Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 38776
Mărime: 140.70KB (arhivat)
Publicat de: Emanuela Vasilache
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: C. Popovici

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Capitolul 1 Formarea principiilor şi conceptelor dreptului
 3. mării pag.8
 4. Secţiunea I Noţiunea de drept al mării
 5. Secţiunea II Istoricul formării dreptului mării
 6. Secţiunea III Rolul Convenţiei din 1958 în formarea
 7. principiilor si conceptelor dreptului mării
 8. Secţiunea IV Convenţia din 1982 asupra dreptului mării si rolul
 9. acesteia
 10. Capitolul 2 Apele maritime teritoriale pag.18
 11. Secţiunea I Noţiune si statut juridic
 12. Secţiunea II Regimul juridic al porturilor
 13. 2.1. Noţiuni generale
 14. 2.2. Statutul navelor de război
 15. 2.3. Statutul navelor comerciale
 16. Capitolul 3 Marea teritorială pag.23
 17. Secţiunea I Noţiunea de mare teritoriala si importanţa instituirii
 18. acesteia
 19. Secţiunea II Caracterul juridic al mării teritoriale
 20. 2.1. Suveranitatea statului suveran asupra mării teritoriale,
 21. solului, subsolului si spaţiului aerian de deasupra mării teritoriale
 22. 2.2 Obligaţia statelor de a respecta suveranitatea statului
 23. riveran asupra mării sale teritoriale
 24. 2.3. Caracterul juridic al mării teritoriale in doctrina
 25. dreptului internaţional
 26. Secţiunea III Întinderea mării teritoriale
 27. 3.1. Primele limite fixate mării teritoriale
 28. 3.2. Conferinţele O.N.U. si problema întinderii mării
 29. teritoriale
 30. 3.3. Delimitarea limitelor mării teritoriale
 31. 3.3.1. Noţiuni generale
 32. 3.3.2. Delimitarea interioara a mării
 33. 3.3.3. Delimitarea mării teritoriale in cazuri speciale
 34. 3.3.4. Determinarea limitei exterioare a mării
 35. teritoriale
 36. 3.4. Implicaţii ale lăţimii mării teritoriale in relaţiile dintre
 37. state
 38. 3.4.1. Principiul soluţionării paşnice a diferendelor
 39. internaţionale
 40. 3.4.2. Litigii soluţionabile pe calea tratativelor directe
 41. între state
 42. 3.4.3. Litigii supuse spre rezolvarea Curţii Internaţionale
 43. de Justiţie
 44. Secţiunea IV Regimul juridic al mării teritoriale
 45. 4.1. Natura juridică a mării teritoriale
 46. 4.2. Dreptul de trecere inofensivă
 47. 4.3. Jurisdicţia statului riveran
 48. Secţiunea V Protecţia mediului marin
 49. Capitolul 4 Platoul continental pag. 59
 50. Secţiunea I Noţiune şi delimitare
 51. Secţiunea II Regimul insulelor
 52. Secţiunea III Regimul juridic al platoului continental
 53. Capitolul 5 Zona contiguă pag.66
 54. Secţiunea I Noţiune si delimitare
 55. Secţiunea II Regimul juridic al zonei contigue
 56. Capitolul 6 Zona economică exclusivă pag.68
 57. Secţiunea I Noţiune şi delimitare
 58. Secţiunea II Regimul juridic al zonei economice exclusive
 59. Capitolul 7 Zone supuse jurisdicţiei naţionale a României din
 60. dreptul mării pag.72
 61. Secţiunea I Apele maritime interioare ale României
 62. Secţiunea II Marea teritoriale a României
 63. 2.1. Instituirea si delimitarea mării teritoriale a României
 64. 2.2. Natura juridică a mării teritoriale a României
 65. 2.3. Jurisdicţia statului român asupra mării teritoriale
 66. 2.4. Dreptul de trecere inofensiva prin marea teritorială a României
 67. 2.5. Activităţi desfăşurate de România în marea teritorială
 68. 2.5.1.Exploatarea marii teritoriale în interese
 69. economice
 70. 2.5.2.Păstrarea echilibrului ecologic în marea
 71. teritorială a României
 72. 2.5.3.Paza si supravegherea mării teritoriale de către
 73. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
 74. Secţiunea III Zona contiguă a României
 75. Secţiunea IV Zona economică exclusivă a României
 76. 4.1. Instituire si delimitare
 77. 4.2.Drepturile statului roman in zona sa economică
 78. exclusivă

