Gestiunea deseurilor periculoase

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Gestiunea deseurilor periculoase.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 23 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bogheanu Delia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

ARGUMENT 3
1. DEȘEURI PERICULOASE 5
2. CLASIFICAREA DEȘEURILOR PERICULOASE DUPĂ PROVENIENȚĂ ȘI IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 7
2.1. Deșeurile periculoase de la populație și din sectorul serviciilor 7
2.2. Deșeurile periculoase din sectorul serviciilor medicale 8
2.3. Deșeuri de producție periculoase 10
2.4. Deșeuri radioactive 11
3. SISTEME DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT A DEȘEURILOR PERICULOASE 13
4. NEUTRALIZAREA, VALORIFICAREA ȘI ELIMINAREA FINALĂ A DEȘEURILOR PERICULOASE 16
4.1. Valorificarea și eliminarea deșeurilor periculoase neradioactive 16
4.2. Depozitarea deșeurilor radioactive 17
4.3. Studiu de caz - gestionarea bateriilor și acumulatorilor uzați 19
BIBLIOGRAFIE 22
ANEXE 23

Extras din document

ARGUMENT

Printre problemele care solicită o atenție deosebită, prin implicațiile majore asupra mediului înconjurător și, implicit, asupra sănătății cetățenilor, se numără și colectarea și depozitarea deșeurilor, mai ales a deșeurilor periculoase.

Managementul corespunzător al deșeurilor solide municipale presupune și componenta de gestionare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, în conformitate cu cerințele actelor legislative și de protecție a sănătății populației și a mediului.

Gestiunea deșeurilor periculoase devine o problematică la nivel global.

Aceste deșeuri au cel mai mare posibil impact negativ asupra sănătății populației și mediului, luând în considerare una sau mai multe proprietăți (de exemplu, inflamabilitate, corosivitate, toxicitate etc.) pe care le poate deține.

Drept urmare, această categorie de deșeuri impune o gestionare riguroasă de la generare până la eliminare.

Acest regim riguros de gestionare presupune un grad mare de responsabilitate necesar a fi asumat de deținătorii unor astfel de deșeuri. Experiența din alte țări indică faptul că, evitarea asumării responsabilităților poate da naștere comerțului ilegal, depozitării necontrolate, precum și unor contaminări semnificative de mediu (de exemplu, sol, canalizări și stații de tratare a apelor uzate etc.).

În oricare gospodărie se găsesc deșeuri cu conținut de substanțe chimice periculoase care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a mediului, prin manipularea, stocarea sau eliminarea necorespunzătoare (de exemplu, în rețeaua de canalizare sau în curtea gospodăriei).

Consecințele ar putea fi contaminarea apei de suprafață/subterană, posibila rănire a gospodarului sau a operatorului de salubritate și/sau reprezintă un mare risc de poluare a sistemului de canalizare. De asemenea, când o serie de substanțe chimice sunt evacuate în rețeaua de canalizare, vaporii adunați ar putea provoca incendii și explozie în țevi.

În anumite condiții, tuburile cu aerosoli ar putea exploda în momentul compactării deșeurilor solide în vehiculele de colectare, și produse, precum soluțiile chimice, ar putea răni muncitorii de la salubritate dacă se scurg, se varsă sau se amestecă cu alte substanțe chimice incompatibile.

Oamenii pot, de asemenea, să amestece, în necunoștință de cauză, două substanțe incompatibile, provocând producerea unui gaz periculos.

Prin plasarea lângă surse de căldură, anumite produse pot lua foc sau exploda.

Produsele sigilate neadecvat pot elibera vapori dăunători, care constituie un pericol de incendiu sau de sănătate.

Trebuie acordată o atenție deosebită în gestionarea acestor categorii de deșeuri, iar acest lucru este posibil odată cu conștientizarea și responsabilizarea factorilor implicați în proces.

Conform legislației în vigoare, responsabilitatea legală pentru managementul deșeurilor periculoase din deșeuri menajere este a autorităților administrației publice locale.

În esență, aceștia asigură, prin serviciul de salubrizare, colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor menajere periculoase în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Infrastructura necesară colectării separate trebuie creată de municipalități.

Deșeurile periculoase din deșeuri menajere nu reprezintă un flux ușor de abordat și gestionat, spre deosebire de categoriile de deșeuri reciclabile, dar este necesar să se ajungă, cel puțin, la informarea, conștientizarea și responsabilizarea populației și a autorităților cu privire la impactul acestor deșeuri asupra sănătății și mediului.

Este de înțeles faptul că produsele cu conținut de substanțe periculoase aduc beneficii cum ar fi: reducerea timpului de curățare, dezinfectarea suprafețelor, controlul dăunătorilor etc., însă, odată ce devin deșeuri, li se impune un management corespunzător, prin respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare, fără a reprezenta o amenințare pentru sănătatea umană și a mediului.

