Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National

Proiect
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 32762
Mărime: 348.32KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Raducan Oprea

Cuprins

CAPITOLUL I

DREPTUL MEDIULUI ÎN SISTEMUL

DREPTULUI ROMÂN

1.1. Apariţia dreptului mediului p.5

1.2. Definiţia şi principiile dreptului mediului p. 5

1.3. Ocrotirea mediului înconjurător, problema contemporaneităţii .p. 7

CAPITOLUL II

CONSERVAREA SI DEZVOLTAREA DURABILĂ

A FONDULUI FORESTIER

2.1. Consideraţii introductive .p.8

2.2. Noţiunea de fond forestier şi de pădure.p.9

2.3. Clasificarea pădurilor din fondul forestier naţional.p.10

2.4. Proprietatea asupra fondului forestier.p.11

CAPITOLUL III

PROTECŢIA, ADMINISTRAREA, GOSPODĂRIREA

FONDULUI FORESTIER NATIONAL

3.1. Sistemul naţional de administrare şi gospodărire

a fondului forestier.p.13

3.2. Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva.p.16

3.2.1. Temeiul legal.p.16

3.2.2. Scopul.p.17

3.2.3. Obiectul de activitate.p. 17

3.2.4. Patrimoniul .p.18

3.2.5 Atribuţiile Romsilva .p.19

3.3. Circulaţia terenurilor din fondul forestier.p.25

3.4. Amenajarea fondului forestier .p.28

3.5. Reconstrucţia ecologică, regenerarea si îngrijirea pădurilor.p.29

3.6. Protecţia fondului forestier naţional .p.30

3.7. Paza fondului forestier.p.30

3.8. Produsele pădurii şi folosinţa lor .p.33

3.9. Proiectul de dezvoltare forestieră .p.34

3.10. Exploatarea masei lemnoase.p.38

3.11. Conservarea habitatelor şi a speciilor .p.40

3.12. Principalele ameninţări asupra fondului forestier naţional .p.41

CAPITOLUL IV

REGIMUL JURIDIC AL ARIILOR PROTEJATE ŞI

MONUMENTELOR NATURII ÎN ROMÂNIA

4.1. Evoluţia reglementărilor legale în materie.p.45

4.2. Principalele categorii de arii naturale protejate.p.50

4.2.1. Noţiunea de rezervaţie şi de monument al naturii .p.58

4.2.2 Categorii de arii naturale protejate.p.60

4.2.3. Propunerile Comisiei Uniunii Europene privind

clasificarea ariilor naturale protejate .p.61

4.2.4. Categorii de arii protejate în viziunea Consiliului Europei .p.63

4.3. Regimul juridic general al ariilor protejate.p.64

4.4. Administrarea şi gestiunea reţelei de arii naturale protejate.p.65

CAPITOLUL V

REZERVAŢII NATURALE DE OCROTIRE A

FONDULUI FORESTIER NATIONAL

5.1. Parcul Naţional Retezat - Rezervaţie a Biosferei.p.69

5.2. Parcul Naţional Călimani .p.76

5.3. Parcul natural Lunca Mureşului.p.77

5.4. Pădurea Gârboavele, rezervaţie naturală a judeţului Galaţi .p.78

CAPITOLUL VI

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ SI SANCTIUNILE APLICABILE

PENTRU INCALCAREA PREVEDERILOR REFERITOARE

LA FONDUL FORESTIER NATIONAL .p.79

CONCLUZII ŞI PROPUNERI.p.82

Extras din document

CAPITOLUL I

DREPTUL MEDIULUI ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂN

1.1. Apariţia dreptului mediului

Dreptul mediului înconjurător a apărut şi s-a dezvoltat pornind de la sarcinile imediate încredinţate de societate, în funcţie de nevoile de protecţie a diferitelor elemente ale mediului, ameninţate de dezvoltarea industriei, urbanizării, înmulţirea surselor de poluare.1

Protecţia şi dezvoltarea mediului a devenit treptat o problemă centrală a statului, a agenţilor economici, a tuturor cetăţenilor.

În ţara noastră, legislaţia propriu-zisă de protecţie a unor elemente ale mediului natural a apărut treptat, mai ales în anii ’60 şi la începutul anilor ’70 (cu precizarea că au existat mai demult astfel de reglementări, ca de exemplu cele cuprinse în Codul silvic din 1963.

Dar, de apariţia şi dezvoltarea unei legislaţii ştiinţific fundamentată, bazată pe o concepţie unitară, cu o strategie globală se poate vorbi numai în ultimele două-trei decenii.

