Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 23714
Mărime: 1.19MB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

1. MEDIUL ŞI EFECTUL DE SERĂ

1.1. PRINCIPIILE PROTECŢIEI MEDIULUI pag.4

1.2. STRATEGII ALE PROTECŢIEI MEDIULUI pag.9

1.2.1. Strategia Naţională privind Protecţia Atmosferei pag.9

1.2.2. Obiectivele strategiei privind Protecţia Atmosferei pag.10

1.3. PLANUL NAŢIONAL AL EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ pag.12

1.4. G.E.S. PROTOCOLUL DE LA KYOTO pag.13

1.5. SCHIMBĂRILE CLIMATICE pag.18

1.5.1.Strategia Naţională privind Schimbările climatice 2005-2007 pag.18

1.6. INFLUENŢA ASUPRA SĂNĂTĂŢII pag.22

2. ASPECTE LEGISLATIVE PRIVIND PROTECŢIA ATMOSFEREI

2.1. LEGISLAŢIE CARE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA INSTALAŢIILOR MARI DE ARDERE pag.29

2.2. PREVEDERI LEGISLATIVE CARE STAU LA BAZA ELABORĂRII PROGRAMULUI NAŢIONAL DE REDUCERE

A EMISIILOR DE GES LA INSTALAŢIILE MARI DE ARDERE pag.32

2.2.1. Instalaţii mari de ardere incluse în Programul Naţional pag.33

2.2.2. Tipuri de combustibili pag.34

2.2.3. Niveluri de emisie totale anuale pag.35

2.2.4. Îndeplinirea obiectivelor Programului Naţional

de Reduceri a emisiilor pag.35

2.2.4.1. Etapele de conformare pag.35

2.2.4.2. Emisii ţintă de dioxid de sulf (SO2),

oxizi de azot (NOx),dioxid de carbon(CO2) pag.36

2.2.4.3. Măsuri de realizare a obiectivelor pag.38

2.3. STRATEGIA NAŢIONALĂ PRIVIND

PROTECŢIA ATMOSFEREI pag.38

3. IMPACTUL NOXELOR ŞI A GES ASUPRA ATMOSFEREI

3.1. Surse de poluare şi controlul lor pag.41

3.2. Evaluarea calităţii aerului pag.44

3.3. Ploile acide pag.47

3.3.1. Acidifierea. Emisiile de gaze cu efect acidifiant pag.48

4. PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. MONDOCHIM SRL

4.1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII pag.52

4.2. CATEGORIA DE ACTIVITATE pag.53

4.2.1. Categoria de activitate pag.53

4.2.2. Capacităti maxime de producţie, autorizate pag.53

4.2.3. Regim de lucru pag.54

4.3. MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE pag.54

4.3.1. Tipuri de materii prime şi materiale auxiliare utilizate în procesele de producţie şi în instalaţiile auxiliare pag.54

4.3.2. Substanţe chimice periculoase pag.62

4.4. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA ENERGIEI pag.64

4.4.1. Centrala termo-electrică pag.63

4.4.2. Energie electrică pag.64

4.4.3. Gaze naturale pag.64

4.5. PRODUSE FINITE pag.65

4.6. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN AER pag.67

4.7. EMISII pag.68

4.8. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII pag.71

4.9. ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR AUTOMONITORIZĂRII pag.76