Au fost stabilite obiective pe termen scurt pâna în anul 2005, obiective pe termen mediu pâna în anul 2010 si obiective pe termen lung pana in 2013. În Planul Național de Gestionare a Deșeurilor sunt cuprinse pe lânga obiectivele stabilite în strategie si tintele pentru gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri precum si masurile pentru atingerea acestora.

Deșeurile care provin din cabinetele medicale ori din spitale pot fi socotite adevărate bombe ecologice.

Sida și hepatita C nu sunt decât două dintre bolile care pot fi răspândite în urma unei proaste gestionări a resturilor medicale periculoase, care trebuie sterilizate în spitale ori arse la crematoriu.

Deșeurile medicale trebuie să aibă un regim special de colectare și, apoi, de distrugere.

Ele se împart în deșeuri care pot fi socotite menajere și în deșeuri care pun în pericol atât mediul, cât și sănătatea oamenilor.

Potrivit normelor europene în vigoare, care vizează gestionarea deșeurilor medicale, spitalele trebuie să aibă spații special amenajate și recipienți speciali pentru colectarea resturilor.

Scopul planului de gestiune a deșeurilor periculoase cuprinde:

- asigurarea unei prezentări generale a cadrului legal și organizatoric actual, necesar pentru definirea modului de generare a deșeurilor periculoase;

- definirea principalelor criterii utilizate pentru caracterizarea tipurilor, cantităților și relevanței pentru mediu a deșeurilor periculoase;

- prezentarea soluțiilor de bază pentru colectarea, tratamentul și eliminarea separată a deșeurilor periculoase, astfel încât impactul economic și asupra mediului să fie minim;

- formularea de recomandări pentru acțiuni care includ cele mai adecvate tehnologii de colectare, tratament și eliminare în siguranță a deșeurilor, pentru regiunea analizată.

Obiectivele care trebuie atinse prin implementarea unui concept de colectare, tratare și eliminare separată a deșeurilor periculoase sunt în principal următoarele:

- reducerea toxicității deșeurilor eliminate la depozitele de deșeuri;

- reducerea pericolelor asociate cu acest tip de deșeuri atunci când sunt eliminate la depozitul de deșeuri împreună cu deșeurile menajere.

Atingerea acestor obiective impune crearea unui sistem separat de colectare a acestor deșeuri.

În acest context se înscrie tema proiectului, fiind structurată în 4 capitole:

1. Deșeuri periculoase

2. Clasificarea deșeurilor periculoase după proveniență și impactul asupra mediului

3. Sisteme de colectare separată și transport a deșeurilor periculoase

4. Neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor periculoase

În primul capitol, „Deșeuri periculoase” am definit aceste deșeuri în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr. 426/2001, modificată și completată prin O.U.G. nr. 61/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea 27/2007.

În al doilea capitol, „Clasificarea deșeurilor periculoase după proveniență și impactul asupra mediului” am prezentat principalele tipuri de deșeuri periculoase generate în România.

În al treilea capitol, „Sisteme de colectare separată și transport a deșeurilor periculoase”, am prezentat tehnici de colectare și transport pentru deșeurile menajere, industriale, medicale, radioactive. În ultimul capitol, „Neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor periculoase”, am prezentat principalele opțiuni pentru tratarea deșeurilor periculoase neradioactive și tratarea prin condiționare a deșeurilor radioactive în vederea depozitării la Depozitul Național de Deșeuri Radioactive (DNDR) de la Băița-Bihor. De asemenea, am prezentat un studio de caz pentru gestionarea baterii uzate și acumulatorilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Gestiunea deseurilor periculoase.docx

Bibliografie

ROJANSKI VL., BRAN FLORINA, DIACONU GHEORGHIȚA, 1997. Protecția și ingineria mediului, Edit. Economică, București.
ANTONESCU N. N., ANTONESCU N., POPESCU LELIA LETIȚIA, STĂNESCU D.P., 2006. Gestiunea și tratarea deșeurilor urbane. Gestiunea regională, Edit. Matrix Rom, București.
- ** http://www.agentianucleara.ro/
- ** http://www.anpm.ro/documents/
- ** http://www.apmdj.ro
- ** Legea 211/2011
- ** NEDELEA FELICIA NICOLETA, 2015, Studii privind amplasarea si operarea in conditii de securitate a depozitelor de deseuri radioactive institutionale - teză de doctorat, București
- ** http://www.nuclearelectrica.ro
- ** Planul Național de Gestionare a Deșeurilor versiunea 5, 2 noiembrie 2017