Poluarea Mediului

Proiect
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 23016
Mărime: 1.61MB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: P.Iulia

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL 1 5

DESCRIEREA GENERALĂ A FACTORULUI DE MEDIU AER 5

1.1. Indicatori de calitate 5

1.2. Surse de poluare a aerului 5

1.2.1 Clasificarea după origine 5

1.2.1.1 Surse naturale şi principalii poluanţi 5

1.2.1.2. Surse anntropice 6

1.2.2. Clasificarea după formă 6

1.2.3. Clasificarea după înălţime 6

1.2.4. Clasificarea după mobilitate 6

1.2.5. Clasificarea după regimul de funcţionare 6

1.2.6. Clasificarea după tipul de activitate 6

1.3. Prevenirea poluări aerului 7

CAPITOLUL 2 7

SITUAŢIA ACTUALĂ PRIVIND INCADRAREA ÎN LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE A PROTECŢIEI MEDIULUI 7

2.1. Notiuni introductive 7

2.2. Directive europene transpuse în legislaţia românească 8

2.3. Valori limită de emisie. Standarde 10

2.3.1. Norme legislative 11

CAPITOLUL 3 12

POLUAREA AERULUI 12

3.1. Poluarea naturală 13

3.1.1. Vulcani 13

3.1.2.Furtunile de praf 13

3.1.3. Incendiile naturale 14

3.1.4. Activităţile „casnice” 15

3.1.5. Descompunerea reziduurilor organice. 15

3.1.6. Particulele vegetale . 16

3.1.7. Ceaţa. 16

3.1.8. Ionizarea atmosferei 16

3.2. Poluarea artificială 16

3.2.1.1. Poluarea fonică - ca orice alt tip de poluare şi poluarea fonică are numai efecte 16

3.2.1.2. Poluarea termică – se poate produce direct sau indirect. 17

3.2.1.3. Poluarea radioactivă 17

3.2.2. Poluarea chimică 19

3.2.2.1. Dioxidul de sulf ( SO2 ) 21

3.2.2.2. Oxizi de azot NOx (NO /NO2) 21

3.2.2.3. Pulberile in suspensie PM10 si PM2.5 22

3.3.2.4. Plumbul şi alte metale toxice Pb, Cd, As, Ni şi Hg 23

3.3.2.5.Benzen-C6H6 23

3.3.2.6. Oxizii de azot NOx ( NO / NO2) 23

3.3.2.7. Ozon O3 24

3.3.2.8. Hidrocarburi aromatice policiclice HAP 24

3.2.3. Poluarea biologică 25

3.2.4. Poluarea prin accidente tehnologice 25

3.3. Efecte şi fenomene rezultate în urma poluării atmosferice 26

3.3.1. Smogul 26

3.3.2 Ploaia acidă 28

3.4. Plouarea în România 29

CAPITOLUL 4 30

MODALITĂŢI DE EVALUARE A POLUĂRII MEDIULUI (IPG, API) 30

APLICAREA MODELULUI ÎN EXCEL

4.1. Evaluarea gradului de poluare a mediului 30

4.2.Exemplu de calcul al indicelului de poluare globală a mediului 32

CAPITOLUL 5 33

METODE/TEHNICI/TEHNOLOGII DE DEPOLUARE AER 33

5.1. Măsuri de reducere a emisiilor de oxizi de sulf 33

5.1.1. Măsuri primare de reducere a emisiilor de oxizi de sulf 33

5.1.2. Măsuri secundare de reducere a emisiilor de oxizi de sulf 33

5.1.3. Procedeul de desulfurare a gazelor de ardere cu ajutorul absorbanţilor alcalino-pamântoşi 34

5.2. Măsuri de reducere a emisiilor de oxizi de azot 36

5.2.1.Tehnologii primare de reducere a oxiziilor de azot 37

5.2.1.1.Reducerea excesului de aer 37

5.2.1.2. Preîncălzirea redusă a aerului 37

5.2.1.3. Reducerea sarcinii de funcţionare 37

5.2.1.4. Etajarea arderii combustibilului 37

5.2.1.5. Recircularea gazelor de ardere 37

5.2.2.Tehnologii secundare de reducere a oxiziilor de azot 38

5.2.3. Reducerea oxizilor de azot formaţi 38

5.3. Măsuri de reducere a emisiilor de oxizi de carbon 41

5.3.1. Captarea şi stocarea CO2 41

5.3.2. Transportul CO2 43

5.3.3. Stocarea CO2 Storage (sechestrarea) 43

5.3.3. 1. Stocarea geologică 43

5.3.3.2. Stocarea minerală 44