5. MONITORIZAREA DISCONTINUĂ A EMISIILOR DE NOx, SO2, CO2 ŞI NH3

5.1. CERINŢE GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA

DISCONTINUĂ A INSTALAŢIILOR MARI DE ARDERE pag.78

5.2. PLANIFICAREA MĂSURĂTORILOR pag.79

5.3. EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR pag.80

5.3.1. Amplasarea punctelor de măsurare pag.80

5.3.2. Prelevarea izocinetică pag.82

5.3.3. Parametrii auxiliari pag.83

5.4. DURATA ŞI FRECVENŢA MĂSURĂTORILOR pag.84

5.5. PROCEDEU DE MĂSURARE DISCONTINUĂ A EMISIILOR pag.84

5.6. EVALUAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR pag.85

5.7. METODE DE MĂSURARE A PARAMETRILOR AUXILIARI pag.86

5.7.1. Determinarea conţinutului în oxigen al gazelor reziduale pag.86

5.7.2. Determinarea vitezei şi a debitului fluxului de gaze pag.86

5.7.3. Determinarea temperaturii gazelor reziduale pag.86

5.7.4. Determinarea umidităţii gazelor reziduale pag.87

5.8. ASIGURAREA CALITĂŢII pag.87

5.8.1. Cerinţe generale pag.87

5.8.2. Cerinţe minime de asigurare a calităţii în domeniul

monitorizării discontinue pag.88

5.8.3. Calibrarea şi validarea sistemelor de măsurare automate

după instalarea şi punerea în funcţiune a acestora pag.88

5.8.4. Metode de referinţă pe tipuri de poluanţi pag.89

6. RAPORT DE MĂSURARE A EMISIILOR PROVENITE

DE LA INSTALAŢIA MARE DE ARDERE ŞI DE LA INSTALAŢIA

DE AMONIAC APARŢINÂND S.C. MONDOCHIM SRL BACĂU

SEMESTRUL II 2007 pag.90

Bibliografie pag.108

Glosar de termeni pag. 111

Extras din document

1. MEDIUL ŞI EFECTUL DE SERĂ

PRINCIPIILE PROTECŢIEI MEDIULUI

Reglementarea protecţiei mediului, este un obiectiv de interes public major, pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă a societăţii.

Protecţia mediului nu trebuie să constituie o piedică a dezvoltării economice. Realizarea unei dezvoltări economice care are la bază protecţia mediului, prin evaluarea gradului de suportabilitate a mediului, asigură o mai mare siguranţă în funcţionare şi un mediu sănătos atât pentru actuala generaţie cât şi pentru cele viitoare.

Pentru a putea înţelege prevederile legilor din acest domeniu este necesar să plecăm de la unele definiţii.

MEDIU - „Ansamblu de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului".

Important de reţinut este faptul că din mediu fac parte şi valorile materiale, cele spirituale, sănătatea omului, precum şi calitatea vieţii.

La baza protecţiei mediului în România stau următoarele nouă principii şi elemente strategice, precizând şi modalităţile de implementare ale acestora:

a) principiul integrării politicii de mediu în celelalte politici sectoriale - presupune ca obligativitate a tuturor celor care întocmesc strategii şi politicii sectoriale să le integreze în politicile şi strategiile de mediu.

b) principiul precauţiei în luarea deciziei - care are ca modalităţi de implementare: adoptarea politicilor de mediu, armonizate cu programele de dezvoltare; efectuarea evaluării de mediu înaintea aprobării planurilor şi programelor care pot avea efect semnificativ asupra mediului şi evaluarea impactului asupra mediului în faza iniţială a proiectelor cu impact semnificativ asupra mediului. Evaluarea impactului asupra mediului este un proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului.

c) principiul acţiunii preventive - modalităţile de implementare sunt: efectuarea evaluării de mediu înaintea aprobării planurilor şi programelor care pot avea efect semnificativ asupra mediului; recunoaşterea produselor cu impact redus asupra mediului, prin acordarea etichetei ecologice; menţinerea şi ameliorarea calităţii mediului; crearea sistemului naţional de monitorizare integrată a calităţii mediului.

O posibilitate de mediu poate fi reducerea consumului de energiei, prin valorificarea superioară a resurselor şi deci reducerea costurilor de producţie. Înglobarea a cât mai mult din cantitatea de energie (materii prime, energie electrică şi/sau termică, energie umană şi alte forme) în produsul finit asigură condiţia esenţială a reducerii poluării. Reducerea cantităţilor de energie pierdută înseamnă reducerea cantităţilor de deşeuri produse, implicit valorificarea superioară a acesteia şi recapitalizarea societăţii.

d) principiul reţinerii poluanţilor la sursă - acest principiu cere ca acţiunile ce se întreprind pentru reducerea poluării să aibă ca ţel acţiunea asupra cauzelor şi nu a efectelor. Acţiunea la sursa de poluare are şi mai multe metode de rezolvare, metode ce aduc şi beneficii economice prin valorificarea superioară a resurselor. Modalităţile de implementare pot fi: rezolvarea, pe niveluri de competenţă, a problemelor de mediu, în funcţie de amploarea acestora; introducerea şi utilizarea pârghiilor şi instrumentelor economice stimulative sau coercitive; stabilirea şi urmărirea realizării programelor pentru conformare, reabilitarea zonelor afectate de poluare; încurajarea implementării sistemelor de management şi audit de mediu; înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor.

