseze cheltuielile necesare îndeplinirii actelor de executare, potrivit dispozițiilor luate de executor;

b) debitorul este obligat, sub sancțiunile prevăzute la art. 188 alin.(2), să declare, la cererea executorului, toate bunurile sale, mobile și imobile, inclusiv cele aflate în proprietatecomună pe cote-părți sau în devălmășie. Debitorul are obligația de a-i comunica executorului judecătoresc, dacă bunurile sale au fost sechestrate anterior, predând executorului o copie a procesului-verbal de sechestru.

Totodată, părțile au și anumite obligații specifice fazei executării silite (suportarea cheltuielilor de executare de către debitor, obligația debitorului de a permite accesul executorului judecătoresc la bunurile sale etc.).

Bibliografie

- Al. Lesviodax, Contestația la executare în materie civilă, Ed. Științifică, București, 1967;

- S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, Tratat de executare silită, Ed. Lumina Lex, București, 2001; I. Leș, Tratat de drept procesual civil, Ed. All Beck, București, 2001.

- R. Petrescu, Contestația la executare silită imobiliară, Ed. Oscar Print, București, 2001;

- D.C. Tudurache, Contestația la executare, Ed. Hamangiu, București, 2006.

- D.A.P. Florescu, P. Coman, T. Mrejeru, M. Safta, G. Bălașa, Executarea silită. Reglementare, Doctrină, Jurisprudență, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2007.

- I. Gârbuleț, Organizarea și exercitarea profesiei de executor judecătoresc, Ed. Hamangiu, București, 2007.

- E. Oprina, Executarea civilă în procesul civil, Editura Universul Juridic, București, 2011.

- www.executori.ro.

Preview document

Participanții la procedura de executare silită - Pagina 1
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 2
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 3
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 4
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 5
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 6
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 7
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 8
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 9
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 10
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 11
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 12
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 13
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 14
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 15
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 16
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 17
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 18
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 19
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 20
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 21
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 22
Participanții la procedura de executare silită - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Participantii la procedura de executare silita.docx

Alții au mai descărcat și

Contestația la Executare în Procesul Civil

CAPITOLUL I EXECUTAREA SILITĂ 1.1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA EXECUTĂRII SILITE Ocrotirea şi apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor...

Uniunea executorilor judecătorești

INTRODUCERE Executorii judecatoresti sunt acele persoane carora legea le-a incredintat sarcina de a proceda la executarea silita a dispozitiilor...

Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată...

Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită

1. NOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI SCOPUL EXECUTĂRII SILITE 1.1. Noţiunea executării silite Hotărârea judecătorească conferă posibilitatea celui...

Cercetarea la Fața Locului

Cercetarea la faţa locului 1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce...

Contestația la Executare

Natura juridică a contestaţiei la executare. In Codul de procedură penală din 1936 „contestaţia la executarea hotărârilor de condamnare" era...

Modalitățile și participanții la executarea silită

Modalitatile si participantii la executarea silita 1.Scurt istoric asupra executării silite In noul context istoric creat de Revolutia din...

Tactica efectuării reconstituirii

A.Notiuni introductive Tactica efectuării reconstituirii reprezinta ansamblul metodelor și procedeelor tactice folosite în pregătirea,...

Te-ar putea interesa și

Executarea Silită Imobiliară

Introducere – pg. 4 Capitolul 1. – Consideraţii generale privind executarea silită 1.1 Scurt istoric al executării silite – pg. 5 1.2 Conceptul...

Contestația la Executare în Procesul Civil

CAPITOLUL I EXECUTAREA SILITĂ 1.1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA EXECUTĂRII SILITE Ocrotirea şi apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor...

Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită

1. NOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI SCOPUL EXECUTĂRII SILITE 1.1. Noţiunea executării silite Hotărârea judecătorească conferă posibilitatea celui...

Lucrare de practică Primăria Bacău

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primaria Municipiului Bacau este...

Cheltuieli Bugetare

I.1. Scurt istoric Directia generală a finantelor publice este unitate teritorială a Ministerului Finantelor Publice, prin care se realizează, în...

Noțiunea, natură juridică și scopul executării silite

INTRODUCERE Începând cu 1 ianuarie 2003 a intrat în vigoare o nouă reglementare-cadru privind colectarea creanţelor bugetare, respectiv Ordonanţa...

Executarea Silită

Definirea executării silite Executarea silită reprezintă ultima etapă a procedurii fiscale, care cuprinde perceperea, urmărirea şi lichidarea...

Aplicații practice privind lichidarea unei societăți în caz de faliment

Potrivit legii, insolventa sau falimentul reprezinta acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor...

Ai nevoie de altceva?