Extras din proiect

INTRODUCERE

Teritoriul de stat este spaţiul geografic alcătuit din suprafeţe terestre, acvatice, marine, subsoluri şi spaţiul aerian aflat deasupra acestora, asupra cărora statul îşi exercită suveranitatea sa deplină şi exclusivă. Teritoriul constituie cadrul natural în care un popor sau o naţiune îşi exercită dreptul la autodeterminare. El este totodată condiţia indispensabilă a delimitării spaţiale şi acţiunii independente a fiecărui stat în raport cu celelalte state, ca subiect suveran al dreptului internaţional.

Teritoriul unui stat, cu toate elementele sale constitutive, se află sub autoritatea exclusivă a acelui stat. Această autoritate este denumită suveranitatea teritorială, element central al suveranităţii de stat.

Suveranitatea de stat este protejată prin numeroase principii şi norme ale dreptului internaţional care obligă statele să nu aducă nici o atingere integrităţii teritoriale a altor state, ci să le respecte integritatea teritorială.

Pământul este acoperit în cea mai mare parte de apă, utilizarea acesteia fiind la fel de veche ca şi existenţa omului pe Terra, dar numai în ultima jumătate de mileniu apa a început să fie folosită şi în alte scopuri decât pentru navigaţie şi pescuit.

Mările şi oceanele constituie mai mult de 70% din suprafaţa globului pământesc şi au un impact deosebit asupra tuturor domeniilor vieţii economice, politice şi militare a statelor, ţinând cont de faptul că acestea au constituit o sursă importantă de hrană, au contribuit în mod fundamental la dezvoltarea legăturilor comerciale între state, îndeosebi după mările descoperiri geografice, iar în prezent, pe lângă vechile întrebuinţări, s-au adăugat multe altele noi, cum ar fi, de exemplu, exploatarea resurselor minerale.

Cercetători din cele mai diferite domenii de cercetare a mediului marin consideră că ,,ne aflăm în pragul unei noi ere istorice era exploatării supercontinentului albastru 1” . Aceasta pentru că oceanul planetar este depozitarul celor mai mari resurse biologice şi minerale ale planetei .

Cuceririle ştiinţei şi tehnicii din perioada postbelică au determinat diversificarea funcţionalităţilor mărilor şi oceanelor. În sistemul transportului internaţional marea constituie cea mai importantă cale pentru a desfăşurarea acestuia, în principal pentru faptul că acesta are un preţ redus în raport cu celelalte modalităţi şi pentru că permite îmbarcarea unui volum mare de mărfuri ,pe această cale desfăşurându-se 80% din comerţul internaţional.

Pentru a guverna relaţiile paşnice dintre state, ordinea juridică ,a mării creată de-a lungul secolelor pe cale cutumiară sau convenţională, a fost (începând cu Conferinţa de la Geneva din 1958) sistematizată cu norme, principii şi instituţii care sunt destinate să satisfacă interesele legitime ale tuturor statelor.

În acest context, problematica dreptului mării se relevă ca fiind de o importanţă majoră în desfăşurarea relaţiilor internaţionale şi în viaţa tuturor statelor lumii.