5.4. Măsuri de reducere a emisiilor de pulberi 45

5.4.1.Clasificarea electrofiltrelor 45

5.4.1.1. Electrofiltre cu un singur etaj. 45

5.4.1.2. Electrofiltre cu două etaje. 46

5.4.1.3. Electrofiltre cu electrozi de depunere umezi. 47

5.5. Principalele tehnici de depoluare 47

5.5.1. Tehnici mecanice 48

5.5.2. Tehnici electrice 48

5.5.3. Tehnici în strat poros 48

5.5.4. Tehnici hidraulice. 48

5.5.5. Tehnici chimice 48

5.5.6. Tehnici fizice 48

5.5.7. Tehnici catalitice 48

5.5.8. Tehnici termice 48

5.5.9. Tehnici biologice 48

CONCLUZII 49

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Proiectul de faţă îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător.

Astfel de proiecte bazate pe fapte reale sunt foarte utile deoarece simulează producerea unor catastrofe şi efectele acestora, ajutând astfel la aflarea concentraţiilor pe suprafeţe mari.

Astfel pot fii luate măsuri de protecţie şi reducere asupra poluării în cazul unor înteprinderi care poluează. În cazul deschiderii unor noi firme cu potenţial mare de poluare sunt indicate astfel de proiecte pentru a vedea daca acestea se încadrează in limitele admisibile.

Prezenta lucrare “Poluarea aerului” se încadrează în actualitate tratând aspecte de care se leagă poluarea şi protecţia factorilor de mediu.

Proiectul este structurat pe 5 capitole precedate de introducere şi se încheie cu bibliografia utilizată.

În Capitolul 1 se găsesc informaţii privind indicatorii de calitate, susele de poluare şi prevenirea poluarii. Legislaţia în vigoare la ora actuală privind protecţia mediului este cuprinsă în Capitolul 2 şi conţine prezentarea Directivelor Europene şi transpunerea lor în ţara noastră, şi de asemenea tabelele cu valorile limită de emisie.

Poluarea naturală şi antropică a mediului înconjurător este descrisă în Capitolul 3, sub aspect fizic, chimic şi biologic.

Capitolul 4 are ca obiect de studiu modalitatile de evaluare a poluării mediului (IPG, API) şi aplicarea unui model în Excel.

În Capitolul 5 se face o prezentare a metodelor/tehnicilor/tehnologiilor de depoluare a factorilor de mediu.

Proiectul se încheie cu o serie de concluzii generale şi evidenţierea rezultatelor proprii pentru evaluarea poluarii mediului.

Bibliografia utilizată la elaborarea proiectului de semestru cuprinde un număr de “24” note bibliografice.

CAPITOLUL 1

DESCRIEREA GENERALĂ A FACTORULUI DE MEDIU AER

1.1. Indicatori de calitate

Principalii poluanţi sunt cei emişi în cursul proceselor de combustie de orice natură, şi

anume:

• Dioxidul de sulf ( ) – este un gas incolor, amărui, neinflamabil, cu un miros

părtunzător care irita ochii şi căile respiratorii. Dioxidul de sulf e produs atat din surse naturale, surse antropice, cât şi prin reacţie chimică cu alte substanţe chimice fiind un precursor al pulberileor în suspensie.

• Dioxidul de azot ( )– este un compus gazos făra culoare , fără miros care conţine azot şi oxigen.

• Oxizi de azot ( ) – sunt un grup de gaze foarte reactive, care conţin azot şi ozigen în cantităţi variabile. Majoritatea oxizilor sunt gaze, făra culoare sau miros.

• Particule in suspensie ( ; – reprezintă un amestec complex de particule foarte fine şi picături de lichid.

• Ozonul – este un gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros înecăcios. Se concentrează în stratosferă şi asigură protecţia împotriva radiaţiei ultraviolet (UV) dăunătoare vieţii.

