Plan Local de Gestionare a Deseurilor in Municipiul Suceava

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Plan Local de Gestionare a Deseurilor in Municipiul Suceava.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, ppt de 52 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Nina holban

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

Programul de selectare colectivă a deşeurilor 5
CAP.1. PREZENTAREA GENERALĂ A MUNICIPIULUI 5
1. Caracterizare generală a teritoriului administrativ 5
1.1. Suprafaţa totală 5
1. 2. Caracterizare geografică 5
1.3. Date privind aşezările urbane 6
1.4. Evoluţia populaţiei la nivelul municipiului Suceava în ultimii 5 ani şi prognoza acesteia pentru viitorii ani 6
2. Utilităţi 6
2.1. Situaţia existentă şi prognoza modului de alimentare cu apă potabilă în anul 2000 6
2.2. Prognoza racordării la sisteme de canalizare cu instalaţii de epurare 6
2.3. Sisteme de încălzire 7
3. Aspecte economice 7
3.1 Balanţa forţei de muncă aferentă teritoriului administrativ în anul 2000 7
3.2 Structura economică 7
CAP.2. SITUATIA EXISTENTĂ ÎN GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR 8
2.1. Generarea deşeurilor 8
2.1.1. Evoluţia cantităţilor de deşeuri (mc,t) generate în perioada 1995-2000 pe tipuri de deşeuri şi origine 8
2.1.2. Compoziţia medie a deşeurilor menajere( %) 9
2.2. Gestionarea deşeurilor 9
2.2.1. Agenţi de salubritate 9
2.2.2. Dotarea agenţilor de salubritate pentru colectarea deşeurilor 9
2.2.3. Dotarea agenţilor de salubritate pentru transportul deşeurilor 10
2.2.4. Ritmul de ridicare 10
2.2.5. Regimul taxelor 10
2.2.6. Agenţi de colectare/reciclare 11
2.2.7. Cantităţi de deşeuri colectate selectiv din deşeuri municipale şi/sau valorificate (pe tipuri), cu indicarea unităţilor unde s-a făcut colectarea/valorificarea 11
2.2.8. Eliminarea deşeurilor cf. Anexei II A din Legea 426/2001 (prin depozitare pe sol, incinerare, etc.) 12
2.3. Costurile gospodaririi deşeurilor municipale – lei/m3 12
2.4. Evaluarea situaţiei existente şi concluzii 12
2.4.1. Tratare pe categorii de deşeuri cu accent pe elementele specifice zonei 12
2.4.2. Evaluarea critică a situaţiei existente, forme de impact şi cauzele lor 13
CAP.3. PROGNOZA ÎN DOMENIUL GESTIUNII DEŞEURILOR 14
3.1. Prima etapă a prognozei: Prognoza de bază 14
3.2. Cantităţile prognozate de deşeuri pe categorii de producere [m3/ t ] 14
3.3. Definirea obiectivelor de gestiune a deşeurilor 15
3.3.1. Obiectiv principal 15
3.3.2. Obiective specifice 16
3.4. Opţiuni de atingere a obiectivelor şi evaluarea lor în funcţie de condiţiile locale 16
3.5. Proiecte pentru îmbunătăţirea gestiunii deşeurilor 17
Anexa 1: PROGRAM DE ACTIUNE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IN MUNICIPIUL SUCEAVA 18

Extras din document

Introducere

Complexul Ecologic pentru tratarea şi reciclarea deşeurilor

Complexul Ecologic pentru tratarea şi reciclarea deşeurilor va fi amplasat în comuna Moara, respectiv în extravilanul localităţii Vorniceii Mari, la aproximativ 10 km distanţă de Municipiul Suceava, pe o suprafaţă totală de 22,31 ha. Având în vedere prevederile Planului Regional de Management al Deşeurilor pentru regiunea 1 NE, este necesară construirea unor depozite ecologice de deşeuri menajere – municipale, întrucât infrastructura existentă nu este conformă cu standardele Uniunii Europene, transpuse integral în legislaţia românească.

Prin tema de proiectare s-a urmărit realizarea următoarelor obiective:

-construirea primei celule de depozitare, în suprafaţă de 2,5 ha, pentru depozitarea unei cantităţi anuale estimată ca fiind la 150.000 tone de deşeuri;

- amenajarea perimetrală a depozitului: împrejmuire şi perdea vegetală, cabină intrare, platformă cântărire deşeuri;

- instalaţie de spălare a autovehiculelor ce părăsesc incinta depozitului;

- construirea unei clădiri administrative;

- construirea unei staţii de compostare pentru o cantitate de deşeuri vegetale;

- strat de recultivare de minimum 1.0 m grosime, din care min. 0.15 m sol ce va fi înierbat.