Marea teritoriala, făcând parte integranta din teritoriul de stat, constituie, din punct de vedere juridic, un subiect deosebit de important, aceasta zonă aflându-se atât sub imperiul reglementărilor internaţionale in materie, cât şi sub jurisdicţia statului riveran, pe când zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusiva nu fac parte din teritoriul de stat. În cadrul lor, statele riverane exercită numai anumite drepturi suverane. Studierea aspectelor juridice ale mării teritoriale comportă considerarea acestora în contextul larg al dreptului internaţional public şi în sens restrâns a importantei teme a acestuia – teritoriul. Aceasta zonă este supusă deopotrivă prevederilor internaţionale şi celor interne, care considerate împreună constituie regimul juridic al mării teritoriale.

O precizare ce se impune făcută este aceea că raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern a fost considerat ca fiind rezultatul unităţii dintre politica externă şi cea internă a statului, astfel normele interne nu pot contrazice normele şi principiile dreptului internaţional, avându-se in vedere şi faptul că, prin constituirea ca parte la un tratat sau acord internaţional, statul este obligat implicit ca legislaţia sa internă să nu contrazică actul ratificat.

Pornind de la aceasta, am examinat tema sub aspectul prevederilor internaţionale şi apoi a celor interne.

Am dedicat primul capitol istoricului formării principiilor şi conceptelor dreptului mării şi tratării, în mod general, a celor mai importante convenţii în această materie, rezervând capitolul al doilea pentru tratarea regimului juridic al mării teritoriale, istoricului formării acestui concept, reliefării modalităţilor de soluţionare a diferendelor dintre state, pornind de la ideea că delimitarea mării teritoriale reprezintă principalul aspect de natură a provoca diferende între state, atât pe calea tratativelor, cât şi prin supunerea lor competenţelor Curţii Internaţionale de Justiţie.

Următoarele două capitole le-am dedicat analizei celorlalte zone care, deşi nu fac parte din teritoriul naţional, sunt supuse unor reglementări din partea statelor, în sensul că acestea îşi exercită asupra acestora unele drepturi suverane (Zona contiguă, Platoul continental, Zona economică excesivă).

O mare parte a reglementărilor referindu-se la activităţile desfăşurate în respectivele zone şi ţinând cont de faptul că acestea au o importanţă fundamentală din punct de vedere economic şi social pentru ţara noastră, am considerat oportună gruparea acestora în ultimul capitol şi le-am exprimat urmând principalele aspecte ce le comportă, reliefând modul în care sunt oglindite în normele interne.

Capitolul I

FORMAREA PRINCIPIILOR ŞI CONCEPTELOR

DREPTULUI MĂRII

Secţiunea I

NOŢIUNEA DE DREPT AL MĂRII

Ca ramură distinctă a dreptului internaţional contemporan, dreptul mării este format din ansamblul normelor de drept internaţional (convenţionale şi cutumiare) care reglementează regimul juridic al spaţiilor maritime, activitatea statelor în cadrul acestora precum şi raporturile de colaborare dintre state în folosirea acestor spaţii şi a resurselor lor. El a apărut şi s-a dezvoltat ca o consecinţă a creşterii interesului omenirii şi al statelor pentru folosirea oceanului planetar şi a bogăţiilor sale.

Din dreptul mării fac parte nu numai reglementările de drept internaţional public, ci şi unele norme de drept intern al statelor referitoare la drepturile lor suverane exercitate în anumite spaţii maritime (de exemplu: in zona contiguă sau platoul continental), precum şi celelalte reglementări interne privind activitatea maritimă a statelor.

Preview document

Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 1
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 2
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 3
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 4
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 5
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 6
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 7
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 8
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 9
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 10
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 11
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 12
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 13
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 14
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 15
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 16
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 17
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 18
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 19
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 20
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 21
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 22
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 23
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 24
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 25
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 26
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 27
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 28
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 29
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 30
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 31
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 32
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 33
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 34
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 35
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 36
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 37
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 38
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 39
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 40
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 41
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 42
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 43
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 44
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 45
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 46
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 47
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 48
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 49
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 50
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 51
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 52
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 53
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 54
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 55
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 56
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 57
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 58
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 59
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 60
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 61
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 62
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 63
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 64
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 65
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 66
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 67
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 68
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 69
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 70
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 71
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 72
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 73
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 74
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 75
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 76
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 77
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 78
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 79
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 80
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 81
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 82
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 83
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 84
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 85
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 86
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 87
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 88
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 89
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 90
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 91
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 92
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 93
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 94
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 95
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 96
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 97
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 98
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 99
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 100
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 101
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 102
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 103
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 104
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 105
Zone supuse jurisdicției naționale în dreptul mării - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Zone Supuse Jurisdictiei Nationale in Dreptul Marii.doc

