Protecția Internațională a Drepturilor Omului

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 10773
Mărime: 69.00KB (arhivat)
Publicat de: Denis State
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. dr. univ. Pascariu Liana

Cuprins

 1. Introducere
 2. 2. Statutul Organizaţiei Naţiunilor Unite
 3. 3. Statutul Consiliului Europei
 4. 4. Mecanisme conveniţionale şi extraconvenţionale de monitorizare a implementării Drepturilor Omului în sistemul Naţiunilor Unite
 5. 4.1. Introducere
 6. 4.2. Mecanisme Convenţionale de monitorizare a implementării Drepturilor Omului
 7. 4.3. Mecanisme extraconvenţionale de monitorizare a implementării Drepturile Omului. Proceduri Speciale ale Consiliului pentru Drepturile Omului (înfiinţate de fosta Comisie pentru Drepturile Omului)
 8. 5. Mecanismele de îndeplinire a protecţiei drepturilor omului implementate de Consiliul Europei
 9. 5.1. Introducere
 10. 5.2. Mecanismele implementate prin convenţii, carte şi documente
 11. 5.3. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
 12. 6. Procedura de soluţionare a unei încălcări privind Drepturile Omului la nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite
 13. 6.1. Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice (PIDCP)
 14. 6.2. Procedura plângerilor interstatale
 15. 6.3. Primul protocol facultativ la PIDCP
 16. 6.4. Proceduri extraconvenţionale de protecţie a drepturilor omului în cadrul ONU
 17. 6.5. Procedura publică 1235
 18. 6.6. Procedura confidenţială 1503
 19. 6.7. Măsurile luate în urma soluţionării unei cauze în cadrul ONU
 20. 7. Procedura de soluţionare a unei încălcări privind Drepturile Omului la nivelul Consiliului Europei
 21. 7.1. Procedura judecării unei cereri individuale de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului
 22. 7.2. Sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului cu o cerere individuală
 23. 7.3. Condiţiile de admisibilitate a unei cereri individuale introduse la CEDO
 24. 7.3.1. Epuizarea prealabilă a tuturor căilor de recurs interne
 25. 7.3.2. Introducerea cererii într-un termen de 6 luni de la data deciziei interne definitive
 26. 7.3.3. Cererea să nu fie anonimă
 27. 7.3.4. Cererea să nu fie esenţial aceeaşi cu o cerere anterior examinată de Curte
 28. 7.3.5. Cererea să nu mai fi fost supusă examinării unei alte instanţe internaţionale, dacă nu conţine fapte noi
 29. 7.3.6. Cererea să nu fie incompatibilă cu prevederile Convenţiei, manifest nefondată sau abuzivă
 30. 7.4. Examenul prealabil al cererii
 31. 7.5. Judecarea cererii individuale de Cameră sau de Marea Cameră
 32. 7.6. Soluţiile pronunţate de Cameră sau de Marea Cameră
 33. 7.7. Remiterea în faţa Marii Camere
 34. 8. Concluzie
 35. 9. Anexă
 36. 9.1. Cerere CEDO
 37. 10. Bibliografie selectivă
 38. 10.1. Tratate, cursuri, monografii
 39. 10.2. Legislaţie
 40. 10.3. Webografie

Extras din proiect

1. Introducere

În cadrul drepturilor omului, noţiunea de demnitate este esenţială, deoarece apare ca “principiu matriceal” prin excelenţă, ce constitue temelia drepturilor fundamentale, respectiv raţiunea acestora de a fi. Noţiunea de demnitate a alimentat dintotdeauna filosofia drepturilor omului, cu toate că acest concept posedă o anumită autonomie juridică în raport cu drepturile fundamentale: acestea se întemeiază pe valorizarea libertăţii omului, în timp ce demnitatea desemnează omul ca aparţinând umanităţii. Nu este mai puţin adevărat că demnitatea fiinţei umane este, prin excelenţă, un principiu fondator care traduce însăşi esenţa concepţiei umaniste a conştiinţei universale, care rezultă dintr-o exigenţă etică fundamentală. Într-un mod mai puţin abstract, drepurile omului pot fi definite ca prerogative guvernate de reguli pe care o persoană le deţine în relaţiile cu particularii şi cu Statul

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului este cea mai importantă declaraţie oficială internaţională privind drepturile inalienabile şi inviolabile ale tuturor membrilor speciei umane. Această declaraţie a fost proclamată într-o rezoluţie a Adunării Generale la 10 decembrie 1948, ca un “ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele şi naţiunile” privind respectarea drepturilor omului. Ea cuprinde numeroase drepturi: civile, politice, economice, culturale şi sociale, la care oamenii din toată lumea sunt îndreptăţiţi