Valoarea totală a lucrărilor propuse depăşeşte 30 milioane de lei.

Prin amenajarea acestui complex ecologic pentru tratarea şi reciclarea deşeurilor se vor depozita deşeuri atât din Suceava cât şi din Fălticeni şi Rădăuţi, rezolvându-se astfel problema salubrizării la nivel judeţean.

Programul de selectare colectivă a deşeurilor

În conformitate cu normele europene referitoare la protecţia mediului cât şi pentru asigurarea curăţeniei în oraş, începând din anul 1996, Primăria Municipiului Suceava implementează un program de colectare selectivă. Astfel au fost montate un număr de 1.000 de containere în diferite zone ale oraşului. De asemenea, această acţiune a fost completată cu o campanie de informare a cetăţenilor prin pliantele distribuite în zonele aglomerate, precum şi prin întâlniri periodice cu cetăţenii oraşului.

Datorită colectării controlate a deşeurilor realizarea acestui program a dus la creşterea confortului şi a curăţeniei în oraş.

PLANUL LOCAL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

CAP.1 PREZENTAREA GENERALĂ A MUNICIPIULUI

1. Caracterizare generală a teritoriului administrativ

Teritoriul administrativ al municipiului Suceava este situat în nord-vestul podişului omonim, în bazinul inferior al râului Suceava, în partea sudică a Bucovinei istorice sau în nord-vestul Moldovei, cuprinzând un relief fragmentat sub formă de dealuri şi platouri colinare separate de văile râului Suceava, ale pâraielor Şcheia, Dragomirnei, Morii.

1.1. Suprafaţa totală : 5210 ha ( 52,10 Kmp) din care:

- Teren agricol 2449 ha (47,00 %)

- Păduri 573 ha (11,00 %)

- Suprafaţa locuită 1958 ha (37,58 %)

- Ape 183 ha ( 3,52 %)

- Drumuri 47 ha ( 0,90 %)

- Procentul din suprafaţa totală a municipiului ocupat de cursuri de apă este de 3,52 %

1.2. Caracterizare geografică

• Geologie, hidrogeologie (adâncimea pânzei freatice şi utilizarea acesteia ca sursă de alimentare cu apă potabilă) resurse naturale.

Geologia municipiului este rezultatul depunerilor aluvionare şi sedimentărilor. Sub municipiul Suceava se întinde un strat de 800 m grosime format din roci minerale, nisip şi argilă. Albia râului Suceava este formată dintr-un strat subţire de nisip şi pietriş. Depozitele de argilă de suprafaţă se găsesc peste tot în zonă. Apele freatice se găsesc la adâncimi diferite, alimentându-se din precipitaţii şi din unităţile hidrografice superioare. Ele sunt influienţate de climă şi formate din depozitele cuaternare din interfluvii de versant şi de şes.

• Lungimea căilor de comunicaţii pentru fiecare tip:

- Drumuri naţionale (DN) 17,465 km

- Drumuri judeţele (DJ) 4,714 km

- Drumuri Comunale (DC) 11.630 km

- Străzi 87,191 km

• Zonele poluate datorită depozitării deşeurilor municipale:

- albia râului Suceava

• condiţii meteorologice locale (direcţia predominantă a vânturilor faţa de zona de depozitare a deşeurilor municipale): vânturile suflă cu cea mai mare frecvenţă dinspre nord-vest, direcţie care concordă cu orientarea interfluviului şi a văii Suceava.

1.3. Date privind aşezările urbane

- anul de bilanţ 2000 -

Municipiul Suceava

Clasificarea aşezărilor subordonate după nu-mărul de locuitori Denumirile aşezărilor Felul aşezării (sate /subdivizi-uni administrativ teritoriale Numărul de locuitori

100.001 – 200.000 Suceava Municipiu 118.011

1.4. Evoluţia populaţiei la nivelul municipiului Suceava în ultimii 5 ani şi prognoza acesteia pentru viitorii ani.

Anul Nr.locuitori aferent municipiului Modificări faţă de anul de referinţa

[ %] Densitatea populaţiei

[loc/km 2]

1995 (an de referinţă) 118267 100 2270

1996 117924 99,71 2263

1997 118558 100,25 2276

1998 118.670 100,34 2278

1999 118311 100.04 2271

2000 118011 99.79 2265

2005 118295 100,03 2270

2010 118318 100,05 2271

Fisiere in arhiva (2):

  • Plan Local de Gestionare a Deseurilor in Municipiul Suceava
    • Economia mediului.ppt
    • Plan Local de Gestionare a Deseurilor in Municipiul Suceava.doc

Alte informatii

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava Facultatea de Ştiinte Economice şi Administraţie Publică Specializarea: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor Anul III, Zi Disciplina: Economia Mediului