Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 211 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dragu Togan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Cap.I. Administratia Publica Locala – Generalitati.5
I. 1. Administratia Publica .5
I. 2. Administratia Publica Locala.6
I. 3. Bugetul Local.8
I. 4. Investitiile Publice Locale. Cadrul Legal.9
I. 5. Investitii la nivelul Consiliului Local Galati.11
I. 6. Relatia cu antreprenorii – contractul.13
Cap.II. Dispozitii generale.15
II. 1. Scop, principii.15
II. 2. Definitii.18
II. 3. Tipuri de contracte de achizitie publica. 21
II. 4. Autoritati contractante.22
II. 5. Domeniul de aplicare. Exceptii.25
Cap.III. Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica.28
III. 1. Reguli generale.28
III. 2. Reguli de estimare a valorii contractului de achizitie publica.33
III.3. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire.42
III. 4. Reguli de participare la procedura de atribuire.47
III. 5. Criterii de calificare si selectie. Criterii de atribuire.49
III. 5. 1. Stabilirea criteriilor de calificare si selectie. 49
III. 5. 2. Stabilirea criteriilor de atribuire.51
III. 6. Reguli de publicitate.53
III.6.1. Publicarea anuntului. 53
III.6.2. Anuntul de intentie. 58
III.6.3. Anuntul de participare. 59
III.6.4. Anuntul de atribuire. 60
III.7. Reguli speciale de transparenta aplicabile achizitiei publice de
servicii de publicitate.61
III.8. Reguli de comunicare si de transmitere a datelor.62
III.9. Reguli de evitare a conflictului de interese.64
Cap. IV. Proceduri de atribuire.65
IV. 1. Etape premergatoare initerii procedurii de atribuire .65
IV. 2. Licitatia deschisa.66
IV. 3. Licitatia restransa.75
IV. 4. Dialogul competitiv.81
IV. 5. Negocierea cu publicare prealabila a unui anunt de participare.87
IV. 6. Negocierea fara publicare prealabila a unui anunt de participare.91
IV.7. Cerere de oferte.94
IV.8. Concurs de solutii.97
Cap. V. Modalitati speciale de atribuire a contrcctului de achizitie
publica. 99
V. 1. Acordul – cadru. 99
V. 2. Sistemul de achizitie dinamic.105
V. 3. Licitatia electronica.107
V. 3.1. Inregistrarea si reannoirea inregistrarii in SEAP. 109
V. 3.2. Conditiile si procedura reannoirea inregistrarii in SEAP. 111
V.3.3. Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice. 112
A. Licitatia deschisa. 112
B. Licitatia restransa.115
C. Cererea de oferte.117
D. Licitatia electronica.117
V. 3.4. Catalogul electronic.119
V. 3.5. Solutionarea contestatiilor.119
V. 3.6. Suspendarea dreptului operatorului economic de a participa la proceduri de atribuire din SEAP.120
V. 3.7. Tarife.121
Cap. VI. Atribuirea contractului de achizitie publica.125
VI. 1. Oferta. Oferte alternative.125
VI. 2. Selectia si calificarea candidatilor/ofertantilor.126
VI. 2. 1. Criterii de calificare si selectie.126
VI. 2. 2. Situatia personala a candidatului sau a ofertantului.127
VI. 2. 3. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.130
VI. 2. 4. Situatia economica si financiara.130
VI. 2. 5. Capacitatea tehnica si / sau profesionala.131
VI. 2. 6. Standarde de asigurare a calitatii.135
VI. 2. 7. Standarde de protectia mediului.135
VI. 3. Criterii de atribuire a contractului de achizitie publica.136
VI. 4. Evaluarea ofertelor. Stabilirea ofertei castigatoare.137
VI. 5. Informarea candidatilor si a ofertantilor.144
VI. 6. Anularea aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica.145
VI. 7. Garantii.146
VI. 7. 1. Garantii de participare.146
VI. 7. 2. Garantii de buna executie.147
VI. 8. Finalizarea procedurii de atribuire.149.
VI. 9. Monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica.151

Extras din document

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI

I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale referitoare la organizarea şi activitatea administraţiei publice.

