Plan Local de Actiune Pentru Mediu Tulcea

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Plan Local de Actiune Pentru Mediu Tulcea.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 127 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Radu Tamara

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Ecologie, Management

Cuprins

CAPITOLUL I – INTRODUCERE ÎN NOŢIUNEA DE PLAM
1.1. Ce este un PLAM?
1.2. Scopul unui PLAM
1.3. Cadrul legislativ în domeniul Protecţiei Mediului
1.4. Istoricul PLAM pentru judeţul Tulcea
1.5. Revizuire
CAPITOLUL II – STAREA INITIALA A JUDEŢULUI TULCEA
2.1. Caracteristici geografice, geologice şi demografice
2.2. Resurse naturale ale judetului Ttulcea
2.3. Activităţi economice principale
2.4. Infrastructura
CAPITOLUL III – STAREA CALITĂŢII MEDIULUI ÎN JUDEŢUL TULCEA IN PERIOADA 2005-2007
3.1. Calitatea aerului
3.2. Calitatea apelor
3.3. Calitatea solului
3.4. Situaţia radioactivităţii mediului
3.5. Calitatea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Arii protejate
3.6. Biosecuritatea
3.7. Calitatea pădurilor
3.8. Mediul urban
3.9. Deseurile
CAPITOLUL IV – PROBLEME PRIORITARE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ÎN
JUDEŢUL TULCEA
4.1. Metodologia utilizata in evaluarea problemelor de mediu.
4.2. Identificarea, descriereal, analizarea şi evaluarea problemelor/aspectelor de mediu
CAPITOLUL V – ACŢIUNI STRATEGICE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR ÎN JUDEŢUL TULCEA
5.1. Stabilirea scopurilor, obiectivelor si indicatorilor de mediu
5.2 Recomandări cadru pentru protejarea componentelor de mediu
5.3 Identificarea actiunilor prioritare
5.4. Matricile Plan de Actiune
CAPITOLUL VI – ADOPTAREA SI INSTITUTIONALIZAREA PLAM-ULUI
CAPITOLUL VII – PLANUL DE IMPLEMENTARE A ACTIUNILOR
CAPITOLUL VIII – MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA REZULTATELOR

Extras din document

CAPITOLUL I – INTRODUCERE ÎN NOŢIUNEA DE PLAM

1.1. Ce este un PLAM?

Un Plan Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) sau LEAP - Local Environmental Action Plan reprezintă strategia pe termen scurt, mediu şi lung necesară soluţionării problemelor de mediu locale, prin abordarea principiilor dezvoltării durabile şi în deplină concordanţă cu planurile, strategiile şi alte documente legislative specifice, existente la nivel local, regional şi naţional.

Această strategie de abordare planificată a problemelor de mediu a fost stabilită în cadrul Conferinţei Ministeriale “Un mediu pentru Europa” desfăşurată în 1993 la Lucerna, Elveţia şi a fost concretizată prin convenţia cunoscută sub numele Programul de Acţiune pentru Mediu pentru Europa Centrală şi de Est Acest document cadru constituie "o bază pentru acţiunea guvernelor şi administraţiilor locale, a Comisiei Comunităţilor Europene şi a organizaţiilor internaţionale, instituţiilor financiare şi a investitorilor privaţi în regiune" (paragraf 6 - Declaraţia Ministerială 30 aprilie 1993).

Un PLAM trebuie sa fie în deplină concordanţă cu Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM) iar principiile generale şi obiectivele prioritare ale acestuia trebuie să se regăsească în Strategia Protecţiei Mediului în România. De asemenea, în elaborarea sa, trebuie luate în considerare toate standardele şi reglementările de mediu naţionale relevante precum şi programul de adoptare a Acquis-ului Comunitar. Obiectivul general al PNAM este de a îmbunătăţi calitatea mediului în România.

Pentru a atinge acest scop trebuie luate în considerare următoarele principii şi strategii:

- principiul precauţiei în luarea deciziei;

- principiul integrarii politicii de mediu in celelalte politici sectoriale;

- principiul retinerii poluantilor la sursa;

- principiul prevenirii riscurilor ecologice;

- principiul conservării biodiversităţii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural;

- principiul „poluatorul plăteşte;

- utilizarea durabila a resurselor naturale;

- acordarea unei priorităţi sporite poluanţilor care dăunează sănătăţii populaţiei;

- reconstrucţia ecologică a zonelor degradate;

- informarea si participarea publicului la luarea deciziilor, precum si accesul la justitie in problemele de mediu.

