Protecția Mediului Ambiant

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 2 fișiere: doc, dwg
Pagini : 170 în total
Cuvinte : 37480
Mărime: 3.49MB (arhivat)
Publicat de: Luana Micu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stretco Valintin

Cuprins

 1. Introducere
 2. 1.Caracteristica generală (administrativ-economică, fizico-geografică şi a situaţiei ecologice) a localităţii şi întreprinderii S.A "CARMEZ" în cadrul mun. Chişinău
 3. Introducere
 4. 1.1. Caracteristica generală a S.A „Carmez"
 5. 1.2. Resursele acvatice ale S.A „Carmez"
 6. 1.3. Caracteristica bazinului aerian
 7. 1.4. Gestionarea deşeurilor la S.A „Carmez"
 8. 1.5. Situaţia ecologică a S.A „Carmez"
 9. 1.6. Măsuri eficiente pentru protecţia mediului
 10. 2. Proiectul unei staţii de epurare a apelor uzate (menajere, menaj ere+industriale, industriale, ape meteorice)
 11. 2.1. Caracteristica procesului tehnologic şi formarea apelor uzate de la prelucrarea cărnii
 12. 2.2. Caracteristica apelor uzate
 13. 2.3. Procedeie şi instalaţii pentru epurarea apelor uzate
 14. 2.4. Utilizarea apei în cadrul S.A „Carmez"
 15. 2.5. Caracteristica apelor de suprafaţă
 16. 2.6. Sisteme de evacuare a apelor uzate şi epurarea lor
 17. 2.7. Calculul debitelor de ape meteorice la S.A „Carmez"
 18. 2.8. Dimensionarea ataţiei locale de epurare
 19. 2.9. Epurarea biologică anaerobă a apelor uzate industriale concentrate în substanţe organice
 20. 2.10. Flotaţia. Calculul instalaţiei de flotare a apelor uzate cu conţinut de grăsimi
 21. 2.11. Dimensionarea decantorului
 22. 2.12. Dimensionarea rezervorului sub presorizare
 23. 3.Proiectul unei instalaţii de depoluare a reziduurilor gazoase (de la centrala termică de la S.A "Carmez")
 24. Introducere
 25. 3.1. Caracteristica gazelor şi efectele nocive asupra omului
 26. 3.2. Caracteristica centralei termice
 27. 3.3. Poluarea aerului de către S.A "Carmez"
 28. 3.4. Calculul dispersării nocivităţilor evacuate în atmosferă cu gazele de ardere de la CT
 29. 3.5.1. Calculul substanţelor nocive evacuate în atmosferă cu gazele de ardere
 30. 3.5.2. Calculul degajărilor maxim admisibile
 31. 3.5.3. Calculul concentraţiilor substanţelor nocive în stratul de aer la suprafaţa solului
 32. 3.5.4. Calculul dispersării nocivităţilor în direcţia perpendicularei axei de dispersare
 33. 3.6. Investiţii pentru protecţia mediului ambiant
 34. 3.7. Caracteristica generatorului de fum „Autoterm"
 35. 3.8. Tipurile instalaţiilor de purificare a aerului la S.A "Carmez"
 36. 3.9. Măsuri eficiente în vederea protecţiei mediului
 37. 4. Evacuarea, valorificarea şi depozitarea deşeurilor solide
 38. Introducere
 39. 4.1. Poluarea mediului înconjurător de către deşeuri
 40. 4.2. Starea actuală a deşeurilor
 41. 4.3. Problema deşeurilor sub aspect economic şi ecologic
 42. 4.4. Legislaţia de mediu în privinţa deşeurilor de producţie
 43. 4.5. Deşeurile de producţie formate la S.A "Carmez"
 44. 4.6. Calculul acumulării anuale a reziduurilor solide
 45. 4.7. Determinarea numărului necesar de pubele
 46. 4.8. Determinarea numărului necesar de autogunoiere
 47. 4.9. Concluzie
 48. 5. Protecţia solurilor de poluanţi
 49. Introducere
 50. 5.1. Amplasarea geografică a obiectului cerecetat. Relieful şi caracterul utilizării teritoriului
 51. 5.2. Procese geologice
 52. 5.3. Rezervele apelor subterane
 53. 5.4. Poluarea apelor subterane
 54. 5.5. Măsurile de contracarare a poluării apelor subterane
 55. 5.6. Subinundaţiile terenurilor. Noţiuni generale
 56. 5.6.1.Cauzele subinundatiilor
 57. 5.6.2.Măsuri de contracarare a subinundatiilor
 58. 5.7.Alunecările de teren
 59. 5.7.1.Soluţii pentru prevenirea şi stabilizarea alunecărilor
 60. 5.8.Drenajul orizontal. Consideraţii generale
 61. 5.8.1. Elemente de proiectare ale drenajului
 62. 5.8.2. Materiale pentru execuţia drenurilor
 63. 5.9.Aspectele activităţii administraţiei publice locale privind combaterea calamităţilor geologice
 64. 5.10.Propuneri pentru contracararea subinundatiilor pe teritoriul S.A "Carmez"
 65. 6. Descrierea florei şi faunei. Influienţa situaţiei ecologice asupra biodiversităţii. Măsuri de conservare şi protejare a biodiversitătii
 66. Introducere
 67. 6.1. Ecosistemul forestier
 68. 6.2. Descrierea florei
 69. 6.3. Descrierea faunei
 70. 6.4. Ariile protejate de stat