Prin administraţia publică se realizează funcţia executivă a statului, întrucât ea are ca sarcină organizarea executării şi executarea în concret a legilor. Administraţia publică cuprinde organele administraţiei publice centrale şi serviciile lor descentralizate, precum şi organele administraţiei publice locale.Toate aceste autorităţi îşi desfăşoară activitatea sub conducerea generală a Guvernului, care este şeful puterii executive .

Noţiunea de administraţie publică are un dublu sens:

In sens formal, prin administraţie publica înţelegem ansamblul autorităţilor şi instituţiilor publice care realizează, pe baza şi în vederea executării legii, o activitate cu un anumit specific.

In sens material, prin administraţie publică înţelegem activitatea de organizare a executării şi executarea în concret a legilor de către autorităţile care compun acest sistem în vederea satisfacerii intereselor generale, scop în care adoptă acte juridice, organizează şi asigură buna funcţionare a serviciilor publice şi execută anumite prestaţii către populaţie.

Administraţia publică concepută ca sistem de organe ale statului este alcătuită din: Preşedintele României, Guvern, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, serviciile lor descentralizate în judeţe, prefectul şi autorităţile administraţiei publice locale.

Administraţia publică concepută ca activitate are două componente:

a) o componentă executiv-dispozitivă prin care administraţia publică organizează executarea şi execută în concret legile adoptând, în acest scop, acte administrative de autoritate;

b) o componentă de prestare de servicii publice prin care administraţia publică înfiinţează, organizează şi ia toate măsurile pentru asigurarea bunei funcţionări a serviciilor publice.In acest scop administraţia publică încheie diverse acte juridice bilaterale sau multilaterale, săvârşeşte diferite fapte materiale şi execută anumite operaţiuni tehnico- materiale.

In concluzie, administraţia publică îşi desfăşoară activitatea prin acte administrative, fapte materiale juridice şi operaţiuni tehnico-materiale.

I.2. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

La nivelul statului alături de interesele generale se regăsesc şi interese locale, între acestea existând o interdependenţă reciprocă, interesul local fiind considerat, în acelaş timp, şi interes general.

Sarcinile complexe ale statului român, ca şi nevoile şi interesele felurite şi multiple ale persoanelor fizice, nu pot fi realizate, respectiv satisfăcute, numai de administraţia publică centrală prin organele sale de specialitate, ci a devenit imperios necesară crearea unor unităţi administrativ-teritoriale, înzestrate cu autorităţi, care să exercite administraţia publică legată de viaţa locală.

Aşa cum afirma dr. Valentin Prisăcaru "dacă există o administraţie publică centrală -acea totalitate a organelor de specialitate ale administraţiei publice constituite pentru satisfacerea, sub conducerea Guvernului, a intereselor generale ale societăţii la nivelul întregii ţări, există şi o administraţie publică locală- acea totalitate a organelor de competenţă generală sau specială, constituite pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale, judeţul sau comuna" .

Cadrul juridic normativ actual de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale din România îl constituie Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, care detailează, cum este şi firesc, dispoziţiile constituţionale răspunzând principiilor şi cerinţelor democratice ale statului de drept.

Potrivit art.3 alin. (3) din Constituţie, teritoriul României este organizat din punct de vedere administrativ în comune, oraşe şi judeţe. Acelaşi lucru este reglementat şi prin Legea administraţiei publice locale care precizează că "autonomia locală priveşte organizarea, funcţionare, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului sau judeţului, după caz".

In România, administrarea intereselor publice locale este încredinţată unor autorităţi proprii colectivităţilor locale, în condiţiile stabilite de Constiutie şi de lege. Autorităţile locale sau consiliul local, primarul şi consiliul judeţean, reprezentantele colectivităţilor locale, rezultate din alegeri libere desfăşurate în unitatea administrativ-teritorială. Acestora li se recunoaşte o putere proprie de decizie exercitată sub controlul de legalitate al autorităţilor statului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica.doc

Alte informatii

Universitatea “ Dunarea de Jos “ Galati Facultatea de Drept Specializarea Administrtie Publica – Master