• Monoxidul de carbon ( CO ) – este un gaz incolor, inodor si insipid, foarte toxic care se formează în principal prin arderea incompleta a combustibililor fosili.

1.2. Surse de poluare a aerului

Poluarea mediului, care şi-a întins ameninţarea asupra întregii planete, a ajuns în punctul în care atacă dezlănţuit omul şi spaţiul său de existenţă. Trecând peste limitele capacităţii proprii de apărare a naturii, de regenerare şi de echilibrare, toţi agenţii poluanţi noi se răspândesc rapid în aer, în apă sau pe sol, generând, dezvoltând şi propagând unul dintre cele mai grave pericole pe care le-a întâmpinat civilizaţia modernă. In prezent, nu stihiile naturii sau populaţiile vegetale şi animale sunt acelea care îl ameninţă pe om, ci el însuşi, prin activitatea sa generală din industrie, agricultură, silvicultură, transporturi, zootehnie etc., insuficient controlată şi neadaptată în întregime la realităţile naturale înconjurătoare.

Sursele de poluare reprezintǎ locul de producere şi de evacuare în mediul înconjurǎtor a unoremisii poluante. Dupǎ natura poluanţilor, emisiile poluante acestea pot fi sub formă de pulberi şi gaze,emisii radioactive şi emisii sonore; în funcţie de provenienţa poluanţilor surse de poluare sunt naturale şi artificiale.

1.2.1 Clasificarea după origine

După origine, sursele de poluare a atmosferei se clasifică în surse naturale si surse antropice.

1.2.1.1 Surse naturale şi principalii poluanţi

Sursele naturale şi principali poluanţi specifici sunt:

• omul şi animalele - prin procese fiziologice evecuează , viruşi;

• plantele – prin fungi, polen, substanţe organice şi anorganice;

• solul – prin viruşi , pulberi ca urmare a eroziunii;

• apa, în special cea maritimă – prin aerosoli încărcaţi cu săruri (sulfaţi, cloruri)

descompunerea materiilor organice vegetale şi animale – prin metan, hidraogen sufurat, amoniac, etc;

• vulcanismul - prin cenuşă, compuşi de sulf, oxizi de azot si de carbon;

• incendiile maselor vegetale – prin cenuşă, oxizi de sulf, oxizi de azot, carbonul rezultaţi;

• descărcările electrice - prin ozon;

• furtunile de praf şi nisip – prin pulberi terestre.[3]

Bibliografie

[1]. Ion Dumitrescu

[2]. Ciolea Ionela – Daniela – Depoluarea aerului, ed. Universitas, Petroşani, 2012

[3]. Ciolea Ionela – Daniela – Poluarea şi protecţia mediului, Îndrumator de laborator şi lucrări practice, Ed. Universitas, Petroşani, 2011

[4]. http://www.anpm.ro/

[5]. Ing. Nicoleta Popovici – Teză de doctorat, Bucureşti, 2011

[6]. Poluarea aerului – ghid ecologic şcolar, volumul 1, Braşov, 2005

[7]. Legea poluării aerului, Legea nr.104/2011

[8]. Ghid ecologic - http://www.cpnt.ro/download/Poluarea%20Aerului.pdf

[9]. Grigore Buia, Geologie ambientală

[10].http://www.referatele.com/referate/geografie/online9/Poluarea-naturala--Poluarea-cu-metale--eruptiile-vulcanice--eroziunile-solului--rezidurile-vegetele-.php

[11]. PROF. POP AUREL-poluarea aerului, GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BECLEAN , jud Bistriţa

[12]. http://poluarea.wordpress.com

[13]. http://marianacut.webatu.com/poluarea/poluarea_fizica.htm

[14]. http://apmbt.anpm.ro/poluare_sonora-2838

[15]. Note de curs pentru studentii de la specializarea Ingineria si Protectia Mediului în Industrie Editor: Prof.univ.dr.ing. Lucian Oprea

[16]. http://www.scribd.com/doc/132413091/Poluarea-biologica-referat

[17]. Suport de curs, Dr. Ioan Povara , Poluarea şi protecţia mediului

[18].http://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnica-mecanica/PROIECT-Reducerea-emisiilor-de84.php