Extras din proiect

Introducere

În prezent factorul ecologic, de obicei, se asociază cu procesele negative ce au loc în mediul natural sub influienţa activităţii umane. în acest context, după cum afirmă profesorul V.I. Fiodorov, „ecologia se transformă dintr-o ştiinţă fundamentală în una complexă, sintetică, interdisciplinară despre legităţile existenţei vieţii pe Terra, în condiţiile influenţei crescânde a activităţii umane care modifică peisajele planetei".

Problema impactului negativ al factorului ecologic asupra dezvoltării economice şi social s-a acutizat încă din anii '60. pentru prima dată ea a fost discutată la Conferinţa mondială pentru mediu, care a avut loc la Stockholm în 1972. Peste mai bine de un deceniu a fost creată Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare în care s-a accentuat necesitatea schimbării radicale în abordarea concepţiilor de dezvoltare. S-a ajuns la concluzia că o dezvoltare pe termen lung nu poate avea loc fără a se ţine cont de factorul ecologic, pentru care a fost propusă noţiunea de dezvoltare durabilă (ecodezvoltare). în prezent mai mult de 100 ţări ale lumii au elaborat sau definitivează concepţiile strategice ale unei atare dezvoltări în care tot mai frecvent se accentuiază rolul factorului ecologic.

În această lucrare se analizează rolul şi însemnătatea factorului ecologic în dezvoltarea socioeconomică teritorială durabilă a republicii, începând de la o treaptă inferioară, adică la nivel de întreprindere. Se accentuează necesitatea evidenţierii acestui factor în contextul problemelor de dezvoltare de lungă durată a spaţiului republicii, care face primii paşi spre relaţiile economice şi sociale de piaţă. Lucrarea poate fi considerată ca o încercare modestă de a aborda problema în cauză, punând în discuţie chestiuni actuale ale S.A „Carmez". Ea are un aspect analitic, critic şi îndrumător privind sistemele, metodele, tehnologiile şi utilajele actuale, şi vine cu propuneri de îmbunătăţire care au la bază cele mai noi realizări în acest domeniu. De asemenea, ia în discuţie legislaţia ecologică cu prezentarea recomandărilor metodice de bază, de realizare şi creare a tehnologiilor de producere mai "pură".

Având în copmponenţa sa nouă compartimente, lucrarea elucidează pe fiecare în parte, clasificând problemele existente în dependenţă de sursa de provenienţă a acestora şi, respectiv, le plasează în capitole ( aer, apă, sol, deşeuri, economie etc).

Tema: Ingineria mediului la întreprinderea S.A „Carmez" din oraşul Chişinău" menţionează încă o dată scopul acesteia de a încerca o rezolvare în vederea problemelor de mediu existente la întreprindere, rezolvare cu includere în prim plan a importanţei ecologiei.

Capitolul unu desfăşoară succint domeniul de activitate al întreprinderii, amplasarea geografică a acesteia în cadrul localităţii, vorbind, în trecere, despre situaţia actuală cu sau fară existenţa problemelor de mediu.