e) principiul „poluatorul plăteşte" - modalităţi de implementare prin: introducerea pârghiilor economice coercitive; obligativitatea despăgubirii celor afectaţi de poluare; refacerii zonelor deteriorate; introducerea de tehnologii curate; stabilirea şi urmărirea realizării programelor pentru conformare; reabilitarea zonelor afectate de poluare; promovarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul protecţiei mediului.

Ca exemplu poate fi luat contribuţia agenţilor economici la Fondul pentru mediu, astfel:

- taxele pentru emisiile de noxe în atmosferă, încasate de la operatori economici; Pulberi 0,02 lei (RON)/kg, Oxizi de azot 0,04 lei (RON)/kg, Oxizi de sulf 0,04 lei (RON)/kg, Poluanţi organici persistenţi 20 iei (RON)/kg, Metale grele: - plumb 12 lei (RON)/kg, cadmiu 16 lei (RON)/kg, - mercur 20 lei (RON)/kg;

Preview document

Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 1
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 2
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 3
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 4
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 5
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 6
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 7
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 8
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 9
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 10
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 11
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 12
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 13
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 14
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 15
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 16
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 17
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 18
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 19
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 20
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 21
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 22
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 23
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 24
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 25
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 26
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 27
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 28
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 29
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 30
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 31
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 32
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 33
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 34
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 35
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 36
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 37
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 38
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 39
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 40
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 41
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 42
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 43
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 44
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 45
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 46
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 47
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 48
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 49
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 50
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 51
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 52
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 53
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 54
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 55
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 56
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 57
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 58
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 59
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 60
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 61
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 62
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 63
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 64
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 65
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 66
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 67
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 68
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 69
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 70
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 71
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 72
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 73
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 74
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 75
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 76
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 77
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 78
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 79
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 80
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 81
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 82
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 83
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 84
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 85
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 86
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 87
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 88
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 89
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 90
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 91
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 92
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 93
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 94
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 95
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 96
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 97
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 98
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 99
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 100
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 101
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 102
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 103
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 104
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 105
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 106
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 107
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 108
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 109
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 110
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 111
Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau - Pagina 112

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Roșia Montană

Proiectul Rosia Montana este situat în vecinatatea comunei Rosia Montana din judetul Alba, la aproximativ 80 km nord-vest de resedinta de judet...

Analize si Observatii Privind Starea Actuala de Calitate a Aerului in Romania

MEMORIU JUSTIFICATIV Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbatute probleme ale contemporaneitatii si una de prim ordin pentru conducerea...

Evaluarea Impactului Asupra Mediului prin Metoda Indicelui de Poluare Globala - SC Elmet International SRL

INTRODUCERE Societatea ELMET INTERNATIONAL S.R.L. are sediul şi punctul de lucru în localitatea Bacău, str. Constanţei, nr. 1, jud. Bacău, fiind...

Transmiterea Căldurii în Atmosferă și Implicațiile asupra Mediului

INTRODUCERE Sute de mii de ani, omul a privit Pământul doar de la înălţimea staturii sale. Indiferent pe ce meridian, la ce paralelă sau...

Recoltarea și Determinarea Concentrațiilor de Pulberi din Atmosferă și Spațiile de Lucru prin Metode Gravimetrice

Rezumat Poluarea atmosferică reprezintă o problemă cu o deosebită importanță și afectează în mod direct calitatea vieții umane și buna desfășurare...

Reducerea Emisiilor de Oxizi de Sulf - Desulfurarea Umeda a Oxizilor de Sulf

LEGISLAŢIA PRIVIND NORMELE DE EMISII DE NOXE În România, Legea Protecţiei Mediului nr. 137/1995 are ca obiectiv reglementarea protecţiei mediului...

Legislatia privind Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera

1 Reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră 1.1 Gazele cu efect de seră Efectul de seră este procesul prin care atmosfera captează o parte din...

Ai nevoie de altceva?