Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica

Proiect
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 211 în total
Cuvinte : 64058
Mărime: 161.08KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dragu Togan
Universitatea “ Dunarea de Jos “ Galati Facultatea de Drept Specializarea Administrtie Publica – Master

Cuprins

Cap.I. Administratia Publica Locala – Generalitati.5

I. 1. Administratia Publica .5

I. 2. Administratia Publica Locala.6

I. 3. Bugetul Local.8

I. 4. Investitiile Publice Locale. Cadrul Legal.9

I. 5. Investitii la nivelul Consiliului Local Galati.11

I. 6. Relatia cu antreprenorii – contractul.13

Cap.II. Dispozitii generale.15

II. 1. Scop, principii.15

II. 2. Definitii.18

II. 3. Tipuri de contracte de achizitie publica. 21

II. 4. Autoritati contractante.22

II. 5. Domeniul de aplicare. Exceptii.25

Cap.III. Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica.28

III. 1. Reguli generale.28

III. 2. Reguli de estimare a valorii contractului de achizitie publica.33

III.3. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire.42

III. 4. Reguli de participare la procedura de atribuire.47

III. 5. Criterii de calificare si selectie. Criterii de atribuire.49

III. 5. 1. Stabilirea criteriilor de calificare si selectie. 49

III. 5. 2. Stabilirea criteriilor de atribuire.51

III. 6. Reguli de publicitate.53

III.6.1. Publicarea anuntului. 53

III.6.2. Anuntul de intentie. 58

III.6.3. Anuntul de participare. 59

III.6.4. Anuntul de atribuire. 60

III.7. Reguli speciale de transparenta aplicabile achizitiei publice de

servicii de publicitate.61

III.8. Reguli de comunicare si de transmitere a datelor.62

III.9. Reguli de evitare a conflictului de interese.64

Cap. IV. Proceduri de atribuire.65

IV. 1. Etape premergatoare initerii procedurii de atribuire .65

IV. 2. Licitatia deschisa.66

IV. 3. Licitatia restransa.75

IV. 4. Dialogul competitiv.81

IV. 5. Negocierea cu publicare prealabila a unui anunt de participare.87

IV. 6. Negocierea fara publicare prealabila a unui anunt de participare.91

IV.7. Cerere de oferte.94

IV.8. Concurs de solutii.97

Cap. V. Modalitati speciale de atribuire a contrcctului de achizitie

publica. 99

V. 1. Acordul – cadru. 99

V. 2. Sistemul de achizitie dinamic.105

V. 3. Licitatia electronica.107

V. 3.1. Inregistrarea si reannoirea inregistrarii in SEAP. 109

V. 3.2. Conditiile si procedura reannoirea inregistrarii in SEAP. 111

V.3.3. Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice. 112

A. Licitatia deschisa. 112

B. Licitatia restransa.115

C. Cererea de oferte.117

D. Licitatia electronica.117

V. 3.4. Catalogul electronic.119

V. 3.5. Solutionarea contestatiilor.119

V. 3.6. Suspendarea dreptului operatorului economic de a participa la proceduri de atribuire din SEAP.120

V. 3.7. Tarife.121

Cap. VI. Atribuirea contractului de achizitie publica.125

VI. 1. Oferta. Oferte alternative.125

VI. 2. Selectia si calificarea candidatilor/ofertantilor.126

VI. 2. 1. Criterii de calificare si selectie.126

VI. 2. 2. Situatia personala a candidatului sau a ofertantului.127

VI. 2. 3. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.130

VI. 2. 4. Situatia economica si financiara.130

VI. 2. 5. Capacitatea tehnica si / sau profesionala.131

VI. 2. 6. Standarde de asigurare a calitatii.135

VI. 2. 7. Standarde de protectia mediului.135

VI. 3. Criterii de atribuire a contractului de achizitie publica.136

VI. 4. Evaluarea ofertelor. Stabilirea ofertei castigatoare.137

VI. 5. Informarea candidatilor si a ofertantilor.144

VI. 6. Anularea aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica.145

VI. 7. Garantii.146

VI. 7. 1. Garantii de participare.146

VI. 7. 2. Garantii de buna executie.147

VI. 8. Finalizarea procedurii de atribuire.149.

VI. 9. Monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica.151

Extras din document

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI

I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale referitoare la organizarea şi activitatea administraţiei publice.