Caracteristica apelor industriale, menajere şi meteorice se face pe larg în capitolul doi, unde apare şi sugerarea unor propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii acestora.

În vederea curăţirii aerului de impurităţi şi micşorarea emisiilor de poluanţi, se vorbeşte în capitolului trei.

O problemă actuală majoră este cea a deşeurilor, de aceea capitolul patru cuprinde în ansamblu situaţia deşeurilor de producţie şi menajere, cercetând metode de valorificare a acestora.

Capitolul cinci prezintă situaţia geologică a întreprinderii, venind cu soluţii pentru ameliorarea solurilor degradate, pentru protecţia acestora de poluanţi.

Măsuri de conservare şi protejare a biodiversităţii, caracteristica diversităţii floristice şi faunistice sunt prevăzute în capitolul şase.

Capitolul şapte apreciază eventualele conflicte între economie şi ecologie, evaluînd impactul asupra mediului ambiant, şi eficacitatea măsurilor de protecţie.

Capitolul opt evidenţiază beneficiile abordării problemei concrete de mediu la întreprindere şi enumără fazele unui proiect de mediu.

În ultimul capitol este descrisă starea igienei mediului în cadrul întreprinderii, nivelul sanitariei, precum şi securitatea activităţii vitale, măsuri de protecţie a muncii şi tehnică a securităţii în vederea protecţiei angajaţilor la locul de muncă.

Sper ca lucrarea să prezinte interes, devenind o sursă utilă de informaţii.

1. Caracteristica generală (administrativ-economică, fizico-geografică şi a situaţiei ecologice) a localităţii şi intreprinderii S.A "CARMEZ" în cadrul mun. Chişinău

Introducere

Municipiul Chişinău e situat la partea de sud-est a Podişului Central al Moldovei, în zona de silvostepă. E străbătut de riul Bâc şi afluienţii lui. Are un teritoriu de 161.2 km. Oraşul se află la marginea de sud-vest a Scutului Ucrainean. De la nord la sud oraşul e intersectat de un strat de recife mediosarmatice. Straturile argilo-nisipoase se intâlnesc pe intreg teritoriul oraşului, au o adincime de la 2 pâna la 30 metri. Se intâlnesc fracturile tectonice care au contribuit la formarea reliefului, a sistemului hidrografic şi hidrologic, precum şi a peisajelor naturale. Pe teritoriul Chişinăului şi în imprejurimile lui se află numeroase zăcăminte utilizate ca materiale de construcţie : calcar eolitic, cochilifer, piatra brută de construcţie, argilă, nisip, pietriş. Rezervele de ape freatice permit aprovizionarea parţială a oraşului cu apă potabilă. Din cantitatea de apă folosită, cea 20% revin celor subterane. In straturile acvatice sarmatice sînt şi ape minerale. Apa minerală e utilizată pentru tratarea maladiilor gastro-intestinale. In a doua jum. a sec. 19 sursele de aprovizionare cu apă erau fmtînile (în 1860-2.2 mii) şi 3 havuzuri în apropierea riului Bic, ce nu satisfăcea nevoia de apă a oraşului. În decembrie 1892 se dă în exploatare prima tranşa a apeductului. Dezvoltarea continuă a oraşului cerea soluţionarea unei probleme acute - asigurarea necesităţilor menajere şi de producţie cu apă potabilă. Pentru alimentarea centralizată, apele de suprafaţă au inceput a fi utilizate in anul 1958 - prima tranşa a apeductului Nistru-Chişinău cu priza de apa la Vadul lui Vodă cu lungimea de 20 km şi capacitatea de 25 mii m/zi. Procesul urbanizării a generat in acelaşi timp mai multe probleme ecologice ce în prezent trebuie rezolvate. Principala atenţie era argumentarea ecologică, incluzind estimarea detaliată a stării factorilor de mediu, analiza presingului antropogen şi urmărilor lui, tendinţa de trenare a fenomenelor şi proceselor naturale sub influienţa activităţii economice şi sistemuluiui de măsuri pentru optimizarea lor. Suprafaţa terenurilor silvice, în prezent ocupă 7689 ha (19.4%) din suprafaţa totală a oraşului.(S.Florea " Factorul ecologic şi dezvoltarea socio-economică teritorială durabilă a Republicii Moldova")