În istoria legislaţiei ţării noastre privind mediul ambiant, un moment deosebit de important l-a constituit apariţia Legii nr.9/19732 privind protecţia mediului înconjurător. Scopul declarat al acestei legi a fost exprimarea sintetică a necesităţii asigurării menţinerii şi îmbunătăţirii calităţii mediului, corespunzător cerinţelor ocrotirii naturii şi desfăşurării armonioase a vieţii pe Terra. În doctrina internaţională se întâlnesc diverse concepţii privitoare la conceptul de mediu, de protecţie a mediului şi desigur, de dreptul mediului.

1.2. Definiţia şi principiile dreptului mediului

Dreptul mediului este o ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale apărute în cadrul interacţiunii socio-economico-ecologice dintre om şi mediul înconjurător, în scopul protecţiei, conservării şi dezvoltării sale ori altfel spus, ansamblul relaţiilor interumane formate în legătură cu protecţia şi ameliorarea mediului uman.

Legea protecţiei mediului nr.137/1995 (republicată)3 face referire expresă în art.3 la următoarele principii şi elemente strategice ce stau la baza prezentei legi, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile a mediului înconjurător, după cum urmează:

a) principiul precauţiei în luarea deciziei;

a1) principiul prevenirii, reducerii şi controlului integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activităţile care pot produce poluări semnificative;

b) principiul prevenirii riscurilor ecologice şi a producerii daunelor;

c) principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural;

d) principul "poluatorul plăteşte";

e) înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor;

f) crearea sistemului naţional de monitorizare integrată a mediului;

g) utilizarea durabilă a resurselor naturale;

h) menţinerea, ameliorarea calităţii mediului şi reconstrucţia zonelor deteriorate;

i) participarea publicului la luarea deciziilor privind mediul;

j) dezvoltarea colaborării internaţionale pentru asigurarea calităţii mediului.

Statul român recunoaşte tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos, garantând în acest scop:

a) accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute de legislaţia în vigoare;

b) dreptul de a se asocia în organizaţii de apărare a calităţii mediului;

c) dreptul de consultare în vederea luării deciziilor privind dezvoltarea politicilor, legislaţiei şi a normelor de mediu, eliberarea acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu, inclusiv pentru planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor asociaţii, autorităţilor administrative sau judecătoreşti în vederea prevenirii sau în cazul producerii unui prejudiciu direct sau indirect;

e) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit.1

Dreptul mediului este chemat să creeze cadrul legal ştiinţific fundamental necesar şi indispensabil realizării sarcinilor complexe privitoare la protecţia mediului.

Obiectul dreptului mediului îl constituie un complex de relaţii sociale formate între participanţii la procesul multilateral al protejării şi dezvoltării mediului natural şi artificial. 2

Preview document

Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 1
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 2
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 3
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 4
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 5
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 6
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 7
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 8
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 9
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 10
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 11
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 12
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 13
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 14
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 15
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 16
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 17
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 18
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 19
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 20
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 21
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 22
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 23
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 24
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 25
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 26
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 27
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 28
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 29
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 30
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 31
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 32
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 33
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 34
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 35
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 36
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 37
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 38
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 39
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 40
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 41
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 42
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 43
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 44
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 45
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 46
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 47
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 48
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 49
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 50
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 51
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 52
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 53
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 54
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 55
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 56
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 57
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 58
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 59
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 60
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 61
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 62
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 63
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 64
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 65
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 66
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 67
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 68
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 69
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 70
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 71
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 72
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 73
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 74
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 75
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 76
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 77
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 78
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 79
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 80
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 81
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 82
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 83
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 84
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 85
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 86
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 87
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 88
Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National.doc

Alții au mai descărcat și

Institutiile Nationale si Internationale de Mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Contractul de Achiziții Publice

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEMA CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE 1.2. Conceptul de contract administrativ Administraţia publică are ca fundament de...

Contractul de Concesiune

1. EVOLU|IA DOCTRINEI DE DOMENIU PUBLIC Domeniul public este o institutie traditionala a dreptului administrative, iar cercetarea acestuia a...

Protectia Juridica a Padurilor

INTRODUCERE Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Consolidarea Terenurilor - Aspectul Juridic

Întroducere Regulamentul cu privire la consolidarea terenurilor agricole a intrat în vigoare. Autorităţile mizează pe impulsionarea procesului de...

Regimul Juridic al Rezervatiei Biosferei Deltei Dunarii

I. Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării - aspecte introductive 1.1. Importanţa Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Prin sintagma de „Rezervaţie...

Poluarea Mediului Ambiant

1. Noţiunea, trăsăturile definitorii şi definiţia dreptului mediului Evoluţiile generale înregistrate în ultimele decenii au determinat un proces...

Ai nevoie de altceva?