Prin administraţia publică se realizează funcţia executivă a statului, întrucât ea are ca sarcină organizarea executării şi executarea în concret a legilor. Administraţia publică cuprinde organele administraţiei publice centrale şi serviciile lor descentralizate, precum şi organele administraţiei publice locale.Toate aceste autorităţi îşi desfăşoară activitatea sub conducerea generală a Guvernului, care este şeful puterii executive .

Noţiunea de administraţie publică are un dublu sens:

In sens formal, prin administraţie publica înţelegem ansamblul autorităţilor şi instituţiilor publice care realizează, pe baza şi în vederea executării legii, o activitate cu un anumit specific.

In sens material, prin administraţie publică înţelegem activitatea de organizare a executării şi executarea în concret a legilor de către autorităţile care compun acest sistem în vederea satisfacerii intereselor generale, scop în care adoptă acte juridice, organizează şi asigură buna funcţionare a serviciilor publice şi execută anumite prestaţii către populaţie.

Administraţia publică concepută ca sistem de organe ale statului este alcătuită din: Preşedintele României, Guvern, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, serviciile lor descentralizate în judeţe, prefectul şi autorităţile administraţiei publice locale.

Administraţia publică concepută ca activitate are două componente:

a) o componentă executiv-dispozitivă prin care administraţia publică organizează executarea şi execută în concret legile adoptând, în acest scop, acte administrative de autoritate;

b) o componentă de prestare de servicii publice prin care administraţia publică înfiinţează, organizează şi ia toate măsurile pentru asigurarea bunei funcţionări a serviciilor publice.In acest scop administraţia publică încheie diverse acte juridice bilaterale sau multilaterale, săvârşeşte diferite fapte materiale şi execută anumite operaţiuni tehnico- materiale.

In concluzie, administraţia publică îşi desfăşoară activitatea prin acte administrative, fapte materiale juridice şi operaţiuni tehnico-materiale.

I.2. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

La nivelul statului alături de interesele generale se regăsesc şi interese locale, între acestea existând o interdependenţă reciprocă, interesul local fiind considerat, în acelaş timp, şi interes general.

Sarcinile complexe ale statului român, ca şi nevoile şi interesele felurite şi multiple ale persoanelor fizice, nu pot fi realizate, respectiv satisfăcute, numai de administraţia publică centrală prin organele sale de specialitate, ci a devenit imperios necesară crearea unor unităţi administrativ-teritoriale, înzestrate cu autorităţi, care să exercite administraţia publică legată de viaţa locală.

Aşa cum afirma dr. Valentin Prisăcaru "dacă există o administraţie publică centrală -acea totalitate a organelor de specialitate ale administraţiei publice constituite pentru satisfacerea, sub conducerea Guvernului, a intereselor generale ale societăţii la nivelul întregii ţări, există şi o administraţie publică locală- acea totalitate a organelor de competenţă generală sau specială, constituite pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale, judeţul sau comuna" .

Cadrul juridic normativ actual de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale din România îl constituie Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, care detailează, cum este şi firesc, dispoziţiile constituţionale răspunzând principiilor şi cerinţelor democratice ale statului de drept.

Potrivit art.3 alin. (3) din Constituţie, teritoriul României este organizat din punct de vedere administrativ în comune, oraşe şi judeţe. Acelaşi lucru este reglementat şi prin Legea administraţiei publice locale care precizează că "autonomia locală priveşte organizarea, funcţionare, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului sau judeţului, după caz".

In România, administrarea intereselor publice locale este încredinţată unor autorităţi proprii colectivităţilor locale, în condiţiile stabilite de Constiutie şi de lege. Autorităţile locale sau consiliul local, primarul şi consiliul judeţean, reprezentantele colectivităţilor locale, rezultate din alegeri libere desfăşurate în unitatea administrativ-teritorială. Acestora li se recunoaşte o putere proprie de decizie exercitată sub controlul de legalitate al autorităţilor statului.