Preview document

Protecția Mediului Ambiant - Pagina 1
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 2
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 3
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 4
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 5
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 6
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 7
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 8
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 9
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 10
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 11
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 12
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 13
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 14
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 15
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 16
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 17
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 18
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 19
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 20
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 21
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 22
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 23
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 24
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 25
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 26
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 27
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 28
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 29
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 30
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 31
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 32
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 33
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 34
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 35
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 36
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 37
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 38
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 39
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 40
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 41
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 42
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 43
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 44
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 45
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 46
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 47
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 48
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 49
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 50
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 51
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 52
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 53
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 54
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 55
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 56
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 57
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 58
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 59
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 60
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 61
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 62
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 63
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 64
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 65
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 66
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 67
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 68
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 69
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 70
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 71
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 72
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 73
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 74
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 75
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 76
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 77
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 78
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 79
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 80
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 81
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 82
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 83
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 84
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 85
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 86
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 87
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 88
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 89
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 90
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 91
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 92
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 93
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 94
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 95
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 96
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 97
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 98
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 99
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 100
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 101
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 102
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 103
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 104
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 105
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 106
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 107
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 108
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 109
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 110
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 111
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 112
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 113
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 114
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 115
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 116
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 117
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 118
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 119
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 120
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 121
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 122
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 123
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 124
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 125
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 126
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 127
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 128
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 129
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 130
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 131
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 132
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 133
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 134
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 135
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 136
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 137
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 138
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 139
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 140
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 141
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 142
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 143
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 144
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 145
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 146
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 147
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 148
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 149
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 150
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 151
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 152
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 153
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 154
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 155
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 156
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 157
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 158
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 159
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 160
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 161
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 162
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 163
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 164
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 165
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 166
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 167
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 168
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 169
Protecția Mediului Ambiant - Pagina 170

Conținut arhivă zip

 • Oleg.dwg
 • Protectia Mediului Ambiant.doc

Alții au mai descărcat și

Procese Unitare pentru Tratarea Apelor

Orice tehnologie de transformare este constituită dintr-o serie de operaţii succesive, continue sau ciclice, de natură mecanică, fizică, chimică...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Proces tehnologic de prelucrare mecanică a piesei tip tambur cu fricțiune 70C-2406016

Introducere Progresul tehnico-ştinţific în construcţia de maşini în mare măsură determină dezvoltarea şi modernizarea întregii ramuri în toată...

Protecția Mediului în Contextul Dezvoltării Economice Durabile

2.4 Mecanisme de alocare pentru finantarea actiunilor de protectie a mediului În unele tari sunt folosite mecanisme speciale desemnate pentru a...

Planul De Afaceri

1.Afacerea 1.1 Definirea afacerii Planul de afaceri întocmit serveste pentru estimarea posibilitatii de desfacere a unei afaceri pe suprafetele...

Tehnologia protecției atmosferei

Capitolul 1. Tema de proiectare Sa se intocmeasca proiectul de inginerie tehnologica pentru o instalatie de separare continua a HCl din efluentul...

Vin materia primă - alb Viorica

INTRODUCERE ,,Cind sorbiti vinul din cupe amintiti-va ca beti din singele vitei de vie, puterea pamantului si eternitatea soarelui'' Alexandru...

Proiectarea unei instalații de oxidare catalitică a dioxidului de sulf la trioxid de sulf

CAPITOLUL 1: Tema de proiectare 1.1. Prezentarea temei Sa se intocmeasca proiectul de inginerie chimica pentru o instalatie de oxidare catalitica...

Proiectarea secției de procesare a strugurilor și obținerea vinurilor de consum current din soiurile - Mușcat Ottonel-Traminer

INTRODUCERE Vița de vie crește pe teritoriul țării noastre de șapte mii de ani (la început era viță de vie sălbatică), din secolul V î.e.n. Despre...

Starea mediului ambiant în Republica Moldova, surse de poluare și măsuri de protecție

Întroducere Relaţiile om şi natură, în condiţiile trecerii de la economia planificată la relaţiile de piaţă şi în contextul agravării multor...

Ai nevoie de altceva?