Politica de mediu a Uniunii Europene

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 9890
Mărime: 529.82KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

LISTĂ DE ABREVIERI .1

NOȚIUNI INTRODUCTIVE .3

CAPITOLUL I .4

DEFINIȚIA, OBIECTIVELE ȘI PRINCIPIILE GENERALE .4

I. DEFINIȚIA.4

II. OBIECTIVELE .4

III. PRINCIPIILE GENERALE .5

CAPITOLUL AL II-LEA .8

ARGUMENTE DOCTRINARE ÎN PRIVINȚA DEZVOLTĂRII DURABILE, MOMENTECHEIE,

SITUAȚIA ACTUALĂ .8

I. ARGUMENTE DOCTRINARE ÎN PRIVINȚA DEZVOLTĂRII DURABILE .8

II. MOMENTE-CHEIE . 10

III. SITUAȚIA ACTUALĂ . 12

CAPITOLUL AL III-LEA . 16

PROGRAME DE ACȚIUNE . 16

I. PAM, ÎNTRE ABORDAREA SECTORIALĂ ȘI STRATEGIA DEZVOLTĂRII

DURABILE . 16

II. CADRUL STRATEGIC ACTUAL - PAM 6 . 19

CAPITOLUL AL IV-LEA . 23

INSTRUMENTE DE APLICARE A POLITICII DE MEDIU . 23

I. INSTRUMENTE DE REGLEMENTARE . 23

II. INSTRUMENTE AXATE PE PIAȚĂ . 23

III. MECANISME DE SUPORT FINANCIAR . 26

CAPITOLUL AL V-LEA. 28

POLITICA DE MEDIU ÎN ROMÂNIA . 28

CONCLUZII . 29

BIBLIOGRAFIE . 30

Extras din document

NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru

mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma, a

diminuării resurselor naturale şi a deteriorării rapide a calităţii apei, aerului şi solului. Au trecut

doi până la crearea politicii comunitare de mediu, în 1972 şi de aici la dezvoltarea acesteia ca una

dintre cele mai importante politici comunitare.1 Importanţa sa nu este datorată anvergurii

fondurilor alocate (care nu depăşesc fondurile de care dispun politica regională sau politica

agricolă), ci faptului că politica de mediu a devenit politică orizontală a Uniunii Europene,

aspectele de protecţie a mediului fiind considerente obligatorii ale celorlalte politici comunitare.

Prin adoptarea strategiei dezvoltării durabile ca element principal al câmpului său de acţiune –

adică prin preocuparea pentru natură ca moştenire şi resursă a generaţiilor viitoare politica de

mediu este permanent conectată la tendinţele globale de protecţie a mediului, aşa cum apar ele în

urma evenimentelor internaţionale precum summit-urile de la Rio (1992) şi Johanesburg (2002),

a protocolului de la Kyoto, etc. În plus, această conectare şi implicare în progresele

internaţionale de mediu transformă Uniunea Europeană în promotor global al dezvoltării

durabile.

Conceptul de dezvoltare durabilă a fost dezvoltat prin contribuţia Comisiei Mondiale

asupra Mediului şi Dezvoltării (Comisia Brundtland) din 1987 şi reprezintă: „a răspunde

nevoilor actuale fără a compromite şansa generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile lor

nevoi”. În anii următori, conceptul de durabilitate a fost însuşit de ecologişti, economişti,

sociologi de manieră diferită, specifică, fără un efort de integrare a principiilor şi obiectivelor.

Inclusiv la nivel instituţional, aspectele dezvoltării durabile au fost, cel mai adesea, reduse la

aspectele de mediu, într-o abordare unilaterală. Cinci ani mai târziu, în 1992, Conferinţa

Naţiunilor Unite asupra Mediului şi Dezvoltării (CNUED) de la Rio De Janeiro, împreună cu

modificările în Tratatul Comunităţilor Europene aduse la Maastricht, au marcat nu doar un

angajament politic al Uniunii pentru orientarea către o dezvoltare durabilă la nivel global ci, mai

ales, au promovat o abordare integrată a protecţiei mediului prin corelarea obiectivelor de mediu

cu cele sociale şi economice în toate politicile europene.

1http://www.europarl.europa.eu.

CAPITOLUL I

DEFINIȚIA, OBIECTIVELE ȘI PRINCIPIILE GENERALE

I. DEFINIȚIA

Reprezintă un sistem integru al priorităților și al obictivelor de mediu, al metodelor și

instrumentelor de atingere ale acestora care este direcționat spre asigurarea utilizării durabile a

resurselor naturale și prevenirea degradării calității mediului. De asemenea, poate fi definită ca

un ansamblu de măsuri și mijloace prin care se urmărește conservarea capacității de suport a

sistemelor naturale. Componentele politicii de mediu vizează sfera reglementărilor, dar și

modificarea comportamentului producătorilor și consumatorilor, a societății civile în ansamblu.

II. OBIECTIVELE

Obiectivele care stau la baza politicii de mediu a Uniunii Europene au fost stabilite prin

contribuţia Actului Unic European şi a Tratatului de la Maastricht. Conform articolului 174, sub

rezerva implicării Comunităţii cu respectarea strictă a principiului subsidiarităţii, obiectivele

comunitare în domeniul mediului sunt:

- conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;

- protecţia sănătăţii umane;

- utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale;

- promovarea de măsuri la nivel internaţional în vederea tratării problemelor regionale şi

globale de mediu.