Preview document

Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 1
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 2
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 3
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 4
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 5
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 6
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 7
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 8
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 9
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 10
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 11
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 12
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 13
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 14
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 15
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 16
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 17
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 18
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 19
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 20
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 21
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 22
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 23
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 24
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 25
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 26
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 27
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 28
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 29
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 30
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 31
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 32
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 33
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 34
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 35
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 36
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 37
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 38
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 39
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 40
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 41
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 42
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 43
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 44
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 45
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 46
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 47
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 48
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 49
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 50
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 51
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 52
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 53
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 54
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 55
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 56
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 57
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 58
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 59
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 60
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 61
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 62
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 63
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 64
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 65
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 66
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 67
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 68
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 69
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 70
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 71
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 72
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 73
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 74
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 75
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 76
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 77
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 78
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 79
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 80
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 81
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 82
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 83
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 84
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 85
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 86
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 87
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 88
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 89
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 90
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 91
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 92
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 93
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 94
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 95
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 96
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 97
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 98
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 99
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 100
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 101
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 102
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 103
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 104
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 105
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 106
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 107
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 108
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 109
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 110
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 111
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 112
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 113
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 114
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 115
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 116
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 117
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 118
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 119
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 120
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 121
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 122
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 123
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 124
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 125
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 126
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 127
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 128
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 129
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 130
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 131
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 132
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 133
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 134
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 135
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 136
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 137
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 138
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 139
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 140
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 141
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 142
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 143
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 144
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 145
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 146
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 147
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 148
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 149
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 150
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 151
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 152
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 153
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 154
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 155
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 156
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 157
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 158
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 159
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 160
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 161
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 162
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 163
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 164
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 165
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 166
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 167
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 168
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 169
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 170
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 171
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 172
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 173
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 174
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 175
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 176
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 177
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 178
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 179
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 180
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 181
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 182
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 183
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 184
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 185
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 186
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 187
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 188
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 189
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 190
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 191
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 192
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 193
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 194
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 195
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 196
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 197
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 198
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 199
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 200
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 201
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 202
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 203
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 204
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 205
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 206
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 207
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 208
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 209
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 210
Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica - Pagina 211

Conținut arhivă zip

  • Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Contractul de Achiziții Publice

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEMA CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE 1.2. Conceptul de contract administrativ Administraţia publică are ca fundament de...

Dosarul de Achizitie Publica

DOSARUL DE ACHIZITIE PUBLICA Elementele dosarului de achizitie publica Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii...

Proceduri de Atribuire a Contractelor Publice

Proceduri de atribuire a contractelor de achizitii publice Procedurile de achizitii publice reglementate de legea româna în vigoare sunt:...

Primarul

1.SCURT ISTORIC Functia de primar este o functie traditionala în administratia locala, nu numai in Europa, dar si în alte continente, cum ar fi în...

Proceduri de Atribuire a Licitatiilor Publice

Generalitati Autoritatea contractanta are obligaţia de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui contract de achiziţie...

Contractul de achiziție publică

1.Noțiuni introductive: Dreptul administrativ reprezintă ramura de drept public care reglementează raporturile din sfera administrației publice,...

Procedura de Atribuire – Etapele ce Trebuie Parcurse de Autoritatea Contractanta si de catre Candidati-Ofertanti

Introducere: Sistemul achiziţiilor publice concentrează regulile şi acţiunile referitoare la cheltuirea banilor publici. Cererea lansată de...

Te-ar putea interesa și

Progrese si Dificultati in Implementarea E-guvernarii in Romania

Capitolul I Conceptul de e-Guvernare şi implicaţii în reforma administraţiei publice în România I. 1. e-Guvernarea: între modă şi necesitate...

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj

1. TITLU „Dotarea cu echipament IT şi formarea personalului în vederea procesului de modernizare a administraţiei la nivel local în comuna Podari,...

Practică Consiliul Județean Botoșani

Prezentul raport de practică a fost realizat la Consiliului Judeţean Botoşani (CJB), în cadrul Serviciului Strategii, Parteneriate şi Cooperare...

Misiune de Audit Intern

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Primăria Municipiului Rădăuţi este situată pe strada Piaţa Unirii, nr. 2, cod 725400, judeţul Suceava. Chiar în zona...

Contractul de Achiziții Publice

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEMA CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE 1.2. Conceptul de contract administrativ Administraţia publică are ca fundament de...

Sistemul de Achiziții Publice din România

CAPITOLUL 1. Sistemul şi tipurile de autoritate care analizează achiziţiile publice Introducere Procedurile de analizare a achiziţiilor publice...

Importanta Contractului de Achizitii Publice in Administratia Publica

CAPITOLUL I SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE CONSIDERATII GENERALE 1.1 PRINCIPII IN ACHIZITIILE PUBLICE Sistemul achizitillor publice reprezinta o...

Ai nevoie de altceva?