Alții au mai descărcat și

Principiul Libertății Mărilor

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE CU PRIVIRE LA DREPTUL MĂRII Problema libertăţii mărilor este comentată în cel puţin două locuri: în primul rând, în...

Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României

CAPITOLUL I - TERITORIUL ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC Secţiunea 1 – Noţiuni introductive despre teritoriul de stat Teritoriul, împreună cu...

Analiza instrumentelor juridice privind protecția regională a mediului marin - cazul Mării Negre

Art. 148 din Legea nr.17/1990 interzice poluarea apelor maritime interioare, a mării teritoriale, a zonei contigue a României și a atmosferei de...

Considerații privind Implementarea Convenției Națiunilor Unite privind Dreptul Mării

INTRODUCERE INTRODUCTION Dreptul mării – parte integrantă a dreptului internaţional public Pământul este acoperit în cea mai mare parte de apă,...

Regimul Juridic al Mării Teritoriale

CAPITOLUL I DREPTUL MĂRII – PREOCUPĂRI ALE COMUNITĂŢII INTERNAŢIONALE CU PRIVIRE LA MARE 1.1. Importanţa economică şi strategică a mărilor şi...

Zonele maritime supuse drepturilor suverane ale statelor cu specială privire asupra platoului continental

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Problematica maritimă, în general, şi cea a dreptului mării, în special, au generat una dintre cele mai ample şi mai...

Răspunderea penală pentru nerespectarea regimului de protecție a apelor

1.Notiunea de raspundere in dreptul mediului In domeniul mediului ,problema raspunderii si responsabilitatii are, deocamdata, o arie de raspundere...

Dreptul Mării

1.Dreptul marii 1.1Definite si izvoare Dreptul marii este o ramura a dreptului international public, alcatuita din totalitatea normelor juridice...

Te-ar putea interesa și

Strategii Mondiale în Domeniul Mediului

INTRODUCERE Între dezvoltarea economică şi socială, starea mediului înconjurător şi sănătatea umană există o strânsă legătură în cadrul căreia...

Zone maritime - supuse juridic statelor

CAPITOLUL I TERITORIUL DE STAT. NOŢIUNE, NATURĂ JURIDICĂ, DELIMITARE, COMPONENŢĂ. 1.1. Noţiune. Suveranitate teritorială. Teritoriul prezintă...

Ecologia Sistemelor Antropice

Capitolul I Ecosistemele antropice in prezent si perspectiva Definire, componente si tipuri Sistemele antropizate sunt formate prin...

Implicarea și Competențele Ministerului Administrației și Internelor în Problematica Protecției Mediului Înconjurător

I. GENERALITATI Protectia, conservarea si dezvoltarea mediului înconjurator constituie un obiectiv de interes national, cu efecte directe si...

Marea Teritorială a României

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL MĂRII CAPITOLUL 1 1.1. Evoluţia dreptului mării până la adoptarea Convenţiei din 1958 Încă din cele...

Dreptul Mării

1. Noţiunea şi istoricul dreptului mării Dreptul internaţional al mării face parte din dreptul internaţional public.El este format din ansamblul...

Drept internațional public - teritoriul de stat

Spaţiul planetei noastre, din punct de vedere al regimului său juridic, se împarte în două categorii principale: teritoriul statelor (teritoriul...

Mediul

Cursul 1 Raportul juridic de mediu reprezintă relaţia socială care ia naştere între persoane în legătură cu prevenirea şi combaterea poluării,...

Ai nevoie de altceva?