1.2. Scopul unui PLAM

Scopul planificării locale este de a dezvolta un plan cuprinzător de acţiuni concrete pentru îmbunătăţirea calităţii mediului, pe cât posibil cu resursele disponibile.

PLAM-ul poate de asemenea servi ca argument adiţional în obţinerea de resurse financiare, în special a celor oferite de Uniunea Europeană. Fiecare proiect propus pentru a fi finanţat de către programele de asistenţă financiară ale Uniunii Europene trebuie nu doar să facă parte dintr-un plan, dar totodată trebuie să aibă la bază un larg consens al publicului din zona căreia i se adresează. PLAM-urile elaborate în Europa Centrală şi de Est au avut, in general, următoarele obiective:

- să îmbunătăţească condiţiile de mediu;

- să identifice, să evalueze şi să stabilească priorităţi de acţiune;

- să promoveze conştientizarea publicului;

- să întărească capacitatea atât a autorităţii locale cât şi a ONG pentru a coordona şi realiza programe de mediu;

- să promoveze parteneriatul între actorii implicaţi în procesul decizional de mediu;

- să respecte cerinţele legislative naţionale de elaborare PAM.

Stabilirea obiectivelor, indicatorilor, acţiunilor şi a termenelor pentru atingerea acestora trebuie să ţină seama de obligaţiile ce revin României în vederea conformării cu cerinţele Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului, astfel încât la revizuirea PLAM-ului se va putea obţine o evaluare a programului de aplicare a Acquis-ului Comunitar la nivel local. Principalele aspecte abordate prin realizarea unui PLAM sunt resursele limitate disponibile pentru soluţionarea tuturor problemelor de mediu şi dreptul publicului de a avea acces la informaţia de mediu şi de a participa la procesul de luare a deciziei de mediu.

PLAM este unic datorită circumstanţelor particulare date de condiţiile de mediu ale fiecărui judeţ.

Primul pas în elaborarea acestui document îl constituie stabilirea metodologiei, care implică stabilirea scopurilor, a obiectivelor si ţintelor PLAM, dar si a indicatorilor de mediu care trebuie luaţi in considerare pentru stabilirea acţiunilor.

Se continuă cu stabilirea si ierarhizarea problemelor ţinând cont de impactul acestora în raport cu sănătatea populaţiei, a mediului dar si de costurile pe care le implică.

In vederea elaborării Planului Local de Acţiune pentru Mediu, pentru fiecare problema de mediu se stabilesc :

- Scopul pentru mediu, care reprezintă elementul de îndrumare strategica a eforturilor pe termen lung pentru rezolvarea problemei;

- Obiectivele pentru mediu, sunt angajamentele măsurabile care trebuiesc atinse intr-un interval de timp pentru atingerea scopului stabilit;

- Ţintele pentru mediu, reprezentând cuantificarea a ceea ce se doreşte a se realiza intr-un interval de timp prestabilit pentru atingerea obiectivului;

- Indicatorii de mediu, care sunt elementele de referinţă pentru cuantificarea si evaluarea rezultatelor acţiunilor.

Pe baza celor stabilite se identifică acţiuni posibile pentru atingerea acestora.

Cerinţele principale ale unui PLAM sunt ca acesta să fie realist, implementabil şi rezultatele să fie măsurabile, iar pentru a îndeplini aceste cerinţe, programul trebuie:

- să implice toţi cetăţenii comunităţii locale pentru a fi siguri că problemele abordate în plan sunt importante pentru aceştia;

- să cuprindă obiective bine definite cu indicatori măsurabili, care să permită comunităţii locale să evalueze reuşita programului;

- să cuprindă activităţi pentru care sunt alocate resurse corespunzătoare sau activităţi noi pentru care pot fi găsite fonduri suplimentare reale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Plan Local de Actiune Pentru Mediu Tulcea.doc