Omul beneficiază de drepturi inerente fiinţelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a născut, locuieşte, munceşte sau trăieşte, indiferent de naţionalitate, rasă, sex, credinţe religioase şi filozofice, stare materială, fiindcă acestea au un caracter universal, ceea ce constituie un fundament al drepturilor lor egale şi inalienabile, ca un corolar al libertăţii, dreptăţii, securităţii şi păcii în lume

Instituţia drepturilor omului, care a cunoscut, pe parcursul timpului, un laborios dar şi îndelungat proces de cristalizare, se înfăţişează in prezent ca o instituţie deosebit de complexă, ce ţine atât de ordinea juridică internă, cât şi de cea internaţională. Reflectând un anumit standard câştigat de protecţia internaţională a drepturilor şi libertăţilor ce aparţin oricăror fiinţe umane, ea defineşte şi însumează un ansamblu de drepturi, libertăţi şi obligaţii ale oamenilor unii faţă de alţii, ale statelor de a apăra şi de a promova aceste drepturi, ale întregii comunităţi internaţionale de a veghea la respectarea drepturilor şi libertăţilor respective in fiecare ţară, intervenind in acele situaţii in care drepturile omului ar fi incălcate intr-un anumit stat. Cuprinzând principii, mecanisme, proceduri ce tin de ordinea juridică internă, dar şi de cea internaţională, instituţia drepturilor omului prezintă un caracter bivalent, fiind in acelaşi timp o instituţie de drept intern, integrată normelor constituţionale, dar şi o instituţie de drept internaţional, configurând trăsăturile unui principiu juridic aplicabil în relaţiile dintre state.

Largul interes de care se bucură astăzi problematica drepturilor omului constituie, de altfel, o recunoaştere de netăgăduit a complexităţii şi originalităţii acestei instituţii juridice, dar şi a faptului că fără aceste drepturi nu se poate înfăptui o societate democratică condiţie firească a afirmării demnităţii fiecărui individ dar nici realiza cadrul juridic normal indispensabil colaborării naţiunilor

Nefiind numai o problemă internă a statelor, problema drepturilor omului este una dintre problemele majore ale contemporaneităţii, a cărei respectare şi aplicare demonstrează capacitatea de înţelegere şi cooperare a tuturor statelor şi popoarelor ca în prag de nou secol şi mileniu, să practice acele măsuri şi acţiuni care favorizează democraţia, libertatea, înţelegerea, cooperarea multiformă, toleranţa şi prietenia între toate naţiunile şi statele, grupurile etnice şi religioase în scopul salvagardării păcii şi securităţii în lume.

Societatea umană contemporană, comunitatea umană nu se poate dezvolta armonios şi în ritm ascendent dacă această dimensiune fundamentală a ei este ignorată sau nesocotită, căci nesocotirea sau încălcarea acesteia este menită să ducă la intârzieri, disfuncţionalităti sau chiar convulsii în cadrul societăţii. De aceea, statele şi organizaţiile internaţionale create de ele, precum şi organizaţiile non-guvernamentale au instituit norme juridice, tehnici şi metode adecvate pentru respectarea drepturilor şi garantarea aplicării efective a acestora. S-a instituit răspunderea internaţională a statelor pentru încălcarea drepturilor omului, pentru nesocotirea standardelor internaţionale în această privinţă. Problema nerespectării drepturilor omului nu este numai o problemă naţională, internă a statelor, ci una internaţională, mondială, pentru a cărei respectare este interesată întreaga comunitate internaţională şi în primul rând Organizaţia Naţiunilor Unite

Afirmarea, respectarea şi garantarea materială a drepturilor omului prin legislaţia internă a statelor şi printr-un control internaţional eficace al Naţiunilor Unite şi al instituţiilor specializate este de natură să conducă la prevenirea încălcărilor şi la corecta aplicare a legislaţiei internaţionale care consacră dreptul omului la viaţă, demnitate, securitate, la pace, la proprietate, la protecţia sa socială şi politică împotriva atingerilor aduse persoanei sale, drepturilor sale sacre, împotriva tuturor discriminărilor şi vexaţiunilor.

Omul, drepturile sale imprescriptibile, reprezintă cea mai mare valoare a umanităţii. De aceea, drepturile sale au fost afirmate, proclamate, consacrate prin mijloace juridice, materiale şi instituţionale, astfel ca persoana să fie protejată şi apărată de efectele nocive ale războaielor şi ale altor acte de barbarie, de manifestările de intoleranţă etnică, religioasă, filozofică şi politică. Dintotdeauna drepturile omului şi libertăţile fundamentale au reprezentat o temă psihologică, greu de ocolit şi imposibil de evitat în dezbaterea publică

Explicaţia constă în faptul că nu există om în această lume, căruia să îi fie indiferent, conştient sau inconştient, modul prin care îi sunt ocrotite drepturile şi libertăţile. Faptul că fiinţa umană s-a născut pentru a-şi dezvolta eul şi tinde spre deplina lui dezvoltare, ceea ce este util societăţii şi în acelaşi timp şi individului determină în acelaşi timp libertatea lui personală. Pierderea acestei libertăţi duce la degradarea şi uciderea relaţiior de orice fel la care este supusă fiinţa umană. Tema politică o constituie importanţa cu care este pusă în discuţie, de către cei care acced la putere, nevoia drepturilor omului. Intr-o guvernare sănătoasă unde este asigurată libertatea publică iar dragostea de patrie, cea de libertate şi virtutea politică, conduc, cetăţeanul care trebuie să participe la toate acestea cu răspundere, interes şi perseverenţă.