[19]. Cercetări privind reducerea emisiilor de pulberi la instalaţiile mari de ardere BUTNARU (MITOI) EMILIA

[20]. Ciolea Daniela – Ionela – Studiul reducerii noxelor atmosferice degajate prin arderea combustibililor solizi în centralele electrotermice, cz aplicaţie la C.E.T. Paroşeni, Teză de doctorat, Petroşani, 2007

[21].Petculescu Petre Dan -

[22]. http://www.spms.pub.ro/fisiere/depoluare/curs/cap06

[23]. http://www.co2club.ro/ro/informatii-utile.html

[24]. http://www.epcmediu.ro/blog/impactul-poluarii-aerului-asupra-sanatatii-umane

Preview document

Poluarea Mediului - Pagina 1
Poluarea Mediului - Pagina 2
Poluarea Mediului - Pagina 3
Poluarea Mediului - Pagina 4
Poluarea Mediului - Pagina 5
Poluarea Mediului - Pagina 6
Poluarea Mediului - Pagina 7
Poluarea Mediului - Pagina 8
Poluarea Mediului - Pagina 9
Poluarea Mediului - Pagina 10
Poluarea Mediului - Pagina 11
Poluarea Mediului - Pagina 12
Poluarea Mediului - Pagina 13
Poluarea Mediului - Pagina 14
Poluarea Mediului - Pagina 15
Poluarea Mediului - Pagina 16
Poluarea Mediului - Pagina 17
Poluarea Mediului - Pagina 18
Poluarea Mediului - Pagina 19
Poluarea Mediului - Pagina 20
Poluarea Mediului - Pagina 21
Poluarea Mediului - Pagina 22
Poluarea Mediului - Pagina 23
Poluarea Mediului - Pagina 24
Poluarea Mediului - Pagina 25
Poluarea Mediului - Pagina 26
Poluarea Mediului - Pagina 27
Poluarea Mediului - Pagina 28
Poluarea Mediului - Pagina 29
Poluarea Mediului - Pagina 30
Poluarea Mediului - Pagina 31
Poluarea Mediului - Pagina 32
Poluarea Mediului - Pagina 33
Poluarea Mediului - Pagina 34
Poluarea Mediului - Pagina 35
Poluarea Mediului - Pagina 36
Poluarea Mediului - Pagina 37
Poluarea Mediului - Pagina 38
Poluarea Mediului - Pagina 39
Poluarea Mediului - Pagina 40
Poluarea Mediului - Pagina 41
Poluarea Mediului - Pagina 42
Poluarea Mediului - Pagina 43
Poluarea Mediului - Pagina 44
Poluarea Mediului - Pagina 45
Poluarea Mediului - Pagina 46
Poluarea Mediului - Pagina 47
Poluarea Mediului - Pagina 48
Poluarea Mediului - Pagina 49
Poluarea Mediului - Pagina 50
Poluarea Mediului - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Poluarea Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Regenerarea Padurii prin Lucrari de Reimpadurire

Tema proiectului Sa se studieze conditiile fizice si fitogeografice din unitatea de productie VI Ibanesti, Ocolul Silvic Dorohoi, Directia Silvica...

Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București

INTRODUCERE În mod tradițional, deșeurile sunt considerate sursă de poluare, însă, bine gestionate, ele pot deveni o sursă importantă de...

Poluarea si Poluantii Mediului

I. FORMELE POLUARII Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau...

Poluarea Industrială

1. Poluanţi şi poluare Pentru a trăi în condiţii cât mai bune, omul a utilizat permanent resursele naturale: animale, plante, arbori, minereuri,...

Smogul

Smogul - ceata albastruie, toxica, rezultata în urma reactiilor chimice dintre razele solare catalizatoare, ozon si hidrocarburile nesaturate din...

Poluarea Solului

1. Notiuni introductive 1.1 Relatia om – mediu Schimbarea traiectoriei actuale de dezvoltare socioeconomica presupune construirea unor modele de...

Poluarea Factorilor de Mediu Produsa de Industrie

Mediul reprezintă totalitatea factorilor fizici, chimici, meteorologici, biologici, dintr-un loc dat, cu care un organism vine în contact. Între...

Ai nevoie de altceva?