Stabilirea acestor obiective comune nu prejudiciază însă rolul statelor membre. Mediul

ţine de domeniul competenţelor împărţite, iar statele membre îşi păstrează competenţele în

materie de elaborare, aplicare şi finanţare a politicilor de mediu; acţiunile comunitare sunt

complementare, cu rol, pe de o parte de asigurare a cadrului european de armonizare-coordonare

a politicilor naţionale şi, pe de altă parte, de susţinere a politicilor statelor membre şi de potenţare

a impactului acestora.2

2 Gabriela Carmen Pascariu, Politici Europene, suport de curs – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

III. PRINCIPIILE GENERALE

Politica de mediu europeană se bazează pe principiile precauției, prevenirii, corectării

poluării la sursă și „poluatorul plătește”.

1. Principiul precauției este un instrument de gestionare a riscurilor care poate fi invocat

în cazul în care există o incertitudine științifică cu privire la un posibil risc la adresa

sănătății umane sau a mediului, provenit dintr-o anumită acțiune sau politică. De

exemplu, în cazul în care există îndoieli cu privire la posibilele efecte periculoase ale

unui produs și în cazul în care incertitudinea persistă și în urma unei evaluări științifice

obiective, pentru evitarea daunelor la adresa sănătății umane sau a mediului, pot fi

furnizate instrucțiuni de interzicere a distribuției produsului sau de eliminare a sa de pe

piață. Astfel de măsuri trebuie să fie nediscriminatorii și proporționale și trebuie

revizuite imediat ce există informații științifice suplimentare.

2. Principiul „poluatorul plătește” este pus în aplicare prin intermediul Directivei privind

răspunderea pentru mediul înconjurător (DRM), care vizează prevenirea sau remedierea

daunelor aduse mediului (și anume, speciilor și habitatelor naturale protejate, apei și

solului). Operatorii care desfășoară anumite activități profesionale, precum transportul de

substanțe periculoase sau activități care presupun evacuări în apă, trebuie să ia măsuri

preventive în cazul unei amenințări iminente la adresa mediului.3 Dacă s-au produs deja

pagube, operatorii sunt obligați să adopte măsurile adecvate pentru remedierea acestora

și să suporte cheltuielile aferente. Domeniul de aplicare al directivei a fost extins de trei

ori pentru a include gestionarea deșeurilor extractive, funcționarea siturilor geologice de

stocare și, respectiv, siguranța activităților petroliere și gaziere offshore.

Bibliografie

LUCRĂRI DE SPECIALITATE :

1. Adrian Miroiu, Introducere în politicile publice, Edit. Paideia, București, 2001.

2. Agenţia Europeană de Mediu, Stratégie de l’AEE 2004-2008, 2004.

3. Costel Ene, Dreptul mediului. Noțiuni, Edit. C.H.Beck, București, 2011.

4. Gabriela Carmen Pascariu, Politici Europene, suport de curs – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

5. Ioan Bari, Probleme globale contemporane, Edit. Economică, București, 2003.

6. Institutul European din România, Seria Micromonografii – Politici Europene. Politica de mediu., 2000.

7. Jones, R.A., The politics and economics of the European Union, Edward Elgar Publishing, Inc.,University Press, Cambridge, 1998.

8. Pohoaţă, I., O istorie a doctrinelor economice, Edit. Institutul European, Iaşi, 2000.

9. Valentin-Stelian Badescu, Dreptul mediului. Sisteme de management de mediu, Edit. C.H.Beck, București, 2011.

LEGISLAȚIE:

1. Directiva 90/313/CEE privind accesul liber la informaţia de mediu.

2. Regulamentul 1210/90/CEE privind înfiinţarea Agenţiei Europene de Mediu.

REVISTE DE SPECIALITATE :

1. Broşura “Politica de dezvoltare regională”.

ADRESE WEB :

1. www.beta.ier.ro/ Phare RO 0006.18.02, MicromonografiE - Politici Europene.

2. www.europarl.europa.eu.

Preview document

Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 1
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 2
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 3
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 4
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 5
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 6
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 7
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 8
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 9
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 10
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 11
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 12
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 13
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 14
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 15
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 16
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 17
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 18
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 19
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 20
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 21
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 22
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 23
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 24
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 25
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 26
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 27
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 28
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 29
Politica de mediu a Uniunii Europene - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Politica de mediu a Uniunii Europene.pdf

Alții au mai descărcat și

Politica de mediu a Uniunii Europene

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor...

Politica de Mediu a Uniunii Europene

Introducere Debutul procesului de integrare europeana a avut loc într-o perioada în care mediul nu constituia o preocupare la nivel de politici...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România

INTRODUCERE Preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma (1970) a diminuării...

Politica de mediu a Uniunii Europene

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Politica de Mediu a Uniunii Europene

CAP. I Istoricul politicii mediului Aceasta politică a Comunităţii a fost reglementată în contextul modificărilor aduse Tratatului prin Actul unic...

Principiile Politice de Mediu a Uniunii Europene

Introducere Preocuparile privind protectia mediului si expresia lor juridica au dus la formarea si afirmareaunor principii comune dreptului...

Politica de Mediu a Uniunii Europene

1. Introducere Politica de mediu a Uniunii Europene, asa cum a fost stabilita prin Tratatul CE, are ca scop asigurarea sustenabilitatii...

Politica de Mediu a Uniunii Europene - Implicatii Geopolitice

Faptul ca sistemele noastre de sustinere a vietii sunt tinta unor atacuri fara precedent din parte efectelor combinate ale...

Politica de mediu a Uniunii Europene

Introducere Au trecut peste trei decenii de când Uniunea Europeană a adoptat primul program de acţiune pentru protecţia mediului. De la o abordare...

Politica de Mediu a Uniunii Europene

Introducere Debutul procesului de integrare europeana a avut loc într-o perioada în care mediul nu constituia o preocupare la nivel de politici...

Ai nevoie de altceva?