Bibliografie

Renucci, Jean-Francois (2009), Tratat de drept european al drepturilor omului, Editura Hamangiu, trad.: Cătălina Constantin, Elena Bodea, Annelise Popa, Control ştiinţific: Mona-Maria Pivniceru, Bucureşti

Selejan-Guţan (2004), Bianca, Protecţia Europeană a Drepturilor Omului, Editura All Beck, Bucureşti

curs, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de Studii Europene, Iaşi

Corneliu, Bârsan, Marius, Eftimie (2010), Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Editura Hamangiu, Ed. a 5-a, Bucuresti

Cristi, Danileţ (2006), Consiliul Europei, Eficienţa şi echitatea justiţiei-standarde europene, Bucureşti

Legislaţie

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice

Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Economice şi Sociale

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Statutul Consiliului Europei

Preview document

Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 1
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 2
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 3
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 4
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 5
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 6
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 7
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 8
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 9
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 10
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 11
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 12
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 13
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 14
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 15
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 16
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 17
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 18
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 19
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 20
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 21
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 22
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 23
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 24
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 25
Protecția Internațională a Drepturilor Omului - Pagina 26

Conținut arhivă zip

 • Protectia Internationala a Drepturilor Omului.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte generale privind pluralitatea de infractori

Elaborarea lucrarii de licenta "Aspecte generale privind pluralitatea de infractori" s-a realizat sub indrumarea - tema aleasa prezentand...

Procesul de Insolvabilitate

INTRODUCERE Procedura de insolvabilitate reprezintă un important mecanism juridico-economic de asigurare a stabilităţii şi siguranţei circuitului...

Concursul de Infracțiuni

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI SECŢIUNEA 1 NOŢIUNEA DE PLURALITATE DE INFRACŢIUNI În teoria, legislaţia şi practica...

Tortură

ÎNTRODUCERE Lucrarea de faţă cuprinde o serie de studii, analize, materiale, fiind expresia unui efort de cercetare şi sinteză a fenomenului...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Concursul de infracțiuni - infracțiunea unică

Secţiunea I 1. Definiţie şi condiţii de existenţă Prin concurs de infracţiuni în doctrina şi legislaţia penală este desemnată forma pluralităţii...

Dreptul de a nu fi Supus Torturii

Dreptul oricărei persoane de a nu fi supusă torturii, tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante este un drept inerent fiinţei umane care...

Concursul de Infracțiuni

1. Explicaţii preliminare, Codul penal în vigoare prevede şi reglementează două forme ale pluralităţii de infracţiuni, deci două cazuri în care o...

Te-ar putea interesa și

Protecția internațională a drepturilor omului - libertatea individuală și siguranța persoanei

Libertatea individuala si siguranta persoanei In art. 9 din Pactul International cu privire la drepturile civile si politice la care Romania a...

Protecția drepturilor omului în sistemul internațional - pactele internaționale privind drepturile omului

CAPITOLUL I EDUCAȚIA PENTRU DREPTURILE OMULUI 1.1. Motto-uri Motto 1 : "... pentru a exista un stat de drept nu este suficient să se institue...

Protecția internațională a drepturilor omului

Uniunea Europeana respecta si promoveaza principiile universale asa cum sunt remarcate in Declaratia Universala a drepturilor omului , Conventie...

Drepturile Omului

INTRODUCERE Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Înscrise în tratatul său fondator,...

Protecția Internațională a Drepturilor Omului

Natura drepturilor omului Preambulul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, adoptat pe 10 decembrie 1948, arată că “recunoaşterea demnităţii...

Protecția internațională a drepturilor omului - dreptul la viață

1. Noţiuni introductive Curtea Europeană pentru Drepturile Omului sau C.E.D.O. există pentru a apăra dreptul la viaţă, la proces echitabil, la...

Protecția Internațională a Drepturilor Omului

1. NOŢIUNEA PROTECŢIEI INTERNAŢIONALE A DREPTURILOR OMULUI Drepturile omului, sub aspect internaţional, sunt drepturile subiective individuale,...

Protecția internațională a drepturilor omului

Aparitia si evolutia protectiei drepturilor omului 1)Conceptii si idei despre drepturile omului. Drepturile omului religie a sfarsitului de...

Ai nevoie de altceva?